HP LaserJet 1200 Printer series - H

background image

H

ความละเอียดและสีของสแกนเนอร์

ในบทนี้จะกล่าวถึงหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

บทนำ

คำแนะนำเกี่ยวกับความละเอียดและสี

ความละเอียด

สี

background image

266 ภาคผนวก H ความละเอียดและสีของสแกนเนอร์

TI

บทนำ

ถ้าท่านกำลังพิมพ์ภาพได้จากการสแกน หรือกำลังถ่ายเอกสารรูปภาพ
แต่คุณภาพงานที่ออกมาไม่ได้ตามที่ต้องการ
อาจเป็นเพราะท่านได้เลือกตั้งค่าความละเอียดหรือระดับสีในซอฟต์แวร์ของเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์
ไม่เหมาะกับงานนั้นก็ได้ ความละเอียดและสีมีผลต่อภาพจากการสแกนหรือถ่ายเอกสารดังต่อไปนี้

ความชัดเจนของภาพ

ผิวของชั้นสี (ละเอียดหรือหยาบ)

เวลาที่ใช้ในการสแกนหรือถ่ายเอกสาร

ขนาดของไฟล์

ความละเอียดจะวัดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) ในขณะที่สีและระดับโทนสีเทาจะเป็นปริมาณของสีเท่าที่ใช้งานได้
ท่านสามารถปรับความละเอียดของสแกนเนอร์ได้ถึง 600 จุดต่อนิ้ว
และสามารถตั้งค่าสีและระดับโทนสีเทาเท่ากับ 1 (ขาวและดำ) หรือที่ 8 (สีเทา 256 ระดับ) ถึง 24 บิต
(สีธรรมชาติ)

ตารางคำแนะนำเรื่องความละเอียดและสี

เรียงลำดับเคล็ดง่ายๆ

เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานสแกนและถ่ายเอกสารให้เป็นดังที่ท่านต้องการ กรุณาดูที่

ความละเอียด

และ

สี

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ

การตั้งค่าความละเอียดและสีไว้สูงอาจทำให้ไฟล์ที่สแกนมีขนาดใหญ่ กินเนื้อที่ในดิสก์มาก
และการสแกนหรือถ่ายเอกสารใช้เวลานาน ดังนั้น
ท่านต้องพิจารณาด้วยว่าต้องการจะใช้รูปสแกนเพื่อนำไปใช้อย่างไร

background image

TI

267

คำแนะนำเกี่ยวกับความละเอียดและสี

วัตถุประสงค์ในการสแกน

ค่าความละเอียดที่แนะนำ

ค่าสีที่แนะนำ

แฟ็กซ์

150 จุดต่อนิ้ว

สีขาวดำ

ไปรษณีย์อิเลคทรอนิคส์

150 จุดต่อนิ้ว

สีขาวดำ ถ้าไม่ต้องการรูปที่มีชั้นสีเรียบ

โทนสีเทา
ถ้ารูปภาพนั้นจำเป็นต้องมีชั้นสีเรียบ

สี หากภาพนั้นเป็นภาพสี

ข้อความเพื่อตรวจแก้

300 จุดต่อนิ้ว

สีขาวดำ

การพิมพ์ (กราฟิกหรือข้อความ)

