HP LaserJet 1200 Printer series - 12

background image

12

บริการและการสนับสนุน

ในบทนี้จะกล่าวถึงหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

สถานที่บริการ

บริการด้านฮาร์ดแวร์

การรับประกันแบบขยาย

คำแนะนำในการบรรจุเครื่องพิมพ์เข้ากล่อง

แบบฟอร์มข้อมูลการบริการ

การสนับสนุนจาก Hewlett-Packard

สำนักงานขายและบริการทั่วโลก

background image

194 บทท 12 บริการและการสนับสนุน

TI

สถานที่บริการ

Hewlett-Packard ให้ท่านมีทางเลือกเกี่ยวกับบริการและการสนับสนุนมากมายทั่วโลก
การให้บริการเหล่านี้อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

บริการด้านฮาร์ดแวร์

หากฮาร์ดแวร์ของท่านเสียโดยที่ยังอยู่ในระยะรับประกัน Hewlett-Packard
ขอเสนอการสนับสนุนให้ท่านเลือกได้ดังนี้

บริการซ่อมของ Hewlett-Packard: Hewlett-Packard จะไปรับฮาร์ดแวร์ของท่าน นำมาซ่อมแซม
และส่งกลับคืนให้ท่านภายใน 5 ถึง 10 วัน แล้วแต่ประเทศของท่าน

ผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก Hewlett-Packard:
ท่านสามารถคืนฮาร์ดแวร์นั้นแก่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรอง

การรับประกันแบบขยาย

HP SupportPack ให้จะมีอะไหล่ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์ HP และส่วนประกอบภายในทุกชิ้นที่ใช้กับ HP
การซ่อมบำรุงฮาร์ดแวร์จะมีระยะประกัน 1-5 ปีนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ HP HP SupportPack
สามารถให้บริการเปลี่ยนด่วน (Express Exchange) หรือให้บริการเปลี่ยนในสถานที่ตั้งของท่าน
ลูกค้าต้องซื้อบริการ HP SupportPack ภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ HP
ท่านสามารถรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ HP
ดังต่อไปนี้

http://www.hp.com/peripherals2/care_ netlj/index.html

หรือติดต่อฝ่ายบริการและสนับนุนลูกค้า ดู

การสนับสนุนจาก Hewlett-Packardt

หากท่านต้องการทราบข้อมูลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง

background image

TI

195

คำแนะนำในการบรรจุเครื่องพิมพ์เข้ากล่อง

ให้ท่านปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ เมื่อต้องการจะบรรจุเครื่องพิมพ์ลงในกล่อง

หากสามารถทำได้ ให้ใส่ตัวอย่างการพิมพ์และกระดาษหรือวัสดุอื่นจำนวน 5-10
แผ่นที่พิมพ์ออกมาไม่ถูกต้องมาด้วย

ถอด DIMM (หน่วยความจำ) ใดๆ ที่ติดตั้งไว้ในเครื่องพิมพ์ออกมาเก็บไว้ ดู

การถอด DIMM

หากท่านต้องการทราบขั้นตอน

ข้อควรระวัง

ไฟฟ้าสถิตอาจสร้างความเสียหายแก่ DIMM ได้ ในการสัมผัส DIMM
ให้คาดแถบข้อมือสำหรับป้องกันไฟฟ้าสถิตหรือแตะพื้นผิวกล่องป้องกันไฟฟ้าสถิตของ DIMM บ่อยๆ
ก่อนที่จะแตะโลหะบนเครื่องพิมพ์

ถอดสแกนเนอร์ออก ดู

การถอดเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์

หากท่านต้องการทราบขั้นตอน

ถอดสายเคเบิล ถาด และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ติดตั้งในเครื่องพิมพ์ออกมาเก็บไว้

ถอดตลับหมึกพิมพ์ออกมาเก็บไว้

ข้อควรระวัง

เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดแก่ตลับหมึกพิมพ์
ให้เก็บตลับหมึกพิมพ์ไว้ในกล่องเดิมหรือเก็บไว้ในที่ที่ไม่ถูกแสง

หากสามารถทำได้ ให้ใช้วัสดุห่อและกล่องเดิมที่ใช้ในการขนส่ง
ความเสียหายระหว่างขนส่งอันเป็นผลจากการบรรจุหีบห่อไม่หนาแน่นพอ
ถือเป็นความรับผิดชอบของท่าน หากท่านจัดการบรรจุเครื่องพิมพ์ลงหีบห่อแล้ว
โปรดติดต่อบริการไปรษณีย์ในท้องถิ่นเพื่อสอบถามข้อมูลในการบรรจุเครื่องพิมพ์ลงในหีบห่ออีกครั้ง

