HP LaserJet 1200 Printer series - C

background image

C

ข้อกำหนดรายละเอียดของเซิร์ฟเว
อร์การพิมพ์

ในบทนี้จะกล่าวถึงหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดรายละเอียด

การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ FCC

ประชาคมยุโรป

ข้อกำหนดภายใต้การควบคุม

background image

236 ภาคผนวก C ข้อกำหนดรายละเอียดของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

TI

ข้อกำหนดรายละเอียด

ข้อกำหนดรายละเอียดเซิร์ฟของเวอร์การพิมพ์ HP JetDirect 175X

เครือข่ายที่สนับสนุน

เครือข่าย

สนับสนุนเครือข่าย Ethernet หรือ IEEE 802.3 ชนิด 10Base-T และ 100Base-T
โดยใช้สายเคเบิลชนิดสายพันคู่ไม่มีฉนวนหุ้ม และตัวเชื่อมต่อ RJ-45

ต้องใช้ฮับของเครือข่าย 10Base-T หรือ 100Base-T หรือ concentrator
ที่สนับสนุนสัญญาณจังหวะการต่อเชื่อม (จังหวะทดสอบการต่อเชื่อม)

กรุณาดูที่

ทำความรู้จักกับเซิรฟ์เวอร์การพิมพ์

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายที่สนุบสนุน

ข้อกำหนดรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อม

สภาพแวดล้อมของการใช้งาน

อุณหภูมิ: 0° ถึง 55° องศาเซลเซียส (32° ถึง 131° องศาฟาเรนไฮต์)

ความชื้นสัมพัทธ์: 15 ถึง 95 % ที่ 40 องศาเซลเซียส (104 องศาฟาเรนไฮต์)

ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล: 4.6 กม.

สภาพแวดล้อมในการเก็บรักษา

อุณหภูมิ: -40 ถึง 70 องศาเซลเซียส (-6 ถึง 158 องศาฟาเรนไฮต์)

ความชื้นสัมพัทธ์: 90% ที่ 65 องศาเซลเซียส (149 องศาฟาเรนต์ไฮต์)

ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล: 4.6 กม.

ข้อกำหนดรายละเอียดทางไฟฟ้า

ไฟฟ้าที่ต้องใช้

แรงดันไฟฟ้าเข้า

175X – 13 โวลต์ DC

ชุดสายไฟ (ดูที่

แผนภูมิชุดสายไฟ

)

แรงดันไฟฟ้าออกที่ระบุ

175X – (ไม่มี)

ชุดสายไฟคือ 13 โวลต์ไฟฟ้ากระแสตรง

กระแสไฟเข้า

175X – 140 มิลลิแอมแปร์ ที่ 13 โวลต์

ชุดสายไฟคือ 0.2 แอมแปร์ (ขึ้นอยู่กับชุดสายไฟของท่าน)

กระแสไฟฟ้าออกสูงสุด

175X – (ไม่มี)

ชุดสายไฟคือ 300 มิลลิแอมแปร์ (ขึ้นอยู่กับชุดสายไฟของท่าน)

ช่วงของความถี่

175X – ไฟฟ้ากระแสตรง

ของชุดสายไฟคือ 50/60 เฮิร์ตซ (ขึ้นอยู่กับชุดสายไฟของท่าน)

กำลังไฟฟ้าที่ใช้

สำหรับ 175X: 1.2 วัตต์

สำหรับชุดสายไฟ: 1.2 วัตต์

background image

TI

237

การป้องกันทางแม่เหล็กไฟฟ้า

ข้อแถลง

ดูที่

คำประกาศความสอดคล้อง

การปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้า

ข้อบังคับ

ในประเทศสหรัฐฯ : ตามกฎของ FCC วรรค 15 ประเภท A

ในประเทศแคนาดา: ตามกฎ ICES-003

ในประเทศญี่ปุ่น: ตามกฎ VCCI ประเภท 1

ในกลุ่มประเทศยุโรป: ตามกฎ CISPR-22/EN55022 ประเภท A

ในประเทศไต้หวัน: ตามกฎ CNS 13438

ในประเทศออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์: ตามกฎ AS/NZS 3548

ในประเทศรัสเซีย: ตามกฎ GOST 292116

ข้อกำหนดรายละเอียดทางกายภาพ

ขนาด

เมื่อติดตัวหนีบแล้ว

ความกว้าง: 92 mm กรัม (9,14 cm ออนซ์)

ความสูง: 36 mm กรัม (3,56 cm ออนซ์)

ความยาว: 129 mm กรัม (12,95 cm ออนซ์)

ความกว้าง: 97 mm กรัม (9,65 cm ออนซ์)

ความสูง: 45 mm กรัม (4,57 cm ออนซ์)

ความยาว: 129 mm กรัม (12,95 cm ออนซ์)

น้ำหนัก

108 กรัม (3.9 ออนซ์)

พอร์ต USB

ตัวเชื่อมต่อ “A” ตัวเมียเป็นไปตามข้อกำหนดรายละเอียดของ USB

ความปลอดภัย

ข้อบังคับ

เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP JetDirect 175X ได้ทำตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยดังต่อไปนี้

IEC 60950: (1991)+A1, A2, A3, A4/EN60950 (1992)+A1, A2, A3, A4, A11

UL 1950

CAN/CSA C 22.2 No. 950

NOM-019-SCFI-1994

background image

238 ภาคผนวก C ข้อกำหนดรายละเอียดของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

