HP LaserJet 1200 Printer series - 11

background image

11

การแก้ไขปัญหาเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

ในบทนี้จะกล่าวถึงหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

การหาวิธีแก้ไข

ทำความเข้าใจกับรูปแบบไฟสัญญาณของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

การใช้หน้าการกำหนดค่าของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

หน้าการกำหนดค่าของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

ตรวจสอบฮาร์ดแวร์ของท่าน

background image

172 บทที่ 11 การแก้ไขปัญหาเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

TI

การหาวิธีแก้ไข

เนื้อหาส่วนนี้เป็นการหาวิธีแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยของเซิร์ฟเวอร์

ในการพิจารณาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP JetDirect 175X
ท่านอาจเลือกใช้แหล่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
สามารถเข้าชมเว็บไซต์การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP JetDirect ได้ที่:

www.hp.com/support/net_printing

เลือกชนิดและหมายเลขผลิตภัณฑ์ของท่าน และเมื่อแสดงบนหน้าจอแล้ว ให้เลือก Support
Documents
และ Troubleshooting

หน้าการกำหนดค่าของ HP JetDirect ดู

การพิมพ์หน้าการกำหนดค่า

หากท่านต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้

background image

TI

173

หน้าการกำหนดค่าของ HP JetDirect 175X

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของหน้าการกำหนดค่าของ HP JetDirect 175X โดยทั่วไป

_______________ ข้อมูลทั่วไป _______________

______________________ TCP/IP ___________________

สถานะ:I/O Card พร้อม

สถานะ:พร้อม

หมายเลขรุ่น: J6035A
เลขที่ฮาร์ดแวร์: 080009123456

ชื่อแม่ข่าย: paradiselj

เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์: L.20.05

เลขที่ IP:192.168.40.133

พอร์ตที่เลือก: RJ45

ตัวพรางเครือข่ายย่อย: 255.255.248.0

การกำหนดค่าของพอร์ต: 100TX HALF

เกตเวย์โดยปริยาย: 192.168.40.1

รหัสของการผลิต: 40194019F090f_

กำหนดค่าโดย: DHCP/TFTP

วันที่ผลิต: 05/2001

เซิร์ฟเวอร์ DHCP: 192.168.40.1

ชื่อ SNMP Set Cmty: ระบุ

เซิร์ฟเวอร์ TFTP: 192.168.5.113
ไฟล์การกำหนดค่า:

พอร์ต USB 1 * _______________________________

/export/client/stand/uxboot/jumbalaya.cfg

ชื่ออุปกรณ์: LaserJet 1200

ชื่อโดเมน: ไม่ระบุ

ผู้ผลิต: Hewlett-Packard

เซิร์ฟเวอร์ DNS: 192.168.40.2

หมายเลขลำดับเครื่อง: US16SK0KD

เซิร์ฟเวอร์ WINS: 1192.168.40.1

โหมด:1284.4

Syslog Server (เซิร์ฟเวอร์บันทึกระบบ): ไม่ระบุ
เวลาการรอเครื่องตอบสนอง: 90 sec

______________ ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่าย_________________

SLP: ใช้งาน
รายการการใช้: ไม่ระบุ

จำนวนแพ็กเก็ตทั้งหมดที่ได้รับ: 12345678

URL ของเว็บ JetAdmin:

แพ็กเก็ตแบบยูนิคาสต์ที่ได้รับ: 15001

ไม่ระบุ

แพ็กเก็ตเสียที่ได้รับ: 40
ความผิดพลาดที่ได้รับจากการตรวจสอบของโมเด็ม: 0

_____________________ IPX/SPX ____________________

จำนวนแพ็กเก็ตทั้งหมดที่ส่งออก: 50114
แพ็กเก็ตที่ไม่สามารถส่งได้: 13

สถานะ:พร้อม

การปะทะกันระหว่างการส่ง: 1003
การปะทะกันที่ล่าช้าระหว่างการส่ง:0

ชื่อโนด: NPI123456
ชนิดของข้อมูลตรวจสอบหลัก:เลือกอัตโนมัติ

เครือข่าย Frame TypeRcvd
ไม่รู้จัก EN_II2
0000C400 EN_802.231903
ไม่รู้จัก EN_SNAP2
ไม่รู้จัก EN_802.32

___________________ AppleTalk ____________________

สถานะ:พร้อม

ชื่อ: HP LaserJet 1200 Series
โซน: Saturn Zone
ขนิด: LaserWriter
ชนิด: HP LaserJet 1200
หมายเลขเครือข่าย: 68521
หมายเลขโนด: 21

background image

174 บทที่ 11 การแก้ไขปัญหาเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

TI

ทำความเข้าใจกับรูปแบบไฟสัญญาณของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

รูปแบบไฟสัญญาณ LED

LED

พฤติกรรม

ความหมาย

สถานะ

ดับ

เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ไม่ได้รับกระแสไฟ

กะพริบช้าๆ (สีเขียว)

มีความผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างการทดสอบตัวเองหรือการปฏิบัติงาน
เซิร์ฟเวอร์อาจผิดพลาด โปรดติดต่อ HP

กะพริบช้าๆ (สีอำพัน)

มีความผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างการทดสอบตัวเองหรือการปฏิบัติงาน

สว่าง (สีเขียว)

เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์เปิดอยู่และพร้อมใช้งาน

กะพริบเร็วๆ (สีเขียว)

เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์กำลังดำเนินการพิมพ์หน้าการกำหนดค่า

การเชื่อมต่อ 10 หรือ
100

ดับทั้งสองดวง

ไม่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย

10 หรือ 100 สว่าง (สีเขียว)

การเชื่อมต่อเครือข่ายได้รับการติดตั้งที่ 10 เมกะบิต/วินาที หรือ 100 เมกะบิต/วินาที

USB

ดับ

USB ไม่ทำงาน

สว่าง (สีเขียว)

ปกติ

สว่าง (สีอำพัน)

เกิดความผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ (เช่น
เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์อาจดึงกระแสไฟฟ้าเข้ามามากเกินไป)

กะพริบ (สีเขียว)

เกิดความผิดพลาดของซอร์ฟแวร์ในเฟิร์มแวร์ของ HP JetDirect
การเชื่อมต่อและอุปกรณ์ USB นั้นถูกต้อง แต่เครื่องไม่สนับสนุนอุปกรณ์นี้
ตรวจดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่ต่ออยู่เป็นเครื่องพิมพ์

กะพริบ (สีอำพัน)

เกิดความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ (เช่นไฟฟ้าลัดวงจรหรือสายเคเบิลทำงานผิดพลาด)

background image

TI

175

การใช้หน้าการกำหนดค่าของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

ข้อมูลในหน้าการกำหนดค่าของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์
จะบอกถึงสถานะของเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP JetDirect 175X ของท่าน
หากท่านสามารถพิมพ์หน้าการกำหนดค่าได้ แสดงว่าฮาร์ดแวร์ของท่านทำงานเป็นปกติ

