HP LaserJet 1200 Printer series - 10

background image

10

การแก้ปัญหาเบื้องต้นของเครื่องถ่
ายเอกสาร/สแกนเนอร์

ในบทนี้จะกล่าวถึงหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

การหาวิธีแก้ไข

การปรับปรุงคุณภาพการถ่ายเอกสาร/สแกน

การทำความสะอาดเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์

การแก้ไขการติดขัดของเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์

การเปลี่ยนแผ่นคั่นของเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์

การถอดเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์ออก

การปิดฝาด้านซ้าย

background image

146 บทที่ 10

ภาคผนวก

TI

การหาวิธีแก้ไข

เนื้อหาส่วนนี้เป็นการหาวิธีแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยของเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์

ปัญหาในการสแกน

สแกนเนอร์ไม่ทำงาน

ไม่มีการแสดงหน้าดูงานก่อนสแกนบนหน้าจอ

ภาพที่สแกนได้มีคุณภาพต่ำ

บางส่วนของภาพไม่ถูกสแกน หรือมีตัวอักษรขาดหายไป

ไม่สามารถปรับแก้ตัวอักษรได้

การสแกนใช้เวลานานเกินไป

ีข้อความระบุความผิดพลาดแสดงบนหน้าจอ

ปัญหาในการถ่ายเอกสาร

ไม่มีสำเนาออกมาจากเครื่องพิมพ์หรือสแกนเนอร์ไม่ทำงาน

สำเนาว่างเปล่า บางส่วนของภาพขาดหายไป หรือซีดจาง

background image

TI

147

สแกนเนอร์ไม่ทำงาน

วิธีแก้ไข

คำอธิบาย

สแกนเนอร์ต่อและล็อกสลักติดอยู่กับเครื่องพิม
พ์อย่างถูกต้องหรือไม่?

สแกนเนอร์จะต้องต่อและสายเคเบิลจะต้องติดอยู่กับเครื่องพิมพ์ ดูที่ คู่มือเริ่มต้นใช้
เพื่อรับทราบขั้นตอนในการติด ดู

การถอดเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์ออก

หากท่านต้องการทราบขั้นตอนในการถอดสแกนเนอร์

ข้อควรระวัง

เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
ให้ถอดปลั๊กเครื่องพิมพ์ก่อนตรวจสอบการเชื่อมต่อเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์

ท่านได้พิมพ์หน้าการกำหนดค่าเพื่อตรวจสอบว่า
เครื่องพิมพ์รับรู้ถึงการเชื่อมต่อสแกนเนอร์แล้วห
รือยัง?

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสแกนเนอร์ได้ติดตั้งแล้วโดยการพิมพ์หน้าการกำหนดค่า กดปุ่ม เริ่ม
เพื่อพิมพ์หน้าการกำหนดค่า ในส่วนกลางด้านขวาของหน้าจะมีกล่องข้อความ
“การตั้งค่าการถ่ายเอกสาร” หากได้มีการติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์แล้ว
หากไม่มีข้อความนั้นอยู่ ให้ถอดปลั๊กเครื่องพิมพ์และเสียบปลั๊กใหม่ แต่ถ้ายังไม่ทำงาน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์ได้เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์อย่างถูกต้อง
หากท่านต้องการทราบขั้นตอนในการติด ให้ดูจาก คู่มือเริ่มต้นใช้
ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์ของท่าน ดู

การถอดเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์ออก

หากท่านต้องการทราบขั้นตอนในการถอดเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์ออก

ท่านได้ส่งงานการพิมพ์หรือการถ่ายเอกสารก่อน
ที่จะสแกนหรือไม่?

หากท่านส่งงานการพิมพ์หรือการถ่ายเอกสารก่อนที่จะสแกน
ให้รอจนกว่าการพิมพ์หรือการถ่ายเอกสารเสร็จสิ้นก่อนจึงจะเริ่มทำการสแกน
เพราะอาจจะยังมีงานค้างอยู่ในคิวการพิมพ์ก็ได้ ตรวจสอบไฟสัญญาณบอกสถานะที่เครื่องพิมพ์ ดู

รูปแบบไฟสัญญาณของเครื่องพิมพ์

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สายเคเบิลแบบขนานหรือ USB
ทำงานได้และเชื่อมต่อไว้อย่างถูกต้องหรือไม่?

สายเคเบิลขนานหรือ USB อาจชำรุด ให้ลองปฏิบัติดังนี้

ถอดสายเชื่อมต่อแบบขนานออก แล้วต่อเข้าไปใหม่

ลองพิมพ์งานที่ท่านมั่นใจว่าใช้ได้

ถ้าเป็นไปได้ ลองต่อสายเคเบิลและเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
แล้วลองพิมพ์งานที่ท่านมั่นใจว่าใช้ได้

ลองใช้สายเคเบิลแบบขนานใหม่ที่ได้มาตรฐาน IEEE-1284 หรือสายเคเบิล USB
ที่ทำงานร่วมกันได้ ดู

อุปกรณ์ประกอบและข้อมูลการสั่งซื้อ

ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของท่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าพอร์ตแบบขนานให้เป็น ECP
(พอร์ตที่เพิ่มความสามารถขึ้น)

background image

148 บทที่ 10

ภาคผนวก

TI

วิธีแก้ไข

คำอธิบาย

มีอุปกรณ์อื่นทำงานอยู่กับคอมพิวเตอร์ของท่าน
หรือไม่?

