HP LaserJet 1200 Printer series - F

background image

F

การรับประกันและข้ออนุญาต

ในบทนี้จะกล่าวถึงหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

สัญญาข้ออนุญาตเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของ Hewlett-Packard

ข้อแถลงเรื่องข้อจำกัดในการรับประกันของ Hewlett-Packard

ข้อจำกัดในการรับประกันอายุการใช้งานของตลับหมึกพิมพ์

background image

256 ภาคผนวก F การรับประกันและข้ออนุญาต

TI

สัญญาข้ออนุญาตเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของ Hewlett-Packard

โปรดเข้าใจว่า: การใช้ซอฟต์แวร์ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขลิขสิทธิเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของ HP ตามข้างล่างนี้
การใช้ซอฟต์แวร์แสดงถึงการยอมรับเงื่อนไขของข้ออนุญาตเหล่านี้

เงื่อนไขของข้ออนุญาตสำหรับซอฟต์แวร์ของ HP

เงื่อนไขของข้ออนุญาตต่อไปนี้ ครอบคลุมถึงการใช้ซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์
ยกเว้นว่าท่านมีข้อตกลงอื่นที่ได้ลงนามไว้กับ Hewlett-Packard

การให้สิทธิ Hewlett-Packard ยินยอมให้ท่านใช้ซอฟต์แวร์ได้เพียงหนึ่งสำเนา “ใช้” หมายถึง การจัดเก็บ
การใส่ การติดตั้ง การใช้งาน หรือการแสดงซอฟต์แวร์ ท่านไม่อาจดัดแปลงซอฟต์แวร์
หรือระงับการใช้คุณสมบัติและการควบคุมที่ได้รับอนุญาตมาแล้ว หากซอฟต์แวร์นี้ได้รับอนุญาตให้สำหรับ
“การใช้ร่วมกัน” ท่านไม่สามารถอนุญาตให้มีผู้ใช้ซอฟต์แวร์ในเวลาเดียวกันมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้

กรรมสิทธิ์ Hewlett-Packard และผู้จัดหาของ- HP ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม
มีกรรมสิทธิ์และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์นี้
การได้รับอนุญาตของท่านไม่เป็นการได้กรรมสิทธิ์หรือความเป็นเจ้าของในซอฟต์แวร์นี้
และท่านไม่สามารถขายการอนุญาตดังกล่าวในซอฟต์แวร์นี้ได้ ผู้จัดหาของ Hewlett-Packard
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอาจกระทำการปกป้องลิขสิทธิ์ของตน
หากมีการละเมิดเงื่อนไขไม่ว่าข้อใดของข้ออนุญาตนี้

การทำสำเนาและการดัดแปลง ท่านอาจทำสำเนาหรือดัดแปลงได้เพื่อการจัดเก็บเท่านั้น
หรือเมื่อการทำสำเนาหรือดัดแปลงนั้นจำเป็นต่อการใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาต
ท่านต้องคัดลอกคำประกาศลิขสิทธิ์จากซอฟต์แวร์ดั้งเดิมไว้สำหรับซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ท่านได้ทำสำเนาห
รือดัดแปลงขึ้น ท่านไม่สามารถทำสำเนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในเครือข่ายสาธารณะใดๆ ได้

ห้ามแยกส่วนหรือถอดรหัสซอฟต์แวร์ ท่านไม่สามารถแยก
หรือแปลโปรแกรมกลับโดยไม่ได้รับอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก HP ในการวินิจฉัยบางกรณี HP
ไม่จำเป็นต้องกำหนดขอบเขตของการแยกหรือแปรโปรแกรมกลับก็ได้ เมื่อได้รับการร้องขอ
ท่านจะต้องมอบข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับการแยกส่วนหรือการถอดรหัสให้แก่ HP เมื่อมีการเรียกร้อง
ท่านต้องให้ข้อมูลที่มีรายละเอียดที่เหมาะสมเรื่องการแยกชิ้นส่วนหรือการประกอบใหม่ใดๆ ก็ตามแก่ HP
ท่านไม่สามารถถอดรหัสซอฟต์แวร์ได้ เว้นเสียแต่ว่าการถอดรหัสเป็นสิ่งจำเป็นต่อการใช้งานซอฟต์แวร์

