HP LaserJet 1200 Printer series - Pou˛ívanie DHCP

background image

Používanie DHCP

Protokol pre dynamickú konfiguráciu hostiteľa (Dynamic Host
Configuration Protokol, DHCP), definovaný v dokumente Request for
Comments (RFC) 2131 a 2132, je jedným z niekoľkých auto
konfiguračných mechanizmov, ktoré používa tlačový server
HP JetDirect. Ak máte v sieti server DHCP, tlačový server HP JetDirect
automaticky obdrží svoju adresu IP z tohto servera a zaregistruje svoj
názov pomocou niektorej zo služieb pre dynamické prideľovanie
názvov kompatibilnej s RFC 1001 a 1002, pokiaľ máte špecifikovanú
adresu IP servera WINS (Windows Internet Naming Service).

Poznámka

Ak tlačový server HP JetDirect neobdrží svoju konfiguráciu IP v priebehu
dvoch minút, automaticky sa nastaví predvolená adresa IP: 192.0.0.192.
Odporúčame, aby ste neponechávali nastavenú túto adresu, ale aby ste ju
zmenili tak, aby zapadala do systému prideľovania adries vašej siete. Môžete
však použiť túto adresu na počiatočné získanie prístupu k tlačovému serveru,
a potom ju zmeniť na vhodnejšiu. Ak chcete dočasne používať predvolenú
adresu IP, nastavte na vašom počítači adresu IP v rovnakej podsieti, alebo
zabezpečte k nej IP routovanie. Na serveri musia byť k dispozícii služby
DHCP. Ak potrebujete inštalovať alebo aktivovať služby DHCP, pozrite si
systémovú dokumentáciu alebo Pomocníka on-line.

Poznámka

Ak sú tlačový server HP JetDirect a server BOOTP/DHCP umiestnené v
odlišných podsieťach, konfigurácia IP môže zlyhať, pokiaľ routovacie
zariadenie nepodporuje funkciu BOOTP Relay, umožňujúcu prenos
požiadaviek BOOTP medzi podsieťami.