HP LaserJet 1200 Printer series - Indeks

background image

Indeks 283

Indeks

A

adres IP 183

plik Bootptab 56

adres sprzętowy

identyfikacja 179
plik Bootptab 55

Anulowanie

zlecenie skanowania 97

Anuluj

zlecenie kopiowania 82, 104

AppleTalk

Nazwa 189
Numer sieci 189
Numer węzła 189
STAN 189
Strefa 189
TYP 189

Arkusz wiodący 34
ARP DUPLICATE IP ADDRESS 191
AUTONEGOTIATION 180
azwa społeczności zestawu SNMP

strona konfiguracji 180

B

BAD BOOTP REPLY 193
BAD BOOTP TAG SIZE 193
BAD PACKETS RCVD 182
Biura handlowe

lokalizacja biur 212

biuro handlowe i usługowe 212
blokada panelu sterowania 25
BOOTP 184

konfiguracja 54

BOOTP Server (Serwer BOOTP)

identyfikacja 184

BOOTP/DHCP IN PROGRESS 193
BOOTP/RARP IN PROGRESS 193
brama

plik Bootptab 56

Brama standardowa

strona konfiguracji 183
zobacz też, brama

Broszury

drukowanie 80

C

CF ERR

ACCESS LIST EXCEEDED 193
FILE INCOMPLETE 192
INVALID PARAM 192
LINE TOO LONG 192
MISSING PARAM 192
TRAP LIST EXCEEDED 193
UNKNOWN KEYWORD 192

Charakterystyka techniczna

drukarka 220– 222

papier 252– 257

Kopiarka/skaner 232– 234, 242

CONFIG BY 184
CONFIG FILE 184
Czyszczenie

drukarka 134– 136
Skaner 165
ścieżka wydruku w drukarce 136

D

DATE MANUFACTURED 180
DHCP 184

Serwery Windows 58
Systemy UNIX 57
używanie 57
włączanie lub wyłączanie 63

DHCP NAK 193
Diagnostyka i usuwanie problemów

drukarka 111

komunikaty błędu 116
konfiguracje sygnałów świetlnych 113
obsługa papieru 125, 164
rozwiązanie problemów technicznych

112

usterki obrazu 129
zakleszczenie papieru 137

jakość druku 132
jakość skanu/kopii 160– 163
Kopiarka/skaner

rozwiązanie problemów technicznych

146

rolka pobierająca 140, 142
skaner

zakleszczenie papieru 166

skaner/kopiarka 145

background image

284 Indeks

PO

diagnostyka i usuwanie problemów

błędy PS 123
kłopoty z drukowaniem z komputera

Macintosh 118

komunikaty błędu na stronie konfiguracji

190

DIMM

instalacja 260
usuwanie 263

DISCONNECTING

FROM SERVER 194

dokumenty wrażliwe na ustawienie kontrastu

94

Drukarka

charakterystyka techniczna 220– 222
funkcje i zalety 12
instalacja 11, 45
konfiguracje sygnałów świetlnych 113
opcja podawania papieru 16
opcje wychodzenia papieru 18
panel sterowania 15
pomoc ekranowa 26
składniki 14– 19
sterownik 24
sterowniki, Macintosh 25
ustawienia standardowe 24
właściwości (sterownik) 24
zakleszczenie papieru 137
zakładanie papieru (materiały) 21
zasilanie

opis charakterystyki napięcia 23
wyłączanie 23

zmiana nazwy 122

Drukowanie

anulowanie zlecenia drukowania 82
broszury 80
drukowanie broszur 80
drukowanie na materiałach

folie 67
karty 71
koperty 68, 69
papier firmowy 70

drukowanie na obu stronach papieru 75
drukowanie na obu stronach papieru, karty

77

drukowanie typu n-up 79
drukowanie znaków wodnych 78
w trybie EconoMode (oszczędzanie toneru)

84

wiele stron na arkuszu 79
znaki wodne 78

drukowanie typu n-up 79
Dupleksowanie 75
Dupleksowanie, karty 77
Dyrektor HP LaserJet

wyłączanie 38

E

EconoMode 84

F

FIRMWARE REVISION 179
Folie

drukowanie 67

FRAME TYPE 188
FRAMING

ERRORS RCVD 182

Funkcja OCR 90
Funkcja redagowania zeskanowanego tekstu

(OCR) 90

Funkcje kopiowania 40

G

Gwarancja 268

kaseta z tonerem 270

H

HOST NAME 183
HP FIRST 210
HP JetDirect

Komunikaty błędu 190

HP JetDirect 175X 46, 174

Sprawdzanie sprzętu 195
strona konfiguracji 175

I

I/O Card (Karta wej/wyj)

