วิธีใช้ HP LaserJet 1200 Printer series

background image
background image
background image

HP LaserJet 1200 Series
Printer and Print•Copy•Scan
Products

คู่มือการใช้

background image

© ลิขสิทธิ์ของ
Hewlett-Packard Company 2000

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ดัดแปลงแก้ไข
หรือแปลโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลา
ยลักษณ์อักษร
เว้นแต่กรณีที่ยกเว้นตามกฎหมายลิข
สิทธิ์

ผู้ใช้เครื่องพิมพ์ Hewlett-Packard
ที่ใช้คู่มือสำหรับผู้ใช้ฉบับนี้ได้รับอนุญาตในการ
ก)
พิมพ์สำเนาของคู่มือสำหรับผู้ใช้ฉบับนี้เพื่อใช้ง
านส่วนบุคคล เป็นการภายใน
หรือภายในบริษัท ตามข้อจำกัดที่จะไม่ขาย
ขายต่อ หรือเผยแพร่สำเนาดังกล่าว และ ข)
เก็บสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของคู่มือสำหรับผู้ใช้ฉ
บับนี้ไว้ในเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย
โดยจำกัดการเข้าถึงสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่
ผู้ใช้เครื่องพิมพ์ Hewlett-Packard
ที่ใช้งานส่วนบุคคลหรือเป็นการภายในที่ใช้คู่มื
อสำหรับผู้ใช้ฉบับนี้

หมายเลขการพิมพ์:
C7045-Online
พิมพ์ครั้งแรก: เมษายน 2001

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 U.S.A.

การรับประกัน

ข้อมูลที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงไ
ด้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Hewlett -Packard ไม่รับประกันใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารฉบับนี้
HEWLETT -PACKARD
ไม่รับประกันโดยนัยอันเกี่ยวเนื่องกับการจำหน่
ายและความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์สำหรับวัต
ถุประสงค์เฉพาะใดๆ

Hewlett -Packard
จะไม่ขอรับผิดเกี่ยวกับความเสียหายอันเป็นเห
ตุบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาหรือการใช้งานเอกสาร
ฉบับนี้

การรับรองเครื่องหมายการค้า

Adobe

®

, Acrobat

®

, PostScript

®

และ Adobe

Photoshop

®

เป็นเครื่องหมายการค้าของ

Adobe Systems Incorporated
ซึ่งอาจได้รับการจดทะเบียนในขอบเขตอำนาจ
ของศาลใดศาลหนึ่ง

Arial

, Monotype

และ Times New

Roman

เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนใ

นสหรัฐอเมริกาของ Monotype Corporation

CompuServe

เป็นเครื่องหมายการค้าใ

นสหรัฐอเมริกาของ CompuServe, Inc.

Helvetica

, Palatino

, Times

และ Times

Roman

เป็นเครื่องหมายการค้าของ

Linotype AG และ/หรือ บริษัทในเครือใ
นสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

Microsoft

®

, MS Windows, Windows

®

,

Windows NT

®

และ MS-DOS

®

เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในสหรัฐอเม
ริกาของ Microsoft Corporation

LaserWriter

®

เป็นเครื่องหมายการค้า

จดทะเบียนของ Apple Computer, Inc.

TrueType

เป็นเครื่องหมายการค้าใ

นสหรัฐอเมริกาของ Apple Computer, Inc.

E

NERGY

S

TAR

®

เป็นเครื่องหมายบริการจ

ดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ U.S. EPA.

Netscape เป็นเครื่องหมายการค้าใ
นสหรัฐอเมริกาของ Netscape
Communications Corporation

Unix

®

เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ

The Open Group

background image

TI

3

สารบัญ

สารบัญ...................................................................................................................................... 3

1 ทำความรู้จักกับเครื่องพิมพ์ ................................................................................................ 11

คุณสมบัติและประโยชน์ใช้สอยของเครื่องพิมพ์....................................................................................................12

สร้างพิมพ์ที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม....................................................................................................................12
ช่วยประหยัดเวลา.........................................................................................................................................12
ประหยัดเงิน .................................................................................................................................................12
สร้างเอกสารแบบมืออาชีพ............................................................................................................................12
เพิ่มความสามารถให้เครื่องพิมพ์ของท่าน......................................................................................................13

