HP LaserJet 1200 Printer series - D

background image

D

ข้อกำหนดรายละเอียดของกระดา
ษหรือวัสดุ

ในบทนี้จะกล่าวถึงหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดรายละเอียดของกระดาษหรือวัสดุสำหรับพิมพ์

ขนาดกระดาษหรือวัสดุที่สามารถใช้ได้ (สำหรับเครื่องพิมพ์)

คำแนะนำเรื่องการใช้กระดาษหรือวัสดุสำหรับพิมพ์อื่นๆ

background image

244 ภาคผนวก D ข้อกำหนดรายละเอียดของกระดาษหรือวัสดุ

TI

ข้อกำหนดรายละเอียดของกระดาษหรือวัสดุสำหรับพิมพ์

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet ให้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพดีเยี่ยม
เครื่องพิมพ์สามารถใช้งานได้กับวัสดุหลากหลายชนิด เช่นกระดาษแผ่นปกติ (รวมถึงกระดาษรีไซเคิล)
ซองจดหมาย ฉลาก แผ่นใส หนังสัตว์ และกระดาษขนาดอื่นๆ คุณสมบัติต่างๆ เช่นน้ำหนัก เกรน
และความชื้น ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องพิมพ์และคุณภาพงานพิมพ์

เครื่องพิมพ์นี้สามารถพิมพ์ได้บนกระดาษและวัสดุสำหรับพิมพ์หลายๆ ชนิด
ตามคำแนะนำที่ได้ให้ไว้ในคู่มือนี้
กระดาษหรือวัสดุที่ไม่ตรงตามคำแนะนำอาจเป็นเหตุให้เกิดปัญหาดังต่อไปนี้

คุณภาพงานพิมพ์ไม่ดี

กระดาษหรือวัสดุติดขัดได้บ่อยขึ้น

เครื่องพิมพ์ชำรุดก่อนเวลาอันควร ทำให้ต้องซ่อมแซม

เพื่อคุณภาพงานพิมพ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้เฉพาะกระดาษและวัสดุสำหรับพิมพ์ของ HP เท่านั้น บริษัท Hewlett-
Packard ไม่แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นอื่น เนื่องจากไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ของ HP ดังนั้น HP
จึงไม่สามารถควบคุมคุณภาพกระดาษและวัสดุเหล่านั้นได้

บางครั้ง กระดาษหรือวัสดุสำหรับพิมพ์อาจจะมีลักษณะตรงตามคำแนะนำทุกอย่าง
แต่ก็ยังให้ผลออกมาไม่เป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้อาจเกิดจากการใช้อย่างไม่เหมาะสม
อุณหภูมิและความชื้นไม่เหมาะกับการพิมพ์ หรือเหตุปัจจัยอื่นๆ ซึ่ง Hewlett-Packard
ไม่สามารถไปควบคุมได้

ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อกระดาษหรือวัสดุสำหรับพิมพ์ในปริมาณมากๆ
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่ากระดาษหรือวัสดุนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคำแนะนำในคู่มือการใช้ และใน
คำแนะนำเรื่องกระดาษหรือวัสดุสำหรับพิมพ์อื่นๆ (ดูที่

อุปกรณ์ประกอบและการสั่งซื้อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวคำแนะนำเรื่องการสั่งซื้อ)
โปรดทดสอบกระดาษหรือวัสดุทุกครั้งก่อนการซื้อในปริมาณมาก

ข้อควรระวัง

การใช้กระดาษหรือวัสดุที่ไม่ตรงกับข้อกำหนดรายละเอียดของ Hewlett-Packard
อาจทำให้เครื่องพิมพ์มีปัญหาและจำเป็นต้องซ่อมแซม
ซึ่งการซ่อมแซมนี้ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงการรับประกันด้านบริการของ Hewlett-Packard

background image

TI

245

ขนาดกระดาษหรือวัสดุที่สามารถใช้ได้ (สำหรับเครื่องพิมพ์)

เครื่องพิมพ์สามารถใช้ได้กับกระดาษหรือวัสดุสำหรับพิมพ์ในขนาดต่อไปนี้

ขนาดเล็กที่สุด: 76 x 127 mm มม. (3 x 12,70 cm นิ้ว)

ขนาดใหญ่ที่สุด: 216 x 356 มม. (8.5 x 35,56 cm นิ้ว)

คำแนะนำเรื่องการใช้กระดาษหรือวัสดุสำหรับพิมพ์อื่นๆ

กระดาษ

เพื่อคุณภาพงานที่ดีที่สุด โปรดใช้กระดาษธรรมดา 20 ปอนด์ (75 ก./ตรม.)
โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่ากระดาษนั้นมีคุณภาพดี ไม่มีรอยตัด แหว่ง ฉีกขาด รอยด่าง เศษผง ฝุ่น รอยยับ รู
หรือม้วน หรือขอบกระดาษโค้งงอ

หากท่านไม่แน่ใจว่ากระดาษที่ท่านกำลังใช้พิมพ์เป็นกระดาษชนิดใด
(เช่นกระดาษปอนด์หรือกระดาษรีไซเคิล) ให้ดูที่ฉลากบนห่อกระดาษ