HP LaserJet 1220 Print•Copy•Scan ไม่สามารถใช้พอร์ต USB
หรือพอร์ตแบบขนานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ หากท่านมีการ์ดเสียง ฮาร์ดไดรฟ์แบบภายนอก
หรือกล่องสลับสายเครือข่ายเชื่อมอยู่กับพอร์ตเดียวกันกับ HP LaserJet 1220
อุปกรณ์นั้นอาจรบกวนการทำงานของเครื่องพิมพ์ได้ ในการเชื่อมต่อและใช้ HP LaserJet 1220
ท่านจะต้องถอดอุปกรณ์เหล่านั้นออก หรืออาจใช้พอร์ตสองพอร์ตก็ได้
ท่านอาจต้องเพิ่มการ์ดอินเทอร์เฟสอีก ซึ่ง Hewlett-Packard
ขอแนะนำให้ใช้การ์ดอินเทอร์เฟสแบบขนาน ECP
โปรดดูเอกสารที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของท่านสำหรับข้อมูลในการติดตั้งการ์ดการ์ดอินเทอร์เฟ
สแบบขนานเพิ่ม หรือการแก้ปัญหาอุปกรณ์ขัดกัน

ไม่มีการแสดงหน้าดูงานก่อนสแกนบนหน้าจอ

วิธีแก้ไข

คำอธิบาย

ท่านกำลังถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานอยู่หรือไม่? ให้รอจนการถ่ายเอกสารหรือการพิมพ์เสร็จลงก่อนที่จะเริ่มสแกน

ต้นฉบับป้อนไว้ถูกต้องหรือไม่?

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต้นฉบับป้อนไว้ถูกต้อง คือ ป้อนด้านแคบเข้าไปก่อน
ส่วนหัวหันไปทางด้านบนของถาดป้อนของสแกนเนอร์ และหงายหน้าที่จะสแกนขึ้น ดู

การป้อนต้นฉบับเข้าเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สแกนเนอร์ต่อและล็อกสลักติดอยู่กับเครื่องพิม
พ์อย่างถูกต้องหรือไม่?

สแกนเนอร์จะต้องต่อและสายเคเบิลจะต้องติดอยู่กับเครื่องพิมพ์ ดู คู่มือเริ่มต้นใช้
ที่ให้มาพร้อมกับสแกนเนอร์ของท่าน หากท่านต้องการทราบขั้นตอนในการติด ดู

การถอดเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์ออก

หากท่านต้องการทราบขั้นตอนในการถอดเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์ออก

ข้อควรระวัง

เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
ให้ถอดปลั๊กเครื่องพิมพ์ก่อนตรวจสอบการเชื่อมต่อเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์

ท่านเลือกเครื่องพิมพ์ผิดหรือไม่?

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก HP LaserJet 1200 ให้เป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้พิมพ์

background image

TI

149

ภาพที่สแกนได้มีคุณภาพต่ำ

วิธีแก้ไข

คำอธิบาย

ภาพต้นฉบับเป็นภาพที่ผ่านกระบวนการทำซ้ำม
าแล้วหรือไม่?

ภาพถ่ายที่นำมาพิมพ์ซ้ำเช่นภาพในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร จะพิมพ์โดยใช้จุดเล็กๆ
ของหมึกแทนภาพถ่ายต้นฉบับ ซึ่งจะทำให้คุณภาพลดลงไปมาก และบ่อยครั้ง
จุดหมึกเหล่านั้นจะทำให้เกิดรูปแบบเราไม่ต้องการ
ซึ่งเมื่อผ่านการสแกนและพิมพ์ใหม่รูปแบบนั้นก็จะมองเห็นได้
หากคำแนะนำข้างล่างนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ท่านอาจต้องใช้ภาพต้นฉบับที่มีคุณภาพดีกว่าเดิม

พยายามลดรอยจุดหมึกโดยลดขนาดของภาพที่สแกน ดู

การปรับแต่งภาพที่สแกนด้วย HP

Document Manager

(ตัวจัดการเอกสารของ HP) หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

พิมพ์ภาพที่สแกนได้ เพื่อดูว่าคุณภาพดีขึ้นหรือไม่

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าความละเอียดและสีถูกต้องสำหรับชนิดของงานสแกนนั้น ดู
ความละเอียดและสีของสแกนเนอร์ หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อพิมพ์ออกมาแล้ว
คุณภาพของภาพดีขึ้นหรือไม่?

ภาพที่แสดงบนหน้าจออาจไม่ได้แสดงถึงคุณภาพของงานสแกนได้ตรงนัก

ลองปรับการตั้งค่าสำหรับหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้แสดงสีมากขึ้น (หรือระดับโทนสีเทามากขึ้น)
ตามปกติแล้วจะปรับนี้ได้โดยเลือก Display ซึ่งอยู่ใน Control Panel
ให้ดูเอกสารที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของท่าน

ลองปรับการตั้งค่าความละเอียดและสีในซอฟต์แวร์สแกนเนอร์ ดู

ความละเอียดและสีของสแกนเนอร

์ หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพเอียง (เยื้อง) หรือไม่?

อาจเป็นเพราะป้อนภาพต้นฉบับไม่ถูกต้อง ท่านควรใช้ตั้วกั้นกระดาษเมื่อป้อนภาพต้นฉบับด้วย ดู

การป้อนต้นฉบับเข้าเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพที่สแกนมีจุด เส้น แถบเส้นสีขาวในแนวดิ่ง
หรืออื่นๆ ที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่?

ดู

การปรับปรุงคุณภาพการถ่ายเอกสาร/สแกน

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สแกนเนอร์สกปรกหรือไม่?

หากสแกนเนอร์สกปรก ภาพที่ออกมาจะไม่ได้ความคมชัดสูงสุด ดู

การทำความสะอาดเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์

หากท่านต้องการทราบขั้นตอนการทำความสะอาด

ภาพกราฟิกดูต่างจากต้นฉบับหรือไม่?

การตั้งค่ากราฟิกอาจไม่เหมาะกับชนิดของงานสแกนที่ท่านทำ ให้ลองเปลี่ยนการตั้งค่ากราฟิก
ตั้งค่าเหล่านี้โดยใช้ printer properties (driver) ดู

Printer properties (driver)

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

background image

150 บทที่ 10

ภาคผนวก

TI

บางส่วนของภาพไม่ถูกสแกน หรือมีตัวอักษรขาดหายไป

วิธีแก้ไข

คำอธิบาย

ต้นฉบับป้อนเข้าไปถูกต้องหรือไม่?

