HP LaserJet 1200 Printer series - Vlastnosti tlaèiarne (ovládaè)

background image

Vlastnosti tlačiarne (ovládač)

Pomocou nastavení tlačiarne možno ovládať tlačiareň. Zmeniť je
možné predvolené nastavenia, ako napr. formát a typ médií, tlač na
obe strany papiera (manuálny duplexing), tlač viacerých strán na jeden
list papiera (N-up printing), rozlíšenie a vodoznaky. K vlastnostiam
tlačiarne máte prístup nasledovnými spôsobmi:

Z prostredia softvérovej aplikácie, ktorú používate na tlač.
Uskutočnené zmeny vlastností budú platiť iba v aktuálnej
softvérovej aplikácii.

Z prostredia operačného systému Windows

®

. Uskutočnené

zmeny predvolených vlastností budú platiť pre všetky nasledujúce
tlačové úlohy.

Poznámka

Vzhľadom na to, že mnohé softvérové aplikácie používajú rôzne metódy
prístupu k vlastnostiam tlačiarne, nasledujúca sekcia popisuje iba
najbežnejšie postupy, používané v operačných systémoch Windows 9x,
2000, Millennium, NT

®

4.0 a Macintosh.

Windows 9x, 2000, Millennium a NT 4.0

Zmena vlastností v aktuálnej softvérovej aplikácii:
V softvérovej aplikácii kliknite na File (Súbor), Print (Tlač) a
Properties (Vlastnosti). (Hoci jednotlivé kroky sa môžu odlišovať
v závislosti od softvérovej aplikácie, toto je najbežnejší postup.)

Zmena predvolených vlastností pre všetky nasledujúce
tlačové úlohy:
Kliknite na Start (Štart) v systémovom paneli
Windows, ďalej na Settings (Nastavenia) a Printers
(Tlačiarne)
. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu tlačiarne
ktorú chcete zmeniť a kliknite na Properties (Vlastnosti). (Vo
Windows NT mnohé funkcie nájdete tiež v ponuke Document
Defaults (Predvolené hodnoty dokumentov)
.)

background image

24 Kapitola 1 Poznávame tlačiareň

SL