HP LaserJet 1200 Printer series - Záznamy v súbore Bootptab

background image

Záznamy v súbore Bootptab

Nižšie je uvedený príklad záznamov v súbore

/etc/bootptab pre

tlačový server HP JetDirect:

picasso:\
:hn:\
:ht=ether:\
:vm=rfc1048:\
:ha=0001E6123456:\
:ip=192.168.45.39:\
:sm=255.255.255.0:\
:gw=192.168.40.1:\
:lg=192.168.40.3:\
:T144=“hpnp/picasso.cfg”:

Všimnite si, že konfiguračné údaje obsahujú príznaky, ktoré identifikujú
jednotlivé parametre HP JetDirect a ich nastavenia. V nasledujúcej
tabuľke je popis jednotlivých príznakov.

Príznak

Popis

nodename

Názov periférie. Toto je vstupný bod k zoznamu parametrov pre konkrétne
periférne zariadenie. Tento príznak musí byť v súbore uvedený ako prvý. (V príklade
nodename je picasso.)

hn

Príznak názvu hostiteľa. Tento príznak nemá hodnotu, ale zabezpečuje, že démon
BOOTP zavedie názov hostiteľa do tlačového servera HP JetDirect. Názov hostiteľa
býva vytlačený na konfiguračnej strane HP JetDirect. Názov hostiteľa vráti aj sieťová
aplikácia po zadaní požiadavky SNMP sysName.

ht

Príznak označujúci typ hardvéru. V prípade tlačového servera HP JetDirect
nastavte tento príznak na

ether (pre Ethernet) alebo token (pre Token Ring).

Tento príznak musí predchádzať príznaku

ha.

vm

Príznak určujúci formát správy BOOTP (požadovaný). Tento príznak nastavte na
rfc1048.

ha

Príznak definujúci hardvérovú adresu. Hardvérová (MAC) adresa je terminálovou
adresou tlačového servera HP JetDirect na úrovni prepojenia. Túto adresu nájdete
na konfiguračnej strane HP JetDirect pod označením Hardvérová adresa. Na
externých tlačových serveroch HP JetDirect táto adresa je tiež vytlačená na štítku
pripevnenom na tlačový server.

background image

SL

Používanie BOOTP 53

Pri úprave záznamov v súbore bootptab dodržujte nasledujúce
konvenčné pravidlá:

Dvojbodka (:) označuje koniec poľa.

Opačná lomka (\) označuje, že záznam pokračuje na ďalšom
riadku.

Medzery medzi znakmi v riadku nie sú povolené.

Názvy, ako napr. názvy hostiteľov, musia začínať písmenom a
môžu obsahovať iba písmená, čísla, bodky (len u názvov domén)
alebo spojovníky.

Znak podčiarknutia (_) nie je povolený.

Viac informácií nájdete v systémovej dokumentácii alebo v
Pomocníkovi on-line.

ip

Príznak pre adresu IP (požadovaný). Tu sa uvádza adresa IP tlačového servera
HP JetDirect.

gw

Príznak pre adresu IP brány. Tu sa uvádza adresa IP predvolenej brány (routra),
ktorú tlačový server HP JetDirect používa na komunikáciu s ostatnými podsieťami.

sm

Príznak pre masku podsiete. Tlačový server HP JetDirect používa masku podsiete
na identifikáciu podielov adresy IP špecifikujúcich číslo siete a podsiete ako aj
adresu hostiteľa.

lg

Príznak určujúci adresu IP servera pre správy syslog. Toto je adresa servera, kde
tlačový server HP JetDirect odosiela správy syslog.

T144

Špecifický príznak dodávateľa určujúci názov relatívnej cesty konfiguračného
súboru TFTP. Dlhé názvy ciest je možné skrátiť. Názov cesty musí byť ohraničený
úvodzovkami (napr. “cesta”). Viac informácií o formátoch suboru nájdete v časti

Používanie DHCP

.

Poznámka

Štandardná možnosť BOOTP 18 (cesta súborov rozšírení) tiež umožňuje použiť
štandardný príznak (

ef) na špecifikáciu názvu relatívnej cesty konfiguračného

súboru TFTP.

T150

Príznak určujúci adresu IP servera pre TFTP.

T151

Príznak BOOTP-only.

BOOTP-ONLY musíte zadať aby ste zabezpečili, že iné

dynamické konfiguračné metódy, ako napr. DHCP, nebudú používané.

Príznak

Popis

background image

54 Kapitola 3 Poznávame tlačový server

SL