HP LaserJet 1200 Printer series - HP LaserJet设备配置

background image

HP LaserJet

OTUP

OTUP

OTUP

OTUP

] ‡QV|‰Š>âÁõ ¡|yz45¨Šغ

»šŸ<$

Windows 9x, 2000, Millennium

NT 4.0

1

ã:ëì

ëì

ëì

ëì

2

ã:€

€

€

€

3

ã:

HP LaserJet 1220 Series4

ã:©ª

©ª

©ª

©ª

5

ã:

HP LaserJet

¨¬‰Š

¨¬‰Š

¨¬‰Š

¨¬‰Š

Mac OS

1

á:xº

HP LaserJet

S 

S 

S 

S ¦wôÑ

2

ã:©ª

©ª

©ª

©ª

3

ã:¨¬‰Š

¨¬‰Š

¨¬‰Š

¨¬‰Š

—˜

—˜

—˜

—˜

¹´µ}~k=¨Šyš³\¨Šé=

] -.&͉Š‹ Š7áde]^¨Š‹Œ؝-.‰Š‹¡|ö] ‡Q÷ø]^V&Ÿ[؝‡Qƒ„

background image

SC

žŸ+,‡Q

39

HP LaserJet

VWXY

VWXY

VWXY

VWXY

(Windows 9x

E

E

E

E

2000

E

E

E

E

Millennium

B

B

B

B

NT 4.0)

¢

HP LaserJet

­®k¯£&ͳ™îLG­®õ³€

³ ¢

HP LaserJet

­®k¯£K¾Òš5±$

-ë4­®

YDGQ

Œôõ

÷øôõ”•2Ž

ÿGï2Mãô#

>ôõ;˜û2ùúû

ÿ  2ghnoJ"

ò2-.ôõ

!gh‘q01­®î‡Q#¢

HP LaserJet

­®

k¯£$T+&Íôõ9:üýj[K³h¸¹f=ô

õ

GH P

GH P

GH P

GH P

HP LaserJet

YZT[S

YZT[S

YZT[S

YZT[S

1

¹

Windows

ÇÈ5±>ã:ëì

ëì

ëì

ëì

2

ã:€

€

€

€

3

ã: