HP LaserJet 1200 Printer series - Chybové hlásenia na obrazovke

background image

Chybové hlásenia na obrazovke

Chybové hlásenia na obrazovke

Chybové hlásenie

Riešenie

Tlačiareň neodpovedá/chyba pri
zápise na LPT1

Skontrolujte nasledovné:

Kontrolka Pripravené svieti.

Elektrický kábel a paralelný kábel alebo kábel USB sú správne
pripojené.

Skúste nasledovné:

Odpojte elektrický kábel a paralelný kábel alebo kábel USB na
oboch koncoch a opäť ich pripojte.

Použite iný paralelný kábel typu IEEE-1284 alebo kábel
USB-1F.

Nie je prístup na port (používa sa
inou aplikáciou)

Nastal konflikt zariadení. Tento stav môže nastať ak na vašom
počítači je nainštalované ďalšie zariadenie, pričom je spustený jeho
stavový softvér. Stavový softvér obsadzuje paralelný port počítača a
neumožňuje HP LaserJet 1200 prístup na port.

Skúste nasledovné:

Zrušte všetky stavové okná iných tlačiarní.

Skontrolujte, či nastavenie portu tlačiarne je správne. Otvorte
vlastnosti tlačiarne; pozrite si časť

Vlastnosti tlačiarne

(ovládač)

. Nastavenia portu sú na karte Podrobnosti.

background image

110 Kapitola 9 Odstraňovanie problémov s tlačiarňou

SL

Neprípustná operácia/Porušenie
všeobecnej ochrany/Chyba
Spool 32

Vo Windows sa vyskytol problém so systémovými zdrojmi počítača
(pamäť alebo pevný disk). Chybu odstránite reštartovaním
počítača.

Aby ste sa vyhli takejto chybe v budúcnosti, dodržujte niektoré
alebo všetky tieto odporúčania:

Súčasne majte spustených menej aplikácií. Aplikácie, ktoré
nepoužívate ukončite, ich minimalizácia nestačí. Programy ako
šetriče obrazovky, antivírusové detektory, stavový softvér,
softvér pre prácu s faxom/odkazovačom a programy ponuky
používajú zdroje, ktoré môžete pri tlači potrebovať.

Počas tlačenia sa vyhnite úlohám náročným na pamäť, ako
napr. posielanie faxu alebo spúšťanie video klipov.

Vymažte všetky dočasné súbory (názov_súboru.tmp) z
podadresárov Temp, ako napr. C:\Windows\Temp.

Tlačte s nižším dpi.

Použite alternatívny ovládač tlačiarne (tlačový softvér), ako je
napríklad HP LaserJet III.

Poznámka

Ak používate iný ovládač tlačiarne, stratíte prístup k niektorým
funkciám výrobku.

Chybové hlásenia na obrazovke (pokračovanie)

Chybové hlásenie

Riešenie

background image

SL

Hľadanie riešenia 111