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต้นฉบับถูกป้อนเข้าไปถูกต้อง ดูข้อมูลเกี่ยวกับการป้อนต้นฉบับได้ที่

การป้อนต้นฉบับเข้าเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์

ต้นฉบับมีพื้นหลังเป็นสีหรือไม่?

พื้นหลังสีอาจทำให้ภาพส่วนหน้ากลืนกับพื้นหลังมากเกินไป
ลองปรับการตั้งค่าก่อนสแกนต้นฉบับหรือปรับปรุงคุณภาพของภาพหลังสแกนต้นฉบับ ดู้

การปรับความเปรียบต่างของสี

หากท่านต้องการทราบขั้นตอน นอกจากนี้ให้ดูที่

ความละเอียดและสีของสแกนเนอร์

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ต้นฉบับยาวเกิน 762 มม. (35 นิ้ว) หรือไม่?

ความยาวสูงสุดที่สแกนได้คือ 762 มม. (35 นิ้ว) หากหน้าเอกสารยาวกว่าความยาวสูงสุด
สแกนเนอร์จะหยุด

ข้อควรระวัง

อย่าพยายามดึงภาพต้นฉบับออกจากสแกนเนอร์ เพราะอาจทำให้สแกนเนอร์หรือต้นฉบับเสียหายได้
ดู

การแก้ไขการติดขัดของเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์

หากท่านต้องการรายละเอียดในหัวข้อนี้

ภาพต้นฉบับเล็กเกินไปหรือไม่?

ขนาดเล็กที่สุดที่ใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์ HP LaserJet 1200 คือ 50.8 ถึง 90 มม.
(2 ถึง 3.5 นิ้ว) ภาพต้นฉบับอาจติดขัด ดู

การแก้ไขการติดขัดของเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์

หากท่านต้องการรายละเอียดในหัวข้อนี้

ท่านกำลังใช้ HP LaserJet Director
(ตัวปฏิบัติงานของ HP LaserJet) อยู่หรือไม่?

การตั้งค่าคุณสมบัติโดยปริยายสำหรับ HP LaserJet Director
อาจตั้งให้ทำงานบางอย่างอัตโนมัตินอกเหนือจากที่ท่านกำลังทำ ตัวอย่างเช่น HP LaserJet
Director อาจตั้งไว้ให้สแกนภาพเพื่อส่งเป็นจดหมายอิเลคทรอนิคส์โดยอัตโนมัติ
ดังนั้นภาพของท่านจะไม่แสดงขึ้นบนหน้าจอ
แต่จะแนบเป็นไฟล์ไปกับข้อความจดหมายอิเลคทรอนิคส์
ดูความช่วยเหลือแบบออนไลน์สำหรับคำแนะนำในการเปลี่ยนคุณสมบัติของ HP LaserJet Director ดู

การใช้ความช่วยเหลือแบบออนไลน์

ขนาดของกระดาษถูกต้องหรือไม่?

ในการตั้งค่าการสแกน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดกระดาษที่ป้อนเข้าไปนั้นใหญ่พอสำหรับเอกสารที่ท่านสแกน

ท่านได้ทำการตรวจหาหรือไม่ว่าบริเวณที่เลือกส
แกนนั้นมีตัวอักษรขาดหายไปบ้างหรือเปล่า?

สแกนเอกสารในโหมดสแกนทีละหน้า
และตรวจดูให้แน่ใจว่าตัวอักษรที่ขาดหายไปนั้นอยู่ในบริเวณที่เลือกสแกน

background image

TI

151

ไม่สามารถปรับแก้ตัวอักษรได้

วิธีแก้ไข

คำอธิบาย

ท่านได้ระบุ HP LaserJet Director หรือ HP
LaserJet Document Manager
เป็นการอ่านแยกแยะตัวอักษรด้วยแสง (OCR)
หรือไม่?

ข้อความจะคงความเป็นรูปภาพเดียวอยู่ จนกว่าจะนำไปใช้งานในการอ่านแยกแยะตัวอักษรด้วยแสง
หรือ OCR (Optical Character Recognition) ซึ่งจะเปลี่ยนภาพนั้นให้เป็นข้อความที่สามารถแก้ไขได้
ดู

การปรับแก้ข้อความที่สแกน (OCR)

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมประมวลผลคำที่ถูกต้องได้เชื่อมโยงกับ
โปรแกรม OCR แล้วหรือไม่?

โปรแกรม OCR ของท่านอาจเชื่อมโยงกับโปรแกรมประมวลผลคำที่ไม่ทำงานนั้น ดู
การใช้ความช่วยเหลือแบบออนไลน์ของ HP
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงโปรแกรม

ภาพต้นฉบับมีข้อความที่มีตัวอักษรชิดติดกันมา
กหรือไม่?

โปรแกรม OCR อาจไม่อ่านข้อความที่จัดระยะชิดมาก ตัวอย่างเช่น หากข้อความที่ผ่านโปรแกรม
OCR มีตัวอักษรที่ขาดหายหรือชิดติดกัน rn อาจปรากฏเป็น m

ภาพต้นฉบับมีคุณภาพไม่ดีหรือไม่?

ความแม่นยำของโปรแกรม OCR ขึ้นอยู่กับคุณภาพ ขนาด และโครงสร้างของภาพต้นฉบับ
รวมถึงคุณภาพของการสแกนเอง ดังนั้น ต้องแน่ใจด้วยว่าต้นฉบับของท่านนั้นมีคุณภาพดี

ต้นฉบับมีพื้นหลังเป็นสีหรือไม่?

พื้นหลังสีอาจทำให้ภาพส่วนหน้ากลืนกับพื้นหลังมากเกินไป
ลองปรับการตั้งค่าก่อนสแกนต้นฉบับหรือปรับปรุงคุณภาพของภาพหลังสแกนต้นฉบับ ดู้

การปรับความเปรียบต่างของสี

หากท่านต้องการทราบขั้นตอน นอกจากนี้ให้ดูที่

ความละเอียดและสีของสแกนเนอร์

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

background image

152 บทที่ 10

ภาคผนวก

TI

การสแกนใช้เวลานานเกินไป

วิธีแก้ไข

คำอธิบาย

ท่านกำหนดความละเอียดและโทนสีเทาไว้สูงเกิ
นไปหรือไม่?