การพิมพ์หน้าการกำหนดค่าของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

กดป่ม Test บนแผงด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์
หากท่านไม่แน่ใจว่าเครื่องกำลังพิมพ์หน้าการกำหนดค่าอยู่หรือไม่ โปรดดูที่ไฟ LED แสดงสถานะ
หากหน้าดังกล่าวไม่พิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์ (หรือพิมพ์ออกมาแต่ไม่สามารถอ่านได้) โปรดกดปุ่ม
Test ค้างไว้เพื่อเปลี่ยนภาษาที่ใช้ในหน้าการกำหนดรูปแบบหน้า (PDL) จากนั้นกดปุ่ม Test
อีกครั้งเพื่อสั่งพิมพ์หน้าดังกล่าว สั่งซ้ำในกรณีที่จำเป็น

หน้าการกำหนดค่าของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

หน้าการกำหนดค่าประกอบด้วยข้อความ ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่าย และสถานะ
ข้อความเหล่านี้รวมถึงข้อมูลการกำหนดค่าและข้อความระบุความผิดพลาดสำหรับเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์
HP JetDirect ท่านอาจดูหน้าการกำหนดค่าของ HP JetDirect จากเครือข่ายได้
โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ด้านการจัดการ (เช่น HP Web JetAdmin)
หรือด้วยการเข้าไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่งฝังอยู่ในเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP JetDirect

ข้อความระบุความผิดพลาดของฟิลด์สถานะ

หน้าการกำหนดค่าประกอบด้วยฟิลด์สถานะต่างๆ สำหรับเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์
รวมทั้งการสนับสนุนเกี่ยวกับ โปรโตคอล
ฟิลด์สถานะนั้นอาจแสดงรหัสระบุความผิดพลาดหนึ่งรหัสหรือมากกว่า
รวมทั้งข้อความระบุความผิดพลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดู

ข้อความระบุความผิดพลาด

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความระบุความผิดพลาดแต่ละข้อความ

background image

176 บทที่ 11 การแก้ไขปัญหาเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

TI

ส่วนต่างๆ ของหน้าและข้อความ

ส่วน

คำอธิบาย

ข้อมูลทั่วไปของ HP JetDirect

บอกสถานะทั่วๆ ไปของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์และข้อมูลชี้เฉพาะ

ข้อมูลเกี่ยวกับพอร์ต USB

บอกข้อมูลอธิบายกลุ่มของเครื่องพิมพ์ USB สำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ต

ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่าย

บอกค่าปัจจุบันของพารามิเตอร์ต่างๆ ของเครือข่ายที่เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์จะตรวจดู

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรโตคอล TCP/IP

บอกค่าพารามิเตอร์และสถานะปัจจุบันสำหรับโปรโตคอลเครือข่าย TCP/IP

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรโตคอล IPX/SPX

บอกค่าพารามิเตอร์และสถานะปัจจุบันสำหรับโปรโตคอลเครือข่าย IPX/SPX

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรโตคอล AppleTalk

บอกค่าพารามิเตอร์และสถานะปัจจุบันสำหรับโปรโตคอลเครือข่าย AppleTalk

background image

TI

177

ข้อมูลทั่วไปของ HP JetDirect

ข้อความ

คำอธิบาย

สถานะ

สถานะปัจจุบันของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์:

การ์ด I/O พร้อมใช้งาน: เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้ว และกำลังรอรับข้อมูล

การเริ่มใช้การ์ด I/O: เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์กำลังเริ่มใช้โปรโตคอลเครือข่าย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
ให้ดูที่บรรทัดในหน้าการกำหนดค่าซึ่งบอกสถานะสำหรับแต่ละโปรโตคอล

การ์ด I/O ไม่พร้อมใช้งาน: เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์หรือการกำหนดค่าของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์มีปัญหา

หมายเหตุ

หากเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ไม่พร้อมทำงาน จะมีรหัสและข้อความระบุความผิดพลาดแสดงขึ้น ดู

ข้อความระบุความผิดพลาด

หมายเลขรุ่น

หมายเลขรุ่นของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP JetDirect (เช่น J6035A)

เลขที่ฮาร์ดแวร์

เลขที่ฮาร์ดแวร์เครือข่ายเลขฐานสิบหก 12 หลัก (MAC)
ของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ที่ติดตั้งในเครื่องพิมพ์หรือในอุปกรณ์ เลขที่นี้กำหนดโดยผู้ผลิต

เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์

หมายเลขการปรับปรุงเฟิร์มแวร์ของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องพิมพ์ ณ ปัจจุบัน มีรูปแบบเป็น
X.NN.NN โดยที่ X เป็นตัวอักษรซึ่งขึ้นอยู่กับรุ่นของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP JetDirect

การเลือกพอร์ต

พอร์ตของ LAN ในเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ซึ่งถูกรับรู้ให้เป็นพอร์ตที่จะใช้:

ไม่มี: เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย

RJ-45: พอร์ตเครือข่าย RJ-45 ได้รับการเชื่อมต่อแล้ว

การกำหนดค่าของพอร์ต

การกำหนดค่าการเชื่อมต่อของพอร์ตเครือข่าย LAN RJ-45 บนเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์:

10BASE-T ครึ่งอัตรา: 10 Mbps, การสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา

10BASE-T เต็มอัตรา: 10 Mbps, การสื่อสารสองทางเต็มอัตรา

100TX ครึ่งอัตรา: 100 Mbps, การสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา

100TX เต็มอัตรา: 100 Mbps, การสื่อสารสองทางเต็มอัตรา

ไม่รู้จัก: เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์อยู่ในขั้นโดยปริยายใช้

ไม่มีการเชื่อมต่อ: ตรวจไม่พบการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ตรวจสอบสายเคเบิลเครือข่าย

การเจรจาต่อรองอัตโนมัติ

ระบุว่าการเจรจาต่อรองอัตโนมัติมาตรฐาน IEEE 802.3u บนพอร์ต 10/100TX ถูกใช้อยู่ (เปิด) หรือไม่ถูกใช้ (ปิด):

เปิด:

เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์พยายามกำหนดค่าตัวเองลงในเครือข่ายโดยอัตโนมัติ ด้วยความเร็ว (10 หรือ 100

Mbps) และโหมดที่เหมาะสม (การสื่อสารสองทางครึ่งอัตราหรือเต็มอัตรา)

background image

178 บทที่ 11 การแก้ไขปัญหาเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

TI

รหัสการผลิต

รหัสการผลิตชี้เฉพาะสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

วันที่ผลิต

วันที่เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP JetDirect ได้รับการผลิต

ชื่อคอมมูนิตี้ชุด SNMP

ระบุว่ามีการกำหนดชื่อคอมมูนิตี้ชุด SNMP ในเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์หรือไม่ ชื่อคอมมูนิตี้ชุด SNMP
นั้นเป็นรหัสผ่านสำหรับผ่านเข้าสู่ระบบควบคุม SNMP (SNMP SetRequests) ในเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

ไม่ระบุ:

ไม่ได้กำหนดชื่อคอมมูนิตี้ชุด SNMP

ระบุ:

