HP LaserJet 1200 Printer series - A

background image

A

ข้อกำหนดรายละเอียดของเครื่อง
พิมพ์

ในบทนี้จะกล่าวถึงหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดรายละเอียด

การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ FCC

โครงการผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม

แผ่นข้อมูลความปลอดภัยของกระดาษหรือวัสดุที่ใช้

ข้อกำหนดภายใต้การควบคุม

ข้อกำหนดภายใต้การควบคุม

background image£µ‡Ÿœª„$…Ê°„¶®œ—¦µ¥¨³Á°¸¥—…°ŠÁ‡¦ºÉ°Š¡·¤¡Í

TI

…Ê°„¶®œ—¦µ¥¨³Á°¸¥—

…Ê°„¶®œ—¦µ¥¨³Á°¸¥—…°ŠÁ‡¦ºÉ°Š¡·¤¡Í

…Ê°„¶®œ—¦µ¥¨³Á°¸¥——ʵœ­·ÉŠÂª—¨Ê°¤

­£µ¡Âª—¨Ê°¤…°Š„µ¦ÄÊŠµœ

…–³Á­¸¥ž¨´Ë„Á‡¦ºÉ°Š¡·¤¡ÍÁ…ʵ„´Á˜ÊµÁ­¸¥Å¢¢Êµ„¦³Â­˜¦Š

N

°»–®£¼¤·ï°Š«µÁŽ¨ÁŽ¸¥­™¹Šï°Š«µÁŽ¨ÁŽ¸¥­ ï°Š«µ¢µÁ¦œÅ±˜Í™¹Šï

°Š«µ¢µÁ¦œ˜Íű˜Í

N

‡ªµ¤ºÊœy Ťɤ¸„µ¦‡ªÂœÉœ

­£µ¡Âª—¨Ê°¤Äœ„µ¦Á„ȝ¦´„¬µ

…–³™°—ž¨´Ë„Á‡¦ºÉ°Š¡·¤¡Í°°„‹µ„Á˜ÊµÁ­¸¥Å¢¢Êµ„¦³Â­˜¦Š

N

°»–®£¼¤·°Š«µÁŽ¨ÁŽ¸¥­™¹Š°Š«µÁŽ¨ÁŽ¸¥­ °Š«µ¢µÁ¦œÅ±˜Í™¹Š

°Š«µ¢µÁ¦œ˜Íű˜Í

N

‡ªµ¤ºÊœy Ťɤ¸„µ¦‡ªÂœÉœ

Á­¸¥Š

¦³—´Á­¸¥Š¦„ªœ

¦³®ªÉµŠ„µ¦¡·¤¡Í¦³—´¡¨´ŠÁ­¸¥Š¨¶Ã¡Š ˜µ¤¤µ˜¦“µœ,62

N

¦³—´‡ªµ¤—´œÁ­¸¥Š –¦·Áª–…ʵŠÁ‡¦ºÉ°Š Á—Ž·Á¨

N

¦³—´Â¦Š—´œÁ­¸¥Š –¦·Áª–čʊµœÁ‡¦ºÉ°Š Á—Ž·Á¨

…–³°¥¼ÉĜ¦°Â¨³Ã®¤—¡´„Ťɤ¸Á­¸¥Š

…Ê°„¶®œ—¦µ¥¨³Á°¸¥—šµŠÅ¢¢Êµ

Å¢¢Êµš¸É˜Ê°ŠÄÊ

N

ꨘÍ  Á±·¦Í˜Ž  ꨘÍÁ±·¦Í˜Ž120

®¦º°

N

ꨘÍ  Á±·¦Í˜ŽÍ Á±·¦Í˜Ž

N

ꨘÍ  Á±·¦Í˜Ž Á±·¦Í˜Ž

„¶¨´ŠÅ¢¢Êµš¸ÉčÊ

N

¦³®ªÉµŠ„µ¦¡·¤¡Íª´˜˜Í ÁŒ¨¸É¥

N

¦³®ªÉµŠ°¥¼ÉĜ¦°Â¨³Ã®¤—ž¦³®¥´—¡¨´ŠŠµœ ª´˜˜Í

…œµ—…°ŠÂ®¨ÉŠ‹Éµ¥Å¢…´Êœ˜É¶­»—š¸Éœ³œ¶

°¤Âž¦Íš¸Éꨘͨ³°¤Âž¦Íš¸ÉꨘÍ

…Ê°„¶®œ—¦µ¥¨³Á°¸¥—šµŠ„µ¥£µ¡

…œµ—

N

‡ªµ¤„ªÊµŠPP¤¤ FPœ·Êª

N

‡ªµ¤¥µªPP¤¤ FPœ·Êª

N

‡ªµ¤­¼Š¤¤ œ·Êª

œÊ¶®œ´„ Á¤ºÉ°˜·—˜´ÊŠ˜¨´®¤¹„¡·¤¡Í¨ʪ

„„ ž°œ—Í

background image

TI

217

ความสามารถและความเร็วในการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์

ความเร็วในการพิมพ์

15 หน้าต่อนาทีสำหรับกระดาษขนาด letter และ 14 หน้าต่อนาทีสำหรับกระดาษขนาด A4

หน้าแรกจะออกมาจากเครื่องพิมพ์โดยใช้เวลาน้อยกว่า 10 วินาที

ความจุของถาดป้อนหลัก

กระดาษซึ่งมีน้ำหนักปกติ 20 ปอนด์ (75 ก./ตรม.) 250 แผ่น หรือซองจดหมาย 30 ซอง

ความจุของถาดป้อนที่ดึงกระดาษจากถาดนี้ก่อน

กระดาษซึ่งมีน้ำหนักปกติคือ 20 ปอนด์ (75 ก./ตรม.) 10 แผ่น หรือซองจดหมาย 1 ซอง

ความจุกล่องทางออก

