HP LaserJet 1200 Printer series - Konfigurácia servera BOOTP

background image

Konfigurácia servera BOOTP

Poznámka

Hewlett-Packard odporúča, aby bol server BOOTP umiestnený v rovnakej
podsieti, ako tlačiarne ktoré obsluhuje. Routery nemôžu prenášať pakety
BOOTP, pokiaľ nie sú správne konfigurované.

Poznámka

Ak tlačový server HP JetDirect neobdrží svoju konfiguráciu IP v priebehu
dvoch minút, automaticky sa nastaví predvolená adresa IP: 192.0.0.192.
Odporúčame, aby ste neponechávali nastavenú túto adresu, ale aby ste ju
zmenili tak, aby zapadala do systému prideľovania adries vašej siete. Môžete
však použiť túto adresu na počiatočné získanie prístupu k tlačovému serveru,
a potom ju zmeniť na vhodnejšiu. Ak chcete dočasne používať predvolenú
adresu IP, nastavte na vašom počítači adresu IP v rovnakej podsieti, alebo
zabezpečte k nej IP routovanie.

Ak má tlačový server HP JetDirect obdržať svoje konfiguračné údaje
po sieti, musíte na serveroch BOOTP nastaviť príslušné konfiguračné
súbory. Tlačový server využíva BOOTP tak, aby získaval údaje zo
súboru

/etc/bootptab umiestnenom na serveri BOOTP.

Po svojom zapnutí tlačový server HP JetDirect vysiela požiadavku
BOOTP, ktorá obsahuje jeho hardvérovú adresu. Serverový démon
BOOTP prehľadá súbor

/etc/bootptab a porovná MAC adresu.

Po úspešnom výsledku odosiela príslušné konfiguračné údaje
tlačovému serveru HP JetDirect ako odpoveď BOOTP. Konfiguračné
údaje v súbore

/etc/bootptab musia byť správne zadané.

Informácie o spôsobe zadávania údajov nájdete v časti

Záznamy v

súbore Bootptab

.

VÝSTRAHA

Názvy komunít (heslá) tlačiarne nie sú bezpečné. Pri určovaní názvu komunity
tlačiarne, vyberte taký názov, ktorý je odlišný od hesiel používaných inými
systémami vašej siete.

background image

52 Kapitola 3 Poznávame tlačový server

SL