ส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์ ..............................................................................................................................14

แผงควบคุมเครื่องพิมพ์.................................................................................................................................15
ถาดป้อนของเครื่องพิมพ์...............................................................................................................................16
ตัวกั้นกระดาษของเครื่องพิมพ์ ......................................................................................................................17
กล่องทางผ่านกระดาษของเครื่องพิมพ์ ..........................................................................................................18
ฝาตลับหมึกพิมพ์..........................................................................................................................................19

การเลือกกระดาษหรือวัสดุอื่นๆ...........................................................................................................................20
การบรรจุกระดาษหรือวัสดุเข้าในถาดป้อน ..........................................................................................................21

ถาดป้อนหลัก ...............................................................................................................................................21
ถาดป้อนที่เริ่มดึงกระดาษจากถาดนี้ก่อน.......................................................................................................21
วัสดุสำหรับพิมพ์ชนิดต่างๆ...........................................................................................................................21

การปิดเครื่องพิมพ์..............................................................................................................................................22
การแปลงแรงดันไฟฟ้า .......................................................................................................................................22
การใช้คุณสมบัติต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ (ไดร์ฟเวอร์) และความช่วยเหลือของเครื่องพิมพ์......................................23

printer properties (driver)............................................................................................................................23
ซอฟต์แวร์สำหรับคอมพิวเตอร์ Macintosh ....................................................................................................24
ความช่วยเหลือแบบออนไลน์ของเครื่องพิมพ์.................................................................................................25

การพิมพ์หน้าการกำหนดค่า...............................................................................................................................26

background image

4

TI

2 ทำความรู้จักกับเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์................................................................. 27

คุณสมบัติและประโยชน์ใช้สอยของเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์........................................................................28

สแกน...........................................................................................................................................................28
ถ่ายเอกสาร..................................................................................................................................................28

ส่วนประกอบส่วนประกอบของเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์..............................................................................29

แผงควบคุมเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์.....................................................................................................30
ถาดป้อน ตัวกั้น และกล่องทางออก...............................................................................................................31
ฝาเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์ ..................................................................................................................31

ขนาดและชนิดของกระดาษที่ใช้ได......................................................................................................................32
ข้อควรระวังในการถ่ายเอกสารและการสแกน ......................................................................................................33
ป้อนต้นฉบับลงในเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์.................................................................................................34
ทำความรู้จักซอฟต์แวร์.......................................................................................................................................35

HP LaserJet Director (ตัวปฏิบัติงาน HP LaserJet) (Windows 98, 2000,
Millennium, NT 4.0, และ Mac OS).............................................................................................................35
หากต้องการปิดตัวปฏิบัติงาน HP LaserJet..................................................................................................36
HP LaserJet Document Manager (ตัวจัดการเอกสาร HP LaserJet)
(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0, และ Mac OS) ...........................................................................36
การตั้งค่าการถ่ายเอกสารแบบเร็ว .................................................................................................................38
เครื่องถ่ายเอกสาร HP LaserJet (Copy Plus)...............................................................................................38
กล่องเครื่องมือของ HP LaserJet Director (Windows 9x, 2000, Millennium และ NT 4.0)...........................38
การกำหนดค่าเครื่องมือของ HP LaserJet (HP LaserJet Device Configuration) .........................................39
ศูนย์ภาพถ่าย HP LaserJet (Windows 9x, 2000, Millennium และ NT 4.0).................................................40

การใช้การให้ความช่วยเหลือแบบออนไลน์..........................................................................................................41

3 ทำความรู้จักกับเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ ................................................................................... 43

คุณสมบัติและประโยชน์ใช้สอยของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์........................................................................................44
การใช้โพรโตคอลเครือข่าย .................................................................................................................................44
ส่วนประกอบของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์..................................................................................................................45
การติดตั้งและกำหนดค่าของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์.................................................................................................45
การติดตั้งและกำหนดค่าซอฟต์แวร์เครือข่าย.......................................................................................................48

ติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครือข่าย ........................................................................................................................48
ติดตั้งเครื่องพิมพ์และเซิร์ฟเวอร์ ....................................................................................................................48

การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝัง ...............................................................................................................................49

เงื่อนไขเบื้องต้น............................................................................................................................................49
เว็บเบราเซอร์ที่ทำงานร่วมกันได้...................................................................................................................50

การเริ่มใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝัง..........................................................................................................................50
การใช้ HP Web JetAdmin.................................................................................................................................50
เครื่องมือในการกำหนดค่าและการจัดการเพิ่มเติม...............................................................................................50
การใช้ BOOTP..................................................................................................................................................51

คุณประโยชน์ของ BOOTP ...........................................................................................................................51
การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ BOOTP.................................................................................................................51
รายการไฟล์ Bootptab..................................................................................................................................52

การใช้ DHCP ....................................................................................................................................................54

background image

TI

5

ระบบ UNIX.......................................................................................................................................................54

ระบบ Windows ...........................................................................................................................................55
เซิร์ฟเวอร์ Windows NT 4.0 ........................................................................................................................55
เซิร์ฟเวอร์ Windows 2000 ...........................................................................................................................57
เริ่มการทำงานหรือยกเลิกการทำงานของ DHCP...........................................................................................58

การย้ายไปเครือข่ายอื่น ......................................................................................................................................60

4 กระดาษหรือวัสดุ................................................................................................................. 61

คุณภาพงานพิมพ์สูงสุดสำหรับกระดาษหรือวัสดุชนิดต่างๆ .................................................................................62
การพิมพ์แผ่นใสและฉลาก ..................................................................................................................................63
การพิมพ์ซองจดหมาย........................................................................................................................................64
การพิมพ์กระดาษหัวจดหมายหรือกระดาษที่พิมพ์มาแล้วบางส่วน .......................................................................68
การพิมพ์กระดาษหรือการ์ดในขนาดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ...........................................................................69

5 งานพิมพ์............................................................................................................................... 71

การพิมพ์โดยป้อนกระดาษด้วยตนเอง.................................................................................................................72
การพิมพ์ทั้งสองด้านของกระดาษ (ป้อนกระดาษเพื่อพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง)....................................................73
การพิมพ์ข้อความพื้นหลัง...................................................................................................................................78

การใช้คุณสมบัติ ข้อความพื้นหลัง.................................................................................................................78

การพิมพ์หลายหน้าลงบนกระดาษแผ่นเดียว (การพิมพ์หลายหน้าในแผ่นเดียว)...................................................79

การใช้คุณสมบัติพิมพ์หลายหน้าต่อแผ่น (Windows)......................................................................................79
การใช้คุณสมบัติพิมพ์หลายหน้าต่อแผ่น (Mac OS).......................................................................................79

การพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก.....................................................................................................................................80
การยกเลิกการพิมพ์ ...........................................................................................................................................82
การทำความเข้าใจกับการตั้งค่าคุณภาพงานพิมพ์ ...............................................................................................83
การใช้ EconoMode (ประหยัดผงหมึก)...............................................................................................................84

6 งานสแกน............................................................................................................................. 85

เริ่มสแกน...........................................................................................................................................................86

การแก้ไขก่อนสแกน .....................................................................................................................................87

การสแกนไปยังไปรษณีย์อิเลคทรอนิคส์ ..............................................................................................................88

การใช้คุณสมบัติไปรษณีย์อิเลคทรอนิคส์ (Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0) ....................................88
การใช้คุณสมบัติไปรษณีย์อิเลคทรอนิคส์ (Mac OS) ......................................................................................88

การแก้ไขข้อความที่สแกน (การอ่านแยกแยะตัวอักษรด้วยแสง)...........................................................................89

การใช้คุณสมบัติ OCR (Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0, และ Mac OS).......................................89

การเก็บบันทึกข้อความหรือรูปภาพที่สแกน.........................................................................................................90

การใช้คุณสมบัติ การจัดเก็บ (Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0, และ Mac OS) ..............................90

การสแกนรูปภาพ...............................................................................................................................................91
การปรับความเปรียบต่างของสี ...........................................................................................................................91

การใช้คุณสมบัติความเปรียบต่างของสี..........................................................................................................91

การขยายภาพที่สแกนในตัวจัดการเอกสารของ HP.............................................................................................92

