HP LaserJet 1200 Printer series - Softvérová licenèná zmluva Hewlett-Packard

background image

Softvérová licenčná zmluva Hewlett-Packard

UPOZORNENIE: POUŽÍVANIE SOFTVÉRU PODLIEHA LICENČNÝM
PODMIENKAM HP UVEDENÝM NIŽŠIE. POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU
POTVRDZUJETE, ŽE AKCEPTUJETE TIETO LICENČNÉ
PODMIENKY.

PODMIENKY SOFTVÉROVEJ LICENČNEJ ZMLUVY HP

Tieto licenčné podmienky upravujú používanie sprievodného softvéru,
pokiaľ nemáte s Hewlett-Packard podpísanú osobitnú zmluvu.

Udelenie licencie. Hewlett-Packard vám poskytuje licenciu na
používanie jednej kópie softvéru. „Používanie” zamená uloženie,
nahrávanie, inštaláciu, spúštanie a zobrazovanie softvéru. Nesmiete
modifikovať softvér alebo znefunkčňovať licenčné alebo kontrolné
časti softvéru. Ak je softvér licencovaný na „súbežné použitie”,
nesmiete umožniť, aby ho súbežne používalo viac autorizovaných
používateľov ako je stanovený maximálny počet.

Vlastníctvo. Vlastníkom a nositeľom autorských práv k softvéru je
Hewlett-Packard alebo jeho-dodávatelia. Licencia neudeľuje žiadne
právo alebo vlastníctvo na softvér a nie je predajom žiadnych práv k
softvéru. Dodávatelia Hewlett-Packard môžu chrániť svoje práva v
prípade akéhokoľvek porušenia týchto licenčných podmienok.

Kópie a úpravy. Kópie alebo úpravy softvéru môžete robiť len na
archivačné účely, alebo ak kopírovanie alebo adaptácia sú
nevyhnutným krokom v autorizovanom použití softvéru. Poznámky o
autorských právach v originálnom softvéri musíte uviesť na všetkých
kópiách alebo úpravách. Softvér nesmiete kopírovať do žiadnej
verejnej siete.

Žiadne spätné prekladanie alebo dekódovanie. Softvér nesmiete bez
vopred daného písomného súhlasu HP spätne prekladať alebo
dekompilovať. V niektorých právnych systémoch nie je tento súhlas
nevyhnutný pri obmedzenom spätnom prekladaní alebo dekompilácii.
Na požiadanie budete musieť HP poskytnúť dostatočne detailné
informácie o spätnom prekladaní alebo dekompilácii. Softvér nesmiete
dekódovať, pokiaľ dekódovanie nie je nevyhnutnou súčasťou
fungovania softvéru.

Prevod. Vaša licencia automatický skončí pri akomkoľvek prevode
softvéru. Pri prevode musíte nadobúdateľovi dodať softvér vrátane
všetkých kópií a relevantnej dokumentácie. Nadobúdateľ musí
akceptovať tieto licenčné podmienky ako podmienku prevodu.

background image

SL

Softvérová licenčná zmluva Hewlett-Packard 255

Ukončenie. HP môže ukončiť vašu licenciu oznámením, že ste porušili
ktorúkoľvek z týchto licenčných podmienok. Pri ukončení musíte
okamžite zničiť softvér spolu so všetkými kópiami, adaptáciami a
integrovanými časťami v akejkoľvek podobe.

Exportné požiadavky. Softvér, ani jeho kópiu alebo adaptáciu
nesmiete exportovať alebo reexportovať, ak sa tým porušia akékoľvek
použiteľné zákony alebo predpisy.

Obmedzené práva vlády USA. Softvér a sprievodná dokumentácia boli
vytvorené len zo súkromných zdrojov. Sú dodávané a licencované ako
„komerčný počítačový softvér” tak, ako je to definované v DFARS
252.227-7013 (okt 1988), DFARS 252.211-7015 (máj 1991) alebo
DFARS 252.227-7014 (jún 1995), ako „komerčná položka” tak, ako
je to definované vo FAR 2.101(a) (jún 1987) alebo ako „počítačový
softvér s reštrikciou” tak, ako je to definované vo FAR 52.227-19
(jún 1987) (alebo aj v akomkoľvek inom predpise alebo zmluvnej
klauzule). Máte len tie práva k tomuto softvéru a jeho dokumentácii,
aké uvádzajú príslušné klauzuly DFAR a FAR alebo štandardná
softvérová zmluva HP pre daný výrobok.

background image

256 Príloha F Záruka a licenčné práva

SL