ท่านต้องส่งสำเนาแบบฟอร์มข้อมูลการบริการที่กรอกเรียบร้อยแล้วมาด้วย ดู

แบบฟอร์มข้อมูลการบริการ

Hewlett-Packard ขอแนะนำให้ท่านทำประกันอุปกรณ์ต่างๆ ในการขนส่งไว้ด้วย

background image

196 บทท 12 บริการและการสนับสนุน

TI

แบบฟอร์มข้อมูลการบริการ

แบบฟอร์มข้อมูลการบริการ

ผู้ส่งอุปกรณ์คืน:

วันที่:

บุคคลที่สามารถติดต่อได้:

โทรศัพท์:

การติดต่ออื่นๆ:

โทรศัพท์:

ที่อยู่สำหรับส่งคืน:

คำแนะนำพิเศษในการขนส่ง:

สิ่งที่ส่งมา:

หมายเลขรุ่น:

หมายเลขเครื่อง:

เมื่อส่งอุปกรณ์คืน โปรดแนบผลงานการพิมพ์ที่เกี่ยวข้องมาด้วย อย่า ส่งอุปกรณ์ประกอบที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในการซ่อมแซมมาด้วย (เช่น ถาดป้อน คู่มือ
และอุปกรณ์ทำความสะอาด)

จะต้องซ่อมแซมอะไรบ้าง:

1. กรุณาอธิบายอาการผิดปกติ (เครื่องมีปัญหาอะไร? เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นนั้นทำกำลังใช้งานอย่างไร? ตอนนั้นท่านเปิดใช้ซอฟต์แวร์ใดบ้าง?
ท่านทำให้อาการผิดปกตินั้นเกิดขึ้นใหม่ได้หรือไม่?)

2. หากความผิดพลาดหรือผิดปกตินั้นเกิดขึ้นเป็นพักๆ เครื่องเว้นช่วงนานเท่าไรจึงเกิดปัญหาขึ้นอีกครั้งหนึ่ง?

3. มีการเชื่อมต่อเครื่องกับอุปกรณ์ต่อไปนี้หรือไม่: (โปรดระบุชื่อผู้ผลิตและรุ่น)

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล: โมเด็ม: เครือข่าย:

4. ข้อความเพิ่มเติม:

background image

TI

197

การสนับสนุนจาก Hewlett-Packard

ขอขอบคุณที่ท่านได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา นอกเหนือไปจากผลิตภัณฑ์แล้ว
ท่านสามารถรับบริการการสนับสนุนอื่นๆ จาก Hewlett-Packard และผู้ร่วมให้การสนับสนุนของเรา
ซึ่งมีหน้าที่ในการดำเนินงานตามที่ท่านต้องการอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ

โปรดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขรุ่น หมายเลขเครื่อง วันที่ซื้อ และรายละเอียดของปัญหา
เพื่อแจ้งแก่ตัวแทนให้การสนับสนุนของ Hewlett-Packard Support

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลสนับสนุนในเรื่องต่อไปนี้

ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าและซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ (สหรัฐฯ และแคนาดา)

ศูนย์บริการลูกค้าในยุโรป

หมายเลขโทรศัพท์ของบริการสนับสนุนใน-ประเทศ

การรับซอฟต์แวร์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

การสั่งซื้ออุปกรณ์ประกอบหรืออุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองกับ Hewlett-Packard โดยตรง

แผ่นซีดี Hewlett-Packard Support Assistant

ข้อมูลการบริการของ Hewlett-Packard

ชุดบริการ Hewlett-Packard SupportPack

HP FIRST

ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าและซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ (สหรัฐฯ และแคนาดา)

หากยังอยู่ในระยะประกัน ท่านสามารถติดต่อที่ 1-208-323-2551 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 6.00 ถึง
22.00 และวันเสาร์ ตั้งแต่ 9.00 ถึง 16.00 (Mountain Time) ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม
ท่านต้องเสียค่าโทรศัพท์ทางไกลด้วย เมื่อจะโทรศัพท์
โปรดเตรียมอุปกรณ์และระบบให้อยู่ใกล้ตัวและเตรียมหมายเลขเครื่องไว้