การใช้คุณสมบัติการปรับปรุงคุณภาพรูปภาพ................................................................................................92

background image

6

TI

การเพิ่มคำอธิบายประกอบให้กับภาพที่สแกน.....................................................................................................93

การใช้คุณสมบัติคำอธิบายประกอบ...............................................................................................................93

การยกเลิกการสแกน ..........................................................................................................................................93

7 งานถ่ายเอกสาร................................................................................................................... 95

การทำความเข้าใจกับคุณสมบัติการถ่ายเอกสาร..................................................................................................96
การใช้คุณสมบัติถ่ายเอกสารแบบเร็ว ..................................................................................................................96

การตั้งค่าการถ่ายเอกสารแบบเร็ว .................................................................................................................97

การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร HP LaserJet...............................................................................................................98

การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร HP LaserJet .........................................................................................................98
การใช้ HP LaserJet Copy Plus...................................................................................................................98

การปรับความเปรียบต่างของสี ...........................................................................................................................99

การใช้คุณสมบัติความเปรียบต่างของสี..........................................................................................................99

การยกเลิกการถ่ายเอกสาร ...............................................................................................................................100

8 การจัดการกับตลับหมึกพิมพ์ ............................................................................................ 101

การใช้ตลับหมึกพิมพ์ของ HP...........................................................................................................................102

นโยบายของ HP เกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP .............................................................................102

การเก็บรักษาตลับหมึกพิมพ์.............................................................................................................................102

อายุการใช้งานของตลับหมึกพิมพ์ ...............................................................................................................102

การนำตลับหมึกพิมพ์กลับมาใช้ใหม่..................................................................................................................103
การประหยัดหมึกพิมพ์ .....................................................................................................................................103
การกระจายผงหมึกใหม่....................................................................................................................................104
การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์.................................................................................................................................106

9 การแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ .............................................................................................. 109

การหาวิธีแก้ไข.................................................................................................................................................110

เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์.....................................................................................................................................110
เครื่องพิมพ์พิมพ์ออกมา แต่ยังมีปัญหาอยู่...................................................................................................110
รูปแบบไฟสัญญาณเครื่องพิมพ์:..................................................................................................................111
ข้อความระบุความผิดพลาดบนหน้าจอ ........................................................................................................113
ปัญหาที่พบบ่อยใน Macintosh ...................................................................................................................114
การเลือก PostScript Printer Description (PPD) อื่น..................................................................................118

การแก้ไขปัญหาความผิดพลาดของ PostScript (PS) ........................................................................................119

ปัญหาการจัดการกระดาษหรือวัสดุ..............................................................................................................120
หน้าที่พิมพ์ต่างจากที่ปรากฏบนหน้าจอ.......................................................................................................122

การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ์..........................................................................................................................124
การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์.........................................................................................................................131

การทำความสะอาดทางผ่านกระดาษของเครื่องพิมพ์ ...................................................................................134

การแก้ไขกระดาษหรือวัสดุที่ติดขัด ...................................................................................................................135
การเปลี่ยนลูกกลิ้งดึงกระดาษ ...........................................................................................................................138
การทำความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษ ..............................................................................................................141
การเปลี่ยนแผ่นคั่นของเครื่องพิมพ์....................................................................................................................142

background image

TI

7

10 การแก้ปัญหาเบื้องต้นของเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์ ............................................ 145

การหาวิธีแก้ไข.................................................................................................................................................146

ปัญหาในการสแกน.....................................................................................................................................146
ปัญหาในการถ่ายเอกสาร............................................................................................................................146
สแกนเนอร์ไม่ทำงาน ..................................................................................................................................147
ไม่มีการแสดงหน้าดูงานก่อนสแกนบนหน้าจอ .............................................................................................148
ภาพที่สแกนได้มีคุณภาพต่ำ........................................................................................................................149
บางส่วนของภาพไม่ถูกสแกน หรือมีตัวอักษรขาดหายไป.............................................................................150
ไม่สามารถปรับแก้ตัวอักษรได้.....................................................................................................................151
การสแกนใช้เวลานานเกินไป.......................................................................................................................152
มีข้อความระบุความผิดพลาดแสดงบนหน้าจอ .............................................................................................153
ไม่มีสำเนาออกมาจากเครื่องพิมพ์หรือสแกนเนอร์ไม่ทำงาน.........................................................................154
สำเนาว่างเปล่า บางส่วนของภาพขาดหายไป หรือซีดจาง............................................................................155