ได้กำหนดชื่อคอมมูนิตี้ชุด SNMP

พอร์ต 1 *

เป็นชื่อหัวข้อส่วนที่เป็นข้อมูลอธิบายกลุ่มของเครื่องพิมพ์ USB ที่จัดทำโดยผู้ผลิตเครื่องพิมพ์
ตัวเลขและเครื่องหมายดอกจัน 1 * หมายความว่า
หน้าการกำหนดค่าและการวินิจฉัยได้พิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์ที่ต่ออยู่กับเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์นี้ด้วยพอร์ต 1 นี้
โปรดดู

ข้อมูลเกี่ยวกับพอร์ต USB

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

background image

TI

179

ข้อมูลเกี่ยวกับพอร์ต USB

ข้อความ

คำอธิบาย

ชื่ออุปกรณ์

ชื่อของอุปกรณ์การพิมพ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่ ผู้ชื่อนี้กำหนดโดยผู้ผลิต

ผู้ผลิต

ผู้ผลิตอุปกรณ์การพิมพ์ที่เชื่อมต่ออยู่

หมายเลขลำดับเครื่อง

หมายเลขลำดับของอุปกรณ์การพิมพ์ที่เชื่อมต่ออยู่

โหมด

โหมดการสื่อสาร USB:

โหมดการสื่อสารสองทิศทาง:

การสื่อสารสองทางของเครื่องพิมพ์ คือ

ส่งข้อมูลการพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ และส่งข้อมูลสถานะกลับมาจากเครื่องพิมพ์

MLC: โปรโตคอลลิขสิทธิ์ของ HP สำหรับช่องทางเชิงตรรกะแบบหลายช่องทาง (MLC)
คือโหมดสำหรับเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ที่ทำงานได้หลายหน้าที่ (เช่น HP LaserJet 1200) MLC
ทำให้มีช่องทางหลายช่องทางสำหรับการพิมพ์ สแกน และการบอกสถานะในเวลาเดียวกัน

1284.4: โปรโตคอลมาตรฐาน IEEE คือโหมดสำหรับเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ที่ทำงานได้หลายหน้าที่
เช่น HP LaserJet 1200 โปรโตรคอลดังกล่าวทำให้มีช่องทางหลายช่องทางสำหรับการพิมพ์ สแกน
และการบอกสถานะในเวลาเดียวกัน

โหมดการสื่อสารทิศทางเดียว: การสื่อสารการพิมพ์ทางเดียว จากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องพิมพ์

ไม่มีการเชื่อมต่อ: ตรวจไม่พบการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ ตรวจดูเครื่องพิมพ์และสายเคเบิล

background image

180 บทที่ 11 การแก้ไขปัญหาเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

TI

ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่าย

ข้อความ

คำอธิบาย

จำนวนแพ็กเก็ตทั้งหมดที่ได้รับ

จำนวนข้อมูลตรวจสอบ (แพ็กเก็ต)
ทั้งหมดที่เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ได้รับโดยที่ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น นี่รวมถึงการแจ้งข่าว
แพ็กเก็ตแบบมัลติคาสต์ (ส่งไปยังหลายเครื่องในเครือข่าย)
และแพ็กเก็ตส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์โดยเฉพาะ
จำนวนนี้ไม่รวมแพ็กเก็ตที่ส่งไปยังโนดอื่นโดยเฉพาะ

แพ็กเก็ตแบบยูนิคาสต์ (ส่งไปยังเครื่องเดียว)
ที่ได้รับ

จำนวนข้อมูลตรวจสอบที่ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์โดยเฉพาะ
จำนวนนี้ไม่รวมถึงการแจ้งข่าวหรือการส่งแบบมัลติคาสต์

แพ็กเก็ตเสียที่ได้รับ

จำนวนข้อมูลตรวจสอบ (แพ็กเก็ต) ที่มีความผิดพลาดทั้งหมดที่เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ได้รับ

ความผิดพลาดของข้อมูลตรวจสอบที่ได้รับ

จำนวนสูงสุดของความผิดพลาด CRC (การตรวจสอบความซ้ำซ้อนที่หมุนวน)
และความผิดพลาดของข้อมูลตรวจสอบ ความผิดพลาด CRC
คือข้อมูลตรวจสอบที่ได้รับมาโดยมีความผิดพลาดของ CRC ความผิดพลาดของข้อมูลตรวจสอบ
คือข้อมูลตรวจสอบที่ได้รับมาโดยมีความผิดพลาดในการปรับแนว
หากมีความผิดพลาดของข้อมูลตรวจสอบเกิดขึ้นมากๆ
แสดงว่าการเชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่ายของท่านอาจมีปัญหา

แพ็กเก็ตทั้งหมดที่ส่งออกไป

จำนวนข้อมูลตรวจสอบ (แพ็กเก็ต) ทั้งหมดที่ส่งออกโดยไม่มีความผิดพลาด

แพ็กเก็ตที่ส่งไม่ได้

จำนวนข้อมูลตรวจสอบ (แพ็กเก็ต) ทั้งหมดที่ส่งไม่สำเร็จเพราะเกิดความผิดพลาดขึ้น

การปะทะกันระหว่างการส่ง

จำนวนข้อมูลตรวจสอบ (แพ็กเก็ต) ทั้งหมดที่ไม่ได้ส่งออกไปเพราะการเกิดการปะทะกันซ้ำแล้วซ้ำเล่า

การปะทะที่ล่าช้าระหว่างการส่ง

จำนวนข้อมูลตรวจสอบ (แพ็กเก็ต) ทั้งหมดที่ไม่ได้ส่งออกไป เพราะมีการปะทะล่าช้าเกิดขึ้น
หากจำนวนดังกล่าวมีมาก แสดงว่าการเชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่ายของท่านอาจมีปัญหา

background image

TI

181

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรโตคอล TCP/IP

ข้อความ

คำอธิบาย

สถานะ

สถานะ TCP ปัจจุบัน:

พร้อม: เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์กำลังรอรับข้อมูลทาง TCP/IP

ไม่ใช้งาน: เลือกไม่ใช้งาน TCP/IP ด้วยตัวเอง

การเริ่มใช้งาน: เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์กำลังค้นหาเซิร์ฟเวอร์ BOOTP
หรือพยายามจะได้หน้าการกำหนดค่าผ่านทาง TFTP
อาจมีข้อความแสดงสถานะเพิ่มเติมแสดงขึ้นด้วย

หมายเหตุ

หากเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ไม่พร้อมทำงาน จะมีรหัสและข้อความระบุความผิดพลาดแสดงขึ้น

ชื่อแม่ข่าย

ชื่อแม่ข่ายได้รับการกำหนดค่าในเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ ชื่อแม่ข่ายอาจถูกตัดให้สั้นลง

ไม่ระบุ: ในคำตอบของ BOOTP หรือในไฟล์การกำหนดค่า TFTP ไม่ได้ระบุชื่อแม่ข่าย

NPIxxxxxx: มีชื่อโดยปริยายคือ NPIxxxxxx โดยที่ xxxxxx
เป็นตัวเลขหกตัวสุดท้ายของเลขที่ฮาร์ดแวร์เครือข่าย LAN (MAC)