กระดาษบางชนิดทำให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพงานพิมพ์ ทำให้กระดาษติดขัดหรือเครื่องพิมพ์เสียหาย

การใช้กระดาษ

อาการ

ปัญหาของกระดาษ

วิธีแก้ไข

คุณภาพงานพิมพ์ไม่ดี หรือมีผงหมึกติด

หรือมีปัญหาในการป้อนกระดาษ

กระดาษชื้นเกินไป ไม่เรียบ ลื่นเกินไป มีลายนูน

เป็นความผิดพลาดในการผลิตกระดาษล็อตนั้น

ลองใช้กระดาษชนิดอื่น คือ ระหว่าง 100-250
Sheffield ความชื้น 4-6%

ตัวอักษรบางส่วนขาดหายไป กระดาษติด
หรือโค้งงอ

การเก็บรักษากระดาษอาจไม่เหมาะสม

วางกระดาษให้ราบกับพื้น ในหีบห่อที่กันความชื้น

มีเงาพื้นหลังสีเทามากขึ้น

กระดาษอาจมีน้ำหนักมากเกินไป

ใช้กระดาษที่เบากว่านั้น

กระดาษม้วนงอมาก

หรือมีปัญหาในการป้อนกระดาษ

ความชื้นสูงเกินไป เกรนกระดาษผิดทิศทาง
หรือมีเกรนสั้น

ใช้กระดาษเกรนยาว

หรือพิมพ์โดยใช้ทางผ่านกระดาษในแนวตรง

กระดาษติด หรือทำให้เครื่องพิมพ์เสียหาย

กระดาษมีรอยตัดหรือมีรอยแทงเป็นรู

ไม่ใช้กระดาษที่มีรอยตัดหรือมีรอยแทงเป็นรู

หรือมีปัญหาในการป้อนกระดาษ

ขอบกระดาษฉีกขาด

ใช้กระดาษที่มีคุณภาพดี

background image

246 ภาคผนวก D ข้อกำหนดรายละเอียดของกระดาษหรือวัสดุ

TI

หมายเหตุ

อย่าใช้กระดาษหัวจดหมายที่ใช้หมึกอุณหภูมิต่ำในการพิมพ์ เช่นกระดาษที่ใช้ในงานวัดอุณหภูมิ

อย่าใช้กระดาษหัวจดหมายที่มีลายพิมพ์นูน

เครื่องพิมพ์นี้ใช้ความร้อนและแรงดันในการหลอมผงหมึกให้ติดกระดาษ ดังนั้น
ท่านควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษสีหรือกระดาษที่มีการพิมพ์มาก่อนแล้วนั้น
ได้ใช้หมึกที่มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิของเครื่องพิมพ์ (200 องศาเซลเซียส หรือ 392
องศาฟาเรนต์ไฮต์ใน 0.1 วินาที)

ฉลาก

องค์ประกอบของฉลาก

เมื่อเลือกฉลาก ให้พิจารณาคุณสมบัติของส่วนประกอบดังต่อไปนี้

กาว: กาวควรจะคงรูปอยู่ได้ที่ 200 องศาเซลเซียส (392 องศาฟาเรนต์ไฮต์)
ซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงสุดของเครื่องพิมพ์

การใช้: ให้ใช้เฉพาะฉลากที่ยังไม่ลอกกระดาษด้านหลังออก
ฉลากที่มีที่ว่างระหว่างแต่ละแผ่นฉลากอาจมีการลอกออก ซึ่งจะทำให้กระดาษติดขัดอย่างหนัก

การโค้งงอ: ก่อนใช้พิมพ์ ฉลากต้องแบนราบ และไม่มีการโค้งงอไปในทิศไหนเกินกว่า 13 มม.
(0.5 นิ้ว)

สภาพฉลาก: อย่าใช้ฉลากที่มีรอยยับ โป่งพอง หรือมีรอยแยกแม้เพียงเล็กน้อย

แผ่นใส

แผ่นใสที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ต้องสามารถทนความร้อนได้ถึง 200 องศาเซลเซียส (392 องศาฟาเรนไฮต์)
ซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงสุดของเครื่องพิมพ์

ซองจดหมาย

องค์ประกอบของซองจดหมาย

องค์ประกอบของซองจดหมายมีความสำคัญอย่างมาก
แนวพับซองจดหมายย่อมแตกต่างกันไปหลากหลาย ไม่ใช่เพียงแตกต่างไปตามแต่ผู้ผลิต
แม้แต่ซองจดหมายในกล่องเดียวกันจากผู้ผลิตรายเดียวกันก็ใช่ว่าจะเหมือนกันทุกซอง
การพิมพ์ให้ได้ผลดีย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของซองจดหมายด้วย ในการเลือกซองจดหมาย
ให้พิจารณาส่วนประกอบต่อไปนี้

น้ำหนัก: น้ำหนักของซองจดหมายไม่ควรเกิน 28 ปอนด์ (105 ก./ตรม.) มิฉะนั้นอาจทำให้ติดขัดได้

