HP LaserJet 1200 Printer series - 4

background image

4

กระดาษหรือวัสดุ

ในบทนี้จะกล่าวถึงหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

คุณภาพงานพิมพ์สูงสุดสำหรับกระดาษหรือวัสดุชนิดต่างๆ

การพิมพ์แผ่นใสและฉลาก

การพิมพ์ซองจดหมาย

การพิมพ์กระดาษหัวจดหมายหรือกระดาษที่พิมพ์มาแล้วบางส่วน

การพิมพ์กระดาษหรือการ์ดในขนาดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้

background image

62 บทที่ 4 กระดาษหรือวัสดุ

TI

คุณภาพงานพิมพ์สูงสุดสำหรับกระดาษหรือวัสดุชนิดต่างๆ

การตั้งค่าชนิดของกระดาษหรือวัสดุเป็นการคุมอุณหภูมิของตัวกระจายผงหมึกของเครื่องพิมพ์
ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับกระดาษหรือวัสดุที่ท่านใช้เพื่อให้ได้งานงานพิมพ์ที่ดีที่สุด
ท่านสามารถใช้กระดาษหรือวัสดุดังต่อไปนี้

กระดาษธรรมดา

กระดาษปอนด์

การ์ด

ซองจดหมาย

กระดาษที่มีน้ำหนักมาก

ฉลาก

กระดาษผิวไม่เรียบ

กระดาษบาง

แผ่นใส

ท่านสามารถใช้คุณสมบัติการตั้งค่าเพื่อให้ได้งานพิมพ์ที่ดีที่สุด
จากปุ่มกระดาษในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ของท่าน หรือจาก HP LaserJet Device Configuration

ความเร็วในการพิมพ์จะลดลงโดยอัตโนมัติเมื่อพิมพ์กระดาษขนาดพิเศษ

background image

TI

63

การพิมพ์แผ่นใสและฉลาก

กรุณาใช้เฉพาะแผ่นใสและฉลากที่แนะนำสำหรับการใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เช่นฟิลม์ใสของ
HP และฉลากของ HP LaserJet
ดูที่

รายละเอียดกระดาษหรือวัสดุสำหรับพิมพ์

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อควรระวัง

ตรวจสอบกระดาษให้แน่ใจว่าไม่ยับ โค้งงอ หรือมีขอบฉีกขาด

การพิมพ์แผ่นใสหรือฉลาก

1

เปิดฝาทางผ่านกระดาษในแนวตรง

2

ป้อนกระดาษหนึ่งแผ่นลงในถาดป้อนที่เริ่มดึงกระดาษจากถาดนี้ก่อน
หรือหากเป็นกระดาษหลายแผ่นก็ให้ป้อนในถาดป้อนหลัก
ป้อนกระดาษโดยหันด้านหัวเข้าหาเครื่องและหงายหน้าที่จะพิมพ์ขึ้น (ด้านหยาบ)

3

ปรับตัวกั้นกระดาษ

4

การเข้าใช้คุณสมบัติการปรับให้ได้คุณภาพสูงสุดจากแถบ Paper
ในไดร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์ของท่านหรือจาก HP LasetJet Device Configuration 1 แล้วเลือก
Optimize for: และจากเมนูแบบดึงลง ให้เลือกแผ่นใสหรือฉลาก

5

พิมพ์เอกสาร แล้วนำแผ่นใสออกจากด้านหน้าของเครื่องพิมพ์เพื่อไม่ให้แผ่นใสแนบติดกัน
วางแผ่นใสที่พิมพ์แล้วลงบนพื้นผิวเรียบ

background image

64 บทที่ 4 กระดาษหรือวัสดุ

TI

การพิมพ์ซองจดหมาย

การพิมพ์ซองจดหมายซองเดียว

ควรใช้เฉพาะซองจดหมายที่แนะนำสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์
ดูที่

รายละเอียดกระดาษหรือวัสดุสำหรับพิมพ์

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเ

พิ่มเติม

หมายเหตุ

สำหรับการพิมพ์ซองจดหมายซองเดียว
ให้ใช้ถาดป้อนที่เริ่มดึงกระดาษจากถาดนี้ก่อน
ใช้ถาดป้อนหลักสำหรับการพิมพ์ซองจดหมายจำนวนมาก

1

เพื่อกันไม่ให้ซองโค้งงอเมื่อทำการพิมพ์
ให้เปิดฝาทางผ่านของกระดาษในแนวตรงไว้

2

ก่อนที่จะป้อนซองจดหมาย
ให้เลื่อนตัวกั้นกระดาษออกให้กว้างกว่าความกว้างของซองเล็กน้อย

background image

TI

65

3

วางซองจดหมายโดยหันปลายซองที่ติดสแตมป์เข้าตัวเครื่องพิมพ์แล
ะหงายหน้าที่จะพิมพ์ขึ้น