เลขที่ IP

เลขที่กฎเกณฑ์ในอินเทอร์เน็ต (IP) ได้ถูกกำหนดให้กับเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์
นี่คือข้อมูลที่จำเป็นต้องป้อนสำหรับการปฏิบัติงานของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์บนเครือข่าย TCP/IP
ระหว่างการเริ่มใช้งานจะเห็นค่าชั่วคราว 0.0.0.0 แสดงขึ้น หลังจากนั้นสองนาที เลขที่ IP
โดยปริยายจะกำหนดไว้ที่ 192.0.0.192 ซึ่งอาจไม่ใช่เลขที่ IP ที่ถูกต้องสำหรับเครือข่ายของท่านก็ได้

ไม่ระบุ: เลขที่ IP ไม่ได้รับการกำหนด หรือมีค่าเป็นศูนย์

ตัวพรางเครือข่ายย่อย

เลขที่ IP ของตัวพรางเครือข่ายย่อยได้รับการกำหนดค่าในเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์
ระหว่างการเริ่มใช้งานจะเห็นค่าชั่วคราว 0.0.0.0 แสดงขึ้น
เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์อาจกำหนดค่าโดยปริยายที่สามารถใช้ได้โดยอัตโนมัติ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ของการกำหนดค่า

ไม่ระบุ: ตัวพรางเครือข่ายย่อยไม่ได้ถูกกำหนดค่า

เกตเวย์โดยปริยาย

เลขที่ IP ของเกตเวย์ที่ใช้เมื่อส่งแพ็กเก็ตออกไปนอกเครือข่ายเฉพาะที่
ท่านสามารถกำหนดเกตเวย์โดยปริยายได้เพียงหนึ่งช่องทางเท่านั้น
ระหว่างการเริ่มใช้งานจะเห็นค่าชั่วคราว 0.0.0.0 แสดงขึ้น หากไม่ได้กำหนดเลขที่ IP มาให้
เครือข่ายจะใช้เลขที่ IP ของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

ไม่ระบุ: ไม่มีการกำหนดเกตเวย์โดยปริยาย

background image

182 บทที่ 11 การแก้ไขปัญหาเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

TI

ข้อความ

คำอธิบาย

กำหนดค่าโดย

ระบุว่าเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ถูกกำหนดค่า IP มาด้วยวิธีใด:

BOOTP: การกำหนดค่าอัตโนมัติผ่านเซิร์ฟเวอร์ BOOTP

BOOTP/TFTP: การกำหนดค่าอัตโนมัติผ่านเซิร์ฟเวอร์ BOOTP และไฟล์การกำหนดค่า TFTP

DHCP: การกำหนดค่าอัตโนมัติผ่านเซิร์ฟเวอร์ DHCP

DHCP/TFTP: การกำหนดค่าอัตโนมัติผ่านเซิร์ฟเวอร์ DHCP และไฟล์การกำหนดค่า TFTP

RARP: การกำหนดค่าอัตโนมัติผ่านโปรโตคอลแก้เลขที่ผันกลับ (RARP)

ผู้ใช้ที่ระบุ: การกำหนดค่าด้วยตัวเองผ่าน Telnet, แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์, HP Web JetAdmin,
เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ฝังอยู่ หรือด้วยวิธีอื่นๆ

เลขที่ IP โดยปริยาย: มีการกำหนดเลขที่ IP โดยปริยายให้
หมายเลขนี้อาจไม่ใช่หมายเลขที่ถูกต้องสำหรับเครือข่ายของท่าน

ไม่ถูกกำหนดค่า: เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ไม่ได้ถูกกำหนดค่าด้วยพารามิเตอร์ของ IP
ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ใช้งาน TCP/IP หรือไม่ก็ตรวจดูว่าเกิดความผิดพลาดใดขึ้นหรือไม่

เซิร์ฟเวอร์ BOOTP

หรือ

เซิร์ฟเวอร์ DHCP

หรือ

เซิร์ฟเวอร์ RARP

ข้อความนี้จะแสดงขึ้นหากใช้เซิร์ฟเวอร์ BOOTP, DHCP หรือ RARP ในการกำหนดค่า TCP/IP
ข้อความนี้จะระบุเลขที่ IP ของระบบที่ตอบรับเมื่อเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ร้องขอการกำหนดค่า TCP/IP
อัตโนมัติในเครือข่าย

ไม่ระบุ: เลขที่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ซึ่งได้รับการกำหนดนี้
จะไม่สามารถกำหนดหรือตั้งเป็นศูนย์ได้ในแพ็กเก็ตตอบรับ

เซิร์ฟเวอร์ BOOTP/DHCP

ข้อความนี้จะแสดงขึ้นระหว่างช่วงการเริ่ม ในขณะที่เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์พยายามที่จะได้การกำหนดค่า
TCP/IP จากเซิร์ฟเวอร์ BOOTP หรือ DHCP หมายเลขชั่วคราว 0.0.0.0 จะแสดงขึ้น

ไม่ระบุ: เลขที่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ซึ่งได้รับการกำหนดนี้
จะไม่สามารถกำหนดหรือตั้งเป็นศูนย์ได้ในแพ็กเก็ตตอบรับ

เซิร์ฟเวอร์ TFTP

เลขที่ IP ของระบบซึ่งไฟล์การกำหนดค่า TFTP ตั้งอยู่ ในช่วงการเริ่ม หมายเลขชั่วคราว 0.0.0.0
จะแสดงขึ้น

ไม่ระบุ: เซิร์ฟเวอร์ TFTP ไม่ได้ถูกตั้งค่า

ไฟล์การกำหนดค่า

ชื่อไฟล์การกำหนดค่าของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ ชื่อพาธของไฟล์อาจถูกตัดให้พอดีสองบรรทัด

ไม่ระบุ: ไม่มีการระบุไฟล์ในการตอบรับของ BOOTP จากแม่ข่าย

ชื่อโดเมน

ระบบชื่อโดเมน (DNS) จะตั้งชื่อของโดเมนที่เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ตั้งอยู่ (เช่น support.company.com)
นี่ไม่ใช่ชื่อ DNS ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง เพราะไม่ได้มีชื่อเครื่องพิมพ์แม่ข่ายอยู่ในชื่อโดเมนด้วย (เช่น
printer1.support.company.com)

ไม่ระบุ: ไม่มีการกำหนดชื่อโดเมนในเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

background image

TI

183

ข้อความ

คำอธิบาย

เซิร์ฟเวอร์ DNS

เลขที่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ระบบชื่อโดเมน (DNS)

ไม่ระบุ: ในเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ไม่มีการกำหนดเลขที่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ DNS

เซิร์ฟเวอร์ WINS

เลขที่ IP ของเซิร์ฟเวอร์บริการชื่ออินเทอร์เน็ตของวินโดว์ส (WINS)

ไม่ระบุ: เลขที่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ WINS ไม่ได้ถูกกำหนดในเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

เซิร์ฟเวอร์บันทึกระบบ

ในเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ได้กำหนดเลขที่ IP ของเซิร์ฟเวอร์บันทึกระบบ

