HP LaserJet 1200 Printer series - 1

background image

11

1

ทำความรู้จักกับเครื่องพิมพ์

ในบทนี้จะกล่าวถึงหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติและประโยชน์ใช้สอยของเครื่องพิมพ์

ส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์

การเลือกกระดาษและวัสดุอื่นๆ

การบรรจุกระดาษเข้าในถาดป้อน

การปิดเครื่องพิมพ์

การแปลงแรงดันไฟฟ้า

การใช้คุณสมบัติต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ (ไดร์ฟเวอร์) และความช่วยเหลือของเครื่องพิมพ์

การพิมพ์หน้าการกำหนดค่า

หมายเหตุ

สำหรับคำแนะนำในการติดตั้ง ให้ศึกษาจาก คุ่มือเริ่มใช้ HP LaserJet ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ของท่าน

background image

12 บทที่ 1 ทำความรู้จักกับเครื่องพิมพ์

TI

คุณสมบัติและประโยชน์ใช้สอยของเครื่องพิมพ์

ขอแสดงความยินดีกับการซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ของท่าน HP LaserJet 1200 Series
จะให้ประโยชน์ดังต่อไปนี้

สร้างพิมพ์ที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม

พิมพ์ด้วยความละเอียด 1,200 จุดต่อนิ้ว

ในเครื่องพิมพ์ได้มีการติดตั้ง PCL-5e, PCL-6 และการเลียนแบบ Postscript ระดับ 2 ไว้แล้ว

เครื่องพิมพ์จะกำหนดภาษา และเปลี่ยนไปใช้ภาษาที่เหมาะสมกับงานพิมพ์โดยอัตโนมัติ

ช่วยประหยัดเวลา

พิมพ์งานได้รวดเร็วด้วยอัตรา15 หน้าต่อนาที (ppm) สำหรับกระดาษขนาด letter และ14

แผ่นต่อนาทีสำหรับกระดาษขนาด A4

ไม่เสียเวลารอ หน้าแรกจะพิมพ์ออกมาโดยใช้เวลาน้อยกว่า 10 วินาที

ประหยัดเงิน

ใช้โหมด Economode เพื่อประหยัดหมึกพิมพ์

สามารถพิมพ์หลายหน้าในกระดาษแผ่นเดียวกัน (การพิมพ์แบบ-หลายหน้าในแผ่นเดียว)

สร้างเอกสารแบบมืออาชีพ

ใช้ลายน้ำในกระดาษเพื่อคุ้มครองเอกสารของท่าน เช่น พิมพ์ลายน้ำคำว่า เป็นความลับ

พิมพ์หนังสือเล่มเล็ก

ท่านสามารถใช้คุณสมบัตินี้ในการพิมพ์เอกสารที่ต้องการในรูปของการ์ดหรือหนังสือได้อย่างง่ายดา
ย จากนั้นท่านก็เพียงแค่พับและเย็บเล่มเอกสารที่พิมพ์ออกมาเท่านั้น

พิมพ์หน้าแรกบนกระดาษหรือวัสดุที่ต่างจากการพิมพ์หน้าที่เหลือทั้งหมด

background image

TI

13

เพิ่มความสามารถให้เครื่องพิมพ์ของท่าน

ท่านสามารถเพิ่มเติมการทำงานให้กับผลิตภัณฑ์ HP LaserJet ของท่านได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

เพิ่มฟังก์ชันถ่ายเอกสาร/สแกนด้วยโปรแกรมถ่ายเอกสาร/สแกนของ HP (C7046A)

นำเครื่องพิมพ์หรือผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์

ถ่ายเอกสาร

สแกนของท่านมาใช้ในเครือข่าย

ด้วยการใช้เซิรฟ์เวอร์การพิมพ์ HP JetDirect (J6035A)

เพิ่มหน่วยความจำโดยใข้ช่องเสียบหน่วยความจำ DIMM:

8 เมกะไบต์ (C7842A)

16 เมกะไบต์ (C7843A)

32 เมกะไบต์ (C7845A)

64 เมกะไบต์ (C7846A)

background image

14 บทที่ 1 ทำความรู้จักกับเครื่องพิมพ์

TI

ส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์

1

แผงควบคุมเครื่องพิมพ์

2

ส่วนขยายสำหรับกระดาษหรือวัสดุขนาดยาว
(กล่องทางออก)