การให้การสนับสนุนผ่านโทรศัพท์หลังระยะรับประกัน
ยังคงยินดีจะตอบคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของท่าน โทรศัพท์ไปที่หมายเลข 1-900-555-1500
($2.50* ต่อนาที ค่าบริการสูงสุด $25.00 ต่อการเรียกหนึ่งครั้ง สำหรับในสหรัฐฯ เท่านั้น)
หรือหมายเลข1-800-999-1148 ($25* ต่อการเรียกหนึ่งครั้ง สามารถจ่ายผ่านบัตร Visa หรือ
MasterCard สำหรับในสหรัฐฯ และแคนาดา) ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 6.00 ถึง 22.00 และวันเสาร์ ตั้งแต่
9.00 ถึง 16.00 (Mountain Time)
* ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้

background image

198 บทท 12 บริการและการสนับสนุน

TI

ศูนย์บริการลูกค้าในยุโรป

ภาษาและทางเลือกในประเทศ

เปิดวันจันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 ตามเวลายุโรปกลาง

Hewlett-Packard ให้บริการโทรศัพท์ขอการสนับสนุนได้ฟรี หากยังอยู่ในระยะรับประกัน
ท่านสามารถใช้หมายเลขตามรายการข้างล่างนี้ เพื่อติดต่อไปยังทีมงานที่พร้อมจะช่วยเหลือท่าน
หากท่านต้องการการสนับสนุนหลังจากหมดระยะรับประกันแล้ว
ท่านสามารถขอรับการสนับสนุนโดยเสียค่าบริการได้ทางโทรศัพท์หมายเลขเดียวกันนี้
ค่าบริการจะคิดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อจะโทรศัพท์ถึง Hewlett-Packard
ขอให้ท่านเตรียมข้อมูลเหล่านี้ไว้ให้พร้อม ชื่อผลิตภัณฑ์และหมายเลขเครื่อง วันที่ซื้อ
และรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหา

ภาษาอังกฤษ

ไอร์แลนด์:

(353) (1) 662-5525

สหราชอาณาจักร:

(44) (171) 512-5202

ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก:

(44) (171) 512-5202

ภาษาดัตช์

เบลเยียม:

(32) (0) 2 626-8806

เนเธอร์แลนด์:

(31) (20) 606-8751

ภาษาฝรั่งเศส

ฝรั่งเศส:

(33) (01) 43-62-3434

เบลเยียม:

(32) (0) 2 626-8807

สวิตเซอร์แลนด์:

(41) (84) 880-1111

ภาษาเยอรมัน

เยอรมนี:

(49) (180) 525-8143

ออสเตรีย:

(43) (0) 0810 006-080

ภาษานอร์วีเจียน

นอร์เวย์:

(47) 2211-6299

ภาษาเดนมารก์

เดนมาร์ก:

(45) 3929-4099

ภาษาฟินแลนด์

ฟินแลนด์:

(358) 0203-47288

ภาษาสวีเดน

สวีเดน:

(46) (8) 619-2170

ภาษาอิตาเลียน

อิตาลี:

(39) (2) 264-10350

ภาษาสเปน

สเปน:

(34) (90) 232-1123

ภาษาโปรตุเกส

โปรตุเกส:

(351) 21 317-6333

background image

TI

199

หมายเลขโทรศัพท์ของบริการสนับสนุนใน-ประเทศ

หากท่านต้องการการสนับสนุนหลังจากหมดระยะรับประกันแล้ว
หรือต้องการบริการซ่อมผลิตภัณฑ์เป็นพิเศษ หรือหากไม่มีประเทศของท่านอยู่ในรายการต่อไปนี้ โปรดดู

สำนักงานขายและบริการทั่วโลก

อาร์เจนตินา

(5411) 4778-8380

ออสเตรเลีย

(61) (3) 8877-8000

บราซิล

(011) 829-6612

แคนาดา

(1) (800) 387-3867

ชิลี

800-360999

จีน

(86) (10) 6564-5959

สาธารณรัฐเช็ก

(42) (2) 61307310

กรีซ

(30) (0) 619-6411

ฮ่องกง

800-96-7729

ฮังการี

(365) (0) 1 382-1111

อินเดีย

(91) (11) 682-6035

อินโดนีเซีย

(62) (21) 350-3408

อิสราเอล

(972) (9) 9 52 48 48

ญี่ปุ่น

(81) (3) 5346 1891

เกาหลี

(82) (2) 3270-0805

เกาหลี (นอกกรุงโซล)

(080) 999-0700

มาเลเซีย

(60) (3) 295-2566

มาเลเซีย (ปีนัง)

1 300 88 00 28

เม็กซิโก

800 427-6684

นิวซีแลนด์

(64) (9) 356-6640 หรือ
0800 445-543 (ไม่เสียค่าบริการ)

background image

200 บทท 12 บริการและการสนับสนุน

TI

ฟิลิปปินส์

(63) (2) 867-3551

โปแลนด์

(48) (22) 519-0600

โปรตุเกส

(351) (1) 301-7330

รัสเซีย (มอสโคว์)

(7) (095) 797-3520

รัศเซีย (เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)

7-812 346 7997

สิงคโปร์

(65) 272-5300

แอฟริกาใต้ (ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้)

086 000 1030

แอฟริกาใต้ (นอกสาธารณรัฐแอฟริกาใต้)