ไม่ระบุ: ไม่มีการกำหนดค่าให้แก่เซิร์ฟเวอร์บันทึกระบบ

เวลาการรอเครื่องตอบสนอง

เวลาการรอเครื่องตอบสนองจะถูกแสดงเป็นหน่วยวินาที
ซึ่งหลังจากสิ้นสุดเวลาดังกล่าวเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์จะตัดการเชื่อมต่อข้อมูลการพิมพ์ TCP
ที่ไม่มีการตอบสนอง ค่าที่ยอมรับได้คือตัวเลขจำนวนเต็มระหว่าง 0 ถึง 3600 วินาที
ค่าเท่ากับศูนย์ถือเป็นการปิดกลไกเวลาเดินเครื่องเปล่า ค่าโดยปริยายคือ 90 วินาที

SLP

เป็นการระบุว่า เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์จะส่งแพ็กเก็ตของโปรโตคอลที่ตั้งการบริการ (SLP)
(โปรแกรมซึ่งระบบจะใช้ในการติดตั้งอัตโนมัติ) หรือไม่

เปิดใช้งาน: เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ส่งแพ็กเก็ต SLP

ไม่ใช้งาน: เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ไม่ส่งแพ็กเก็ต SLP

รายการการเข้าใช้

ระบุว่าในเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์นั้นได้กำหนดค่าให้แก่รายการควบคุมการเข้าใช้แม่ข่ายหรือไม่
รายการควบคุมการเข้าใช้แม่ข่ายจะระบุเลขที่ IP ของระบบหรือ IP เครือข่ายของระบบ
ที่สามารถเข้าใช้อุปกรณ์และเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ได้

ระบุ: ในเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ได้กำหนดรายการการเข้าใช้แม่ข่ายไว้แล้ว

ไม่ระบุ: ในเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ไม่ได้กำหนดรายการการเข้าใช้แม่ข่ายไว้ ทุกระบบสามารถเข้าใช้ได้

URL ของ Web JetAdmin

หาก HP Web JetAdmin พบเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ในเครือข่าย โปรแกรมนี้ก็จะแสดง URL
ของระบบแม่ข่ายที่ใช้ในงานบริการของ HP Web JetAdmin URL จะต้องจำกัดอยู่เพียงสองบรรทัด
จึงอาจมีบางส่วนถูกตัดไป

ไม่ระบุ: ไม่อาจระบุ URL ของระบบแม่ข่ายของ HP Web JetAdmin ได้ หรือไม่ได้ถูกกำหนดค่าไว้

background image

184 บทที่ 11 การแก้ไขปัญหาเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

TI

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรโตคอล IPX/SPX

ข้อความ

คำอธิบาย

สถานะ

สถานะปัจจุบันของโปรโตคอล IPX/SPX:

พร้อม: เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์กำลังรอข้อมูลทาง IPX/SPX

ไม่ใช้งาน: มีการเลือกไม่ใช้ IPX/SPX ด้วยตนเอง

การเริ่มใช้งาน: เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์กำลังลงทะเบียนที่อยู่หรือชื่อโนดอยู่
อาจมีข้อความแสดงสถานะเพิ่มเติมแสดงขึ้นด้วย

หมายเหตุ

หากเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ไม่พร้อมทำงาน จะมีรหัสและข้อความระบุความผิดพลาดแสดงขึ้น

ชื่อโนด

ชื่อ IPX/SPX ของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ ชื่อโดยปริยายคือ NPIxxxxxx โดยที่ xxxxxx
เป็นตัวเลขหกตัวสุดท้ายของเลขที่ฮาร์ดแวร์เครือข่าย LAN (MAC)

ชนิดหลักของข้อมูลตรวจสอบ

การเลือกชนิดข้อมูลตรวจสอบบนเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์:

การเลือกอัตโนมัติ: เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์จะรับรู้และหยุดอยู่ที่ข้อมูลตรวจสอบชนิดแรกที่ตรวจพบ

EN_802.3: เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์จะจำกัดชนิดข้อมูลตรวจสอบให้กับ IPX ใน IEEE 802.2
เป็นข้อมูลตรวจสอบ IEEE 802.3 ข้อมูลตรวจสอบอื่นๆ ทั้งหมดจะถูกนับก่อนจะถูกทิ้งไป

EN_II: เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์จะจำกัดชนิดข้อมูลตรวจสอบให้กับ IPX ในข้อมูลตรวจสอบ Ethernet
ข้อมูลตรวจสอบอื่นๆ ทั้งหมดจะถูกนับก่อนจะถูกทิ้งไป

EN_802.2: เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์จะจำกัดชนิดข้อมูลตรวจสอบให้กับ IPX ใน IEEE 802.2
เป็นข้อมูลตรวจสอบ IEEE 802.3 ข้อมูลตรวจสอบอื่นๆ ทั้งหมดจะถูกนับก่อนจะถูกทิ้งไป

EN_SNAP: เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์จำกัดชนิดข้อมูลตรวจสอบให้กับ IPX ใน SNAP
เป็นข้อมูลตรวจสอบ IEEE 802.3 ข้อมูลตรวจสอบอื่นๆ ทั้งหมดจะถูกนับก่อนจะถูกทิ้งไป

เครือข่าย

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

คอลัมน์แรก เครือข่าย เป็นหมายเลขเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับชนิดข้อมูลตรวจสอบของโปรโตคอล
ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

ไม่รู้จัก: เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ยังคงหาอยู่ว่าจะใช้หมายเลขเครือข่ายใด

background image

TI

185

ข้อความ

คำอธิบาย

ชนิดข้อมูลตรวจสอบ

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

คอลัมน์ที่สอง ชนิดข้อมูลตรวจสอบ ระบุชนิดข้อมูลตรวจสอบที่ใช้กับหมายเลขเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง:
EN_II, EN_802.2, EN_SNAP และ EN_802.3.

หากท่านไม่ได้กำหนดชนิดข้อมูลตรวจสอบด้วยตนเอง
เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์จะกำหนดชนิดข้อมูลตรวจสอบของโปรโตคอลอัตโนมัติ
โดยดูจากข้อมูลของเครือข่ายที่ถูกถ่ายโอนไปในเครือข่าย

ไม่ใช้งาน: มีการกำหนดชนิดข้อมูลตรวจสอบสำหรับเครือข่ายนั้นด้วยตัวเอง

ที่ได้รับ

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

คอลัมน์ที่สาม ที่ได้รับ ระบุว่า ได้รับแพ็กเก็ตเป็นจำนวนเท่าใดสำหรับข้อมูลตรวจสอบแต่ละชนิด

background image

186 บทที่ 11 การแก้ไขปัญหาเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

TI

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรโตคอล AppleTalk

ข้อความ

คำอธิบาย

สถานะ

สถานะการกำหนดค่าปัจจุบันของ AppleTalk:

พร้อม: เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์กำลังรอรับข้อมูลอยู่