หากท่านกำหนดความละเอียดและโทนสีเทามากเกินไป
งานสแกนจะใช้เวลานานขึ้นและงานที่ได้จะมีขนาดไฟล์ใหญ่ขึ้น
เพื่อให้ได้งานที่ดีเมื่อสแกนหรือถ่ายเอกสาร
ท่านจึงควรกำหนดค่าความละเอียดและโทนสีเทาให้เหมาะสมสำหรับงานของท่าน ดู

ความละเอียดและสีของสแกนเนอร์

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ซอฟต์แวร์ของท่านกำหนดให้สแกนเป็นสีหรื
อไม่?

หากระบบของท่านตั้งค่าโดยปริยายให้ทำงานเป็นสี
หมายความว่าต้องใช้เวลาสแกนนานขึ้นแม้ท่านจะสแกนต้นฉบับสีเดียวก็ตาม
หากท่านได้ภาพโดยการใช้โปรแกรม TWAIN ท่านจะสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าให้สแกนเป็นขาวดำได้
ดู

การใช้ความช่วยเหลือแบบออนไลน์

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้

ท่านได้ส่งงานการพิมพ์หรือการถ่ายเอกสารก่อน
ที่จะสแกนหรือไม่?

หากท่านได้สั่งพิมพ์งานหรือถ่ายเอกสารก่อนหน้าที่จะสแกน
เครื่องจะเริ่มสแกนหลังจากที่สแกนเนอร์ทำงานเหล่านั้นเสร็จลง อย่างไรก็ตาม
เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์ใช้หน่วยความจำร่วมกัน ซึ่งหมายความว่าการสแกนอาจช้าลง

คอมพิวเตอร์ตั้งค่าสำหรับการสื่อสารสองทิศทาง
หรือไม่?

สำหรับการเปลี่ยนการตั้งค่า BIOS โปรดดูเอกสารที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของท่าน
การตั้งค่าแบบสองทิศทางที่แนะนำคือ ECP

background image

TI

153

มีข้อความระบุความผิดพลาดแสดงบนหน้าจอ

วิธีแก้ไข

คำอธิบาย

ไม่สามารถเริ่มการทำงานของ TWAIN

หากท่านกำลังใช้ภาพจากอุปกรณ์อื่น เช่นกล้องดิจิตอล หรือสแกนเนอร์เครื่องอื่น
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นๆ ใช้งานได้กับ TWAIN อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน
TWAIN จะทำงานไม่ได้กับซอฟต์แวร์ HP LaserJet 1220 Print•Copy•Scan

โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าท่านได้เชื่อมต่อสายเคเบิล USB
หรือสายเคเบิลแบบขนานเข้ากับพอร์ตที่ถูกต้องด้านหลังคอมพิวเตอร์ของท่านแล้ว
หากท่านมีพอร์ตอื่นอีก ให้ลองต่อสายเคเบิลเข้ากับพอร์ตอื่น
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านมีพอร์ตแบบขนานที่สนับสนุน SPP-
(สองทิศทาง) หรือ ECP อย่างต่ำก็ควรเป็นพอร์ตแบบขนาน SPP แต่แนะนำให้ใช้พอร์ตแบบ
ECP หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพอร์ต
โปรดดูจากเอกสารที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของท่าน

อุปกรณ์บางชิ้นอาจไม่ใช้พอร์ตแบบขนานร่วมกับเครื่องพิมพ์ได้ หากท่านมีการ์ดเสียง
ฮาร์ดไดรฟ์แบบภายนอก หรือกล่องสลับสายเครือข่ายเชื่อมอยู่กับพอร์ตเดียวกันกับ HP
LaserJet 1220 อุปกรณ์นั้นอาจรบกวนการทำงานของเครื่องพิมพ์ได้ ในการเชื่อมต่อและใช้
HP LaserJet 1220 ท่านจะต้องถอดอุปกรณ์เหล่านั้นออก หรืออาจใช้พอร์ตสองพอร์ตก็ได้
ท่านอาจต้องเพิ่มการ์ดอินเทอร์เฟสอีก ซึ่ง Hewlett-Packard
ขอแนะนำให้ใช้การ์ดอินเทอร์เฟสแบบขนาน ECP
โปรดดูเอกสารที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของท่านสำหรับข้อมูลในการติดตั้งการ์ดอินเทอร์เ
ฟสแบบขนานเพิ่ม หรือการแก้ปัญหาอุปกรณ์ขัดกัน

background image

154 บทที่ 10

ภาคผนวก

TI

ไม่มีสำเนาออกมาจากเครื่องพิมพ์หรือสแกนเนอร์ไม่ทำงาน

วิธีแก้ไข

คำอธิบาย

มีกระดาษหรือกระดาษหรือวัสดุบรรจุอยู่ในถาด
ป้อนหรือไม่?

ให้ป้อนกระดาษหรือวัสดุลงในเครื่องพิมพ์ ดู

การป้อนกระดาษหรือวัสดุลงในถาดป้อน

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ต้นฉบับป้อนไว้ถูกต้องหรือไม่?

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต้นฉบับป้อนไว้ถูกต้อง คือ โดยป้อนด้านแคบเข้าไปก่อน
ส่วนหัวหันไปทางด้านบนของถาดป้อนของสแกนเนอร์ และหงายหน้าที่จะสแกนขึ้น ดู

การป้อนต้นฉบับเข้าเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สแกนเนอร์ต่อและสายเคเบิลติดอยู่กับเครื่องพิ
มพ์อย่างถูกต้องหรือไม่?

สแกนเนอร์จะต้องต่อและสายเคเบิลจะต้องติดอยู่กับเครื่องพิมพ์ ดูที่ คู่มือเริ่มต้นใช้
เพื่อรับทราบขั้นตอนในการติด ดู

การถอดเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์ออก

หากท่านต้องการทราบขั้นตอนในการถอดสแกนเนอร์

ข้อควรระวัง

เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
ให้ถอดปลั๊กเครื่องพิมพ์ก่อนตรวจสอบการเชื่อมต่อเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์

ท่านเลือกเครื่องพิมพ์ผิดหรือไม่?

