HP LaserJet 1200 Printer series - Windows 2000 server

background image

Windows 2000 server

Pri nastavovaní rozsahu DHCP na serveri Windows 2000 postupujte
nasledovne:

1

Aplikáciu pre správu DHCP vo Windows 2000 spustíte kliknutím
na Start (Štart), Settings (Nastavenia) a Control Panel
(Ovládací panel)
. Otvorte priečinok Administrative Tools
(Nástroje pre administratívu)
a spustite pomocnú aplikáciu
DHCP.

2

V okne DHCP nájdite a vyberte v strome DHCP váš Windows
2000 server. Ak váš server nie je v zozname, vyberte DHCP a
kliknite na ponuku Action (Akcia), aby ste mohli vložiť server.

3

Po výbere vášho servera v strome DHCP kliknite na ponuku
Action a zvoľte New Scope (Nový rozsah). Tým spustíte
sprievodcu Add New Scope (Pridať nový rozsah).

4

V sprievodcovi Add New Scope kliknite na Next (Ďalší).

5

Zadajte názov a popis pre vytváraný rozsah a kliknite na Next.

background image

58 Kapitola 3 Poznávame tlačový server

SL

6

Zadajte rozsah adries IP (počiatočnú a koncovú adresu IP). Tiež
zadajte masku podsiete a kliknite na Next.

Poznámka

Ak používate podsiete, maska podsiete definuje ktorá časť adresy IP
špecifikuje podsieť a ktorá časť špecifikuje klientské zariadenie.

7

Ak je to potrebné, zadajte oblasť adries IP v rámci definovaného
rozsahu ktorú chcete aby server vylúčil a kliknite na Next.

8

Zadajte dĺžku prenájmu adries IP pre vašich klientov DHCP a
kliknite na Next. Hewlett-Packard odporúča, aby ste všetkým
vašim tlačiarňam priradili rezervované adresy IP. Toto môžete
uskutočniť po zadaní rozsahu.

9

Ak chcete konfigurovať možnosti DHCP pre tento rozsah neskôr,
zvoľte No (Nie) a kliknite na Next. Ak chcete konfigurovať
možnosti DHCP teraz, zvoľte Yes (Áno) a kliknite na Next.

a

Podľa potreby zadajte adresu IP routera (alebo predvolenej
brány), ktorý budú klienti využívať a kliknite na Next.

b

Podľa potreby zadajte názov domény a servery DNS (Domain
Name System) pre klientov a kliknite na Next.

c

Podľa potreby špecifikujte názvy serverov WINS a adresy IP a
kliknite na Next.

d

Ak chcete aktivovať možnosti DHCP teraz, zvoľte Yes (Áno) a
kliknite na Next.

10 Úspešne ste nastavili rozsah DHCP na tomto serveri. Sprievodcu

uzavriete kliknutím na Finish (Dokončiť).

11 Konfiguráciu vašej tlačiarne s rezervovanými adresami IP v rámci

rozsahu DHCP uskutočníte podľa nasledujúcich krokov:

a

V strome DHCP otvorte priečinok s vašim rozsahom a zvoľte
Reservations (Rezervácie).

b

Kliknite na ponuku Action (Akcia) a zvoľte New Reservation
(Nová rezervácia)
.

c

Vypíšte príslušné informácie v každom poli, vrátane
rezervovanej adresy IP pre vašu tlačiareň.

Poznámka

Adresu MAC vašej tlačiarne pripojenej na zariadenie
HP JetDirect nájdete na konfiguračnej strane HP JetDirect.

background image

SL

Systémy UNIX 59

d

V položke Supported types (Podporované typy) zvoľte
DHCP only (Iba DHCP) a kliknite na Add (Pridať).

Poznámka

Výber možností Both (Oba) alebo BOOTP only (Iba
BOOTP)
má za následok spustenie konfigurácie BOOTP,
vzhľadom na postupnosť, v ktorej tlačové servery
HP JetDirect spúšťajú požiadavky na konfiguračný protokol.

e

Zadajte iného rezervovaného klienta alebo kliknite na Close
(Zatvoriť)
. Každý rezervovaný klient je pre zadaný rozsah
zobrazený v priečinku Reservations (Rezervácie).

12 Zatvorte aplikáciu pre správu DHCP.