ไม่ใช้งาน: การไม่กำหนดใช้ AppleTalk ด้วยตนเอง

การเริ่มใช้งาน: เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์กำลังลงทะเบียนที่อยู่หรือชื่อโนดอยู่
อาจมีข้อความแสดงสถานะเพิ่มเติมแสดงขึ้นด้วย

หมายเหตุ

หากเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ไม่พร้อมทำงาน จะมีรหัสและข้อความระบุความผิดพลาดแสดงขึ้น

ชื่อ

ชื่อของเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย AppleTalk ตัวเลขหลังชื่อ
แสดงว่ามีอุปกรณ์หลายอุปกรณ์ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์นี้ และนี่คือตัวอย่างของชื่อดังกล่าว

โซน

ชื่อโซนในเครือข่าย AppleTalk ที่เครื่องพิมพ์ตั้งอยู่

ชนิด

ชนิดของเครื่องพิมพ์ที่แสดงอยู่ในเครือข่ายนั้น ซึ่งอาจแสดงไว้ชนิด

หมายเลขเครือข่าย

หมายเลขเครือข่าย AppleTalk ที่เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์กำลังทำงานอยู่ในขณะนั้น

หมายเลขโนด

หมายเลขโนดของ AppleTalk ที่เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์เลือกให้กับตัวเองในระหว่างการเริ่ม

หมายเหตุ

พารามิเตอร์ในระยะ 2 (P2) ของ AppleTalk ได้รับการกำหนดค่าในเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ไว้แล้ว

background image

TI

187

ข้อความระบุความผิดพลาด

รหัสและข้อความระบุความผิดพลาด

คำอธิบาย

02 ความผิดพลาดของเครือข่าย LAN –
การวนกลับภายใน

ระหว่างการทดสอบตัวเอง
เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ตรวจพบความผิดพลาดในการทดสอบการวนกลับภายใน
เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์อาจบกพร่อง หากยังมีความผิดพลาดยังเกิดขึ้นอีก
ให้เปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ใหม่

03 ความผิดพลาดของเครือข่าย LAN –
การวนกลับภายนอก

เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายของท่านไม่ถูกต้อง หรืออาจจะชำรุด
ตรวจดูให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ของท่านได้รับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอย่างถูกต้อง นอกจากนั้น
ให้ตรวจสอบการต่อสายเคเบิลและอุปกรณ์เชื่อมต่อด้วย

07 ความผิดพลาดของเครือข่าย LAN –
ชิปควบคุม

ตรวจดูการเชื่อมต่อเครือข่าย หากการเชื่อมต่อยังสนิทดี
ให้ทำการทดสอบตัวเองเกี่ยวกับสถานะเปิดปิดของเครื่อง ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
หากยังมีความผิดพลาดยังเกิดขึ้นอีก ให้เปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ใหม่

08 ความผิดพลาดของเครือข่าย LAN -
การเลื่อนออกไปอย่างไม่มีจุดสิ้นสุด

มีปัญหาความแออัดเกิดขึ้นในเครือข่าย

หมายเหตุ

หากไม่ได้ต่อเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์เข้ากับเครือข่าย ความผิดพลาดเช่นนี้ก็จะไม่เกิดขึ้น

09 ความผิดพลาดของเครือข่าย LAN –
เสียงรบกวน

ตรวจดูการเชื่อมต่อเครือข่าย หากการเชื่อมต่อยังสนิทดี
ให้ทำการทดสอบตัวเองเกี่ยวกับสถานะเปิดปิดของเครื่อง ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
หากยังมีความผิดพลาดยังเกิดขึ้นอีก ให้เปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ใหม่

0A ความผิดพลาดของเครือข่าย LAN – ไม่มี SQE ตรวจดูการเชื่อมต่อเครือข่าย หากการเชื่อมต่อยังสนิทดี

ให้ทำการทดสอบตัวเองเกี่ยวกับสถานะเปิดปิดของเครื่อง ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
หากยังมีความผิดพลาดยังเกิดขึ้นอีก ให้เปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ใหม่

0C ความผิดพลาดของเครือข่าย LAN –
ผู้รับปิดการติดต่อ

การต่อสายเคเบิลเครือข่าย หรือเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ของท่านอาจมีปัญหา
ตรวจดูการต่อสายเคเบิลหรืออุปกรณ์เชื่อมต่อในเครือข่าย Ethernet ของท่าน
หากท่านไม่พบปัญหาเกี่ยวกับการต่อสายเคเบิลของเครือข่าย
ให้ทำการทดสอบตัวเองเพื่อดูสถานะการเปิดปิดของเครื่อง:
ให้ถอดสายไฟออกจากเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ แล้วต่อกลับเข้าไปใหม่ หากยังมีความผิดพลาดอยู่
แสดงว่าปัญหาอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

0D ความผิดพลาดของเครือข่าย LAN -
ผู้ส่งปิดการติดต่อ

การต่อสายเคเบิลเครือข่าย หรือเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ของท่านอาจมีปัญหา
ตรวจดูการต่อสายเคเบิลหรืออุปกรณ์เชื่อมต่อในเครือข่าย Ethernet ของท่าน
หากท่านไม่พบปัญหาเกี่ยวกับการต่อสายเคเบิลของเครือข่าย
ให้ทำการทดสอบตัวเองเพื่อดูสถานะการเปิดปิดของเครื่อง:
ให้ถอดสายไฟออกจากเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ แล้วต่อกลับเข้าไปใหม่ หากยังมีความผิดพลาดอยู่
แสดงว่าปัญหาอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

0E ความผิดพลาดของเครือข่าย LAN –
ตัวนำหายไป

ตรวจดูการเชื่อมต่อเครือข่าย หากการเชื่อมต่อยังสนิทดี
ให้ทำการทดสอบตัวเองเกี่ยวกับสถานะเปิดปิดของเครื่อง ให้ถอดสายไฟออกจากเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์
แล้วต่อกลับเข้าไปใหม่ หากยังมีความผิดพลาดยังเกิดขึ้นอีก ให้เปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ใหม่

background image

188 บทที่ 11 การแก้ไขปัญหาเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

TI

รหัสและข้อความระบุความผิดพลาด

คำอธิบาย

10 ความผิดพลาดของเครือข่าย LAN -
น้อยเกินเก็บ

การต่อสายเคเบิลเครือข่าย หรือเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ของท่านอาจมีปัญหา
ตรวจดูการต่อสายเคเบิลหรืออุปกรณ์เชื่อมต่อในเครือข่ายของท่าน
หากท่านไม่พบปัญหาเกี่ยวกับการต่อสายเคเบิลของเครือข่าย
ให้ทำการทดสอบตัวเองเพื่อดูสถานะการเปิดปิดของเครื่อง:
ให้ถอดสายไฟออกจากเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ แล้วต่อกลับเข้าไปใหม่ หากยังมีความผิดพลาดอยู่
แสดงว่าปัญหาอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

11 ความผิดพลาดของเครือข่าย LAN -
ไม่สามารถลองอีกครั้ง

การเชื่อมต่อสายเคเบิลในเครือข่าย หรือการกำหนดค่าเครือข่ายภายนอกของท่านมีปัญหา
ตรวจดูให้แน่ใจว่าฮับหรือพอร์ตสลับทำงานอยู่