ใน Copy Plus ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เลือก HP LaserJet 1220 ในฟิลด์ Printer
ให้เป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้พิมพ์

ท่านได้พิมพ์หน้าการกำหนดค่าเพื่อตรวจสอบว่า
เครื่องพิมพ์รับรู้ถึงการเชื่อมต่อสแกนเนอร์แล้วห
รือยัง?

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสแกนเนอร์ได้ติดตั้งแล้วโดยการพิมพ์หน้าการกำหนดค่า กดปุ่ม เริ่ม
เพื่อพิมพ์หน้าการกำหนดค่า ในส่วนกลางด้านขวาของหน้าจะมีกล่องข้อความ
“การตั้งค่าการถ่ายเอกสาร” หากได้มีการติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์แล้ว
หากไม่มีข้อความนั้นอยู่ ให้ถอดปลั๊กเครื่องพิมพ์และเสียบปลั๊กใหม่ แต่ถ้ายังไม่ทำงาน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์ได้เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์อย่างถูกต้อง
หากท่านต้องการทราบขั้นตอนในการติด ให้ดูจาก คู่มือเริ่มต้นใช้
ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์ของท่าน ดู

การถอดเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์ออก

หากท่านต้องการทราบขั้นตอนในการถอดเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์ออก

background image

TI

155

สำเนาว่างเปล่า บางส่วนของภาพขาดหายไป หรือซีดจาง

วิธีแก้ไข

คำอธิบาย

ท่านกำลังถ่ายเอกสารแบบเร็ว
ในขณะที่ควรจะใช้เครื่องถ่ายเอกสาร
HP LaserJet หรือไม่?

การตั้งค่าการถ่ายเอกสารแบบเร็วอาจไม่ให้ผลที่ดีสำหรับงานการถ่ายเอกสารชนิดที่ท่านกำลังทำอยู่ ดู

ทำความเข้าใจกับคุณสมบัติการถ่ายเอกสาร

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

เทปป้องกันยังปิดอยู่ที่ตลับหมึกพิมพ์ของเครื่อง
พิมพ์หรือไม่?

ตลับหมึกพิมพ์ใหม่จะบรรจุมาในหีบห่อพร้อมด้วยด้วยเทปป้องกัน
หากท่านต้องการตรวจสอบว่าได้ดึงเทปป้องกันออกแล้วหรือยัง ให้ดูที่

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

ตลับหมึกพิมพ์มีผงหมึกเหลือน้อยหรือไม่?

ถ่ายเอกสารโดยใช้เครื่องพิมพ์ หากในตลับหมึกพิมพ์เหลือหมึกพิมพ์อยู่น้อย สำเนาที่ออกมาจะจาง
ท่านอาจยืดอายุใช้งานตลับหมึกพิมพ์ได้อีกเล็กน้อยด้วยการเขย่าให้หมึกพิมพ์กระจายตัว
แต่ก็ควรเตรียมตลับหมึกพิมพ์ใหม่ไว้ด้วย หากต้องการทราบขั้นตอน ให้ดูที่

การกระจายผงหมึก

ภาพต้นฉบับมีคุณภาพไม่ดีหรือไม่?

ความชัดเจนของสำเนาขึ้นอยู่กับคุณภาพและขนาดของต้นฉบับ
ให้ลองปรับค่าความเปรียบต่างของสีด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร HP LaserJet
หากต้องการทราบขั้นตอนการทำดังกล่าว ให้ดูที่

การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร HP LaserJet

หากต้นฉบับสีอ่อนเกินไป การถ่ายเอกสารอาจไม่สามารถเพิ่มความเข้มให้ได้มากพอ
แม้ท่านจะปรับความเปรียบต่างของสีแล้วก็ตาม

ต้นฉบับมีพื้นหลังเป็นสีหรือไม่?

พื้นหลังที่เป็นสีอาจทำให้ภาพด้านหน้ากลมกลืนกับด้านหลังมากเกินไป
หรือพื้นหลังปรากฏเป็นสีไม่เหมือนเดิม ให้ลองใช้เครื่องถ่ายเอกสาร HP LaserJet
เพื่อปรับการตั้งค่าก่อนทำการถ่ายเอกสาร หรือเพื่อปรับปรุงคุณภาพหลังการถ่ายเอกสาร
หากต้องการทราบขั้นตอนการทำดังกล่าว ให้ดูที่

การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร HP LaserJet

นอกจากนี้ให้ดูที่

ความละเอียดและสีของสแกนเนอร์

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ต้นฉบับยาวเกิน 762 มม. (35 นิ้ว) หรือไม่?

ความยาวสูงสุดที่สแกนได้คือ 762 มม. (35 นิ้ว) หากหน้าเอกสารยาวเกินกว่าความยาวสูงสุด
เครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์จะหยุดทำงาน

ข้อควรระวัง

อย่าพยายามดึงภาพต้นฉบับออกจากสแกนเนอร์ เพราะอาจทำให้สแกนเนอร์หรือต้นฉบับเสียหายได้
ดู

การแก้ไขการติดขัดของเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์

หากท่านต้องการรายละเอียดในหัวข้อนี้

ภาพต้นฉบับเล็กเกินไปหรือไม่?

