HP LaserJet 1200 Printer series - Index

background image

Index 271

Index

Ä

adresa IP 173

súbor Bootptab 53

AppleTalk

Názov 179
STAV 179
TYP 179
Zóna 179
Číslo siete 179
Číslo uzla 179

ARP DUPLICATE IP ADDRESS 181
AUTONEGOTIATION 170

B

BAD BOOTP REPLY 183
BAD BOOTP TAG SIZE 183
BOOTP 174

konfigurácia 51

BOOTP/DHCP IN PROGRESS 183
BOOTP/RARP IN PROGRESS 183
brána (gateway)

súbor Bootptab 53

Brožúry

tlač 76

C

CF ERR

ACCESS LIST EXCEEDED 182
FILE INCOMPLETE 182
INVALID PARAM 182
LINE TOO LONG 182
MISSING PARAM 182
TRAP LIST EXCEEDED 183
UNKNOWN KEYWORD 182

Copy Plus 38

D

DÁTUM VÝROBY 170
DHCP 174

používanie 54
servery Windows 55
Systémy UNIX 54
zapnutie alebo vypnutie 59

DHCP NAK 183
DISCONNECTING

FROM SERVER 184

Document Manager

prístup 35
vlastnosti 35

Dynamic Host Configuration Protocol 54

É

EconoMode 80
Elektrická energia

tlačiareň

konverzie napätia 22
vypnúť 22

Elektronická pošta, skenovať do 84

F

Farba 269

pokyny 267

Funkcia OCR 86
Funkcia pre úpravu textu (OCR) 86

H

hardvérová adresa

identifikácia 169
súbor Bootptab 52

hlásenia

Chyby 180

hlásenia konfiguračnej strany

Chybové hlásenia 180

Hlásenia na obrazovke

tlačiareň 109

Hlavičkový papier

tlač 66

HP FIRST 197
HP JetDirect

Chybové hlásenia 180

HP JetDirect 175X 44, 164

konfiguračná strana 165
Kontrola hardvéru 185

HP LaserJet Utility

pre Macintosh 24

CH

CHYBNÉ PRIJATÉ PAKETY 172
Chybové hlásenia 180

tlačiareň

na obrazovke 109
stavy kontroliek 107

background image

272 Index

SL

Chybové hlásenie

skener/kopírka

odstraňovanie problémov 147

Chyby obrazu

Kopírka/skener

biele vertikálne pásy 151
nejasný text 152
nežiadúce čiary 152
prázdne strany 151
príliš svetlé alebo tmavé 151
zmenšený formát 152
čierne bodky alebo prúžky 152

kopírka/skener

tonerový rozptýlený obrys 153

tlačiareň

deformované znaky 124
ohnutie alebo vlna 125
rozmazanie toneru 123
sivé pozadie 123
svetlá tlač alebo strácanie sa obrazu 122
tonerové škvrny 122
uvoľnený toner 124
vertikálne opakované chyby 124
vertikálne čiary 123
vynechávanie 122
Záhyby alebo pomačkanie 125
zošikmená strana 125

Í

ID zhotovenia 170
Importovať obrázky 89
Inštalácia

skener 27
tlačiareň 11, 43

INVALID

GATEWAY ADDRESS 182
IP ADDRESS 181
SERVER ADDRESS 182
SUBNET MASK 181
SYSLOG ADDRESS 182
TRAP DEST ADDRESS 182

IP

konfiguračná informácia 174

IPX/SPX

STAVOVÉ hlásenie 177

K

Karta I/O

STAV 169

Karty

tlač 67

klient-server 44
KOLÍZIE PRENOSU 172
Kompatibilita

LaserJet III 79

KONFIG. PORTU 169

KONFIGURAČNÝ SÚBOR 174
KONFIGUROVANÉ 174
Kontrast

originály citlivé na kontrast 90
upraviť 90, 91

Konverzie napätia

tlačiareň 22

Kopírka/skener

špecifikácie 220– 222, 230
súčasti 29– 31

Kopírovanie

originály citlivé na kontrast 90
potvrdenky 90
preventívne opatrenia 33
Rýchle kópie 94
zrušiť kopírovaciu úlohu 98

Kvalita skenovaného obrazu/kópie

odstraňovanie problémov 150– 152

Kvalita tlače

nastavenia 79
odstraňovanie problémov 125

L

LAN ERROR

BABBLE 180
CONTROLLER CHIP 180
EXTERNAL LOOPBACK 180
INFINITE DEFERRAL 180
INTERNAL LOOPBACK 180
LOSS OF CARRIER 181
NO LINKBEAT 181
NO SQE 180
RECEIVER OFF 180
RETRY FAULTS 181
TRANSMITTER OFF 180
UNDERFLOW 181

LaserJet Document Desktop

prístup 36
vlastnosti 36

LaserJet Toolbox 38

prístup 38
vlastnosti 38

LaserJet Utility 24

M

Macintosh

chyby tlače 113
odstraňovanie problémov 111
ovládače tlačiarne 24
softvér pre 24
výber alternatívy PPD 115