การส่งต่อ การอนุญาตที่ท่านมีอยู่จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อมีการส่งต่อซอฟต์แวร์เกิดขึ้น ในการส่งต่อ
ท่านจะต้องส่งซอฟต์แวร์ที่ประกอบด้วยสำเนาต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับผู้รับ
ผู้รับต้องยอมรับข้ออนุญาตเหล่านี้ให้เป็นเงื่อนไขในการส่งต่อ

การสิ้นสุดของการอนุญาต HP อาจยกเลิกการอนุญาตของท่าน
หากได้ทราบว่าท่านละเลยต่อข้อตกลงของข้อความในข้ออนุญาตเหล่านี้ เมื่อการอนุญาตสิ้นสุดลง
ท่านต้องทำลายซอฟต์แวร์พร้อมทั้งสำเนาทั้งหมด รวมถึงสิ่งที่ดัดแปลงมา และชิ้นส่วนใดๆ
ที่ประกอบขึ้นมาในทุกรูปแบบ

ข้อกำหนดการส่งออกนอกประเทศ ท่านต้องไม่ส่งซอฟต์แวร์ หรือสำเนาใดๆ
หรือส่วนที่ได้ดัดแปลงขึ้นออกนอกประเทศ หรือส่งออกซ้ำ
อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องใดๆ

สิทธิอันจำกัดของรัฐบาลแห่งสหรัฐฯ ซอฟต์แวร์และเอกสารประกอบใดๆ
ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยใช้ค่าใช้จ่ายของบริษัทเอกชน ซอฟต์แวร์และเอกสารเหล่านี้ได้จัดทำขึ้น
และได้รับอนุญาตในฐานะ “ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อการค้า” ตามที่นิยามไว้ใน DFARS 252.227-7013
(ตุลาคม 1988) DFARS 252.211-7015 (พฤษภาคม 1991) หรือ DFARS 252.227-7014 (มิถุนายน

background image

TI

257

1995) ว่าเป็น “วัสดุเพื่อการค้า" ตามที่กำหนดไว้ใน FAR 2.101(a) (มิถุนายน 1987)
หรือเป็น“ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ถูกควบคุม” ตามที่นิยามใน FAR 52.227-19 (มิถุนายน 1987)
(หรือข้อบังคับหรือข้อสัญญาใดๆ ที่เทียบเท่ากัน) แบบใดก็แล้วแต่ที่ครอบคลุม
ท่านจึงได้รับสิทธิเฉพาะที่ให้ไว้กับซอฟต์แวร์ดังกล่าวและเอกสารประกอบใดๆ ตามมาตราที่เกี่ยวข้องของ
DFAR หรือ FAR หรือตามข้อตกลงเรื่องมาตรฐานซอฟต์แวร์ชอง HP สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

background image

258 ภาคผนวก F การรับประกันและข้ออนุญาต

TI

ข้อแถลงเรื่องข้อจำกัดในการรับประกันของ Hewlett-Packard

ระยะเวลาของการรับประกัน:

หนึ่งปีนับจากวันที่ซื้อ

1. HP

รับประกันกับท่าน ซึ่งเป็นลูกค้าซึ่งเป็นผู้ใช้จริงว่า ฮาร์ดแวร์ของ HP รวมทั้งส่วนประกอบเพิ่มเติม และอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง

จะไม่มีข้อบกพร่องในด้านวัสดุและฝีมือการผลิตนับจากวันที่ท่านได้ซื้อ ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น หาก HP
ได้รับแจ้งถึงข้อบกพร่องเหล่านี้ในระหว่างระยะเวลาการรับประกัน HP สามารถที่จะเลือกซ่อมแซม
หรือเลือกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าบกพร่องจริง
ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนให้อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเสมือน-ใหม่

2. HP

รับประกันกับท่านว่า ซอฟต์แวร์ของ HP จะไม่เกิดเหตุบกพร่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในด้านวัสดุหรือการผลิต