27-11 258 9301

ไต้หวัน

(886) (02) 2717-0055

ไทย

66 (2) 661-4000

ตุรกี

(90) (212) 221 6969

ยูเครน

7 (380-44) 490-3520

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

971-4-8839292

เวียดนาม

84 (8) 823-4530

background image

TI

201

บริการแบบออนไลน์

ในการรับทราบข้อมูล 24 -ชั่วโมงผ่านทางโมเด็ม เราขอแนะนำบริการต่อไปนี้

URL ของ World Wide Web

ท่านสามารถขอรับไดร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์ ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ที่ปรับข้อมูลใหม่
รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนได้จาก URL ต่อไปนี้

ในสหรัฐฯ

http://www.hp.com/support/lj1200

ในยุโรป

http://www2.hp.com

ท่านสามารถขอรับไดร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์ได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้

ในเกาหลี

http://www.hp.co.kr

ในไต้หวัน

http://www.hp.com.tw

หรือเว็บไซต์ไดร์ฟเวอร์ในประเทศ

http://www.dds.com.tw

America Online

America Online/Bertelsmann เปิดให้บริการในสหรัฐฯ ฝรั่งเศส เยอรมนี และสหราชอาณาจักร
ไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์ ซอฟต์แวร์ HP ที่ปรับข้อมูลใหม่ และเอกสารการสนับสนุนอื่นๆ
จะช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ Hewlett-Packard มีให้บริการ ใช้คำหลัก HP เพื่อเริ่มหาข้อมูล
หรือหมายเลข1-800-827-6364 และใช้หมายเลขลูกค้า #1118 เพื่อลงทะเบียนสมาชิก ในยุโรป
ให้โทรไปยังหมายเลขต่อไปนี้

ออสเตรีย

0222 58 58 485

ฝรั่งเศส

++353 1 704 90 00

เยอรมนี

0180 531 31 64

สวิตเซอร์แลนด์

0848 80 10 11

สหราชอาณาจักร

0800 279 1234

background image

202 บทท 12 บริการและการสนับสนุน

TI

CompuServe

tm

ท่านสามารถรับไดร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์ ซอฟ--ต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ล่าสุด
และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคกับสมาชิกท่านอื่นๆ ได้ที่ “HP -User's Forum” (GO HP) ด้วย
CompuServe หรือโทรศัพท์ 18005243388 และติดต่อตัวแทนที่หมายเลข #51 เพื่อลงทะเบียนสมาชิก
(CompuServe เปิดให้บริการในสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เบลเยียม สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี
และออสเตรียด้วย)

การรับซอฟต์แวร์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ท่านสามารถขอรับไดร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์ได้ตามที่อยู่ต่อไปนี้

สหรัฐฯ และแคนาดา

โทรศัพท์:

(805) 257-5565

ไปรษณีย์:

Hewlett-Packard Co.
P.O. Box 1754
Greeley, CO 80632
U.S.A.

โทรสาร:

(805) 257-6866

ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก

สำหรับฮ่องกง อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย หรือสิงคโปร์ ติดต่อ Fulfill Plus ได้ที่หมายเลข
(65) 740-4477 สำหรับเกาหลีใช้หมายเลข (82) (2) 3270-0805 หรือ (82) (2) 3270-0893

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย

สำหรับออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดียหมายเลข (61) (2) 565-6099 อินเดียหมายเลข
(91) (11) 682-6035

ยุโรป

สหราชอาณาจักรหมายเลข (44) (142) 986-5511 ไอร์แลนด์และนอกสหราชอาณาจักรหมายเลข
(44) (142) 986-5511

การสั่งซื้ออุปกรณ์ประกอบหรืออุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองกับ
Hewlett-Packard โดยตรง

ในสหรัฐฯ หมายเลข 1-800-538-8787 แคนาดาหมายเลข 1-800-387-3154

background image

TI

203

แผ่นซีดี Hewlett-Packard Support Assistant

การให้การสนับสนุนด้วยวิธีนี้ใช้ระบบการให้ข้อมูลแบบออนไลน์
ที่ออกแบบสำหรับให้ข้อมูลทางเทคนิคและผลิตภัณฑ์ของ HP
การลงทะเบียนบริการข้อมูลรายสามเดือนนี้ ในสหรัฐฯ หรือแคนาดา ติดต่อหมายเลข 1-800-457-1762
ในฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ติดต่อ Fulfill Plus ที่หมายเลข (65) 740-4477

ข้อมูลการบริการของ Hewlett-Packard

หากต้องการทราบเกี่ยวกับผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก HP ติดต่อที่หมายเลข 1-800-243-9816
(สหรัฐฯ) หรือ 1-800-387-3867 (แคนาดา)