3

ช่องใส่ตลับหมึกพิมพ์

4

ถาดป้อนที่เริ่มดึงกระดาษจากถาดนี้ก่อน

5. ตัวกั้นกระดาษด้านข้างของถาดป้อนหลัก
6. ที่รองรับกระดาษหรือวัสดุขนาดยาวสำหรับถา

ดป้อนหลัก

7

ถาดป้อนหลัก

8. ตัวกั้นกระดาษด้านข้างของถาดป้อนที่เริ่มดึงก

ระดาษจากถาดนี้ก่อน

9

คันโยกทางออกกระดาษ

10 จุดเชื่อมต่อเข้าสแกนเนอร์ (สามารถเลือกได้)
11 ฝาด้านซ้าย
12 พอร์ตแบบขนาน
13 พอร์ตแบบ USB
14 เต้าเสียบปลั๊กไฟ
15 สวิตช์ไฟ (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ไฟ 220-240

โวลต์)

16 ฝาปิดทางผ่านกระดาษในแนวตรง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

background image

TI

15

แผงควบคุมเครื่องพิมพ์

แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ประกอบด้วยไฟสัญญาณสองดวง และปุ่มไฟสัญญาณหนึ่งปุ่ม
แบบการกะพริบของไฟสัญญาณเหล่านี้จะบอกสถานะของเครื่องพิมพ์

ปุ่มและไฟสัญญาณทำงาน: ให้กดปุ่มแล้วปล่อยป่มนี้เพื่อพิมพ์หน้าการกำหนดค่า

หรือเมื่ออยู่ในโหมดป้อนกระดาษด้วยตัวเอง

ไฟสัญญาณพร้อม: แสดงว่าเครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะพร้อมพิมพ์

ไฟสัญญาณ ระวัง: แสดงว่าไม่มีกระดาษอยู่ในถาดป้อน ฝาปิดตลับหมึกพิมพ์เปิดอยู่

ไม่มีตลับหมึกพิมพ์ หรือข้อผิดพลาดอื่นๆ

หมายเหตุ

ดูคำอธิบายความหมายของรูปแบบการกะพริบไฟสัญญาณที่

รูปแบบการกะพริบของไฟสัญญาณเครื่องพิมพ์

ไฟสัญญาณ

ระวัง

(สีน้ำตาลเหลือง)

ป่มและไฟสัญญา

ทำงาน

(สีเขียว)

ไฟสัญญาณ

พร้อม

(สีเขียว)

background image

16 บทที่ 1 ทำความรู้จักกับเครื่องพิมพ์

TI

ถาดป้อนของเครื่องพิมพ์

ถาดป้อนหลัก

ถาดป้อนหลักด้านหลังเครื่องพิมพ์สามารถใส่กระดาษ 20 ปอนด์ได้ถึง 250 แผ่น
ใส่ซองจดหมายจำนวนมาก รวมทั้งวัสดุอื่นๆ

ถาดป้อนที่เริ่มดึงกระดาษจากถาดนี้ก่อน

ท่านควรใช้ถาดป้อนที่เริ่มดึงกระดาษจากถาดนี้ก่อน เมื่อป้อนกระดาษ 20 ปอนด์ไม่เกิน 10 แผ่น
หรือเมื่อพิมพ์ซองจดหมาย โปสการ์ด ฉลาก หรือแผ่นใสเพียงแผ่นเดียว นอกจากนี้
ท่านยังอาจใช้ถาดป้อนที่เริ่มดึงกระดาษจากถาดนี้ก่อนเพื่อพิมพ์หน้าแรกด้วยกระดาษหรือวัสดุที่ต่างไปจ
ากหน้าอื่นๆ ของเอกสาร

หมายเหตุ

เครื่องพิมพ์จะพิมพ์จากถาดป้อนที่เริ่มดึงกระดาษจากถาดนี้ก่อน ก่อนที่จะพิมพ์จากถาดป้อนหลัก