ทั้งนี้นับแต่วันที่ท่านได้ซื้อผลิตภัณฑ์เป็นต้นไป เป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ข้างต้น หาก
HP ได้รับแจ้งถึงข้อบกพร่องเช่นว่าในช่วงเวลาการประกัน HP
จะเปลี่ยนเนื้อหาของซอฟต์แวร์ซึ่งไม่ปฏิบัติงานตามคำสั่งของโปรแกรม อันเป็นสาเหตุของความบกพร่องดังกล่าว

3. HP

มิได้รับประกันว่าการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ HP จะไม่เกิดขัดข้องหรือข้อผิดพลาดใดๆ หาก

HP ไม่สามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ท่านใหม่ในระยะเวลาอันควรตามที่ได้รับประกันไว้
หากท่านนำผลิตภัณฑ์มาคืนโดยทันที ท่านจะมีสิทธิรับเงินคืนตามราคาที่ชำระไป

4. ในผลิตภัณฑ์ของ HP อาจมีชิ้นส่วนที่ได้จากการผลิตซ้ำ ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ใหม่ในด้านการทำงาน

หรืออาจเป็นชิ้นส่วนที่เคยผ่านการใช้งานมาเพียงเล็กน้อย

5. การรับประกันไม่ได้การชำรุดที่เป็นผลมาจาก (ก) การดูแลรักษาหรือการตรวจสอบที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ (ข) ซอฟต์แวร์

ส่วนต่อประสาน ชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองซึ่งไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ของ HP (ค)
การดัดแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ (ง)
การใช้งานที่อยู่นอกเหนือข้อกำหนดรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของเครื่องพิมพ์ดังที่แจ้งไว้ หรือ (จ)
การจัดเตรียมที่ตั้งผลิตภัณฑ์หรือการดูแลรักษาไม่เหมาะสม

6. HP จะไม่รับประกัน หรือไม่ทำตามเงื่อนไขอื่นใดนอกจากนี้ ไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา

ตามขอบเขตของกฎหมายที่อนุญาตโดยกฎหมายท้องถิ่น นัยยะการรับประกันหรือเงื่อนไขหรือสิทธิในการค้า คุณภาพอันน่าพึงพอใจ
หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ เป็นเรื่องที่จำกัดอยู่เฉพาะช่วงเวลาที่ระบุไว้ในการรับประกันข้างต้น ในประเทศ รัฐ
หรือจังหวัดจำนวนหนึ่ง ไม่อนุญาตการกำหนดระยะเวลาของการรับประกันดังกล่าว ดังนั้น
ท่านอาจไม่ได้รับสิทธิของระยะเวลาดังกล่าวหรือข้อยกเว้นที่กล่าวไว้ด้านบน
การรับประกันนี้ได้ให้สิทธิทางกฏหมายบางประการแก่ท่าน นอกจากนี้ ท่านยังอาจมีสิทธิอื่นๆ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
แต่ละรัฐ หรือแต่ละจังหวัด

background image

TI

259

7. ภายในขอบเขตของกฏหมายท้องถิ่น การซ่อมแซมตามข้อกำหนดในการรับประกันนี้ เป็นสิทธิของท่านแต่ผู้เดียวโดยเฉพาะ

ข้อยกเว้นที่ชี้แจงไว้ข้างต้น ไม่ว่าในกรณีใด HP และบริษัทผู้จัดหาของ HP ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม
จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือความเสียหายโดยตรง ความเสียหายกรณีพิเศษ ความเสียหายโดยเหตุบังเอิญ
ความเสียหายที่อันเป็นผลสืบเนื่องใดๆ (รวมถึงการขาดทุนหรือการสูญหายของข้อมูล) หรือความเสียหายอื่นๆ
ไม่ว่าจะเป็นไปตามสัญญา ล่วงละเมิดสัญญา หรืออื่นๆ ในบางประเทศ บางรัฐ หรือบางจังหวัด
ไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดของความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือเป็นเหตุบังเอิญ
ดังนั้นข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นข้างต้นอาจใช้กับท่านไม่ได้