การปรับปรุงคุณภาพการถ่ายเอกสาร/สแกน......................................................................................................156

วิธีป้องกันปัญหา.........................................................................................................................................156
งานสแกน/ถ่ายเอกสารที่มีข้อผิดพลาด และวิธีแก้ไข ....................................................................................157
ปัญหาการใช้กระดาษ .................................................................................................................................161

การทำความสะอาดเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์.............................................................................................162
การแก้ไขการติดขัดของเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์ ......................................................................................164
การเปลี่ยนแผ่นคั่นของเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์ .......................................................................................166
การถอดเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์ออก.......................................................................................................168
การปิดฝาด้านซ้าย ...........................................................................................................................................170

11 การแก้ไขปัญหาเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ ............................................................................... 171

การหาวิธีแก้ไข.................................................................................................................................................172

หน้าการกำหนดค่าของ HP JetDirect 175X................................................................................................173

ทำความเข้าใจกับรูปแบบไฟสัญญาณของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ ...........................................................................174
การใช้หน้าการกำหนดค่าของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ .............................................................................................175

การพิมพ์หน้าการกำหนดค่าของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์....................................................................................175

หน้าการกำหนดค่าของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ .......................................................................................................175

ข้อความระบุความผิดพลาดของฟิลด์สถานะ................................................................................................175
ส่วนต่างๆ ของหน้าและข้อความ.................................................................................................................176
ข้อมูลทั่วไปของ HP JetDirect....................................................................................................................177
ข้อมูลเกี่ยวกับพอร์ต USB ..........................................................................................................................179
ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่าย ..............................................................................................................................180
ข้อมูลเกี่ยวกับโปรโตคอล TCP/IP...............................................................................................................181
ข้อมูลเกี่ยวกับโปรโตคอล IPX/SPX ............................................................................................................184
ข้อมูลเกี่ยวกับโปรโตคอล AppleTalk ..........................................................................................................186
ข้อความระบุความผิดพลาด ........................................................................................................................187

background image

8

TI

ตรวจสอบฮาร์ดแวร์ของท่าน.............................................................................................................................191

เครื่องพิมพ์.................................................................................................................................................191
เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์.....................................................................................................................................191
ตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์หลังจากเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ ...............................................192
ตรวจดูการสแกนทางเครือข่าย....................................................................................................................192

12 บริการและการสนับสนุน................................................................................................. 193

สถานที่บริการ..................................................................................................................................................194
บริการด้านฮาร์ดแวร์ ........................................................................................................................................194
การรับประกันแบบขยาย...................................................................................................................................194
คำแนะนำในการบรรจุเครื่องพิมพ์เข้ากล่อง .......................................................................................................195
แบบฟอร์มข้อมูลการบริการ..............................................................................................................................196
การสนับสนุนจาก Hewlett-Packard.................................................................................................................197

ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าและซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ (สหรัฐฯ และแคนาดา)..............................................................197
ศูนย์บริการลูกค้าในยุโรป............................................................................................................................198
บริการแบบออนไลน์ ...................................................................................................................................201
การรับซอฟต์แวร์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ...................................................................................................202
การสั่งซื้ออุปกรณ์ประกอบหรืออุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองกับ Hewlett-Packard โดยตรง......................................202
แผ่นซีดี Hewlett-Packard Support Assistant ............................................................................................203
ข้อมูลการบริการของ Hewlett-Packard.......................................................................................................203
ชุดบริการ Hewlett-Packard SupportPack .................................................................................................203
HP FIRST .................................................................................................................................................203

สำนักงานขายและบริการทั่วโลก.......................................................................................................................205

A ข้อกำหนดรายละเอียดของเครื่องพิมพ์............................................................................ 215

ข้อกำหนดรายละเอียด......................................................................................................................................216
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ FCC..................................................................................................................218
โครงการผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม ....................................................................................................219

การปกป้องสภาพแวดล้อม..........................................................................................................................219

