HP LaserJet 1200 Printer series - Ovládací panel tlaèiarne

background image

Ovládací panel tlačiarne

Ovládací panel tlačiarne sa skladá z dvoch kontroliek a jedného
svietiaceho tlačidla. Na základe spôsobu ako svietia kontrolky možno
určiť stav tlačiarne.

Tlačidlo a kontrolka Vykonať: Stlačte a pustite tlačidlo
Vykonať, aby ste mohli vytlačiť konfiguračnú stranu alebo
pokračovať v tlači pri nastavenom režime manuálneho podávania.

Kontrolka Pripravené: Indikuje, že tlačiareň je v pohotovostnom
režime (pripravená tlačiť).

Kontrolka Pozor: Indikuje, že vstupný zásobník na médiá je
prázdny, tonerový kryt otvorený, tonerová kazeta chýba, alebo
výskyt iných chýb.

Poznámka

Popis kombinácií spôsobu svietenia kontroliek si pozrite v časti

Stavy

kontroliek tlačiarne

.

Kontrolka

Pripravené

(zelená)

Kontrolka

Pozor

(žltá)

Tlačidlo a
kontrolka

Vykonať

(zelené)

background image

16 Kapitola 1 Poznávame tlačiareň

SL