STATUS 179

Importowanie obrazów 94
Instalacja

drukarka 11, 45
skaner 29

INVALID

GATEWAY ADDRESS 192
IP ADDRESS 191
SERVER ADDRESS 192
SUBNET MASK 192
SYSLOG ADDRESS 192
TRAP DEST ADDRESS 192

IP

informacje o konfiguracji 184

IPX/SPX

Komunikat STAN 187

J

Jakość druku

diagnostyka i usuwanie problemów 132
ustawienia 83

Jakość skanu/kopii

diagnostyka i usuwanie problemów 160–

163

background image

PO

Indeks 285

K

Karty

drukowanie 71

Kaseta z tonerem:

obsługa 105
odzysk na surowce wtórne 107
oszczędzanie toneru, tryb EconoMode

107

zmiana 109

każdy z każdym 46
klient-serwer 46
Kolor 281

wskazówki 279

Komunikat błędu

skaner/kopiarka

diagnostyka i usuwanie problemów 156

komunikaty

Błędy 190

Komunikaty błędu 190

drukarka

konfiguracje sygnałów świetlnych 113
na ekranie 116

Komunikaty na ekranie

drukarka 116

komunikaty na stronie konfiguracji

Komunikaty błędu 190

Konfiguracje sygnałów świetlnych:

drukarka 113

Kontrast

dokumenty wrażliwe na ustawienie

kontrastu 94

regulacja 94, 96

Koperty

drukowanie 68, 69

Kopiarka/skaner

charakterystyka techniczna 232– 234,

242

składniki 31, 33

Kopiowanie

anulowane zlecenia kopiowania 104
dokumenty wrażliwe na ustawienie

kontrastu 94

pokwitowania 94
srodki ostrożności 35
Szybkie kopiowanie 100

L

LAN ERROR

BABBLE 190
CONTROLLER CHIP 190
EXTERNAL LOOPBACK 190
INFINITE DEFERRAL 190
INTERNAL LOOPBACK 190
LOSS OF CARRIER 191
NO LINKBEAT 191
NO SQE 190

RECEIVER OFF 190
RETRY FAULTS 191
TRANSMITTER OFF 190
UNDERFLOW 191

limitu czasu oczekiwania

bieżące ustawienie 185

Lista dostępu

lista kontroli dostępu do hosta 185

M

Macintosh

błędy druku 120
diagnostyka i usuwanie problemów 118
Oprogramowanie do 25
sterowniki drukarek 25
wybór innego 122

maska podsieci 183

parametr pliku bootptab 56

Materiały

charakterystyka techniczna 34, 251
folie, drukowanie 67
karty, drukowanie 71
koperty, drukowanie 68, 69
Kopiarka/Skaner

obsługiwane formaty i rodzaje 34

papier firmowy, drukowanie 70

Materiały drukarskie

charakterystyka techniczna 20
drukarka

wybór 20

Model Number (Numer modelu) 179

N

Najlepsza jakość

ustawienia drukarki 83

Nazwa domeny 185
nazwa społeczności 54

strona konfiguracji 180

NETWORK FRAME TYPE RCVD 188
NETWORK RECONFIG – MUST REBOOT

191

NODE NAME 187
Novell NetWare

Komunikaty błędu 190

NOVRAM ERROR 191
Nr identyfikacyjny wyrobu 180

O

Obraz

dodawanie adnotacji 97
usterki

drukarka 129

wprowadzanie ulepszeń 96

Obsługa klientów 205

background image

286 Indeks

PO

Obsługa papieru

drukarka

diagnostyka i usuwanie problemów 125,

164

Obsługiwane przeglądarki sieciowe 51
Opis charakterystyki napięcia

drukarka 23

Oprogramowanie

Macintosh 25
Panel sterowania kopiarki 40
Pomocnika autora 37
Program narzędziowy HP LaserJet Utility do

Macintosha 25

Pulpit z dokumentami LaserJet 38
sterowniki drukarek w Macintoshu 25
umowa o licencję 266
Ustawienia szybkiego kopiowania 40
właściwości drukarki (sterownik) 24
zestaw narzędzi LaserJet 40

