HP LaserJet 1200 Printer series - 5 打印任务

background image

69

5ïz$Trš›mÓ$

ßàW-.

á-. }ßá-.‚

-.â.

ãfWº-.ä‹ }åf

N

‹-.‚

-.Ýæç

èé-.êF

¥,-.9:¨Š

²³

EconoMode

<@`a‚

background image

70

%

5

z

-.5±

SC

}+~

}+~

}+~

}+~

7-.ÞBZ9 }º¶-.ÓÔæ¿Óÿ濄ÓÔ

±±‚>K²³ßàWšÓÔlœ3VWXÓÕW

lœmVWX7-.Ë&Ž´µ-./>Kä³ßàW

µ€|
¡²³ßàW-.Øyz-./{|‡Qp³€k-

./¨Šªå ¢µuWX£šý›×kde ¢ßàW£

rœ„؝

-./{|}~€‚

ij·¨Š¿å*-

.º&š ¢{|£ºÑ }œ‚

background image

SC

á-. }ßá-.‚

71

€ )}+€.

€ )}+€.

€ )}+€.

€ )}+€.

¡V|á-.}ßá-.‚K¾°q-.Wå-./k

Ï *K - . >   ² ³ Z 9 " W   m ] ½ " W ] ^

Hewlett-Packard

D·-.¸‘W>²³"W²³m]½"W

]^³™X‘Z9-.>õö÷Z9
çèÓ؝š›m$