HP LaserJet 1200 Printer series - G

background image

G

อุปกรณ์ประกอบและข้อมูลการสั่ง
ซื้อ

ท่านสามารถเพิ่มความสามารถให้กับเครื่องพิมพ์ของท่าน
โดยการเลือกใช้อุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด
กรุณาใช้อุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ HP LaserJet 1200
Print•Copy•Scan

ข้อมูลการสั่งซื้อ

รายการ

คำอธิบายหรือการใช้

หมายเลขการสั่งซื้อ

หน่วยความจำของเครื่อง
พิมพ์

หน่วยความจำแบบแถวคู่ (DIMM) เพิ่มความสามารถของเครื่องพิมพ์ในการพิมพ์งานที่ซับซ้อน

เพิ่มได้มากสุด: 64 เมกะไบต์

ขนาด DIMM ที่มีอยู่:
8 เมกะไบต์
16 เมกะไบต์
32 เมกะไบต์
64 เมกะไบต์

C7842A
C7843A
C7845A
C7846A

เคเบิลและอุปกรณ์ประกอ
บที่ใช้เชื่อมต่อ

เคเบิลแบบขนาน

ใช้เชื่อมต่อจากเครื่องพิมพ์ไปสู่คอมพิวเตอร์

เคเบิลมาตรฐาน IEEE-1284 ยาว 2 เมตร

เคเบิลมาตรฐาน IEEE-1284 ยาว 3 เมตร

C2950A

C2951A

เคเบิล USB

ใช้เชื่อมต่อจากเครื่องพิมพ์ไปสู่คอมพิวเตอร์

เคเบิลยาว 2 ฟุต

เคเบิลยาว 2 เมตร

8121-0549

8121-0539

เครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์สำหรั
บ HP LaserJet 1200

เครื่องสแกนเนอร์ที่สามารถติดตั้งเชื่อมกับเครื่องพิมพ์
HP LaserJet 1200 โดยเฉพาะ

C7046A

R37-5020CN
(หมายเลขชิ้นส่วนทดแทน)

เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

HP JetDirect 175X

เชื่อต่อเครื่องพิมพ์ HP LaserJet 1200 เข้ากับเครือข่าย

J6035A

background image

262 ภาคผนวก G อุปกรณ์ประกอบและข้อมูลการสั่งซื้อ

TI

รายการ

คำอธิบายหรือการใช้

หมายเลขการสั่งซื้อ

อุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองสำหรั
บงานพิมพ์

กระดาษอเนกประสงค์ของ HP

กระดาษยี่ห้อ HP สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
(1 กล่องบรรจุ10 รีม รีมละ 500 แผ่น)
หากต้องการสั่งซื้อกระดาษตัวอย่าง ในสหรัฐฯ โทร 1-800-
471-4701

HPM1120

กระดาษ LaserJet ของ HP

กระดาษยี่ห้อ Premium HP เพื่อใช้กับเครื่องพิมพ์ HP
LaserJet (1 กล่องบรรจุ 10 รีม รีมละ 500 แผ่น)
หากต้องการสั่งซื้อกระดาษตัวอย่าง ในสหรัฐฯ โทร 1-800-
471-4701

HPJ1124

แผ่นใสสำหรับ HP LaserJet

แผ่นใสยี่ห้อ HP สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet
สีเดียว

92296T (ขนาด letter)

92296U (A4)

ตลับหมึกพิมพ์

ตลับหมึกพิมพ์

ใช้เปลี่นตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP
LaserJet 1200

ตลับหมึกที่พิมพ์ได้ 2.500 หน้า

ตลับหมึกที่พิมพ์ได้ 3,500 หน้า

C7115A

C7115X

เอกสารเพิ่มเติม

คำแนะนำเรื่องกระดาษและวัสดุ
สำหรับพิมพ์อื่นๆ

เป็นแนวทางการใช้กระดาษและวัสดุสำหรับพิมพ์อื่นๆ
กับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet

5963-7863

อะไหล่

ลูกกลิ้งดึงกระดาษ

ใช้ดึงกระดาษจากถาดป้อนแล้วส่งกระดาษเข้าไปในเครื่องพิ
มพ์

RF0-1008CN

ถาดป้อนหลัก

ใช้รองรับกระดาษที่บรรจุในถาดป้อนเครื่องพิมพ์

RG0-1013CN

ถาดป้อนที่เริ่มดึงกระดาษจากถ
าดนี้ก่อน

ใช้สำหรับป้อนกระดาษหรือวัสดุชนิดพิเศษหรือเพื่อพิมพ์หน้
าแรกของเอกสาร

RG0-1014CN

ถาดป้อนของสแกนเนอร์

ใช้เพื่อป้อนเอกสารเข้าไปในสแกนเนอร์

RG0-1069CN

กล่องทางออกของสแกนเนอร์

ใช้เก็บเอกสารหลังจากสแกนแล้ว

RG0-1070CN

ฝาด้านซ้าย

เป็นทางเปิดสู่แผง I/O

RA0-1179CN

ฝาของเครื่องถ่ายเอกสาร/สแก
นเนอร์

เป็นทางเปิดสู่แผง I/O
เพื่อก่ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์เข้ากับเครื่องพิมพ์

