HP LaserJet 1200 Printer series - E

background image

E

หน่วยความจำ (DIMM)

ในบทนี้จะกล่าวถึงหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

การติดตั้ง DIMM (หน่วยความจำ)

ทดสอบการติดตั้ง DIMM

การถอด DIMM ออก

background image

250 ภาคผนวก E หน่วยความจำ (DIMM)

TI

การติดตั้ง DIMM (หน่วยความจำ)

การเพิ่มหน่วยความจำ (เฉพาะ RAM ) ให้แก่ HP LaserJet 1200
จะทำให้ท่านสามารถพิมพ์งานที่มีความซับซ้อนได้มากขึ้น

การติดตั้ง DIMM ให้ทำตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

ข้อควรระวัง

การหยิบจับชิปของ DIMM (หน่วยความจำ)
โดยไม่สวมใส่อุปกรณ์ที่ต่อลงดินหรืออุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต
สามารถทำให้ชิปเสียหายได้

1

ปิดสวิชต์ปิด/เปิดเครื่องพิมพ์ (เฉพาะรุ่นที่ใช้ไฟ 220 โวลต์)
แล้วถอดปลั๊กเครื่องพิมพ์ออกจากเต้าเสียบไฟฟ้า

2

เปิดฝาด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์ โดยดึงที่ขอบล่างขึ้นมาเบาๆ

3

นำชิป DIMM ออกจากถุงกันไฟฟ้าสถิต โดยจับที่ขอบบนของชิป

background image

TI

251

4

วางชิป DIMM
บนช่องที่อยู่ภายในฝาปิดหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์
หน้าสัมผัสสีทองควรจะชี้ลง และส่วนรอยตัดควรอยู่ด้านซ้าย

5

กดชิป DIMM ลงในช่อง
ตรวจดูให้ชิปอยู่ในแนวตรงและจมลงลงไปในช่อง(A) ทั้งหมด
สลักทั้งด้านบนและล่างควรหมุนเข้าด้านใน ล็อกสลักให้เข้าที่
โดยบีบตัวจับเข้าหากัน (B)

background image

252 ภาคผนวก E หน่วยความจำ (DIMM)

TI

ทดสอบการติดตั้ง DIMM

ทดสอบการติดตั้ง DIMM โดยพิมพ์หน้าการตั้งค่า และดู "หน่วยความจำที่มีอยู่" ซึ่งระบุไว้ ดูที่

การพิมพ์หน้ากำหนดค่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หากทำการติดตั้ง DIMM ไม่สำเร็จ ให้ดูที่

รูปแบบไฟสัญญาณของเครื่องพิมพ์

ดูวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับ DIMM

background image

TI

253

การถอด DIMM ออก

การถอด DIMM โปรดทำตามข้อแนะนำดังต่อไปนี้

ข้อควรระวัง

การหยิบจับชิปของ DIMM (หน่วยความจำ)
โดยไม่สวมใส่อุปกรณ์ที่ต่อลงดินหรืออุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต
สามารถทำให้ชิปเสียหายได้

1

ปิดสวิชต์ปิด/เปิดเครื่องพิมพ์ (เฉพาะรุ่นที่ใช้ไฟ 220 โวลต์)
แล้วถอดปลั๊กเครื่องพิมพ์ออกจากเต้าเสียบไฟฟ้า

2

เปิดฝาด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์ โดยดึงที่ขอบล่างขึ้นมาเบาๆ

3

ปลดล็อกสลักโดยดันออกข้างนอก (A) จับชิป DIMM ตรงด้านบน
ดึงขึ้นตรงๆ อย่างเบามือ แล้วเอาชิปออกจากเครื่องพิมพ์ (B)

หมายเหตุ

กรุณาเก็บชิป DIMM ไว้ในถุงกันไฟฟ้าสถิต

background image
background image

TI

255