ดูที่

กระดาษหรือวัสดุสำหรับพิมพ์

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวชนิดของวัสดุ

background image

TI

17

ตัวกั้นกระดาษของเครื่องพิมพ์

ถาดป้อนทั้งสองแบบจะมีตัวกั้นกระดาษด้านข้างอยู่
ส่วนถาดป้อนหลักนั้นจะมีตัวกั้นกระดาษด้านหลังด้วย
ตัวกั้นกระดาษจะทำหน้าที่กันให้ป้อนกระดาษเข้าไปในเครื่องอย่างถูกต้อง ก่อนป้อนกระดาษ
ให้ท่านปรับตัวกั้นกระดาษให้เหมาะกับกระดาษที่ท่านใช้

background image

18 บทที่ 1 ทำความรู้จักกับเครื่องพิมพ์

TI

กล่องทางผ่านกระดาษของเครื่องพิมพ์

กล่องทางออก

กล่องทางออกอยู่ทางด้านบนของเครื่องพิมพ์ หากฝาทางผ่านกระดาษในแนวตรงปิดอยู่
กระดาษที่พิมพ์เสร็จออกมาจะอยู่ในช่องนี้ โดยจัดเรียงลำดับอย่างถูกต้อง
ท่านควรใช้กล่องทางออกนี้เมื่อพิมพ์เอกสารที่มีลำดับเป็นปริมาณมากๆ

ทางผ่านกระดาษในแนวตรง

ทางผ่านกระดาษในแนวตรงมีประโยชน์สำหรับการพิมพ์ซองจดหมาย แผ่นใส วัสดุที่หนัก หรือวัสดุใดๆ
ที่อาจจะโค้งงอเมื่อพิมพ์ เมื่อฝาทางผ่านกระดาษในแนวตรงเปิดอยู่
กระดาษหรือวัสดุที่พิมพ์แล้วจะออกมาโดยเรียงกลับลำดับ

หมายเหตุ

เมื่อท่านใช้ทางผ่านกระดาษในแนวตรง กระดาษที่พิมพ์ออกมาจะไม่ติดกัน กระดาษจะตกลงบนพื้นผิวด้านล่าง
เว้นเสียแต่ท่านจะดึงกระดาษแต่ละแผ่นออกเมื่อมันออกมาจากเครื่องพิมพ์

ดึงออกมาเมื่อพิม

พ์กระดาษขนาด
ยาว

background image

TI

19

ฝาตลับหมึกพิมพ์

ฝาตลับหมึกพิมพ์อยู่ทางด้านหน้าของเครื่องพิมพ์
ท่านต้องเปิดฝาตลับหมึกพิมพ์เพื่อจะเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ แก้ปัญหากระดาษติดขัด
หรือทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ ในการเปิดฝาตลับหมึกพิมพ์
ให้จับฝาด้านบนซ้ายและขวาให้แน่นแล้วดึงเข้าหาตัว

หมายเหตุ

ท่านอาจจะรู้สึกว่าต้องใช้แรงพอสมควรในการเปิด
เมื่อเปิดฝาตลับหมึกพิมพ์แล้วก็จะยกตลับหมึกพิมพ์ขึ้นเปลี่ยนได้อย่างสะดวก

background image

20 บทที่ 1 ทำความรู้จักกับเครื่องพิมพ์

TI

การเลือกกระดาษหรือวัสดุอื่นๆ

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet ให้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพดีเยี่ยม ท่านสามารถพิมพ์วัสดุได้หลากหลาย เช่น
กระดาษ (อันรวมถึงกระดาษรีไซเคิล 100%) ซองจดหมาย ฉลาก แผ่นใส และวัสดุในขนาดอื่นๆ
เครื่องพิมพ์สามารถใช้ได้กับกระดาษหรือวัสดุสำหรับพิมพ์ในขนาดต่อไปนี้

ขนาดเล็กสุด: 76 x 127 mm มม. (3 x 12,70 cm นิ้ว)

ขนาดใหญ่ที่สุด: 216 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)

คุณสมบัติต่างๆ เช่นน้ำหนัก เกรน และความชื้น
ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องพิมพ์และคุณภาพงานพิมพ์
เพื่อให้ได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพดีที่สุด
กรุณาใช้เฉพาะกระดาษที่มีคุณภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ดูที่

