HP LaserJet 1200 Printer series - Vkladanie originálov do kopírky/skeneru.

background image

Vkladanie originálov do kopírky/skeneru.

Pri vkladaní originálov do kopírky/skenera dbajte na nasledovné
pokyny:

1

Vložte originál stranou, ktorá sa má skenovať, hore. Ak používate
priamu výstupnú dráhu, vložte vizitky dlhšou stranou dopredu.
Viac informácií nájdete v časti

Preventívne opatrenia pri kopírovaní

a skenovaní.

.

2

Upravte vodiace lišty média.

3

Ak chcete skenovať, stlačte na skeneri/kopírke tlačidlo
Skenovať, ak chcete urobiť rýchle kópie, stlačte tlačidlo
Kopírovať.

Poznámka

Keď pridávate nové originály, vždy najprv vyberte originály zo vstupného
zásobníka a stoh vyrovnajte.

VÝSTRAHA

Malé originály uviaznu, ak nebudú vložené korektne.

Poznámka

Ak chcete použiť funkciu OCR (optické rozpoznávanie znakov), originál musí
byť vložený tak, aby text na ňom smeroval vodorovne a hornou hranou dolu.
Viac informácií nájdete v časti

Úprava skenovaného textu (optické

rozpoznávanie znakov)

.

background image

SL

Poznávame softvér 35