ขนาดเล็กที่สุดที่ใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์ HP LaserJet 1200 คือ 50.8 ถึง 90 มม.
(2 ถึง 3.5 นิ้ว) ภาพต้นฉบับอาจติดขัด ดู

การแก้ไขการติดขัดของเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์

หากท่านต้องการรายละเอียดในหัวข้อนี้

background image

156 บทที่ 10

ภาคผนวก

TI

การปรับปรุงคุณภาพการถ่ายเอกสาร/สแกน

ในส่วนนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้

วิธีป้องกันปัญหา

งานสแกน/ถ่ายเอกสารที่มีข้อผิดพลาด และวิธีแก้ไข

วิธีป้องกันปัญหา

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนง่ายๆ 2-3 ขั้นตอน
ซึ่งท่านสามารถใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการถ่ายเอกสารและการสแกน

ใช้ต้นฉบับที่มีคุณภาพดี

ป้อนกระดาษหรือวัสดุอย่างถูกต้อง หากป้อนกระดาษหรือวัสดุไม่ถูกต้อง ภาพอาจจะเอียง
หรือทำให้ภาพไม่ชัด และเกิดปัญหากับโปรแกรมประยุกต์ OCR
ดูข้อมูลเกี่ยวกับการป้อนต้นฉบับได้ที่

การป้อนต้นฉบับเข้าเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์

เปิดหรือปิดฝาทางผ่านกระดาษในแนวตรงของเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์
เพื่อให้ถ่ายเอกสารได้สะดวก หากท่านจะถ่ายเอกสารลงในกระดาษหรือวัสดุที่มีน้ำหนักมาตรฐาน
ให้ใช้กล่องทางออก (ปิดฝาทางผ่านกระดาษในแนวตรง)
หากท่านจะถ่ายเอกสารลงในกระดาษหรือวัสดุที่มีน้ำหนักมาก ให้ใช้ทางผ่านกระดาษในแนวตรง
(เปิดฝาทางผ่านกระดาษในแนวตรง)

ปรับการตั้งค่าซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้สำเนาหรือภาพสแกนของท่าน ดู

การปรับแต่งภาพที่สแกนด้วย HP Document Manager

และ

ความละเอียดและสีของสแกนเนอร์

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

หากเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์ของท่านดึงกระดาษมากกว่าหนึ่งแผ่นในคราวเดียว
ให้เปลี่ยนแผ่นคั่นของเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์เสียใหม่
หากปัญหาการป้อนกระดาษยังคงเกิดขึ้น
หมายความว่าแผ่นคั่นของเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์นั้นชำรุด ดู

อุปกรณ์ประกอบและข้อมูลการสั่งซื้อ

หากท่านต้องการสั่งซื้อแผ่นคั่นใหม่สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์ ดู

ปัญหาในการใช้กระดาษ

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแผ่นคั่นของเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์

ใช้หรือทำแผ่นนำเพื่อปกป้องต้นฉบับของท่าน

background image

TI

157

งานสแกน/ถ่ายเอกสารที่มีข้อผิดพลาด และวิธีแก้ไข

แถบสีขาวในแนวตั้ง

กระดาษหรือวัสดุอาจไม่ตรงตามข้อกำหนดรายละเอียดของ Hewlett-Packard (ตัวอย่างเช่น
ชื้นหรือหยาบเกินไป) ดู

ข้อกำหนดรายละเอียดกระดาษหรือวัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

หมึกพิมพ์อาจใกล้หมด หากต้องการทราบขั้นตอน ให้ดูที่

การกระจายผงหมึก

หน้าว่าง

ท่านอาจป้อนต้นฉบับกลับด้าน ป้อนต้นฉบับโดยให้ด้านแคบเข้าไปก่อน
และหงายหน้าที่จะสแกนขึ้น ดูข้อมูลเกี่ยวกับการป้อนต้นฉบับได้ที่

การป้อนต้นฉบับเข้าเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์

กระดาษหรือวัสดุอาจไม่ตรงตามข้อกำหนดรายละเอียดของ Hewlett-Packard (ตัวอย่างเช่น
ชื้นหรือหยาบเกินไป) ดู

ข้อกำหนดรายละเอียดกระดาษหรือวัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

หมึกพิมพ์อาจหมด ดู

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

หากต้องการทราบขั้นตอนการเปลี่ยน

ท่านอาจไม่ได้ดึงเทปป้องกันออกจากตลับหมึกพิมพ์ ดู

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

หากต้องการทราบขั้นตอนการเปลี่ยน

background image

158 บทที่ 10

ภาคผนวก

TI

จางหรือดำเกินไป

ลองปรับการตั้งค่า

เครื่องถ่ายเอกสาร HP LaserJet: ดู

การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร HP LaserJet

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

การตั้งค่าการถ่ายเอกสารแบบเร็ว: ดู

การใช้คุณสมบัติการถ่ายเอกสารแบบเร็ว

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ตรวจดูให้แน่ใจว่าท่านได้ตั้งค่าความละเอียดและสีอย่างถูกต้องแล้ว ดู

ความละเอียดและสีของสแกนเนอร์

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่า properties สำหรับฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องใน HP LaserJet Director หรือ
HP Document Manager ดู

การใช้ความช่วยเหลือแบบออนไลน์

เส้นที่ไม่ต้องการ

ตรวจดูให้แน่ใจว่าถาดป้อนที่เริ่มดึงกระดาษจากถาดนี้ก่อนอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

อาจมีหมึก กาว น้ำยาลบคำผิด หรือสารที่ไม่ต้องการบนสแกนเนอร์
ลองทำความสะอาดเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์ ดู

การทำความสะอาดเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์

หากท่านต้องการทราบขั้นตอนการทำความสะอาด

แท่งไวแสงในตลับหมึกพิมพ์อาจมีรอยขีดข่วน ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ใหม่ ดู

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

หากต้องการทราบขั้นตอนการเปลี่ยน

background image

TI

159

จุดหรือเส้นสีดำ

อาจมีหมึก กาว น้ำยาลบคำผิด หรือสารที่ไม่ต้องการบนสแกนเนอร์
ลองทำความสะอาดเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์ ดู

การทำความสะอาดเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์

หากท่านต้องการทราบขั้นตอนการทำความสะอาด

ตัวอักษรไม่ชัด

ลองปรับการตั้งค่า

เครื่องถ่ายเอกสาร HP LaserJet: ดู

การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร HP LaserJet

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

การตั้งค่าการถ่ายเอกสารแบบเร็ว: ดู

การใช้คุณสมบัติการถ่ายเอกสารแบบเร็ว

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ตรวจดูให้แน่ใจว่าท่านได้ตั้งค่าความละเอียดและสีอย่างถูกต้องแล้ว ดู