Manipulácia s papierom

tlačiareň

odstraňovanie problémov 118, 154

Manuálne podávanie 70

background image

SL

Index 273

maska podsiete 173

parameter súboru bootptab 53

Médiá

hlavičkový papier, tlač 66
karty, tlač 67
Kopírka/skener

podporované formáty a typy 32

obálky, tlač 64, 65
priehľadné fólie, tlač 63
špecifikácie 20, 32, 239
tlačiareň

výber 20

Modul DIMM

inštalácia 248
vybratie 251

N

Najlepšia kvalita

nastavenie tlačiarne 79

Nastavenia

kvalita tlače 79
Quick Copy, zmeniť 95
vlastnosti tlačiarne (ovládač) 23

Názov domény 175
NÁZOV HOSTITEĽA 173
Názov komunity 51

konfiguračná strana 170

NÁZOV UZLA 177
NEODOSLATEĽNÉ PAKETY 172
NESKORŠIE KOLÍZIE PRENOSU 172
NETWORK RECONFIG– MUST REBOOT

181

Novell NetWare

Chybové hlásenia 180

NOVRAM ERROR 181

Ô

Obálky

tlač 64, 65

Obojstranná manuálna tlač 71
Obojstranná manuálna tlač, stoh kariet 73
Obojstranná tlač (duplexing) 71
Obojstranná tlač (duplexing), stoh kariet 73
Obraz

chyby

tlačiareň 122

pridať poznámky 92
zlepšenia 91

Odstraňovanie problémov

Kopírka/skener

hľadanie riešenia 138

kvalita skenovaného obrazu/kópie 150–

152

kvalita tlače 125
podávací valček 132, 134

skener

uviaznutia papiera 156

skener/kopírka 137
tlačiareň 105

hľadanie riešení 106
chybové hlásenia 109
chyby obrazu 122
manipulácia s papierom 118, 154
stavy kontroliek 107
uviaznutia papiera 129

odstraňovanie problémov

chybové hlásenia konfiguračnej strany 180
postskriptové (PS) problémy 116
tlačové problémy u počítačov Macintosh

111

Orezať obrázok 91
originály citlivé na kontrast 90
OUT OF BUFFERS 181
Ovládací panel

skener 30
tlačiareň 15
uzamykanie 24

Ovládací panel kopírky 38
ovládač Laser Writer 24

P

Pamäť

Modul DIMM

dostupný 250
inštalácia 248
testovanie 250
vybratie 251

Papier

podporované formáty a typy

Kopírka/skener 32
tlačiareň 20

špecifikácie

tlačiareň 240– 245

vkladanie

Kopírka/skener 34
tlačiareň 21

výber 20, 239

peer-to-peer (rovný s rovným) 44
Podávací valček

výmena 132
čistenie 134

Podpora 191

America Online 195
CD HP Support Assistant 197
CompuServe 195
dostupnosť 188
HP FIRST 197
služby on-line 195
Web 195

Podpora zákazníkov 193
podporované web prehľadávače 49

background image

274 Index

SL

Pomocník on-line

tlačiareň 25

Pomocník on-line, prístup 41
Pomocník, on-line 25

prístup 41

popisné súbory strany tlačiarne, pozrite PPD
POSTSCRIPT MODE NOT SELECTED 184
PPD

Macintosh 24
výber alternatívy 115

Predaj

lokalizácia stredísk 199

predajné a servisné strediská 199
Predvolená brána

konfiguračná strana 173
pozrite tiež, brána

Predvolené nastavenia

kvalita tlače 79
Quick Copy 95
vlastnosti tlačiarne (ovládač) 23

prehľadávače, podporované 49
premenovanie tlačiarne 115
PRENESENÉ PAKETY 172
Prevencia problémov 150
Preventívne opatrenia

kopírovanie 33
skener

uviaznutie 156

skenovanie 33
tlačiareň

uviaznutia papiera 129

Priehľadné fólie

tlač 63

PRIJATÉ

CHYBY RÁMCOV 172

PRIJATÉ PAKETY SPOLU 172
PRIJATÉ PAKETY UNICAST 172
Primárny typ rámca 177
Príslušenstvo a objednávanie

informácie 261
čísla súčiastok 261

Prístupový zoznam

Prístupový kontrolný zoznam hostiteľských

počítačov 175

Protokol Bootstrap 50
Protokol umiestnenia služby (SLP) 175

Q

Quick Copy 38

nastavenia 95
tvorba 94

R

RARP, používanie 60
REVÍZIA FIRMVÉRU 169

režimy

prehliadač 83
skenovanie 83

režimy prehliadača, skener 83
Riadiaci program HP LaserJet Director

vypnutie 36

Rozlíšenie 268

pokyny 267

Rýchlejšia tlač

nastavenie tlačiarne 79

Š

Server BOOTP 51

identifikácia 174

Server DHCP

identifikácia 174

server DNS 54, 175
Server RARP

identifikácia 174

Server syslog

identifikácia 175
parameter súboru Bootptab 53

server WINS 175

DHCP a 54

Servis

dostupnosť 188
formulár 190
hardvér 188
lokalizácia stredísk 199
poskytovatelia 197
zmluvy 197