ชุดบริการ Hewlett-Packard SupportPack

หมายเลข 1-800-835-4747 (สหรัฐฯ เท่านั้น)

สำหรับประเทศอื่นๆ ขอให้ติดต่อผู้ให้บริการของท่านที่ได้รับการรับรองจาก HP

หรือเข้าชมเว็บไซต์:

http://www.hp.com/peripherals2/care_netlj/index.html

HP FIRST

บริการโทรสาร HP FIRST จะส่งข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของซอฟต์แวร์ทั่วไป
และคำแนะนำในการแก้ปัญหาของผลิตภัณฑ์ HP product
ท่านสามารถใช้โทรศัพท์แบบกดปุ่มติดต่อมาหาเรา และขอเอกสารได้ไม่เกิน 3 แผ่นต่อการติดต่อหนึ่งครั้ง
เอกสารเหล่านี้จะส่งไปยังเครื่องโทรสารที่ท่านระบุ

ออสเตรเลีย

(61) (0) 3 9272 2627

ออสเตรีย

0660-8128

เบลเยียม (ดัตช์)

0800 1 1906

เบลเยียม (ฝรั่งเศส)

0800 1 7043

แคนาดา

1-800-333-1917

จีน

+86 (0) 10 6505 5280

เดนมาร์ก

800-10453

อังกฤษ (นอกสหราชอาณาจักร)

+31 20 681 5792

ฟินแลนด์

800-13134

background image

204 บทท 12 บริการและการสนับสนุน

TI

ฝรั่งเศส

0800-905900

เยอรมนี

0130-810061

ฮ่องกง

(852) 2506-2422

ฮังการี

(36) (1) 252-4647

อินเดีย

+91 (0) 11 682 6031

อินโดนีเซีย

+62 (0) 21 352 2044

อิตาลี

1678-59020

เกาหลี

+82 (0) 02 769 0543

มาเลเซีย

+60 (0) 3 298 2478

เนเธอร์แลนด์

0800-0222420

นิวซีแลนด์

+64 (0) 09 356 6642

นอร์เวย์

800-11319

โปรตุเกส

05 05 313342

ฟิลิปปินส์

+65 275 7251

สิงคโปร์

+65 275 7251

สเปน

900-993123

สวีเดน

020-79-5743

สวิตเซอร์แลนด์ (เยอรมัน)

0800-551527

สวิตเซอร์แลนด์ (ฝรั่งเศส)

0800-551526

ไต้หวัน

(886) (2) 719-5589

ไทย

+66 (0) 2 661 3511

สหราชอาณาจักร

0800-960271

background image

TI

205

สำนักงานขายและบริการทั่วโลก

ก่อนโทรศัพท์มายังสำนักงานขายและให้บริการ
โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าท่านติดต่อหมายเลขของศูนย์สนับสนุนลูกค้าตามรายการใน

Hewlett-Packard

Support

อย่าส่งผลิตภัณฑ์คืนมายังสำนักงานต่อไปนี้

อาร์เจนตินา

Hewlett-Packard Argentina S.A.
Monta๑eses 2140/50/60
1428 Buenos Aires
โทรศัพท์: (54) (1) 787-7100
โทรสาร: (54) (1) 787-7213

ออสเตรเลีย

Hewlett-Packard Australia Ltd.
31-41 Joseph Street
Blackburn, VIC 3130
โทรศัพท์: (61) (3) 272-2895
โทรสาร: (61) (3) 898-7831
ศูนย์ซ่อมฮาร์ดแวร์:
โทรศัพท์: (61) (3) 272-8000
บริการต่ออายุการรับประกัน:
โทรศัพท์: (61) (3) 272-2577
ศูนย์ข้อมูลลูกค้า:
โทรศัพท์: (61) (3) 272-8000

ออสเตรีย

Hewlett-Packard GmbH
Lieblgasse 1
A-1222 Vienna
โทรศัพท์: (43) (1) 25000-555
โทรสาร: (43) (1) 25000-500

เบลเยียม

Hewlett-Packard Belgium S.A. NV
Boulevard de la Woluwe-Woluwedal 100-102
B-1200 Brussels
โทรศัพท์: (32) (2) 778-31-11
โทรสาร: (32) (2) 763-06-13

บราซิล

Hewlett-Packard Brasil SA
R. Aruana 125
Tambore - Barueri - SP
06460-010
โทรศัพท์: (0xx11) 829-6612
โทรสาร: (0xx11) 829-0018

background image

206 บทท 12 บริการและการสนับสนุน

TI

แคนาดา

Hewlett-Packard (Canada) Ltd.
17500 Trans Canada Highway
South Service Road
Kirkland, Québec H9J 2X8
โทรศัพท์: (1) (514) 697-4232
โทรสาร: (1) (514) 697-6941