600 จุดต่อนิ้ว
สำหรับข้อความและกราฟิกที่ซับซ้อน

150 ถึง 300 จุดต่อนิ้ว
สำหรับกราฟิกและรูปภาพที่ไม่ซับซ้อน

ขาวดำ สำหรับข้อความและลายเส้น

โทนสีเทา
สำหรับกราฟิกและรูปภาพที่มีแสงเงาหรือเป็
นภาพสี

สี หากภาพนั้นเป็นภาพสี

แสดงบนหน้าจอ

75 จุดต่อนิ้ว

ขาวดำ สำหรับข้อความ

โทนสีเทา สำหรับกราฟิกและรูปภาพ

สี หากภาพนั้นเป็นภาพสี

background image

268 ภาคผนวก H ความละเอียดและสีของสแกนเนอร์

TI

ความละเอียด

โดยทั่วไปแล้ว ความละเอียดของการสแกนที่ดีที่สุดคือ 150 จุดต่อนิ้ว (dpi)
การเปลี่ยนขนาดภาพหลังจากที่ท่านสแกนไปแล้วอาจมีผลต่อความละเอียดได้ ดังนั้น
ก่อนที่ท่านจะตั้งค่าความละเอียดของการสแกน
ให้กำหนดเสียก่อนว่าขนาดของภาพขนาดสุดท้ายจะเป็นขนาดอะไร ตัวอย่างเช่น
ท่านอาจต้องการสแกนภาพต้นฉบับที่มีขนาด 76 x 127 มม. (3 x 5 นิ้ว)
แต่ในเอกสารของท่านมีเนื้อสำหรับวางภาพเพียง 38 x 63.5 มม. (1.5 x 2.5 นิ้ว)
ตั้งค่าความละเอียดของสแกนเนอร์ไว้ที่ 75 จุดต่อนิ้ว

ความละเอียด

ขนาดเดิม

ขนาดหลังจากสแกนและแก้ไข

ความละเอียดของสแกนเนอร์ที่แนะนำ

76 x 127 mm
(3 x 5 in.)

38 x 63.5 mm
(1.5 x 2.5 in.)

76 x 127 mm
(3 x 5 in.)

152 x 254 mm
(6 x 10 in.)

75 dpi

150 dpi

300 dpi

background image

TI

269

สี

เมื่อถ่ายเอกสารหรือสแกน ท่านสามารถตั้งค่าสีเป็นดังต่อไปนี้

การตั้งค่า

วัตถุประสงค์การใช้ที่แนะนำ

จะตั้งค่าสีได้ที่ไหน

ภาพถ่ายสีที่ดีที่สุด

ภาพถ่ายสีและขาวดำที่มีคุณภาพสูง
หรือมีคุณภาพสูงเมื่อพิมพ์ลงบนกระดาษสำหรับภาพถ่า
ยโดยเฉพาะ

ซอฟต์แวร์สแกนเนอร์

ภาพถ่ายสีปกติ

ภาพถ่ายสีและภาพถ่ายขาวดำที่มีคุณภาพสูง
ใช้การตั้งค่านี้เมื่อต้องการให้ไฟล์มีขนาดไม่ใหญ่นัก
หรือเมื่อท่านต้องการสแกนอย่างรวดเร็ว

ซอฟต์แวร์สแกนเนอร์

เฉพาะรูปภาพ

เอกสารที่เนื้อที่ส่วนใหญ่เป็นรูปภาพสีและขาวดำ

ไดร์ฟเวอร์ TWAIN

เฉพาะข้อความ

ในเอกสารเป็นข้อความเสียส่วนใหญ่

ไดร์ฟเวอร์ TWAIN

สีผสม

เอกสารที่เนื้อที่ส่วนใหญ่เป็นกราฟิกสีต่างๆ

ไดร์ฟเวอร์ TWAIN

โทนสีเทาผสม

เอกสารซึ่งเนื้อที่ส่วนใหญ่เป็นกราฟิกขาวดำ

ไดร์ฟเวอร์ TWAIN

รูปภาพ

เอกสารที่เนื้อที่ส่วนใหญ่เป็นรูปภาพสีและขาวดำ

ซอฟต์แวร์เครื่องถ่ายเอกสาร

ข้อความ

ในเอกสารเป็นข้อความเสียส่วนใหญ่

ซอฟต์แวร์เครื่องถ่ายเอกสาร

ฉบับร่าง

เพื่อถ่ายเอกสารแบบประหยัดหมึก

ซอฟต์แวร์เครื่องถ่ายเอกสาร

background image
background image
background image

hp

LaserJet 1200

series products

copyright © 2001
Hewlett-Packard Company

www.hp.com/support/lj1200
www.hp.com/support/lj1220