12 ความผิดพลาดของเครือข่าย LAN - ไม่มี Link
Beat

เมื่อเชื่อมต่อด้วยพอร์ต 10Base-T หรือ 100Base-TX ตรวจไม่พบว่ามี Link Beat
ตรวจดูสายเคเบิลของเครือข่าย ให้แน่ใจว่าตัวรวมช่องสัญญาณหรือฮับนั้นมี Link Beat

13 การกำหนดค่าใหม่ให้กับเครือข่าย -
ต้องบูตเครื่องใหม่

หากต้องการใช้ค่าใหม่นั้น ให้รีเซทเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ หรือปิดเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์แล้วเปิดใหม่

28 ที่พักข้อมูลไม่เพียงพอ

เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ไม่สามารถจัดสรรหน่วยความจำภายในมาใช้ทำที่พักข้อมูลได้ นั่นหมายความว่า
ที่พักข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าง ซึ่งอาจจะเกิดจากมีการแจ้งข่าวในปริมาณมาก
หรือเพราะในเครือข่ายมีการสื่อสารไปยังเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์เป็นปริมาณ

40 ARP ทำสำเนาเลขที่ IP

ชั้นของ ARP (เกณฑ์วิธีการจำแนกเลขที่อยู่) ตรวจพบว่ามีอีกโนดหนึ่งในเครือข่ายที่ใช้เลขที่ IP
เดียวกันกับเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ ข้อมูลระบุความผิดพลาดซึ่งยาวกว่าและอยู่ใต้ข้อความนี้
จะแสดงเลขที่อยู่ของฮาร์ดแวร์ของอีกโนดหนึ่ง

41 ความผิดพลาดของ NOVRAM

เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ไม่สามารถอ่านข้อมูลใน NOVRAM (RAM ชนิดไม่ลบเลือน)

42 เลขที่ IP ไม่ถูกต้องz

เลขที่ IP ที่ระบุไว้ในเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ (ผ่าน BOOTP) เป็นเลขที่ IP
ที่ไม่ถูกต้องสำหรับการระบุถึงโนดหนึ่งโนด ตรวจดูไฟล์ Bootptab เพื่อดูข้อมูลที่ถูกต้อง

43 ตัวพรางเครือข่ายย่อยไม่ถูกต้อง

ตัวพรางเครือข่ายย่อยของ IP ที่ระบุในเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ (ผ่าน BOOTP)
เป็นตัวพรางเครือข่ายย่อยที่ไม่ถูกต้อง ตรวจดูไฟล์ Bootptab เพื่อดูข้อมูลที่ถูกต้อง

44 เลขที่อยู่ของเกตเวย์ไม่ถูกต้อง

เลขที่ IP โดยปริยายของเกตเวย์ที่ระบุในเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ (ผ่าน BOOTP) เป็นเลขที่ IP
ที่ไม่ถูกต้องสำหรับการระบุถึงโนดหนึ่งโนด ตรวจดูไฟล์ Bootptab เพื่อดูข้อมูลที่ถูกต้อง

45 เลขที่อยู่ของ SYSLOG ไม่ถูกต้อง

เลขที่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ SYSLOG (บันทึกระบบ) ที่ระบุในเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ (ผ่าน BOOTP)
เป็นเลขที่ IP ที่ไม่ถูกต้องสำหรับการระบุถึงโนดหนึ่งโนด ตรวจดูไฟล์ Bootptab เพื่อดูข้อมูลที่ถูกต้อง

46 เลขที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์ไม่ถูกต้อง

เลขที่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ TFTP ที่ระบุในเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ (ผ่าน BOOTP) เป็นเลขที่ IP
ที่ไม่ถูกต้องสำหรับการระบุถึงโนดหนึ่งโหนด ตรวจดูไฟล์ Bootptab เพื่อดูข้อมูลที่ถูกต้อง

47 เลขที่อยู่จุดหมายของการสะดุดไม่ถูกต้อง

เลขที่ IP หนึ่งของจุดหมายของการสะดุด SNMP (การสะดุด PDU) ซึ่งระบุไว้ในเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์
(ผ่าน TFTP) เป็นเลขที่ IP ที่ไม่ถูกต้องสำหรับการระบุถึงโนดหนึ่งโหนด ตรวจดูไฟล์การกำหนดค่า
TFTP ของท่าน

48 ความผิดพลาด CF – ไฟล์ไม่สมบูรณ์

ไฟล์การกำหนดค่า TFTP มีบรรทัดสุดท้ายที่ไม่สมบูรณ์
เพราะไม่ได้จบลงด้วยตัวอักษรของบรรทัดใหม่

background image

TI

189

รหัสและข้อความระบุความผิดพลาด

คำอธิบาย

49 ความผิดพลาด CF – บรรทัดยาวเกินไป

บรรทัดที่กำลังจะบันทึกไว้ในไฟล์การกำหนดค่า TFTP
มีความยาวเกินกว่าที่เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์จะรับได้

4A ความผิดพลาด CF - ไม่รู้จักคำหลัก

บรรทัดหนึ่งในไฟล์การกำหนดค่า TFTP มีคำหลักซึ่งไม่เป็นที่รู้จัก

4B ความผิดพลาด CF - พารามิเตอร์หายไป

บรรทัดหนึ่งในไฟล์การกำหนดค่าไม่มีพารามิเตอร์ที่จำเป็นต้องมี

4C ความผิดพลาด CF - พารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง ในบรรทัดหนึ่งในไฟล์การกำหนดค่า TFTP มีค่าพารามิเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง

4D ความผิดพลาด CF -
รายการการเข้าใช้ยาวเกินไป

ไฟล์การกำหนดค่า TFTP ได้ระบุรายการข้อมูลการเข้าใช้โดยใช้คำหลักว่า "อนุญาตให้" มากเกินไป
คำหลัก

4E ความผิดพลาด CF -
รายการของการขัดจังหวะยาวเกินไป

ไฟล์การกำหนดค่า TFTP ระบุจุดหมายการขัดจังหวะโดยใช้คำว่า "จุดหมายการขัดจังหวะ"
มากเกินไป คำหลัก

4F ความผิดพลาดทางไกลของ TFTP

การถ่ายโอนไฟล์การกำหนดค่าด้วย TFTP จากแม่ข่ายไปยังเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ไม่สำเร็จ
โดยแม่ข่ายทางไกลส่งแพ็กเก็ตที่มีความผิดพลาด TFTP ไปยังเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

50 ความผิดพลาดภายในเครือข่าย TFTP

การถ่ายโอนไฟล์การกำหนดค่าด้วย TFTP จากแม่ข่ายไปยังเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ไม่สำเร็จ
เพราะเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ภายในเครือข่ายประสบปัญหาการหมดเวลาเมื่อเครื่องไม่ตอบสนอง
หรือต้องส่งซ้ำหลายครั้งเกินไป

51 จำนวนการส่งซ้ำด้วย TFTP มากเกินไป

จำนวนครั้งของการถ่ายโอนไฟล์การกำหนดค่าผ่าน TFTP ซ้ำจากแม่ข่ายไปยังเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์
เกินขีดจำกัดสำหรับการทำซ้ำ