Hewlett-Packard (Canada) Ltd.
5150 Spectrum Way
Mississauga, Ontario L4W 5G1
โทรศัพท์: (1) (905) 206-4725
โทรสาร: (1) (905) 206-4739

ชิลี

Hewlett-Packard de Chile
Avenida Andres Bello 2777 of. 1
Los Condes
Santiago, Chile

จีน

China Hewlett-Packard Co. Ltd.
Level 5, West Wing Office
China World Trade Center
No. 1, Jian Guo Men Wai Avenue
Beijing 100004
โทรศัพท์: (86) (10) 6505-3888, x. 5450
โทรสาร: (86) (10) 6505-1033
ศูนย์ซ่อมฮาร์ดแวร์และบริการต่ออายุการรับประกัน:
โทรศัพท์: (86) (10) 6262-5666 x. 6101/2
(86) (10) 6261-4167

โคลอมเบีย

Hewlett-Packard Colombia
Calle 100 No. 8A -55
Torre C Oficina 309
Bogotแ, Colombia

โครเอเชีย

Hewlett-Packard Trading S.A.
Cibona Business Tower
TRG Drazena Petrovica 3/13
10000 Zagreb
โทรศัพท์: (385) (1) 488-1000
โทรสาร: (385) (1) 488801010

สาธารณรัฐเช็ก

Hewlett-Packard s. r. o.
Novodvorská 82
CZ-14200 Praha 4
โทรศัพท์: (42) (2) 613-07111
โทรสาร: (42) (2) 471-7611

background image

TI

207

เดนมาร์ก

Hewlett-Packard A/S
Kongevejen 25
DK-3460 Birkerød
Denmark
โทรศัพท์: (45) 39294099
โทรสาร (45) 4281-5810

ภูมิภาคตะวันออกไกล

Hewlett-Packard Asia Pacific Ltd.
17-21/F Shell Tower, Times Square
1 Matheson Street, Causeway Bay
Hong Kong
โทรศัพท์: (852) 2599-7777
โทรสาร (852) 2506-9261
ศูนย์ซ่อมฮาร์ดแวร์:
โทรศัพท์: (852) 2599-7000
บริการต่ออายุการรับประกัน:
โทรศัพท์: (852) 2599-7000
ศูนย์ข้อมูลลูกค้า:
โทรศัพท์: (852) 2599-7066

ฟินแลนด์

Hewlett-Packard Oy
Piispankalliontie 17
FIN-02200 Espoo
โทรศัพท์: (358) (9) 887-21
โทรสาร: (358) (9) 887-2477

ฝรั่งเศส

Hewlett-Packard France
42 Quai du Point du Jour
F-92659 Boulogne Cedex
โทรศัพท์: (33) (146) 10-1700
โทรสาร: (33) (146) 10-1705

เยอรมนี

Hewlett-Packard GmbH
Herrenberger Straße 130
71034 Böblingen
Germany
โทรศัพท์ของศูนย์บริการลูกค้าโดยตรงก่อนการขาย:
(49) (0) 180 532-6222
โทรสารของศูนย์บริการลูกค้าโดยตรงก่อนการขาย:
(49) (0) 180 531-6122
โทรศัพท์ของศูนย์บริการการสนับสนุนทางเทคนิคหลังการขาย:
(49) (0) 180 525-8143

background image

208 บทท 12 บริการและการสนับสนุน

TI

กรีซ

Hewlett-Packard Hellas
62, Kifissias Avenue
Polis Center
Maroussi
151 24 Athens
โทรศัพท์: (30) (1) 619-6411
โทรสาร: (30) (1) 619-6512

ฮังการี

Hewlett-Packard Magyarország Kft.
Info Park
Neumann Janos u. 1
H-1111 Budapest
โทรศัพท์: (36) (1) 382-6666
โทรสาร: (36) (1) 382-6667
ศูนย์ซ่อมฮาร์ดแวร์:
โทรศัพท์: (36) (1) 343-0312
ศูนย์ข้อมูลลูกค้า:
โทรศัพท์: (36) (1) 343-0310

อินเดีย

Hewlett-Packard India Ltd.
Paharpur Business Centre
21 Nehru Place
New Delhi 110 019
โทรศัพท์: (91) (11) 647-2311
โทรสาร: (91) (11) 646-1117
ศูนย์ซ่อมฮาร์ดแวร์และบริการต่ออายุการรับประกัน:
โทรศัพท์: (91) (11) 642-5073
(91) (11) 682-6042

อิสราเอล

Hewlett-Packard Israel Ltd.
11 Hashlosha Street
Tel-Aviv 67060
โทรศัพท์: (972) (3) 5 38 03 00
โทรสาร: (972) (3) 5 38 03 51
หมายเลขของศูนย์ดูแลลูกค้า:
(972) (0) 0 52 48 48

