HP LaserJet 1200 Printer series - 打印一个信封

background image

Ó؝

-./Z9uØœ„

œ„

œ„

œ„

²³3VWX-.&ÍÓÔ²³mV

WX-.äÍÓÔ

1

þ=!ÓÔ¹-.>ö÷Ø-ëm

]½"Wb

2

lœÓÔðáj\ûZ9[T²

gñ™ÓÔ

3

ʊÓÔ>p²güí,&J¹

áªë¡-.rº

œ„

œ„

œ„

œ„

¶"ÓÔýUÔþ‚pú·Ul

œ-./

4

îMÓÔ3û2ñû÷øZ9[

T濚3γ

3γ

3γ

3γ™

™

™

™$

$

$

$d™¨Šþ

¢ÓÔ£ª-.ÓÔ

1

2

3

4

background image

SC

-.ÓÔ

65

wtuv

wtuv

wtuv

wtuv

²³ö÷³™†ð-./ÓÔçè

Ó؝

-./Z9uØœ„

œ„

œ„

œ„

²³3VWX-.ãÍÓÔ²³mV

WX-.äÍÓÔ

1

þ=!ÓÔ¹-.>ö÷Ø-ëm

]½"Wb

2

lœÓÔðáj\ûZ9[Tª

²gñ™ÓÔ

3

ʊÓÔ>p²güí,&J¹

áªë¡-.rº

œ„

œ„

œ„

œ„

¶"ÓÔýUÔþ‚pú·Ul

œ-./

4

îMÓÔ3û2ñû÷øZ9[

T濚3γ

3γ

3γ

3γ™

™

™

™$

$

$

$d™¨Šþ

¢ÓÔ£ª-.ÓÔ

5

x3VWX

1

3

4

2

5

background image

66

%

4

z

Z9

SC

npqrstuv

npqrstuv

npqrstuv

npqrstuv

0c;`d>efg"

0c;`d>efg"

0c;`d>efg"

0c;`d>efg"

1

lœWf>p²WfòU¹áë¡-.rºîM

Wfñû÷øZ9[T

2

-.GH

œ„

œ„

œ„

œ„

¡¹ÓÕWº-.ãfÓÿ‚‹ªž¿-.ä‹GH°¹3VW

XklœÓÕW¹mVWXklœÑÛWf-./‚Ù-.3

VWXkÓÕW

GH

GH

GH

GHž

ž

ž

žÓ

Ó

Ó

Óÿ‚

ÿ‚

ÿ‚

ÿ‚‹

‹

‹

‹ð¿

ð¿