HP LaserJet 1200 Printer series - Inðtalácia tlaèiarne a serveru

background image

Inštalácia tlačiarne a serveru

1

Ukončite všetky otvorené aplikácie.

2

Vložte médium CD-ROM do jednotky CD-ROM. Keď sa objaví
uvítacia obrazovka, postupujte podľa na nej uvedených pokynov.
Keď budete opýtaný na spôsob ako má byť tlačiareň pripojená,
zvoľte Connected to the network (Pripojené do siete) a
kliknite na Next (Ďalej).

Poznámka

Ak sa uvítacia obrazovka neobjaví, kliknite na Start (Štart) a Run (Spustiť).
Napíšte x:setup (kde x je písmeno vašej jednotky CD-ROM) a kliknite na OK.
Ak sa v počítači Macintosh úvodná obrazovka inštalátora nezobrazí, dvakrát
kliknite na ikonu CD na pracovnej ploche, potom kliknite na Inštalátor
HP All-In-One
.

background image

48 Kapitola 3 Poznávame tlačový server

SL

3

Keď je inštalácia už temer dokončená, objaví sa obrazovka s
otázkou, či chcete vytlačiť testovaciu stranu. Kliknite na Yes
(Áno)
.

Poznámka

Ak ste zakúpili tlačový server oddelene, uistite sa, že inštalujete softvér pre
tlačový server, ktorý sa nachádza na médiu CD-ROM dodanom s tlačiarňou.
Preinštalujte tlačový softvér aby ste zabezpečili, že všetky tlačové,
kopírovacie a skenovacie funkcie budú pracovať správne.

Ak sieť používa protokol TCP/IP, môžete použiť doplnkové nástroje na
prispôsobenie konfigurácie tlačového servera pre prostredie vašej
siete.