อิตาลี

Hewlett-Packard Italiana S.p.A
V. G. di Vittorio, 9
I-20063 Cernusco sul naviglio (Milano)
Italy
โทรศัพท์: (39) (02) 92121

background image

TI

209

ญี่ปุ่น

Hewlett-Packard Japan, Ltd.
3-29-21 Takaido-higashi
Suginami-ku, Tokyo 168
โทรศัพท์: (81) (3) 3335-8333
โทรสาร: (81) (3) 3335-8338
ศูนย์ซ่อมฮาร์ดแวร์:
โทรศัพท์: (81) (4) 7355-6660
โทรสาร: (81) (4) 7352-1848

คาซัคสถาน

Hewlett-Packard
International Trade BV
Branch Office Kazakhstan
135 Ablay Khan Ave
480091 Almaty
โทรศัพท์: (7) (3272) 980-824
โทรสาร: (7) (33272) 980-825

เกาหลี

Hewlett-Packard Korea, Ltd.
25-1223-6, Yoido-dong,
Youngdeungpo-gu
Seoul 150-724, Korea
โทรศัพท์: (82 02) 2199-0114
โทรสาร: (82) (2) 784-7084
ศูนย์ซ่อมฮาร์ดแวร์:
โทรศัพท์: (82) (2) 3270-0700
(82) (2) 707-2174 (DeskJet)
(82) (2) 3270-0710 (ฮาร์ดแวร์)
บริการต่ออายุการรับประกัน:
โทรศัพท์: (82) (2) 3770-0365 (ในสถานที่)
(82) (2) 769-0500 (นอกสถานที่)

สำนักงานใหญ่ในละตินอเมริกา

5200 Blue Lagoon Drive Suite 950
Miami, FL 33126,USA
โทรศัพท์: (1) (305) 267-4220

เม็กซิโก

Hewlett-Packard de México, S.A. de C.V.
Prolongación Reforma No. 700
Lomas de Santa Fe
01210 México, D.F.
โทรศัพท์: 01-800-22147
นอกเม็กซิโกซิตี้
โทรศัพท์: 01 800-90529

background image

210 บทท 12 บริการและการสนับสนุน

TI

ตะวันออกกลาง

Hewlett-Packard Middle East
P.O. Box 17295
Jebel Ali Free Zone
Dubai, UAE
โทรศัพท์: (97) 14 88 15.456
โทรสาร: (97) 14 88 14 529

โมร็อกโก

Hewlett-Packard Morocco, Sarl.
Morocco Sales
17 Boulevard Moulay Youssef
Casablanca
Morocco
โทรศัพท์: (212) (2) 221340
โทรสาร: (212) (2) 22 08 94

เนเธอร์แลนด์

Hewlett-Packard Nederland BV
Startbaan 16
1187 XR Amstelveen
The Netherlands
โทรศัพท์: (31) (0) 20 547-6666

นิวซีแลนด์

Hewlett-Packard (NZ) Limited
Ports of Auckland Building
Princes Wharf, Quay Street
P.O. Box 3860
Auckland
โทรศัพท์: (64) (9) 356-6640
โทรสาร: (64) (9) 356-6620
ศูนย์ซ่อมฮาร์ดแวร์และบริการต่ออายุการรับประกัน:
โทรศัพท์: (64) (9) 0800-733547
ศูนย์ข้อมูลลูกค้า:
โทรศัพท์: (64) (9) 0800-651651

นอร์เวย์

Hewlett-Packard Norge A/S
Postboks 60 Skøyen
Drammensveien 169
N-0212 Oslo
โทรศัพท์: (47) 2273-5600
โทรสาร (47) 2273-5610

โปแลนด์

Hewlett-Packard Polska
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
โทรศัพท์: (48-22) 608-77-00
โทรสาร: (48-22) 608-76-00

background image

TI

211

โปรตุเกส

Hewlett-Packard Portugal
Quinta da Fonte
Edifico Bartolomeu Dias
Porto Salvo
2780-667 Oeiras
Portugal
โทรศัพท์: (351) (21) 4 82 85 00
โทรสาร: (351) (21) 4 41 70 02

โรมาเนีย

Hewlett-Packard Romania SRL
Boulevard Carol I 34-36
NBC Modern, 10th floor
Bucharest
โทรศัพท์: (40) (1) 205-33-00
โทรสาร: (40) (1) 250-60 95

รัสเซีย

AO Hewlett-Packard
Business Complex Building #2
129223, Moskva, Prospekt Mira VVC
โทรศัพท์: (7) (0) 95.797-3500
โทรสาร: (7) (0) 95 797-3501