กระดาษซึ่งมีน้ำหนักปกติคือ 20 ปอนด์ (75 ก./ตรม.) 125 แผ่น

ขนาดกระดาษที่เล็กที่สุด

76 x 127 mm มม. (3 x 12,70 cm นิ้ว)

ขนาดกระดาษที่ใหญ่ที่สุด

216 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)

น้ำหนักของกระดาษหรือวัสดุ

กล่องทางออก – 60 ถึง 105 ก./ตรม. (16 ถึง 28 ปอนด์)

ทางผ่านของกระดาษในแนวตรง – 60 ถึง 163 ก./ตรม. (16 ถึง 43 ปอนด์)

หน่วยความจำพื้นฐาน

ROM 8 เมกะไบต์และ RAM 8 เมกะไบต์ (สำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet 1200N ใช้ 16
เมกะไบต์)

การขยายหน่วยความจำ

มีช่องเสียบ DIMM หนึ่งช่องสำหรับ DIMM RAM ขนาด 8, 16, 32, หรือ 64 เมกะไบต์
(ช่องเสียบบนเครื่องพิมพ์ HP LaserJet 1200N)

ความละเอียดในการพิมพ์

1,200 จุดต่อนิ้ว (dpi)

รอบการทำงาน

สำหรับงานพิมพ์หน้าเดียวคือ 10,000 แผ่นต่อเดือน (สูงสุด)

สำหรับงานพิมพ์หน้าเดียวคือ 1,000 แผ่นต่อเดือน (ค่าเฉลี่ย)

ภาษาเฉพาะเครื่องพิมพ์ (PCL)

ระดับ 5 และ 6

โพสต์สคริปต์

ระดับ 2

ข้อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวหน่วยความจำ

DIMM

มีสลัก100 ชิ้น ความเร็วต่ำสุด 66 เมกะเฮิร์ตซ

พอร์ตที่มีให้

พอร์ต USB

2.0

พอร์ตแบบขนาน

เคเบิล IEEE 1284 ระดับ 2 พร้อมขั้วต่อ IEEE 1284-B

ตั้งค่าคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เข้ากับโปรแกรมความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (ECP)

background image

218 ภาคผนวก A ข้อกำหนดรายละเอียดของเครื่องพิมพ์

TI

การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ FCC

อุปกรณ์นี้ได้ผ่านการทดสอบแล้ว และพบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดิจิตอลประเภท B
วรรค 15 ในข้อกำหนดของ FCC
ข้อกำหนดเหล่านี้มุ่งที่จะให้การป้องกันตามสมควรเกี่ยวกับอันตรายจากการรบกวนต่างๆ
สำหรับการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้สามารถกำเนิด หรือใช้ หรือแพร่กระจายพลังงานคลื่นวิทยุได้
หากการติดตั้งและการใช้งานไม่ได้เป็นไปตามคำแนะนำ อาจจะเกิดการรบกวนการสื่อสารทางวิทยุได้
อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งกรณีใดๆ
ถ้าอุปกรณ์ทำให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อเครื่องรับวิทยุหรือโทรทัศน์
ซึ่งสามารถสังเกตได้เมื่อเปิดและปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่อง ผู้ใช้ควรลองแก้ไขการรบกวนด้วยวิธีดังต่อไปนี้

