HP LaserJet 1200 Printer series - Begränsad garanti för tonerkassetten

background image

Begränsad garanti för tonerkassetten

Obs!

Följande garanti gäller för tonerkassetten som medföljde denna
skrivare.

HP:s tonerkassetter garanteras vara fria från defekter avseende
material och utförande tills HP-tonern är slut. Garantin täcker alla
fel som kan förekomma i en ny tonerkassett från HP.

Hur länge gäller garantin?

Den gäller tills HP-tonern är förbrukad, varvid garantin upphör.

Hur vet jag när HP-tonern håller på att ta slut?

HP-tonern håller på att ta slut när texten blir blek eller ljus på de
utskrivna sidorna.

Vad kommer Hewlett-Packard att göra?

Hewlett-Packard kommer att efter eget gottfinnande antingen
byta ut produkter som visat sig vara felaktiga, eller återbetala
inköpskostnaden. Bifoga om möjligt ett utskriftsexempel som
visar hur utskriften med den felaktiga kassetten ser ut.

Vad täcks inte av garantin?

Garantin täcker inte kassetter som fyllts på, är tomma,
missbrukade, felaktigt använda eller kassetter som utsatts för
något slag av manipulation.

Hur returnerar jag den felaktiga kassetten?

Om kassetten visar sig vara felaktig ska du fylla i blanketten för
serviceinformation och inkludera ett utskriftsexempel som visar
felaktigheten. Lämna sedan in blanketten och kassetten på
inköpsstället, varvid du får en ny kassett.

background image

SW

Begränsad garanti för tonerkassetten 257

Vilka olika lagar gäller för garantin?

Denna begränsade garanti ger dig specifika, juridiska rättigheter,
och du kan också ha andra rättigheter som varierar mellan olika
länder, stater och provinser. Denna begränsade garanti är den
enda som gäller för HP:s tonerkassett, och den ersätter alla
andra garantier för denna produkt.

HEWLETT-PACKARD COMPANY KAN UNDER INGA
OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA
OFRIVILLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, ELLER FÖR
SPECIELLA SKADOR, INDIREKTA SKADOR,
STRAFFSKADOR, SKADESTÅNDSSKADOR ELLER
FÖRLORADE VINSTER SOM UPPSTÅTT PÅ GRUND AV
NÅGOT GARANTIBROTT ELLER ANNAT.

FÖR KONSUMENTTRANSAKTIONER I AUSTRALIEN OCH
NYA ZEELAND GÄLLER FÖLJANDE: GARANTIVILLKOREN I
DENNA DEKLARATION, UTOM I DEN UTSTRÄCKNING SOM
LAGEN TILLÅTER, UTESLUTER INTE, BEGRÄNSAR INTE
ELLER MODIFIERAR INTE OCH GÄLLER I TILLÄGG TILL DE
LAGLIGA RÄTTIGHETER SOM GÄLLER FÖRSÄLJNINGEN AV
DENNA PRODUKT TILL DIG.

background image

258 Bilaga F Garanti och licens

SW

background image

SW

259

G