สิงคโปร์

Hewlett-Packard Singapore
(Sales) Pte Ltd
450 Alexandra Road
Singapore (119960)
โทรศัพท์: (65) 275-3888
โทรสาร (65) 275-6839
ศูนย์ซ่อมฮาร์ดแวร์และศูนย์ข้อมูลลูกค้า:
โทรศัพท์: (65) 272-5300
บริการต่ออายุการรับประกัน:
โทรศัพท์: (65) 272-5333

สโลวะเกีย

Hewlett-Packard Slovakia s.r.o.
Kutlikova 17
85250 Bratislava
โทรศัพท์: (42) (1) 7.682-090
โทรสาร: (42) (1) 382 6777

แอฟริกาใต้

Hewlett-Packard South Africa
9, Eastern Service Road
Eastgate Ext 3 Sandton 2148
Private Bag Wendwood 2144
Republic of South Africa
โทรศัพท์ (27) (0) 11 8 06 10 00

background image

212 บทท 12 บริการและการสนับสนุน

TI

สเปน

Hewlett-Packard Española, S.A.
Carretera de la Coruña km 16.500
E-28230 Las Rozas, Madrid
โทรศัพท์ (34) 91-6311600
โทรสาร (34) 91-6311830

สวีเดน

Hewlett-Packard Sverige AB
Skalholtsgatan 9
S-164 97 Kista
โทรศัพท์ (46) (8) 444-2000
โทรสาร: (46) (8) 444-2666

สวิตเซอร์แลนด์

Hewlett-Packard (Schweiz) AG
In der Luberzen 29
CH-8902 Urdorf/Zürich
โทรศัพท์: (41) (0848) 884466
โทรสาร: (41) (1) 753-7700(41) (1) 735 77 00
บริการในระยะรับประกัน: (41) (0848) 80 11 11

ไต้หวัน

Hewlett-Packard Taiwan Ltd.
8th Floor
337, Fu-Hsing North Road
Taipei, 10483
โทรศัพท์: (886) (02) 717-0055
โทรสาร: (886) (02) 514-0276
ศูนย์ซ่อมแซมอุปกร์ฮาร์ดแวร์ ติดต่อ:
ภาคเหนือ (886) (02) 717-9673
ภาคกลาง (886) (04) 327-0153
ภาคใต้ (886) (080) 733-733
ฝ่ายบริการต่ออายุการรับประกัน ติดต่อ:
โทรศัพท์: (886) (02) 714-8882

ไทย

Hewlett-Packard (Thailand) Ltd.
23-25 ชั้น 23-25 อาคารวิบูลธานี 2
3199 ถนนพระราม 4, คลองตัน
เขตคลองเตน, กรุงเทพฯ 10110
ประเทศไทย
โทรศัพท์: (66) (2) 666-3900-34
โทรสาร: (66) (2) 666-3935-37
ศูนย์ซ่อมฮาร์ดแวร์:
โทรศัพท์: (66) (2) 661-3900 ต่อ 6001/ 6002
ศูนย์ข้อมูลลูกค้า:
โทรศัพท์: (66) (2) 661-3900 ต่อ 3211, 3232

background image

TI

213

ตุรกี

Hewlett-Packard Company
Bilgisayar Ve ölçüm Sistemleri AS
19 Mayis Caddesi Nova
Baran Plaza Kat: 12
80220 Sisli-Istanbul
โทรศัพท์: (90) (212) 224-5925
โทรสาร: (90) (212) 224-5939

ยูเครน

Hewlett-Packard Trading S.A.
14, Bekhterevskiy Pereulok, Block E
04053 Kiev
โทรศัพท์: (380) 44 490 61 20
โทรสาร: (380) 44 490 61 21

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Hewlett-Packard Middle East
P.O. Box 17295
Jebel Ali Free Zone
Dubai U.A.E
โทรศัพท์: (97) 14 88 15.456
โทรสาร: (97) 14 88 14 529

สหราชอาณาจักร

Hewlett-Packard Ltd.
Cain Road
Bracknell
Berkshire RG12 1HN
หมายเลขของฝ่ายบริการก่อนการขาย:
(44) (0) 8705 47 47 47
โทรศัพท์ของฝ่ายการสนับสนุนทางเทคนิค:
(44) (0) 207 512 5202

สหรัฐฯ

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Blvd.
Boise, ID 83714
USA
โทรศัพท์: (208) 323-2551
โทรสาร hp FIRST: (800) 333-1917 or (208) 334-4809
ศูนย์ซ่อมแซมที่ได้รับมอบหมาย: (800) 243-9816

เวเนซูเอลา

Hewlett-Packard de Venezuela S.A.
Los Ruices Norte
3A Transversal
Edificio Segre Caracas 1071
โทรศัพท์: (58) (2) 239-4244
โทรสาร: (58) (2) 239-3080

background image
background image

TI

215