สำหรับการซื้อขายที่เกิดขึ้นในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายอนุญาตแล้ว
ข้อความรับประกันที่ปรากฏอยู่ในข้อกำหนดนี้ ไม่ได้เป็นการยกเว้น จำกัด หรือดัดแปลง
หากแต่เป็นส่วนเพิ่มเติมของข้อกำหนดเรื่องสิทธิ ซึ่งใช้บังคับการขายผลิตภัณฑ์นี้ให้กับท่าน

background image

260 ภาคผนวก F การรับประกันและข้ออนุญาต

TI

ข้อจำกัดในการรับประกันอายุการใช้งานของตลับหมึกพิมพ์

หมายเหตุ

การรับประกันต่อไปนี้ครอบคลุมถึงตลับหมึกพิมพ์ที่มีมาพร้อมกับเครื่องพิมพ์นี้

HP รับประกันว่า ตลับหมึกพิมพ์ของ HP จะปราศจากข้อบกพร่องในด้านวัสดุและการผลิต
จนกว่าผงหมึกจะถูกใช้งานหมดไป การรับประกันนี้ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องใดๆ
หรือการทำงานผิดปกติของตลับหมึกพิมพ์ของ HP
การรับประกันนี้ครอบคลุมระยะเวลาเท่าใด?

ครอบคลุมระยะเวลาจนกว่าผงหมึกในตลับหมึกพิมพ์ของ HP ถูกใช้งานจนหมด
จะทราบได้อย่างไรว่าผงหมึกในตลับหมึกพิมพ์หมดแล้ว?

ตลับหมึกพิมพ์ของ HP หมดลงเมื่องานพิมพ์ที่ออกมานั้นมีสภาพหมึกจางหรือสีอ่อนลง
แล้ว Hewlett-Packard จะทำอย่างไร?

ขึ้นอยู่กับการพิจารณา Hewlett-Packard จะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ใหม่หากตรวจสอบได้ว่ามีการชำรุด
และจะคืนเงินให้ในราคาที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์มา หากเป็นไปได้
กรุณาแนบตัวอย่างการพิมพ์ของตลับหมึกพิมพ์ที่ชำรุดพิมพ์มาด้วย
การรับประกันไม่ครอบคลุมอะไรบ้าง?

การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงตลับหมึกพิมพ์ที่ถูกเติม ถูกเอาหมึกออก ถูกใช้ผิดวิธี
หรือถูกรบกวนไม่ว่าด้วยทางใด
จะส่งตลับหมึกพิมพ์ที่เสียได้อย่างไร?

ในกรณีที่ตลับหมึกพิมพ์ได้รับการตรวจสอบว่าชำรุดจริง ให้ท่านกรอกแบบฟอร์มข้อมูลการบริการ
และแนบตัวอย่างงานพิมพ์ที่แสดงถึงการชำรุด ส่งแบบฟอร์มและตลับหมึกพิมพ์คืนให้แหล่งที่ท่านซื้อมา
แล้วร้านค้านั้นจะเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ใหม่ให้แก่ท่าน
กฏหมายของรัฐ จังหวัด หรือประเทศจะเข้ามามีผลอย่างไร?

การรับประกันนี้ได้ให้สิทธิทางกฏหมายบางประการแก่ท่าน นอกจากนี้ ท่านยังอาจมีสิทธิอื่นๆ
ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่ละรัฐ หรือแต่ละจังหวัด
การรับประกันในวงจำกัดนี้เป็นการรับประกันตลับหมึกพิมพ์เท่านั้น
และถือว่าเป็นการยกเลิกการรับประกันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้ทั้งหมด
บริษัท HEWLETT-PACKARD จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ
ที่เป็นผลสืบเนื่อง เป็นเรื่องโดยเฉพาะ โดยทางอ้อม เป็นการลงโทษ
และจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายเกินราคาความเสียหายนั้น
หรือความขาดทุนเนื่องเพราะการฝ่าฝืนการรับประกันนี้ หรืออื่นใดทั้งสิ้น

สำหรับการซื้อขายที่เกิดขึ้นในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายอนุญาตแล้ว
ข้อความรับประกันที่ปรากฏอยู่ในข้อกำหนดนี้ ไม่ได้เป็นการยกเว้น จำกัด หรือดัดแปลง
หากแต่เป็นส่วนเพิ่มเติมของข้อกำหนดเรื่องสิทธิ ซึ่งใช้บังคับการขายผลิตภัณฑ์นี้ให้กับท่าน

background image

TI

261