RA0-1183CN

แผ่นแยกกระดาษสำหรับเครื่อง
พิมพ์

ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องพิมพ์ดึงกระดาษเข้าไปครั้งละหลา
ยๆ แผ่น

RF0-1007CN

แผ่นแยกกระดาษสำหรับเครื่องถ่าย
เอกสาร/สแกนเนอร์

ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องพิมพ์ดึงกระดาษเข้าไปในช่องผ่าน
กระดาษสแกนครั้งละหลายๆ แผ่น

RY7-5055-000CN

background image

TI

263

แผนภูมิชุดสายไฟ

หมายเหตุ

หากในประเทศหรือภูมิภาคหนึ่งมีรายการอยู่ทั้งสองส่วน ท่านสามารถใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงพิกัดกำลังไฟออก

ประเทศ

หมายเลขชิ้นส่วน พิกัดกำลังไฟเข้า

พิกัดกำลังไฟออก

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอาร์เจนตินา 0950-3172

0950-3358

240 โวลต์กระแสสลับ 50 เฮิร์ตซ
240 โวลต์กระแสสลับ 50 เฮิร์ตซ

13 โวลต์กระแสตรง ที่ 300 มิลลิแอมแปร์
13 โวลต์กระแสตรง ที่ 800 มิลลิแอมแปร์

จีน

0950-2806
0950-3347

220 โวลต์กระแสสลับ 50 เฮิร์ตซ
220 โวลต์กระแสสลับ 50 เฮิร์ตซ

13 โวลต์กระแสตรง ที่ 300 มิลลิแอมแปร์
13 โวลต์กระแสตรง ที่ 800 มิลลิแอมแปร์

ยุโรปภาคพื้นทวีป

0950-3170
0950-3349

230 โวลต์กระแสสลับ 50 เฮิร์ตซ
230 โวลต์กระแสสลับ 50 เฮิร์ตซ

13 โวลต์กระแสตรง ที่ 300 มิลลิแอมแปร์
13 โวลต์กระแสตรง ที่ 800 มิลลิแอมแปร์

ญี่ปุ่น

0950-3173
0950-3352

100 โวลต์กระแสสลับ 50 เฮิร์ตซ
100 โวลต์กระแสสลับ 50 เฮิร์ตซ

13 โวลต์กระแสตรง ที่ 300 มิลลิแอมแปร์
13 โวลต์กระแสตรง ที่ 800 มิลลิแอมแปร์

เกาหลีใต้

9100-5168
0950-3351

220-240 โวลต์กระแสสลับ 50 เฮิร์ตซ
220 โวลต์กระแสสลับ 50 เฮิร์ตซ

13 โวลต์กระแสตรง ที่ 625 มิลลิแอมแปร์
13 โวลต์กระแสตรง ที่ 800 มิลลิแอมแปร์

แอฟริกาใต้และอินเดีย

9100-5171
0950-3354

220-250 โวลต์กระแสสลับ 50 เฮิร์ตซ
220-250 โวลต์กระแสสลับ 50 เฮิร์ตซ

13 โวลต์กระแสตรง ที่ 625 มิลลิแอมแปร์
13 โวลต์กระแสตรง ที่ 800 มิลลิแอมแปร์

สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ ไอร์แลนด์
และฮ่องกง

0950-3171
0950-3350

220-240 โวลต์กระแสสลับ 50 เฮิร์ตซ
220-240 โวลต์กระแสสลับ 50 เฮิร์ตซ

13 โวลต์กระแสตรง ที่ 300 มิลลิแอมแปร์
13 โวลต์กระแสตรง ที่ 800 มิลลิแอมแปร์

สหรัฐฯ แคนาดา ทวีปอเมริกาใต้
และไต้หวัน

0950-3169
0950-3348

110-127 โวลต์กระแสสลับ 50 เฮิร์ตซ
110-127 โวลต์กระแสสลับ 50 เฮิร์ตซ

13 โวลต์กระแสตรง ที่ 300 มิลลิแอมแปร์
13 โวลต์กระแสตรง ที่ 800 มิลลิแอมแปร์

background image
background image

TI

265