หมายเหตุ

หากซองจดหมายมีปากซองอยู่ที่ด้านแคบ
ให้ป้อนด้านนั้นเข้าเครื่องพิมพ์ก่อน

4 ปรับตัวกั้นกระดาษให้พอดีกับความยาวและความกว้างของซองจดหมาย

ตั้ง Optimize for: ให้สำหรับการพิมพ์ Envelope
แล้วจึงเริ่มพิมพ์ซองจดหมาย

background image

66 บทที่ 4 กระดาษหรือวัสดุ

TI

การพิมพ์ซองจดหมายหลายซอง

ควรใช้เฉพาะซองจดหมายที่แนะนำสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์
ดูที่

รายละเอียดกระดาษหรือวัสดุสำหรับพิมพ์

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเ

พิ่มเติม

หมายเหตุ

สำหรับการพิมพ์ซองจดหมายซองเดียว
ให้ใช้ถาดป้อนที่เริ่มดึงกระดาษจากถาดนี้ก่อน
ใช้ถาดป้อนหลักสำหรับการพิมพ์ซองจดหมายจำนวนมาก

1

เพื่อกันไม่ให้ซองโค้งงอเมื่อทำการพิมพ์
ให้เปิดฝาทางผ่านของกระดาษในแนวตรงไว้

2

ก่อนที่จะป้อนซองจดหมาย
ให้เลื่อนตัวกั้นกระดาษออกให้กว้างกว่าความกว้างของซองเล็กน้อย

3

วางซองจดหมายโดยหันปลายซองที่ติดสแตมป์เข้าตัวเครื่องพิ

มพ์และหงายหน้าที่จะพิมพ์ขึ้น

หมายเหตุ

หากซองจดหมายมีปากซองอยู่ที่ด้านแคบ
ให้ป้อนด้านนั้นเข้าเครื่องพิมพ์ก่อน

background image

TI

67

4

ปรับตัวกั้นกระดาษให้พอดีกับความยาวและความกว้างของซอ

งจดหมาย ตั้ง Optimize for: ให้สำหรับการพิมพ์ Envelope
แล้วจึงเริ่มพิมพ์ซองจดหมาย

5

เปลี่ยนเอาถาดป้อนที่เริ่มดึงกระดาษจากถาดนี้ก่อนออกมา

background image

68 บทที่ 4 กระดาษหรือวัสดุ

TI

การพิมพ์กระดาษหัวจดหมายหรือกระดาษที่พิมพ์มาแล้วบางส่วน

การพิมพ์กระดาษหัวจดหมายหรือกระดาษที่พิมพ์มาแล้วบางส่วน

1

ป้อนกระดาษโดยหันส่วนหัวเข้าเครื่องและหน้าที่จะพิมพ์หงายขึ้น
ปรับตัวกั้นกระดาษให้พอดีกับความกว้างของกระดาษ

2

พิมพ์เอกสาร

หมายเหตุ:

หากจะพิมพ์กระดาษหัวจดหมายแผ่นเดียว ก่อนที่จะพิมพ์เอกสารตามมาอีกหลายหน้า
ให้ป้อนกระดาษหัวจดหมายในถาดป้อนที่เริ่มดึงกระดาษจากถาดนี้ก่อน
และป้อนกระดาษธรรมดาลงในถาดป้อนหลัก
เครื่องพิมพ์จะเริ่มพิมพ์ลงบนกระดาษจากถาดป้อนที่เริ่มดึงกระดาษจากถาดนี้ก่อนโดยอัตโนมัติ

จดหมายนำและตามมาด้วยเอกสาร

ให้ใช้ถาดป้อนทั้งสองแบบ

background image

TI

69

การพิมพ์กระดาษหรือการ์ดในขนาดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้

เครื่องพิมพ์ LaserJet 1200 Series ของ HP สามารถพิมพ์กระดาษที่กำหนดขนาดเอง
หรือการ์ดที่มีขนาดระหว่าง 76 X 127 มม.(3 X 5 นิ้ว) และ 216 X 356 มม. (8.5 X14 นิ้ว)
ท่านสามารถป้อนกระดาษในถาดป้อนที่เริ่มดึงกระดาษจากถาดนี้ก่อน ได้ครั้งละไม่เกิน10 แผ่น
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดกระดาษด้วย ใช้ถาดป้อนหลักสำหรับการพิมพ์จำนวนหลายๆ แผ่น

ข้อควรระวัง

ก่อนป้อนควรตรวจดูให้แน่ใจว่ากระดาษไม่ติดกัน

การพิมพ์กระดาษหรือการ์ดในขนาดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้

1

เปิดฝาทางผ่านกระดาษในแนวตรง

2

ป้อนกระดาษโดยหันด้านแคบเข้าหาเครื่องและหงายหน้าที่จะพิมพ์ขึ้น
ปรับตัวกั้นกระดาษด้านข้างและด้านหลังให้พอดีกับกระดาษ

3

เลือกขนาดที่ถูกต้องในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์
(การตั้งค่าจากซอฟต์แวร์จะทำให้การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ไม่เป็นผล)

4

การเข้าใช้คุณสมบัติการปรับให้ได้คุณภาพสูงสุดจากแถบ Paper
ในไดร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์ของท่านหรือจาก HP LasetJet Device Configuration 1 แล้วเลือก
Optimize for: และจากเมนูแบบดึงลง ให้เลือกแผ่นใสหรือฉลาก

5

พิมพ์เอกสาร

background image
background image

TI

71