แผ่นข้อมูลความปลอดภัยของกระดาษหรือวัสดุที่ใช้ ..........................................................................................221
ข้อกำหนดภายใต้การควบคุม ...........................................................................................................................222

คำประกาศความสอดคล้อง .........................................................................................................................222
ข้อกำหนดความปลอดภัยเกี่ยวกับ Laser ....................................................................................................223
ข้อบังคับ DOC ชองประเทศแคนาดา ..........................................................................................................223
ข้อแถลงเรื่องการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) ของประเทศเกาหลี.........................................................223
ข้อแถลงเรื่องเลเซอร์ของประเทศฟินแลนด์..................................................................................................224

B ข้อกำหนดรายละเอียดเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์.......................... 225

ข้อกำหนดรายละเอียด......................................................................................................................................226
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ FCC..................................................................................................................229
โครงการผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม ....................................................................................................230

การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม..............................................................................................................................230

background image

TI

9

ข้อกำหนดภายใต้การควบคุม ...........................................................................................................................231

คำประกาศความสอดคล้อง .........................................................................................................................231
ข้อกำหนดความปลอดภัยเกี่ยวกับ Laser ....................................................................................................232
ข้อบังคับ DOC ชองประเทศแคนาดา ..........................................................................................................232
ข้อแถลงเรื่องการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) ของประเทศเกาหลี.........................................................232
ข้อแถลงเรื่องเลเซอร์ของประเทศฟินแลนด์..................................................................................................233

C ข้อกำหนดรายละเอียดของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์............................................................... 235

ข้อกำหนดรายละเอียด......................................................................................................................................236
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ FCC..................................................................................................................238
ประชาคมยุโรป.................................................................................................................................................239
ข้อกำหนดภายใต้การควบคุม ...........................................................................................................................239

คำประกาศความสอดคล้อง .........................................................................................................................239
คำประกาศความสอดคล้อง .........................................................................................................................240
ข้อบังคับ DOC ของประเทศแคนาดา ..........................................................................................................241
ข้อบังคับ VCCI ประเภท 1 ของประเทศญี่ปุ่น..............................................................................................241
ข้อแถลงเรื่องการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) ของประเทศเกาหลี.........................................................241
คำประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประเภท A ของประเทศไต้หวัน......................................................................241
ประกาศเรื่องความปลอดภัยของประเทศจีน.................................................................................................242

D ข้อกำหนดรายละเอียดของกระดาษหรือวัสดุ.................................................................. 243

ข้อกำหนดรายละเอียดของกระดาษหรือวัสดุสำหรับพิมพ์...................................................................................244
ขนาดกระดาษหรือวัสดุที่สามารถใช้ได้ (สำหรับเครื่องพิมพ์)..............................................................................245
คำแนะนำเรื่องการใช้กระดาษหรือวัสดุสำหรับพิมพ์อื่นๆ....................................................................................245

กระดาษ .....................................................................................................................................................245
ฉลาก .........................................................................................................................................................246
แผ่นใส .......................................................................................................................................................246
ซองจดหมาย ..............................................................................................................................................246

E หน่วยความจำ (DIMM)...................................................................................................... 249

การติดตั้ง DIMM (หน่วยความจำ) ....................................................................................................................250
ทดสอบการติดตั้ง DIMM..................................................................................................................................252
การถอด DIMM ออก........................................................................................................................................253

F การรับประกันและข้ออนุญาต........................................................................................... 255

สัญญาข้ออนุญาตเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของ Hewlett-Packard..............................................................................256
ข้อแถลงเรื่องข้อจำกัดในการรับประกันของ Hewlett-Packard ...........................................................................258
ข้อจำกัดในการรับประกันอายุการใช้งานของตลับหมึกพิมพ์...............................................................................260

background image

10

TI

G อุปกรณ์ประกอบและข้อมูลการสั่งซื้อ.............................................................................. 261

H ความละเอียดและสีของสแกนเนอร์................................................................................. 265

บทนำ ..............................................................................................................................................................266
คำแนะนำเกี่ยวกับความละเอียดและสี...............................................................................................................267
ความละเอียด...................................................................................................................................................268
สี......................................................................................................................................................................269

background image

TI