Servis a podpora

dostupnosť 188
pozrite tiež Podpora 187

sieť

Chybové hlásenia 180

Sieťová štatistika 172
sieťové pripojenia

zmeny nastavenia v 39

Skener

inštalácia 27
ovládací panel 30
uviaznutie papiera 156
vstupný zásobník na papier 31

Skener/kopírka

demontáž z tlačiarne 159

Skenovanie

metódy 83
originály citlivé na kontrast 90
potvrdenky 90
preventívne opatrenia 33
pridať poznámky 92
skenovať do elektronickej pošty 84
skenovať obrázok 89
ukladať skenované obrázky 88
upravovať text (OCR) 86

background image

SL

Index 275

zlepšenie skenovaných obrázkov 91
zrušiť skenovaciu úlohu 92

SNMP set názov komunity

konfiguračná strana 170

Softvér

Document Manager 35
HP LaserJet Utility pre Macintosh 24
LaserJet Document Desktop 36
LaserJet Toolbox 38
licenčná zmluva 254
Macintosh 24
Nastavenia funkcie Quick Copy 38
Ovládací panel kopírky 38
ovládače tlačiarne pre Macintosh 24
vlastnosti tlačiarne (ovládač) 23

Softvér HP LaserJet Photo Center

Aplikácia HP LaserJet Photo Center (Foto

centrum) 40

Špecifikácie

Kopírka/skener 220– 222, 230
tlačiareň 206– 208

papier 240– 245

Stav

AppleTalk 179
IPX/SPX 177
TCP/IP 173
Všeobecný 169

Stavy kontroliek

tlačiareň 107

Súčasti

Kopírka/skener 29– 31
tlačiareň 14– 19

T

TCP/IP

STAVOVÉ hlásenie 173

TFTP

Chybové hlásenia 183
Server 51, 174

Tlač

brožúry 76
tlač na médiá

hlavičkový papier 66
karty 67
obálky 64, 65
priehľadné fólie 63

v režime EconoMode (úspora toneru) 80
vodoznaky 74
zrušiť tlačovú úlohu 78

Tlač viac strán na jeden list (N-up printing) 75
Tlačiareň

elektrická energia

konverzie napätia 22
vypnúť 22

inštalácia 11, 43

možnosti vstupu papiera 16
možnosti výstupu papiera 18
ovládací panel 15
ovládač 23
ovládače, Macintosh 24
pomocník on-line 25
predvolené nastavenia 23
premenovanie 115
špecifikácie 206– 208
stavy kontroliek 107
súčasti 14– 19
uviaznutie papiera 129
vkladanie papiera (médií) 21
vlastnosti (ovládač) 23
vlastnosti a výhody 12

Tlačové úlohy

tlač na obe strany papiera 71
tlač na obe strany papiera, stoh kariet 73
Tlač viac strán na jeden list (N-up printing)

75

tlač vodoznakov 74
tlačiť brožúry 76
viac strán na jeden list 75

tlačový server

Chybové hlásenia 167
Odstraňovanie problémov 164
stavy kontroliek 166

Toner

EconoMode (úspora toneru) 80
prerozdelenie 102

Tonerová kazeta

recyklovanie 101
správa 99
úspora toneru, EconoMode 101
výmena 103

TYP PRIJATÉHO SIEŤOVÉHO RÁMCA 178
TYP RÁMCA 178

Ú

Ukladať skenované obrázky 88

Windows 9.x a NT 4.0 88

UNABLE TO

CONNECT DHCP SERVER 184

Unášací list 32
Upravovať skenovaný text (OCR) 86
URL WEB JETADMIN 176
Úspora toneru

EconoMode 80

Uviaznutia

tlačiareň 129

Uviaznutie

skener 156

Uviaznutie papiera

skener

odstraňovanie 156

background image

276 Index

SL

tlačiareň

odstraňovanie 129

uzamykanie ovládacieho panelu 24

V

Viac strán na jeden list

tlač 75

Vkladanie

Originály pre kopírku/skener 34

Vlastnosti tlačiarne

nastavenia kvality tlače 79
obojstranná manuálna tlač 71
tlač brožúry 76
viac strán na jeden list 75
vodoznaky 74

vložený web server 48
Vodoznaky 74
výber

alternatíva PPD 115

VYBRANÝ PORT 169
vypnutie riadiaceho programu HP LaserJet

Director 36

Ž

Záruka 256

tonerová kazeta 258

Získať obrázok 89
Zrušiť

kopírovacia úloha 98
skenovacia úloha 92
tlačová úloha 78

Čas prestoja

aktuálne nastavenie 175

Číslo modelu 169
Čistenie

Skener 155
tlačiareň 126– 128
čistenie dráhy médií v tlačiarni 128

background image
background image

hp

LaserJet 1200

series products

copyright © 2001
Hewlett-Packard Company

www.hp.com/support/lj1200
www.hp.com/support/lj1220