หันเสาอากาศไปทิศอื่น หรือเปลี่ยนที่ตั้งของเสาอากาศ

วางอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณวิทยุให้ห่างกันมากกว่าเดิม

เสียบปลั๊กของอุปกรณ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟที่อยู่คนละวงจรกับแหล่งจ่ายไฟของเครื่องรับสัญญา
ณวิทยุ

ปรึกษาผู้แทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ด้านวิทยุ/โทรทัศน์

หมายเหตุ

การเปลี่ยนแปลง หรือการปรับแต่งเครื่องพิมพ์ใดๆ ซึ่งไม่ได้รับการยินยอมจาก Hewlett-Packard
อาจเป็นเหตุให้สิทธิของผู้ใช้ในอุปกรณ์นี้เป็นโมฆะได้

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดประเภท B วรรค 15 ของข้อกำหนด FCC จะต้องใช้เคเบิลที่มีฉนวนหุ้ม

background image

TI

219

โครงการผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม

การปกป้องสภาพแวดล้อม

บริษัท Hewlett-Packard มุ่งมั่นที่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบมาโดยมีข้อกำหนดหลายประการ
ซึ่งมุ่งหมายเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด

ผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ HP LaserJet จะช่วยลด:

การก่อก๊าซโอโซน

เครื่องพิมพ์นี้ไม่ได้ก่อก๊าซโอโซนในปริมาณที่ตรวจวัดได้ (O

3

).

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet ได้รับการออกแบบเพื่อลด:

การใช้พลังงาน

พลังงานที่ใช้จะลดลงอย่างมากขณะที่เครื่องอยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน (PowerSave)
ซึ่งไม่เพียงช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ แต่ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
โดยที่ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องพิมพ์ลดลงแต่อย่างใด ผลิตภัณฑ์นี้ได้มาตรฐานตาม E

NERGY

S

TAR

ซึ่งเป็นโครงการอาสาสมัครที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครื่องใช้สำนักงานที่ใช้พลังงานอย่างมีประ
สิทธิภาพ

E

NERGY

S

TAR

คือเครื่องหมายการบริการที่จดทะเบียนแล้วของ

U.S. EPA

ในฐานะที่เป็นหุ้น

ส่วนกับ Energy Star บริษัทH ewlett-Packard

ได้กำหนดให้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามแนวทางของ Energy Star ในด้านประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน
ท่านอาจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.epa/gov/energystar/

ปริมาณผงหมึกที่ใช้

ในโหมดประหยัด (

Economode)

จะใช้ผงหมึกน้อยกว่าการใช้งานโหมดอื่นอย่างมาก

ซึ่งจะช่วยให้ใช้งานตลับหมึกพิมพ์ได้ยาวนานขึ้น

ปริมาณกระดาษที่ใช้

คุณสมบัติการใช้งานที่สามารถป้อนกระดาษเพื่อพิมพ์สองด้านได้ด้วยตัวเอง
และการพิมพ์หลายหน้าในแผ่นเดียว ทำให้สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษ
อันส่งผลให้ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลง

background image

220 ภาคผนวก A ข้อกำหนดรายละเอียดของเครื่องพิมพ์

TI

พลาสติก

ส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกจะมีเครื่องหมายมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถระบุได้ว่า
ชิ้นส่วนพลาสติกนี้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เมื่อเครื่องพิมพ์หมดอายุการใช้งาน

อุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองสำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet

ในหลายๆ ประเทศ บริษัท Hewlett-Packard ได้จัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคือ HP Planet Partners
Toner Cartridge Reclying Program เพื่อผู้ใช้สามารถส่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์นี้
(เช่นตลับหมึกพิมพ์ แกน และลูกกลิ้ง) คืนให้บริษัทได้ โครงการซึ่งเข้าร่วมได้ง่าย
และการส่งคืนโดยไม่คิดมูลค่านี้มีอยู่ในมากกว่า 25 ประเทศทั่วโลก
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและข้อแนะนำที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างๆ นั้นจะให้มากับตลับหมึกพิมพ์ใหม่ของ
HP ทุกชิ้น รวมทั้งใน Consumables box