ความละเอียดและสีของสแกนเนอร์

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่า properties สำหรับฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องใน HP LaserJet Director หรือ
HP Document Manager ดู

การใช้ความช่วยเหลือแบบออนไลน์

background image

160 บทที่ 10

ภาคผนวก

TI

เอกสารออกมามีขนาดเล็กลง

การตั้งค่าซอฟต์แวร์ HP อาจตั้งไว้ให้ลดขนาดภาพที่สแกน

ดู

กล่องเครื่องมือของ HP LaserJet Director (Windows 9x, 2000, Millennium และ NT

4.0)

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใน HP LaserJet

Director และ HP LaserJet Document Manager

ดู

การใช้คุณสมบัติการถ่ายเอกสารแบบเร็ว

เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการถ่ายเอกสารแบบเร็ว

ดู

การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร HP LaserJet

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับแผงควบคุมเครื่องถ่ายเอกสาร HP LaserJet

ผงหมึกกระจายเป็นเส้นขอบ

หากตัวอักษรมีผงหมึกกระจายอยู่รอบๆ อาจเป็นเพราะกระดาษไม่รับหมึกพิมพ์
(อาการที่มีผงหมึกกระจายอยู่เล็กน้อยถือเป็นเรื่องปกติของเครื่องพิมพ์เลเซอร์)
ให้ลองเปลี่ยนชนิดกระดาษหรือวัสดุ ดู

ข้อกำหนดรายละเอียดกระดาษหรือวัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

กลับด้านตั้งกระดาษหรือวัสดุในถาด

ใช้กระดาษหรือวัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์โดยเฉพาะ ดู

ข้อกำหนดรายละเอียดกระดาษหรือวัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

background image

TI

161

ปัญหาการใช้กระดาษ

ปัญหาการใช้กระดาษ

ปัญหา

วิธีแก้ไข

กระดาษติดขัด

ดู

การแก้ไขการติดขัดของเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์

หากท่านต้องการรายละเอียดในหัวข้อนี้

ตรวจดูให้แน่ใจว่าท่านได้สแกนโดยใข้กระดาษหรือวัสดุที่เป็นไปตามข้อกำหนดรายละเอียด ดู

กระดาษหรือวัสดุ

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ต้องให้แน่ใจด้วยว่าท่านสแกนโดยใช้กระดาษหรือวัสดุที่ไม่ยับ พับ หรือชำรุด

ตรวจดูให้แน่ใจว่าสแกนเนอร์สะอาดดี ดู

การทำความสะอาดเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์

หากท่านต้องการทราบขั้นตอนการทำความสะอาด

ใช้แผ่นนำ ดู

ข้อควรระวังในการถ่ายเอกสารและการสแกน

หากท่านต้องการทราบขั้นตอน

ภาพที่สแกนเอียง (เยื้อง)

ปรับตัวกั้นกระดาษตามความกว้างของกระดาษหรือวัสดุที่ท่านใช้ แล้วลองสแกนใหม่ ดู

การป้อนต้นฉบับเข้าเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

กระดาษถูกดึงเข้าเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์เกิน
กว่าหนึ่งแผ่นในคราวเดียว

ถาดป้อนกระดาษอาจจะบรรจุกระดาษไว้มากเกินไป ดูข้อมูลเกี่ยวกับการป้อนต้นฉบับได้ที่

การป้อนต้นฉบับเข้าเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์

ตรวจดูให้แน่ใจว่าต้นฉบับไม่ยับ พับหรือชำรุด

แผ่นคั่นในเครื่องถ่ายเอกสารอาจจะชำรุด ดู

การเปลี่ยนแผ่นคั่นของเครื่องถ่ายเอกสารและสแกนเนอร์

หากท่านต้องการทราบขั้นตอน

สแกนเนอร์ไม่ดึงกระดาษจากถาดป้อน

ลูกกลิ้งดึงกระดาษอาจสกปรกหรือชำรุด ดู

การทำความสะอาดเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์

หากท่านต้องการทราบขั้นตอนการทำความสะอาด

กระดาษไม่ผ่านออกทางช่องทางที่ถูกต้อง

ให้เปิดหรือปิดฝาทางผ่านกระดาษในแนวตรง เพื่อระบุทางผ่านกระดาษที่ท่านต้องการใช้ ดู

การป้อนต้นฉบับเข้าเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

การพิมพ์ช้ามาก

ดู

การสแกนใช้เวลานานเกินไป

background image

162 บทที่ 10

ภาคผนวก

TI

การทำความสะอาดเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์

ท่านอาจต้องทำความสะอาดเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์
หลังจากการสแกนหรือถ่ายเอกสารซึ่งมีหมึกเปื้อนหรือมีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกต
กค้าง

1

ถอดปลั๊กเครื่องพิมพ์เพื่อปิดเครื่อง แล้วรอให้สแกนเนอร์เย็นลง

2

เปิดฝาสแกนเนอร์

3

นำผ้าสำลีสะอาดชุบแอลกอฮอล์ไอโซโพรพิล (ค่า pH เป็น 7
หรือเป็นกลาง) ใช้ผ้าสำลีค่อยๆ เช็ดแผ่นหน้าสีขาวไปมา
ใช้ผ้าสำลีค่อยๆ เช็ดลูกกลิ้งด้วย

คำเตือน!

แอลกอฮอล์นั้นติดไฟได้ง่าย
ท่านจึงควรเก็บแอลกอฮอล์และผ้าให้ห่างจากเปลวไฟ
ทิ้งไว้ให้แอลกอฮอล์แห้งสนิทก่อนเสียบปลั๊กเครื่องใหม่

background image

TI

163

4

ฉีดน้ำยาล้างกระจกลงบนผ้าสำลีสะอาดอีกผืนหนึ่ง แล้วค่อยๆ
เช็ดกระจกบนแผ่นรับภาพ

คำเตือน!