52 การตอบรับจาก BOOTP/DHCP ใช้การไม่ได้ พบความผิดพลาดในการตอบรับจาก BOOTP หรือ DHCP ที่เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ได้รับ

การตอบรับอาจมีข้อมูลในเดทาแกรม UDP ไม่เพียงพอที่จะบรรจุหัวเรื่องของ BOOTP/DHCP ขั้นต่ำ
236 ไบต์ มีเขตปฏิบัติงานที่ไม่ใช่การตอบรับของ BOOTP(0X02)
มีเขตหัวเรื่องที่ไม่ตรงกันกับเลขที่อยู่ฮาร์ดแวร์ของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ หรือพอร์ตต้นทาง UDP
อาจจะไม่ใช่พอร์ตของเซิร์ฟเวอร์ BOOTP/DHCP (67/udp)

53 ขนาดแท็กของ BOOTP ใช้การไม่ได้

ขนาดแท็กในเขตเฉพาะเวนเดอร์ในการตอบรับ BOOTP อาจเท่ากับ 0
หรือมากกว่าจำนวนไบต์ไม่ได้ใช้งานที่เหลืออยู่ในพื้นที่เฉพาะเวนเดอร์ก็ได้

54 BOOTP/RARP กำลังทำงาน

เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการรับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับค่า IP ผ่าน BOOTP/RARP

55 BOOTP/DHCP กำลังทำงาน

เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการรับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับค่า IP ผ่าน BOOTP/DHCP
และไม่พบความผิดพลาดใดๆ

56 การปฏิเสธจาก DHCP

เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ได้รับข้อความจากเซิร์ฟเวอร์ DHCP ที่ขอการกำหนดค่าว่า
ข้อมูลที่ได้รับนั้นใช้การไม่ได้

57 ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ DHCP

เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ได้รับพารามิเตอร์ IP จากเซิร์ฟเวอร์ DHCP แต่การสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ DHCP
ขาดหายไป ตรวจดูสถานะของเซิร์ฟเวอร์ DHCP

หากท่านได้กำหนดการเช่าเป็นแบบไม่จำกัดเวลา เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์จะใช้เลขที่ IP ของเซิร์ฟเวอร์
DHCP ที่ใช้ล่าสุด แต่การปฏิบัติงานอาจมีคุณภาพต่ำลง จนกว่าเซิร์ฟเวอร์ DHCP จะตอบรับ

background image

190 บทที่ 11 การแก้ไขปัญหาเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

TI

รหัสและข้อความระบุความผิดพลาด

คำอธิบาย

58 ไม่ได้เลือกโหมดโพสต์สคริปต์

เครื่องพิมพ์ไม่สนับสนุน AppleTalk หรือส่วนเพิ่มของ AppleTalk

59 เฟิร์มแวร์ไม่สมบูรณ์ - ต้องดาวน์โหลด

หมายความว่ากำลังดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์มายังเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์
หรือการดาวน์โหลดจบลงอย่างไม่ถูกต้องนัก

5A ปิด/เปิดเครื่องพิมพ์

การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์เสร็จสิ้นลง ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง

83 ขาดการเชื่อมต่อจากเซิร์ฟเวอร์

เซิร์ฟเวอร์ถูกปิดเนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงในการกำหนดค่าหรือเพราะมีคำสั่งให้รีเซท
หากเครื่องพิมพ์ยังออนไลน์ ไม่อยู่ในภาวะผิดพลาด หรือไม่ได้กำลังให้บริการพอร์ต I/O
หรือโปรโตคอลเครือข่ายอีกตัวหนึ่งอยู่ ข้อความนี้จะหายไปเองภายในไม่กี่วินาที

background image

TI

191

ตรวจสอบฮาร์ดแวร์ของท่าน

เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ของท่านอาจไม่ทำงาน หากเครื่องพิมพ์ เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์
หรือการเชื่อมต่อไม่ทำงานถูกต้องตามปกติ

เครื่องพิมพ์

ท่านสามารถพิมพ์หน้าการกำหนดค่าของเครื่องพิมพ์ออกมา
เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ทำการพิมพ์อย่างถูกต้องหรือไม่ ดู

การพิมพ์หน้าการกำหนดค่า

หากท่านต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดู

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเครื่องพิมพ์

เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำความเข้าใจหน้าการกำหนดค่า
และการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาของเครื่องพิมพ์

เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

ต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเซิร์ฟเวอร์ HP JetDirect 175X แล้วต่อเซิร์ฟเวอร์ HP JetDirect 175X
เข้ากับเครือข่าย

ที่เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ ให้กดปุ่ม Test เพื่อพิมพ์หน้าการกำหนดค่า ดู

การใช้หน้าการกำหนดค่าของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้

อ่านหน้าการกำหนดค่าเพื่อดูว่ามีข้อความบอกสถานะหรือความผิดพลาดหรือไม่
ตรวจทวนดูว่าการตั้งค่าของเครือข่ายและของ HP JetDirect
ถูกต้องสำหรับเครือข่ายของท่านแล้วหรือไม่ ดู

การใช้หน้าการกำหนดค่าของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้

background image

192 บทที่ 11 การแก้ไขปัญหาเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

TI

ตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์หลังจากเครื่องพิมพ์เข้ากับคอม
พิวเตอร์

ข้อควรระวัง

Hewlett-Packard ขอแนะนำให้การแก้ไขปัญหาการกำหนดค่าของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP JetDirect
เป็นหน้าที่ของเฉพาะผู้ดูแลเครือข่ายเท่านั้น

ใช้สายเคเบิล USB เพื่อต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ภายในเครือข่ายเป็นการชั่วคราว
แทนที่จะต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

สั่งพิมพ์เอกสารจากเครื่องพิมพ์ในขณะที่ต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์โดยตรง

หากเครื่องไม่พิมพ์เอกสารออกมา ให้ลองใช้สายเคเบิล USB
สายอื่นที่ท่านทราบแน่นอนว่าทำงานเป็นปกติ

หากเครื่องยังคงไม่พิมพ์เอกสาร แสดงว่าไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์อาจมีปัญหา

ตรวจดูการสแกนทางเครือข่าย

หากเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ยอมพิมพ์เอกสาร แต่ไม่ยอมทำงานสแกนทางเครือข่าย
ให้แก้ปัญหาด้วยวิธีดังต่อไปนี้

เปลี่ยนค่ากำหนดให้เป็นแบบสถานะเท่าเทียมกัน

ให้ท่านเปลี่ยนจากการใช้ซอฟต์แวร์ที่เครื่องพิมพ์ติดตั้งลงในเครื่องผู้รับทุกเครื่อง
มาใช้คุณสมบัติการสแกนที่ฝังอยู่ของเว็บเซิร์ฟเวอร์แทน

การเชื่อมต่อ USB อาจเป็นแบบทิศทางเดียว แทนที่จะเป็นแบบหลายช่องทาง

background image

TI

193