HP LaserJet 1200 Printer series - 8

background image

8

การจัดการกับตลับหมึกพิมพ์

ในบทนี้จะกล่าวถึงหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

การใช้ตลับหมึกพิมพ์ของ HP

การเก็บรักษาตลับหมึกพิมพ์

การนำตลับหมึกพิมพ์กลับมาใช้ใหม่

การประหยัดหมึกพิมพ์

การกระจายผงหมึกใหม่

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

background image

102 บทที่ 8 การจัดการกับตลับหมึกพิมพ์

TI

การใช้ตลับหมึกพิมพ์ของ HP

นโยบายของ HP เกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP

Hewlett-Packard Company ไม่ขอแนะนำให้ใช้ตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP ไม่ว่าจะเป็นตลับใหม่
เติมหมึก หรือผลิตใหม่ เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของ HP ทาง HP
จึงไม่สามารถมีส่วนในการออกแบบหรือควบคุมคุณภาพ

หมายเหตุ

การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเกิดจากซอฟต์แวร์ การต่อประสาน
หรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้จัดหามาโดย HP

การเก็บรักษาตลับหมึกพิมพ์

อย่านำตลับหมึกพิมพ์ออกจากบรรจุภัณฑ์จนกว่าท่านจะใช้งาน
ตลับหมึกพิมพ์ในบรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้เปิด จะมีอายุการจัดเก็บประมาณ 2.5 ปี
ตลับหมึกพิมพ์ในบรรจุภัณฑ์ที่เปิดแล้ว จะมีอายุการจัดเก็บประมาณ 6 เดือน

ข้อควรระวัง

ไม่ควรให้ตลับหมึกพิมพ์ถูกแสดงแดดตรงๆ เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้

อายุการใช้งานของตลับหมึกพิมพ์

อายุการใช้งานของตลับหมึกพิมพ์จะขึ้นอยู่กับปริมาณผงหมึกที่ต้องใช้ในการพิมพ์
เมื่อพิมพ์งานซึ่งมีข้อความคิดเป็นพื้นที่ 5% ของหน้า ตลับหมึกพิมพ์มาตรฐาน (C7115A)
จะใช้พิมพ์ได้โดยเฉลี่ย 2,500 หน้า ตลับหมึกพิมพ์แบบยืดอายุ (C7115X) จะใช้พิมพ์ได้โดยเฉลี่ย 3,500
หน้า ในกรณีนี้ถือว่าท่านตั้งระดับความทึบของการพิมพ์ให้เป็น 3 และปิด EconoMode
(การพิมพ์แบบประหยัดหมึก) (ต่อไปนี้คือการตั้งค่าโดยปริยาย)

background image

TI

103

การนำตลับหมึกพิมพ์กลับมาใช้ใหม่

เพื่อลดปริมาณขยะ Hewlett-Packard จึงได้ริเริ่มโครงการรีไซเคิลสำหรับตลับหมึกพิมพ์ใช้แล้วขึ้น
ฉลากที่ระบุการจ่ายค่าส่งไปรษณีย์แล้วจะอยู่ในกล่องตลับหมึกพิมพ์ HP LaserJet ใหม่ทุกกล่อง
นับตั้งแต่ปี 1990 โครงการ HP Planet Partners Toner Cartridge Reclying Program
ได้เก็บตลับหมึกพิมพ์ที่ใช้แล้วได้มากกว่า 39 ล้านตลับ ซึ่งหากไม่มีการเก็บ
ตลับผงหมึกเหล่านี้จะถูกนำไปทิ้งในกองขยะตามที่ต่างๆ ทั่วโลก หากท่านต้องการจะเข้าร่วมโครงการนี้
กรุณาทำตามคำแนะนำที่มีอยู่ในกล่องตลับหมึกพิมพ์ใหม่

เพื่อติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ HP ใหม่ ดูที่

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

หรือทำตามคำแนะนำที่อยู่ในกล่องตลับหมึกพิมพ์
อ่านข้อมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลได้ที่กล่องตลับหมึกพิมพ์ รวมทั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองสำหรับงานพิมพ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของ

HP

ซึ่งบรรจุอยู่ในกล่องตลับหมึกพิมพ์

การประหยัดหมึกพิมพ์

เพื่อเป็นการประหยัดผงหมึก ในการตั้งค่าคุณสมบัติเครื่องพิมพ์ให้ท่านเลือกตัวเลือก EconoMode
เมื่ออยู่ใน EconoMode เครื่องพิมพ์จะใช้ผงหมึกน้อยลงในแต่ละหน้า
การเลือกตัวเลือกนี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานตลับหมึกพิมพ์และลดค่าใช้จ่ายต่อหน้า
แต่คุณภาพงานพิมพ์ก็จะด้อยลงด้วย ดูที่

การใช้ EconoMode (ประหยัดผงหมึก)

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

background image

104 บทที่ 8 การจัดการกับตลับหมึกพิมพ์

TI

การกระจายผงหมึกใหม่

เมื่อผงหมึกเหลือน้อย หน้าที่พิมพ์จะมีส่วนที่จางหรือซีด
ท่านอาจเพิ่มคุณภาพงานพิมพ์ได้ชั่วคราวโดยการกระจายผงหมึกใหม่
ซึ่งหมายถึงว่าท่านอาจสามารถทำการพิมพ์หน้าปัจจุบันได้เสร็จก่อนเปลี่ยนต
ลับหมึกพิมพ์ใหม่

หมายเหตุ

ท่านอาจจะรู้สึกว่าต้องใช้แรงพอสมควรในการเปิด
เมื่อเปิดฝาตลับหมึกพิมพ์แล้วก็จะยกตลับหมึกพิมพ์ขึ้นเปลี่ยนได้อย่างสะดวก

1

เปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์ และนำตลับหมึกพิมพ์ออกมา

ข้อควรระวัง

เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น อย่าให้ตลับหมึกพิมพ์ถูกแสงโดยตรง
ให้ใช้กระดาษคลุมไว้

2

การกระจายผงหมึกใหม่ ให้เขย่าตลับหมึกพิมพ์ไปด้านข้างเบาๆ

ข้อควรระวัง

หากมีผงหมึกติดบนเสื้อผ้า ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้ง แล้วนำไปซักในน้ำเย็น
น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกติดแน่นบนผ้า

background image

TI

105

3

ใส่ตลับหมึกพิมพ์ และปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์

หากงานพิมพ์ยังจางอยู่ ให้ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ตลับใหม่ ดูที่

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

หากท่านต้องการทราบขั้นตอน

background image

106 บทที่ 8 การจัดการกับตลับหมึกพิมพ์

TI

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

หมายเหตุ

ท่านอาจจะรู้สึกว่าต้องใช้แรงพอสมควรในการเปิด
เมื่อเปิดฝาตลับหมึกพิมพ์แล้วก็จะยกตลับหมึกพิมพ์ขึ้นเปลี่ยนได้อย่างสะดวก

1

เปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์ และนำตลับหมึกพิมพ์เก่าออกมา ดูที่

การนำตลับหมึกพิมพ์กลับมาใช้ใหม่

หรือข้อมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลในก

ล่องตลับหมึกพิมพ์

ข้อควรระวัง

เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น อย่าให้ตลับหมึกพิมพ์ถูกแสงโดยตรง
ให้ใช้กระดาษคลุมไว้

2

นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากห่อและเขย่าไปด้านข้างเบาๆ
เพื่อกระจายผงหมึกในตลับหมึกพิมพ์ให้เท่ากัน

3

งอแถบด้านขวาของตลับหมึกพิมพ์เพื่อหักให้คลายออก

background image

TI

107

4

ดึงแถบจนกว่าเทปทั้งหมดหลุดออกจากตลับหมึกพิมพ์
ใส่แถบลงในกล่องใส่ตลับหมึกพิมพ์เพื่อส่งกลับไปรีไซเคิล

5

ใส่ตลับหมึกพิมพ์ลงในเครื่องพิมพ์
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลับหมึกพิมพ์อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
ปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์

ข้อควรระวัง

หากมีผงหมึกติดบนเสื้อผ้า ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้ง แล้วนำไปซักในน้ำเย็น
น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกติดแน่นบนผ้า

background image
background image

TI