การใช้: ก่อนทำการพิมพ์ ซองจดหมายควรวางแบนราบโดยมีการโค้งงอน้อยกว่า 6 มม. (0.25 นิ้ว)
และไม่ควรให้มีอากาศอยู่ในซอง ซองจดหมายที่มีอากาศอยู่ข้างในอาจทำให้การพิมพ์มีปัญหาได้

สภาพฉลาก: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซองจดหมายไม่มีรอยยัง รอยแหว่ง หรือมีความเสียหายอื่นๆ

ขนาด: ตั้งแต่ 90 x 160 มม. (3.5 x 6.3 นิ้ว) ถึง 178 x 254 มม. (7 x 10 นิ้ว)

background image

TI

247

ซองจดหมายที่มีรอยต่อทั้งสองด้าน

ซองจดหมายแบบที่มีรอยต่อสองด้าน จะมีรอยต่อในแนวตั้งที่ขอบทั้งสองของซอง
แทนที่จะเป็นรอยต่อแบบทะแยงมุม ซองลักษณะนี้อาจก่อให้เกิดรอยย่นได้ง่ายกว่า
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารอยต่อนั้นยาวไปถึงมุมของซองจดหมาย ดังที่แสดงไว้ด้านล่างนี้

ซองจดหมายที่มีแถบกาวหรือฝาปิดซองซึ่งมีกาว

ซองจดหมายที่มีแถบกาวลอกได้ หรือมีฝาปิดซองมากกว่าหนึ่งฝาในการปิดผนึก
จะต้องใช้กาวที่ทนความร้อนและความดันในเครื่องพิมพ์ได้ นั่นคือ 200 องศาเซลเซียส (392
องศาฟาเรนไฮต์) การมีฝาปิดปากซองและแถบกาวมากกว่าหนึ่งฝาหรือหนึ่งแถบ อาจทำให้เกิดรอยพับ
รอยยับ หรือทำให้ติดขัดได้

การเก็บรักษาซองจดหมาย

การเก็บรักษาซองจดหมายอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ได้คุณภาพงานพิมพ์ที่ดี
ท่านจึงควรเก็บซองจดหมายในแนวราบ หากมีอากาศอยู่ภายในซองซึ่งทำให้เกิดฟองอากาศ
เมื่อนำมาพิมพ์ก็อาจทำให้ซองเกิดรอยยับได้

การ์ดและวัสดุที่มีน้ำหนักมาก

ท่านสามารถพิมพ์การ์ดหลายๆ ชนิดได้ด้วยถาดป้อน เช่น การพิมพ์บัตรรายการหรือโปสการ์ด
การ์ดบางชนิดให้งานออกมาดีกว่า เนื่องจากมีองค์ประกอบที่เหมาะในการป้อนเข้าเครื่องพิมพ์เลเซอร์

เพื่อให้เครื่องพิมพ์ทำงานได้ประสิทธิภาพดีที่สุด ไม่ควรใช้กระดาษที่หนักเกิน 42 ปอนด์ (157 ก./ตรม.)
กระดาษที่หนักเกินไปอาจทำให้การป้อนผิดพลาด มีการซ้อนทับกัน กระดาษติด การกระจายผงหมึกไม่ดี
คุณภาพงานพิมพ์ต่ำ หรือกลไกของเครื่องพิมพ์มีการสึกหรอมากเกินควร

หมายเหตุ

ท่านอาจสามารถพิมพ์กระดาษที่หนักกว่าปกติได้ หากท่านไม่ได้บรรจุกระดาษจนเต็มความจุของถาดป้อน
หรือหากท่านใช้กระดาษที่มีอัตราความเรียบ 100-180 Sheffield

ใช้พิมพ์ไม่ได้

ใช้พิมพ์ได้

background image

248 ภาคผนวก D ข้อกำหนดรายละเอียดของกระดาษหรือวัสดุ

TI

องค์ประกอบของการ์ด

ความเรียบ: การ์ด 36-19,05 kg ปอนด์ (135-157 g ก./ตรม.) ควรมีอัตราความเรียบ 100-180
Sheffield การ์ด 16-36 ปอนด์ (60-135 ก./ตรม.) ควรมีอัตราความเรียบ 100-250 Sheffield

การใช้: ควรวางการ์ดราบลงกับพื้น ให้มีความโค้งงอน้อยกว่า 5 มม. (0.2 นิ้ว)

สภาพฉลาก: ตรวจดูให้แน่ใจว่าการ์ดไม่ย่นหรือรอยแหว่ง หรือความเสียหายอื่นๆ

ขนาด: ใช้การ์ดที่มีขนาดอยู่ในช่วง:

ขนาดเล็กที่สุด: 76 x 127 mm มม. (3 x 12,70 cm นิ้ว)

ขนาดใหญ่ที่สุด: 216 x 356 มม. (8.5 x 14.0 นิ้ว)

คำแนะนำเกี่ยวกับการ์ด

หากการ์ดเกิดโค้งงอหรือติดขัด ให้พิมพ์โดยใช้ช่องทางผ่านของกระดาษในแนวตรง

ตั้งระยะห่างจากขอบกระดาษเผื่อไว้อย่างน้อย 2 มม.(0.08 นิ้ว)

background image

TI

249