HP LaserJet 1200 Printer series - Windows NT 4.0-server

background image

Windows NT 4.0-server

Om du vill skapa ett DHCP-scope på en Windows NT 4.0-server
gör du som följer:

1

Öppna fönstret Programhanteraren
Windows NT-servern och dubbelklicka på ikonen
Nätverksadministratör.

2

Dubbelklicka på ikonen DHCP-hanteraren.

3

Välj Server och Lägg till server.

4

Ange serverns IP-adress och klicka på OK för att återgå till
DHCP-hanteraren.

5

I listan över DHCP-servrar markerar du den server som du
just lagt till, väljer Scope och Skapa.

6

Välj Konfigurera IP-adresspool. Ange IP-adressintervallet
under IP-adresspool genom att skriva den inledande
IP-adressen i rutan Startadress och den avslutande
IP-adressen i rutan Slutadress. Ange också nätmasken för
det subnät som IP-adresspoolen gäller. De inledande och
avslutande IP-adresserna defineirar ändpunkterna för den
adresspool som tilldelats detta scope.

Obs!

Du kan också utesluta IP-adressintervall i ett scope.

background image

56 Kapitel 3 Lära känna utskriftsservern

SW

7

Välj Obegränsad under Lånetid och välj OK. För att undvika
problem med IP-adresser som ändras rekommenderar
Hewlett-Packard att du tilldelar IP-adresser med oändliga
lånetider för alla skrivare. Du bör dock vara medveten om att
när du väljer en oändlig lånetid för ett scope så får alla
klienter i detta scope oändlig lånetid för sina adresser.

Obs!

Om du vill att klienterna i nätverket ska ha ändliga lånetider
kan du ange varaktigheten till en ändlig tid, men du bör då
konfigurera alla skrivare som reserverade klienter för detta
scope.

8

Om du har tilldelat oändliga lånetider kan du gå direkt till
steg 9. Välj annars Scope och Lägg till reservationer för att
konfigurera skrivarna som reserverade klienter. Utför
följande steg i fönstret Lägg till reserverad klient för varje
skrivare:

a

Ange önskad IP-adress.

b

Kontrollera hårdvaruadressen (MAC) på
konfigurationssidan och ange adressen i rutan
Unik identifierare.

c

Ange klientnamnet (alla namn är giltiga).

d

Lägg till den reserverade klienten genom att välja Lägg
till
. Om du vill ta bort en reservation väljer du Scope i
fönstret DHCP Manager och välj Aktiva lån. Markera
den reservation som du vill ta bort i fönstret Aktiva lån
och välj Ta bort.

9

Återgå till fönstret DHCP-hanteraren genom att välja Stäng.

10 Om du inte planerar att använda WINS (Windows Internet

Naming Service) kan du gå direkt till steg 11. Utför annars
följande steg för att konfigurera DHCP-servern:

a

Markera DHCP-alternativ i DHCP-hanteraren och välj
något av följande:
Scope – Om du bara vill ha namntjänster för markerat
scope.
Global – Om du vill ha namntjänster för alla scope.

b

Lägg till servern i listan Aktiva alternativ. Markera
WINS/NBNS-servrar (044) i listan Oanvända alternativ
i fönstret DHCP-alternativ. Välj Lägg till och välj OK.

c

En varning kan visas där du uppmanas att ange nodtyp.
Detta gör du i steg 10d.

background image

SW

UNIX-system 57

d

Om du vill ange WINS-serverns IP-adress utför du
följande steg:

e

Välj Värde och Redigera matris.

f

Välj Ta bort i Redigerare för IP-adresser för att ta bort
oönskade adresser som angivits tidigare. Ange
WINS-serverns IP-adress och välj Lägg till.

g

När adressen visas i listan över IP-adresser väljer du
OK. Du återkommer nu till fönstret DHCP-alternativ.
Om adressen som du just lade till visas i listan över
IP-adresser (längst ned i fönstret) återgår du till
steg 10d. Upprepa annars steg 10c.

h

Markera WINS/NBT-nodtyp (046) i listan Oanvända
alternativ
i fönstret DHCP-alternativ. Välj Lägg till för
att lägga till nodtypen i listan Aktiva alternativ. Skriv 0x4
i rutan Byte för att ange en blandad nod och välj OK.

11 Om du vill återgå till Programhanteraren klickar du på

Stäng.