ข้อมูลเรื่องโครงการอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองสำหรับงานพิมพ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของ HP

นับตั้งแต่ปี 1990 โครงการ HP Planet Partners Toner Cartridge Reclying Program
ได้เก็บตลับหมึกพิมพ์ที่ใช้แล้วได้มากกว่า 39 ล้านตลับ ซึ่งหากไม่มีการเก็บ
ตลับผงหมึกเหล่านี้จะถูกนำไปทิ้งในกองขยะตามที่ต่างๆ ทั่วโลก ตลับหมึกพิมพ์ LaserJet ของ HP
ถูกนำไปไว้ที่ศูนย์รวบรวม และจึงส่งไปให้หุ้นส่วนของ HP ในด้านการนำกลับมาใช้ใหม่
เพื่อทำการแยกส่วนประกอบของตลับหมึกพิมพ์เหล่านั้น วัสดุที่เหลืออยู่จะแยกไว้
นำไปแปลงเป็นวัตถุดิบสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์จำนวนมาก

การส่งกลับของผู้อยู่ในสหรัฐฯ

เพื่อให้ได้ผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น Hewlett-Packard สนับสนุนให้ท่านส่งคืนตลับหมึกพิมพ์มาทั้งตลับ
มัดตลับหมึกพิมพ์สองตลับหรือมากกว่านั้นไว้ด้วยกัน และใช้ฉลากของ UPS ที่ชำระเงินแล้ว
และจ่าหน้าแล้ว ซึ่งมีมาให้ในบรรจุภัณฑ์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในสหรัฐฯ ติดต่อที่ 1-800-340-
2445 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์อุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ LaserJet ของ HP ได้ที่

http://www.ljsupplies.com/planetpartners/

การส่งคืนเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่สำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในสหรัฐฯ

สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้อาศัยในสหรัฐฯ
หากต้องการทราบรายละเอียดดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลโครงการนำตลับผงหมึกของ HP กลับมาใช้ใหม่
สามารถโทรไปที่ฝ่ายขายและบริการของ HP ในท้องถิ่น
หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของวัสดุใช้งานพิมพ์ HP ได้ที่

http://www.hp.com/ljsupplies/planet_recycle.html

.

กระดาษ

เครื่องพิมพ์นี้ใช้ได้กับกระดาษที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิล หากกระดาษนั้นมีคุณสมบัติตามข้อแนะนำใน
ข้อแนะนำเรื่องกระดาษและสื่ออื่นๆ สำหรับรายละเอียดในการ สามารถดูได้จากหัวข้อ

อุปกรณ์ประกอบและข้อมูลการสั่งซื้อ

เครื่องพิมพ์นี้สามารถใช้กับกระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่ที่เป็นไปตามข้อกำหนด DIN 19 309

background image

TI

221

แผ่นข้อมูลความปลอดภัยของกระดาษหรือวัสดุที่ใช้

ท่านสามารถขอรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS) ได้โดยติดต่อไปที่เว็บไซต์ HP
LaserJet Supplies ที่ http://www.hp.com/go/msds ในสหรัฐฯ หากท่านไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้
โปรดโทรศัพท์ไปที่ US HP FIRST(ข้อมูลทางแฟ็กซ์) ที่เบอร์1-800-231-9300 ใช้ดัชนีหมายเลข 7
สำหรับรายการข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัสดุ สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ในสหรัฐฯ
กรุณาดูหมายเลขโทรศัพท์และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่

HP FIRST

background image

222 ภาคผนวก A ข้อกำหนดรายละเอียดของเครื่องพิมพ์

TI

ข้อกำหนดภายใต้การควบคุม

คำประกาศความสอดคล้อง

ตามคำแนะนำที่ 22 ของ ISO/IEC และตาม EN45014

ชื่อผู้ผลิต:

Hewlett-Packard Company

ที่อยู่ผู้ผลิต:

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

ขอประกาศว่าผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์:

HP LaserJet 1200

หมายเลขรุ่น:

C7044A, C7045A, C7046A, C7048A

ตัวเลือกของผลิตภัณฑ์:

ทั้งหมด

เป็นไปตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

ความปลอดภัย:

IEC 950:1991+A1+A2+A3+A4 / EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11

IEC 825-1:1993 +A1/ EN 60825-1:1994+A11 (Class 1 Laser/LED)

ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC): CISPR 22:1997+A1 / EN 55022:1994 Class B

1

EN 61000-2-3:1995

EN 61000-3-3:1995

EN 55024:1998

กฎของ FCC ข้อที่ 47 CFR, 15 Class B

2

/ ICES-002, ฉบับที่ 2

AS / NZS 3548:1995

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้ของ EMC Directive 89/336/EEC รวมทั้งข้อกำหนด Low Voltage Directive 73/23/EEC รวมทั้งได้แสดงเครื่องหมาย CE
ไว้ตามนั้นแล้ว

1) ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการทดสอบในรูปแบบเฉพาะ ด้วยระบบ Hewlett-Packard Personal Computer Systems

2) อุปกรณ์นี้เป็นไปตามกฎของ FCC วรรค 15 โดยการทำงานต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขสองข้อ คือ (1) อุปกรณ์นี้ไม่ทำให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรง และ (2)
อุปกรณ์นี้ต้องทนต่อการรบกวนได้ ซึ่งรวมถึงการรบกวนที่ก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ด้วย 3) สำหรับการเชื่อมต่อกับสายเคเบิลของข่ายงานเฉพาะที่ (LAN) นั้น
ผลิตภัณฑ์จะทำงานได้ในชั้น A หากใช้อุปกรณ์ประกอบของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

Boise, Idaho USA 1 กรกฎาคม 2000

หากเป็นเรื่องข้อกำหนดโดยเฉพาะ กรุณาติดต่อ:

ประเทศออสเตรเลีย ติดต่อ:

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมผลิตภัณฑ์ Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn,
Victoria 3130, Australia

ประเทศในยุโรป ติดต่อ:

สำนักงานขายและบริการ Hewlett-Packard ในท้องถิ่นของท่าน หรือ Hewlett-Packard GmbH,
HQ-TRE Department/ Standards Europe, Herrenberger Straße 130, D-71034 Böblingen
(FAX:+49-7031-14-3143)

ประเทศสหรัฐฯ ติดต่อ:

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมผลิตภัณฑ์ Hewlett-Packard Company, PO Box 15 Mail Stop 160, Boise, ID
83707-0015 (โทรศัพท์: 208 396 6000)

background image

TI

223

ข้อกำหนดความปลอดภัยเกี่ยวกับ Laser

ศูนย์อุปกรณ์และอนามัยทางรังสีวิทยา (CDRH) ขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ
ได้ออกข้อบังคับสำหรับอุปกรณ์เลเซอร์ซึ่งผลิตตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 1976
โดยผลิตภัณฑ์ที่วางขายในสหรัฐฯ จะต้องปฏิบัติตาม
เครื่องพิมพ์นี้ได้รับการรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์เลเซอร์ “ชั้นที่ 1”
ภายใต้มาตรฐานเกี่ยวกับการแผ่รังสีของกระทรวงการสาธารณสุขและการบริการ (DHHS)
ตามความในบทบัญญัติของกฎหมายควบคุมการแผ่รังสีเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย ปี 1986

เนื่องจากฝาปิดภายนอกและตัวถังที่ห่อหุ้มเครื่องได้กันรังสีที่แพร่กระจายอยู่ภายในไว้ทั้งหมด ดังนั้น
ระหว่างการใช้งานตามปกติ แสงเลเซอร์จะไม่สามารถเล็ดลอดออกมาได้เลย

คำเตือน!

การใช้ขั้นตอนควบคุม ปรับแต่ง หรือกระทำการอื่นใดนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้
อาจเป็นเหตุให้รังสีรั่วไหลออกสู่ภายนอกและเป็นอันตรายร้ายแรงได้

ข้อบังคับ DOC ชองประเทศแคนาดา

เป็นไปตามข้อกำหนดความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าชั้น B ของประเทศแคนาดา

«Conforme á la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques.
«CEM».»

ข้อแถลงเรื่องการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) ของประเทศเกาหลี

background image

224 ภาคผนวก A ข้อกำหนดรายละเอียดของเครื่องพิมพ์

TI

ข้อแถลงเรื่องเลเซอร์ของประเทศฟินแลนด์

LASERTURVALLISUUS

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

HP LaserJet 1200 -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1
laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen
pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1993)
mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa
altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan
användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för
laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet 1200 -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia
kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu
henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista,
paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän
tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman
erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle
laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas
användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 770-795 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

background image

TI

225