HP LaserJet 1200 Printer series - SkenovanÆ obrázok má nízku kvalitu

background image

Skenovaný obrázok má nízku kvalitu

Riešenie

Popis

Nie je originál už druhotne
vytvoreným obrázkom alebo
ďalšou reprodukciou
fotografie?

Reprodukované fotografie, ako sú napríklad fotografie v novinách
alebo časopisoch, sa tlačia pomocou drobných bodiek atramentu,
ktoré interpretujú pôvodnú fotografiu, čo však silne znižuje ich
kvalitu. Po zoskenovaní a následnej tlači alebo zobrazení môžete
zistiť ako tieto atramentové bodky tvoria nežiadúce obrazce. Ak vám
nasledujúce odporúčania nepomôžu vyriešiť váš problém, bude
zrejme potrebné použiť originál s lepšiou kvalitou.

Obrazce sa môžete pokúsiť eliminovať zmenšením rozmerov
skenovaného obrazu. Viac informácií nájdete v časti

Zlepšenie

skenovaných obrázkov v aplikácii HP Document Manager

.

Vytlačením naskenovaného obrazu zistíte, či sa kvalita zlepšila.

Skontrolujte, či máte správne nastavené rozlíšenie a farbu
vzhľadom na typ vykonávanej skenovacej úlohy. Viac informácií
nájdete v časti

Rozlíšenie skenera a farba

.

Kvalita obrazu je po vytlačení
lepšia?

Obraz zobrazený na obrazovke nie je vždy presnou reprezentáciou
kvality skenovania.

Skúste upraviť nastavenia monitora vášho počítača, aby ste
mohli zobraziť viac farieb (alebo úrovní šedej). Túto úpravu
môžete obvykle dosiahnuť voľbou položky Display
(Obrazovka)
v Ovládacom paneli. Pozrite si dokumentáciu k
vášmu počítaču.

Skúste v skenovacom softvéri upraviť rozlíšenie a farbu. Viac
informácií nájdete v časti

Rozlíšenie skenera a farba

.

Obraz je šikmý (skrivený)?

Originál mohol byť vložený nesprávne. Pri vkladaní originálov je
dôležité použiť vodiace lišty médií. Viac informácií nájdete v časti

Vkladanie originálov do kopírky/skeneru.

.

Skenovaný obraz má
nežiadúce škvrny, čiary, biele
vertikálne pásy alebo iné
chyby?

Viac informácií nájdete v časti

Zlepšenie kvality kópie/skenovaného

obrazu

.

Nie je skener špinavý?

Ak je skener špinavý, vytvorený obraz nebude mať optimálnu
svetlosť. Pokyny nájdete v časti

Čistenie kopírky/skenera

.

background image

SL

Hľadanie riešenia 143

Grafika vyzerá ináč ako
originál?

Nastavenia grafiky nemusia byť vhodné pre váš typ skenovacej
úlohy. Skúste zmeniť nastavenia grafiky. K týmto nastaveniam sa
dostanete cez vlastnosti tlačiarne (ovládač). Viac informácií nájdete
v časti

Vlastnosti tlačiarne (ovládač)

.

Riešenie

Popis

background image

144 Kapitola 10 Odstraňovanie problémov s kopírkou/skenerom

SL