HP LaserJet 1200 Printer series - Tlaè konfiguraènej strany

background image

Tlač konfiguračnej strany

Okrem iných položiek na konfiguračnej strane nájdete informácie o
všetkých nastaveniach tlačiarne, o tom, či je skener pripojený, o počte
vytlačených strán, ako aj vzorku kvality tlače. Konfiguračnú stranu
môžete použiť tiež na kontrolu korektnosti tlače.

Konfiguračnú stranu vytlačíte, pokiaľ je tlačiareň v pohotovostnom
stave, stlačením (a pustením) tlačidla Vykonať na ovládacom paneli.

background image

SL

27

2