ข้อกำหนดรายละเอียดกระดาษหรือวัสดุสำหรับพิมพ์

หากต้องการทราบข้อกำหนดรายละเอียดเรื่องกระดาษและวัสดุ

หมายเหตุ

โปรดทดสอบกระดาษทุกครั้งก่อนการซื้อในปริมาณมาก
ผู้จำหน่ายกระดาษของท่านควรทำความเข้าใจรายละเอียดและข้อกำหนดการใช้กระดาษใน
คำแนะนำเรื่องกระดาษหรือวัสดุสำหรับพิมพ์อื่นๆ (หมายเลขชิ้นส่วนของ HP 5963-7863) ดู

ข้อกำหนดรายละเอียดกระดาษหรือกระดาษหรือวัสดุสำหรับพิมพ์

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

background image

TI

21

การบรรจุกระดาษหรือวัสดุเข้าในถาดป้อน

ถาดป้อนหลัก

ถาดป้อนหลักรองรับกระดาษน้ำหนัก 20 ปอนด์ได้ 250 แผ่น
หรืออาจน้อยกว่านั้นหากเป็นวัสดุอื่นที่หนักกว่า (ความหนาทั้งปึกไม่เกิน 25 มม.)
ป้อนกระดาษโดยใส่ส่วนหัวเข้าไปก่อน และหงายหน้าที่จะพิมพ์ขึ้น
ปรับตัวกั้นกระดาษด้านข้างและด้านหลังทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติดขัดหรือเอียง

ถาดป้อนที่เริ่มดึงกระดาษจากถาดนี้ก่อน

ถาดป้อนที่เริ่มดึงกระดาษจากถาดนี้ก่อนสามารถรองรับกระดาษ 20 ปอนด์ได้ 10 แผ่น
หรือซองจดหมายหนึ่งซอง หรือแผ่นใสและการ์ดหนึ่งแผ่น ป้อนกระดาษโดยใส่ส่วนหัวเข้าไปก่อน
และหงายหน้าที่จะพิมพ์ขึ้น
ปรับตัวกั้นกระดาษด้านข้างและด้านหลังทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติดขัดหรือเอียง

ข้อควรระวัง

การพิมพ์กระดาษที่ยับ พับ หรือชำรุด อาจทำให้เกิดกระดาษติดขัดได้ ดู

ข้อกำหนดรายละเอียดกระดาษหรือกระดาษหรือวัสดุสำหรับพิมพ์

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ

เมื่อเติมกระดาษ ให้ท่านนำกระดาษทั้งหมดออกจากถาดป้อนก่อน แล้วจัดปึกกระดาษให้ตรง
ซึ่งจะช่วยป้องกันไม้ให้วัสดุติดกันเมื่อถูกดึงเข้าเครื่องพิมพ์ และลดปัญหาวัสดุติดขัด

วัสดุสำหรับพิมพ์ชนิดต่างๆ

แผ่นสและฉลาก: ใส่แผ่นใสและฉลากโดนนำส่วนหัวเข้าและด้านที่จะพิมพ์หงายหน้าขึ้น ดู

การพิมพ์แผ่นใสและฉลาก

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ซองจดหมาย: ป้อนตามแนวแคบของซอง

และให้ด้านที่จะติดแสตมป์คว่ำลงและหงายหน้าที่จะพิมพ์ขึ้น ดูที่

การพิมพ์ซองจดหมาย

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

หัวจดหมายและกระดาษที่มีการพิมพ์มาก่อนแล้ว: ป้อนกระดาษโดยใส่ส่วนหัวเข้าไปก่อน

และหงายหน้าที่จะพิมพ์ขึ้น ดูที่

การพิมพ์หัวจดหมายและกระดาษที่มีการพิมพ์มาก่อนแล้ว

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

การ์ดและวัสดุในขนาดอื่นๆ: ป้อนการ์ดหรือวัสดุอื่นโดยใส่ส่วนหัวเข้าไปก่อน

และหงายหน้าที่จะพิมพ์ขึ้น ดูที่

การพิมพ์การ์ดและวัสดุในขนาดอื่นๆ

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

background image

22 บทที่ 1 ทำความรู้จักกับเครื่องพิมพ์

TI

การปิดเครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์ที่ใช้ไฟ110-127 โวลต์จะต้องปิดโดยการถอดปลั๊ก ส่วนรุ่นที่ใช้ไฟ 220-240
โวลต์สามารถกดปุ่มปิด (อยู่ด้านซ้ายของปลั๊กไฟของเครื่องพิมพ์) หรือถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบก็ได้

คำเตือน!

