HP LaserJet 1200 Printer series - HP JetDirect 175X yapÆlandÆrma sayfasÆ

background image

HP JetDirect 175X yapılandırma sayfası

Aşağıda, tipik bir HP JetDirect 175X yapılandırma sayfası örneği
görülmektedir.

_______ Genel Bilgi__________

______________________ TCP/IP ___________________

Durum:G/Ç Kartý Hazýr

Durum: Hazýr

Model Numarasý:J6035A
Donaným Adresi:080009123456

Ana Bilgisayar Adý: paradiselj

Ürün Bilgisi Sürümü:L.20.05

IP Adresi:192.168.40.133

Baðlantý Noktasý Seçimi:RJ45

Alt Að Maskesi:255.255.248.0

Baðlantý Noktasý Yapýlandýrmasý:100TX HALF

Varsayýlan Að Geçidi:192.168.40.1

Üretim Kimliði:40194019F090f_

Yapýlandýran:DHCP/TFTP

Üretim Tarihi:05/2001

DHCP Sunucusu:192.168.40.1

SNMP Kümesi Topluluk Adý:Belirli

TFTP Sunucusu:192.168.5.113
Yapýlandýrma Dosyasý:

USB Baðlantý Noktasý 1 _____________

/export/client/stand/uxboot/jumbalaya.cfg

Aygýt Adý:LaserJet 1200

Etki Alaný Adý: Belirli Deðil

Üretici:Hewlett-Packard

DNS Sunucusu:192.168.40.2

Seri No:US16SK0KD

WINS Sunucusu:1192.168.40.1

Mod:1284.4

Syslog Sunucusu:Belirli Deðil
Boþta Kalma Süre Aþýmý:90 saniye

_____ Að Ýstatistikleri_______

SLP:Etkin
Eriþim Listesi: Belirli Deðil

Alýnan Toplam Paket:12345678

Web JetAdmin URL:

Alýnan Toplam Tek Noktaya Yayýnlama Paketleri:15001 Belirli Deðil
Alýnan Bozuk Paketler:40
Alýnan Çerçeveleme Hatalarý:0

_____________________ IPX/SPX ____________________

Aktarýlan Toplam Paket:50114
Gönderilemeyen Paketler:13

Durum:Hazýr

Aktarým Çakýþmalarý:1003
Geç Çakýþmalarýn Aktarýmý:0

Düðüm Adý:NPI123456
Birincil Çerçeve Türü:Otomatik Seçim
Að Alýnan Çerçeve Türü
Bilinmeyen EN_II2
0000C400 EN_802.231903
Bilinmeyen EN_SNAP2
Bilinmeyen EN_802.32
___________________ AppleTalk ____________________
Durum:Hazýr
Ad:HP LaserJet 1200 Series
Bölge:Saturn Zone (Satürn Bölgesi)
Tür:Lazer Yazýcý
Tür:HP LaserJet 1200
Að Numarasý:68521
Düðüm Numarasý:21

background image

174 Bölüm 11 Yazıcı sunucusunda sorun giderme

TK