ให้สแกนเนอร์แห้งสนิทก่อนที่จะเสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์

5

เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

background image

164 บทที่ 10

ภาคผนวก

TI

การแก้ไขการติดขัดของเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์

บางครั้ง กระดาษหรือวัสดุอาจติดขัดระหว่างการถ่ายเอกสารหรือสแกน สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะ:

ป้อนกระดาษลงในถาดป้อนไม่ถูกต้อง ดูข้อมูลเกี่ยวกับการป้อนต้นฉบับได้ที่

การป้อนต้นฉบับเข้าเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์

ต้นฉบับอาจเล็กหรือใหญ่เกินกว่าที่จะป้อนผ่านเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์ได้อย่างไม่ติดขัด ดู

ขนาดและชนิดของกระดาษที่ใช้ได้

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ต้นฉบับอาจมีขนาดยาวเกินความยาวสูงสุด ดู

ขนาดและชนิดของกระดาษที่ใช้ได้

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

กระดาษหรือวัสดุไม่เป็นไปตามข้อกำหนดรายละเอียดของ Hewlett-Packard ดู

ข้อกำหนดรายละเอียดกระดาษหรือวัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อเกิดปัญหากระดาษติด จะมีข้อความระบุความผิดพลาดปรากฏบนหน้าจอ

หมายเหตุ

เมื่อท่านป้อนต้นฉบับใหม่ ให้นำต้นฉบับที่มีอยู่ออกจากถาดกระดาษเข้าแล้วจัดตั้งต้นฉบับใหม่ให้ตรงกัน

background image

TI

165

การนำกระดาษที่ติดออก

1

เปิดฝาทางผ่านกระดาษในแนวตรง
แล้วกดปุ่มเปิดฝาเพื่อเปิดฝาสแกนเนอร์

2

หาต้นฉบับที่ติดอยู่ในฝาทางผ่านกระดาษในแนวตรงหรือฝาเค

รื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์แล้วจับส่วนที่ยื่นออกมา

3

ค่อยๆ ดึงด้วยความสม่ำเสมอ

หมายเหตุ

เมื่อท่านป้อนต้นฉบับใหม่ ให้นำต้นฉบับที่มีอยู่ออกจากถาดป้อนเสียก่อน
และจัดปึกกระดาษให้ตรงเมื่อป้อนต้นฉบับใหม่

background image

166 บทที่ 10

ภาคผนวก

TI

การเปลี่ยนแผ่นคั่นของเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์

หากถาดกระดาษเข้าของเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์ป้อนกระดาษเกินกว่
าหนึ่งแผ่นในคราวเดียว
ท่านอาจต้องเปลี่ยนแผ่นคั่นของเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์ใหม่
หากปัญหาการป้อนกระดาษยังคงเกิดขึ้น
หมายความว่าแผ่นคั่นของเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์นั้นชำรุด ดู

อุปกรณ์ประกอบและข้อมูลการสั่งซื้อ

หากท่านต้องการสั่งซื้อแผ่นคั่นใหม่สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์

1

ในการเปิดฝาเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์ ให้กดปุ่มปลดล็อค

2

ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับแผ่นคั่นและแผ่นฟิล์มไมลาร์ให้แน่น ดึงขึ้นตรงๆ
แล้วดึงออก

หมายเหตุ

ท่านอาจรู้สึกว่ามีแรงต้าน
เพราะมีแถบติดตัวยึดแผ่นคั่นสีดำเข้ากับเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์
แรงต้านจึงเป็นอาการปกติ ตัวยึดแผ่นคั่นเป็นส่วนหนึ่งของชุดอะไหล่
ซึ่งท่านสามารถปลดตัวยึดนี้ออกได้

background image

TI

167

3

ป้อนตัวยึดแผ่นคั่นใหม่ซึ่งมีแผ่นคั่นและแผ่นฟิล์มไมลาร์ที่ติดอยู่ด้วย
กันให้เข้าที่

4

ปิดฝาเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์

background image

168 บทที่ 10

ภาคผนวก

TI

การถอดเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์ออก

หากต้องการถอดเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์ออกจากเครื่องพิมพ์
โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

ข้อควรระวัง

หากท่านถอดเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์โดยไม่ถอดปลั๊กเครื่องพิมพ์ออ
กก่อน เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์อาจเสียหายได้
และก่อนจะต่อเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์เข้ากับเครื่องพิมพ์อีกครั้งก็จะต้
องถอดปลั๊กเครื่องพิมพ์ออกก่อนเช่นกัน

1

ปิดสวิตช์ปิด/เปิดที่เครื่องพิมพ์ (รุ่น 220 โวลต์เท่านั้น)
แล้วถอดปลั๊กเครื่องพิมพ์

2

เปิดฝาด้านซ้ายแล้วนำออกมา

3

ถอดสายเคเบิลของสแกนเนอร์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ออก

background image

TI

169

4

เลื่อนเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์ออกจากเครื่องพิมพ์

5

ใส่ฝาด้านซ้ายกลับเข้าที่ ดูขั้นตอนการปิดได้ที่

การปิดฝาด้านซ้าย

6

นำฝาเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์ใส่กลับเข้าที่

background image

170 บทที่ 10

ภาคผนวก

TI

การปิดฝาด้านซ้าย

ในการปิดฝาด้านซ้าย ให้นำฝานั้นติดเข้ากับทางด้านหน้าของเครื่องพิมพ์ก่อน
มีตัวยึดสองตัวที่ยึดด้านหน้าของฝาปิดไว้ จากนั้นขยับแผงปิดจนกระทั่งเข้าที่

หมายเหตุ

ตรวจดูให้แน่ใจว่าฝาด้านซ้ายปิดสนิทดี หากยังปิดไม่สนิทก็จะทำให้ฝาหมึกพิมพ์ปิดไม่สนิทด้วย
จะมีไฟสัญญาณสีอำพันกะพริบ และเครื่องพิมพ์ก็จะไม่ทำงาน

background image

TI

171