เพื่อความปลอดภัย ควรถอดปลั๊กเครื่องพิมพ์ทุกครั้งเมื่อดำเนินการใดๆ กับส่วนประกอบภายในเครื่องพิมพ์

การแปลงแรงดันไฟฟ้า

เนื่องจากข้อกำหนดรายละเอียดที่แตกต่างกัน บริษัท Hewlett-Packard ไม่แนะนำให้นำผลิตภัณฑ์
HP LaserJet ที่ผลิตในสหรัฐฯ ไปใช้ในประเทศอื่นๆ หากท่านคิดจะใช้อุปกรณ์นี้นอกสหรัฐฯ Hewlett-
Packard ขอแนะนำให้ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศที่ท่านจะใช้ผลิตภัณฑ์นั้น

ข้อควรระวัง

ตรวจสอบข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าของเครื่องพิมพ์ของท่านก่อนที่จะเสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์
เครื่องพิมพ์ที่ต้องใช้ไฟ 110 -127 โวลต์จะไม่ทำงานกับเต้าเสียบไฟฟ้าแรงดัน 220-240 โวลต์

background image

TI

23

การใช้คุณสมบัติต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ (ไดร์ฟเวอร์)
และความช่วยเหลือของเครื่องพิมพ์

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

printer properties (ไดร์ฟเวอร์)

์คู่มือช่วยเหลือเครื่องพิมพ์ออนไลน

printer properties (driver)

printer properties ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องพิมพ์
ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าโดยปริยายเช่นขนาดและชนิดของกระดาษ
การพิมพ์ทั้งสองด้านของกระดาษ (ป้อนกระดาษเพื่อพิมพ์สองด้านด้วยตัวเอง)
การพิมพ์หลายหน้าบนกระดาษแผ่นเดียว (การพิมพ์หลายหน้าในแผ่นเดียว) ความละเอียด และลายน้ำ
ท่านสามารถใช้ printer properties ได้สองวิธีคือ

ผ่านโปรแกรมประยุกต์ที่ท่านใช้อยู่

ซึ่งจะเปลี่ยนเฉพาะการตั้งค่าของโปรแกรมประยุกต์ที่ท่านใช้อยู่ตอนนั้น

ผ่านระบบปฏิบัติการของ Windows

เป็นการเปลี่ยนการตั้งค่าโดยปริยายสำหรับงานพิมพ์ทุกงานที่จะพิมพ์หลังจากนี้

หมายเหตุ

เนื่องจากโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ มีวิธีการใช้ printer properties ที่แตกต่างกันไป
เราจึงได้อธิบายวิธีการใช้พื้นฐานไว้สำหรับ Windows 9x, 2000, Millennium, NTฎ 4.0, และ Mac OS

Windows 9x, 2000, Millennium และ NT 4.0

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้อยู่: จากเมนู File ภายในโปรแกรมประยุกต์นั้น

ให้คลิก Print แล้วคลิก Properties (เป็นขั้นตอนทั่วไป
อาจมีความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ )

เปลี่ยนการตั้งค่าโดยปริยายสำหรับงานพิมพ์ทั้งหมด: คลิก Start จากถาดระบบของวินโดวส์

จากนั้นคลิก Settings และ Printers คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ที่ท่านต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก
Properties (คุณสมบัติอื่นๆ ใน Windows NT จะอยู่ในเมนู Document Defaults)

background image

24 บทที่ 1 ทำความรู้จักกับเครื่องพิมพ์

TI

ซอฟต์แวร์สำหรับคอมพิวเตอร์ Macintosh

PostScript Printer Description Files (PPDs)

เมื่อใช้ PPDs ร่วมกับไดรเวอร์ LaserWriter 8 ท่านก็ใช้ printer properties ได้
และทำหน้าที่สื่อสารกับเครื่องพิมพ์ โปรแกรมติดตั้ง PPDs มีมาให้แล้วในซีดีของ HP LaserJet 1200
Series