TI

การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ FCC

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบแล้ว และพบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดิจิตอล ประเภท A
ตามวรรค 15 ในข้อกำหนดของ FCC ข้อกำหนดเหล่านี้มุ่งที่จะให้การป้องกันตามสมควรเกี่ยวกับอันตรา
ยจากการรบกวนต่างๆ สำหรับการใช้งานทางการค้า อุปกรณ์นี้สามารถกำเนิด หรือใช้
หรือแพร่กระจายพลังงานคลื่นวิทยุได้ หากไม่ได้รับการติดตั้งและใช้งานตามที่ระบุไว้ในคำแนะนำ
อาจจะก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุ
การใช้งานอุปกรณ์นี้ในบริเวณที่พักอาศัยอาจก่อให้เกิดการรบกวน
ซึ่งในกรณีนั้นผู้ใช้ต้องรับผิดชอบการแก้ปัญหาดังกล่าวเอง

การเปลี่ยนแปลง หรือการปรับแต่งเครื่องพิมพ์ใดๆ ซึ่งไม่ได้รับการยินยอมจาก Hewlett-Packard
อาจเป็นเหตุให้สิทธิของผู้ใช้ในอุปกรณ์นี้เป็นโมฆะได้

หมายเหตุ

การที่ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อบังคับ FCC เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ระดับ B นำมาซึ่งระบบประกอบระดับ A ของ
FCC ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบและข้อบังคับของ FCC

FCC ได้จัดเตรียมหนังสือเล่มเล็กชื่อว่า คุ๋มือเรื่องสัญญาณรบกวน (Interference Handbook) ปี 1986
ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านตามสมควร ท่านสามารถซื้อหนังสือเล่มดังกล่าวได้ (stock no. 004-000-
004505-7) จาก Superintendent of Documents, US Government Printing Office, Washington DC
20402

background image

TI

239

ประชาคมยุโรป

อุปกรณ์นี้เป็นไปตาม CISPR-22/EN55022 ประเภท A และนี่คือผลิตภัณฑ์ประเภท A
สำหรับการใช้งานในบ้านเรือน ผลิตภัณฑ์นี้อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนวิทยุได้
ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ใช้ต้องใช้วิธีแก้ไขตามที่เหมาะสม

ข้อกำหนดภายใต้การควบคุม

คำประกาศความสอดคล้อง

คำประกาศความสอดคล้องดังต่อไปนี้ เป็นไปตามคำแนะนำที่ 22 ของ ISO/IEC และตาม EN45014
คำประกาศจะระบุชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิต และข้อกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์
อันได้รับการยอมรับในประชาคมยุโรป

background image

240 ภาคผนวก C ข้อกำหนดรายละเอียดของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

TI

คำประกาศความสอดคล้อง

ตามคำแนะนำที่ 22 ของ ISO/IEC และตาม EN45014

ชื่อผู้ผลิต:

Hewlett-Packard Company

ที่อยู่ผู้ผลิต:

8000 Foothills Blvd.
Roseville, CA 95747-5677 USA

ขอประกาศว่าผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์:

เซิรฟ์เวอร์การพิมพ์ภายนอก HP JetDirect 175X

หมายเลขรุ่น:

J6035A

เป็นไปตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

ความปลอดภัย:

EN60950 (1992) +A1,A2,A3,A4,AII / IEC 950 (1991) +A1,A2,A3,A4
EN60825-1 (1994) / IEC 825-1 (1993) ประเภท 1
GB 4943 (1995)

ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้
า (EMC):

EN 55022 (1998) / CISPR-22 (1997) ประเภท A
GB 9254 (1988)
EN 55024 (1998)
IEC 61000-4-2 (1995); EN 61000-4-2 (1995)
IEC 61000-4-3 (1995); EN 61000-4-3 (1996)
IEC 61000-4-4 (1995); EN 61000-4-4 (1995)
IEC 61000-4-5 (1995); EN 61000-4-5 (1995)
IEC 61000-4-6 (1996); EN 61000-4-6 (1996)
IEC 61000-4-8 (1993); EN 61000-4-8 (1993)
IEC 61000-4-11 (1994); EN 61000-4-11 (1994)
EN61000-2-3 (1995)
EN61000-3-3 (1995)
ตามข้อบังคับ FCC ข้อ 47 CFR, วรรค 15 ประเภท A

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้ของ EMC Directive 89/336/EEC รวมทั้งข้อกำหนด Low Voltage Directive 73/23/EEC รวมทั้งได้แสดงเครื่องหมาย CE
ไว้ตามนั้นแล้ว
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการทดสอบในรูปแบบเฉพาะ ด้วยผลิตภัณฑ์ของ Hewlett-Packard Co.
Roseville, 28 กุมภาพันธ์ 2001

มาร์ก วีเจียน ผู้จัดการฝ่ายข้อควบคุมผลิตภัณฑ์
ประเทศในยุโรป ติดต่อ: สำนักงานขายและบริการของบริษัท Hewlett-Packard ในท้องถิ่นของท่าน หรือ Hewlett-Packard GmbH,
Department TRE, Herrenberger Strasse 130, D-71034 Böblingen (FAX:+49-7031-14-3143).

background image

TI

241

ข้อบังคับ DOC ของประเทศแคนาดา

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าชั้น B ของประเทศแคนาดา

ข้อบังคับ VCCI ประเภท 1 ของประเทศญี่ปุ่น

ข้อแถลงเรื่องการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) ของประเทศเกาหลี

คำประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประเภท A ของประเทศไต้หวัน

background image

242 ภาคผนวก C ข้อกำหนดรายละเอียดของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

TI

ประกาศเรื่องความปลอดภัยของประเทศจีน

background image

TI

243