ใช้ไดร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์

1

จากเมนู Apple ให้เลือก Chooser

2

คลิกที่ไอคอน LaserWriter

3

คลิกไอคอน HP LaserJet 1200 Series

4

คลิก Setup เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าของเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ

หากท่านใช้ไดร์ฟเวอร์ LaserWriter 8 ท่านจะสูญเสียความจุของสแกนเนอร์ไปส่วนหนึ่ง

โปรแกรมอรรถประโยชน์ HP LaserJet

โปรแกรมอรรถประโยชน์ของ LaserJet ทำให้ท่านควบคุมพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ไม่มีให้ในไดร์ฟเวอร์
หน้าจออธิบายภาพทำให้การเลือกเครื่องพิมพ์จากเครื่อง Macintosh ทำได้ง่ายขึ้นมาก
ท่านสามารถให้ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ของ HP LaserJet ในการทำงานต่อไปนี้

ตั้งชื่อเครื่องพิมพ์ กำหนดโซนของเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย ดาวน์โหลดไฟล์และแบบอักษรต่างๆ

รวมทั้งการเปลี่ยนการตั้งค่าเกือบทุกค่าของเครื่องพิมพ์
โปรดรายละเอียดจากความช่วยเหลือเกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์

จากคอมพิวเตอร์ของท่าน

ท่านสามารถล็อคฟังก์ชั่นบนเครื่องพิมพ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาใช้ได้

background image

TI

25

ความช่วยเหลือแบบออนไลน์ของเครื่องพิมพ์

ความช่วยเหลือแบบออนไลน์ของ printer properties

ความช่วยเหลือแบบออนไลน์ของคุณสมบัติเครื่องเครื่องพิมพ์ (ไดร์ฟเวอร์)
มีทั้งข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ต่างๆ ใน printer properties
ความช่วยเหลือแบบออนไลน์จะช่วยเป็นแนวทางให้ท่านในการเปลี่ยนการตั้งค่าโดยปริยายของเครื่องพิม
พ์การเรียกใช้ระบบความช่วยเหลือ printer properties ให้เปิด printer properties และคลิก Help

ความช่วยเหลือแบบออนไลน์เกี่ยวกับการพิมพ์

การถ่ายเอกสาร

การสแกน

ความช่วยเหลือแบบออนไลน์ของ HP LaserJet 1220 มีข้อมูลทั้งหมดของการพิมพ์ การถ่ายเอกสาร
การสแกน และโปรแกรมสแกนประยุกต์

ท่านสามารถเรียกใช้ความช่วยเหลือแบบออนไลน์ของ HP LaserJet 1220 ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

โดยใช้กลุ่มโปรแกรมใน Windows 9x และ NT 4.0: คลิก Start , Programs, HP LaserJet

1220 และ LaserJet 1220 Online Help

โดยใช้ HP LaserJet Director (ตัวปฏิบัติงานของ HP LaserJet):

คลิกขวาบนแถบเครื่องมือของตัวปฏิบัติงาน HP LaserJet และเลือก Help จากเมนู

โดยใช้ LaserJet Document Manager (ตัวจัดการเอกสารของ LaserJet) คลิก Help

จากเมนูหลัก

สำหรับ Mac OS: เปิดใช้ความช่วยเหลือ Balloon

background image

26 บทที่ 1 ทำความรู้จักกับเครื่องพิมพ์

TI

การพิมพ์หน้าการกำหนดค่า

หน้าการกำหนดค่าจะบอกค่าต่างๆ ซึ่งรวมถึงการตั้งค่าทั้งหมดของเครื่องพิมพ์
การตรวจสอบการเชื่อมต่อสแกนเนอร์ ตัวอย่างคุณภาพงานพิมพ์
และข้อมูลเกี่ยวกับการนับหน้าของเครื่องพิมพ์
ท่านสามารถใช้หน้าการกำหนดค่าเพื่อตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ของท่านทำการพิมพ์ได้อย่างถูกต้องหรือไ
ม่หากต้องการพิมพ์หน้าการกำหนดค่าในขณะที่เครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะพร้อม ให้กดและปล่อยปุ่ม
ทำงาน บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

background image

TI