Oszczędzanie toneru

EconoMode 84

OUT OF BUFFERS 191

P

PACKETS TRANSMITTED 182
Pamię

DIMM

instalacja 260

Pamięć

DIMM

dostępna 262
sprawdzanie 262
usuwanie 263

Panel sterowania

drukarka 15
skaner 32

panel sterowania

blokada 25

Panel sterowania kopiarki 40
Papier

charakterystyka techniczna

drukarka 252– 257

obsługiwane formaty i rodzaje

drukarka 20
Kopiarka/Skaner 34

wybór 20, 251
zakładanie

drukarka 21
Kopiarka/Skaner 36

Papier firmowy

drukowanie 70

Pliki opisu drukarki postscriptowej, zobacz

„pliki PPD”

pliki PPD

Macintosh 25
wybór innego 122

Pobieranie obrazu 94
poczta elektroniczna, skanowanie 88
Podawanie ręczne 74
połączenia sieciowe

zmiana ustawień 41

Pomoc techniczna 202

America Online 207
CompuServe 208
dostępność 198
dysk kompaktowy pomocy technicznej HP

209

HP FIRST 210
sieć WWW 207
usługi komputerowe 207

Pomoc, ekranowa 26

drukarka 26
uruchamianie 43

Pomocnika autora

funkcje 37
uruchamianie 37

PORT CONFIG 179
PORT SELECT 179
POSTSCRIPT MODE NOT SELECTED 194
Program narzędziowy HP LaserJet Utility 25

do Macintosha 25

Programu centrum fotograficznego HP

LaserJet

Centrum fotograficzne HP LaserJet 42

Protokół Bootstrap 52
Protokół dynamicznej konfiguracji hosta

(DHCP) 57

protokół lokalizacji usługi (SLP) 185
Przechowywanie zeskanowanych obrazów

92

Windows 9.x & NT 4.0 92

Przeglądarki sieciowe, obsługiwane 51
Przycinanie obrazu 96
Pulpit z dokumentami LaserJet

funkcje 38
uruchamianie 38

R

Ręczne dupleksowanie 75
Ręczne dupleksowanie kart 77
Redagowanie zeskanowanego tekstu (OCR)

90

Rodzaj początkowej ramki 187
Rolka pobierająca

czyszczenie 142
zmiana 140

Rozdzielczość 280

wskazówki 279

background image

PO

Indeks 287

S

Serwer BOOTP 54
Serwer DHCP

identyfikacja 184

Serwer DNS 57, 185
serwer druku

Diagnostyka i usuwanie problemów 174
Komunikaty błędu 177
konfiguracje sygnałów świetlnych 176

Serwer RARP

identyfikacja 184

serwer syslog

identyfikacja 185
parametr pliku bootptab 56

Serwer WINS 185

i DHCP 57

sieć

Komunikaty błędu 190

Skaner

instalacja 29
panel sterowania 32
podajnik papieru 33
zakleszczenie papieru 166

Skaner/kopiarka

zdejmowanie z drukarki 169

Skanowanie

anulowane zlecenia skanowania 97
dodawanie adnotacji 97
dokumenty wrażliwe na ustawienie

kontrastu 94

pokwitowania 94
poprawa jakości zeskanowanych obrazów

96

przechowywanie zeskanowanych obrazów

92

redagowanie zeskanowanego tekstu (OCR)

90

skanowanie do programu poczty

elektronicznej 88

skanowanie obrazu 94
sposoby 87
srodki ostrożności 35

Składniki

drukarka 14– 19
Kopiarka/skaner 31, 33

Stan

AppleTalk 189
Ogólny 179

Status (Stan)

IPX/SPX 187
TCP/IP 183

Statystyka sieciowa 182
sterownik drukarki Laser Writer 25
Szybkie kopiowanie 40

ustawienia 101
wykonywanie 100

Szybsze drukowanie

ustawienie drukarki 83

System pomocy ekranowej, uruchamianie 43

Ś

Środki ostrożności

drukarka

zakleszczenie papieru 137

kopiowanie 35
skaner

zakleszczenie materiałów 166

skanowanie 35

T

TCP/IP

Komunikat STAN 183

TFTP

Komunikaty błędu 193
Serwer 54, 184

Toner

rozmieszczanie 108
Tryb EconoMode (oszczędzanie toneru)

84

TOTAL PACKETS RCVD 182
tryby

podgląd 87
skanowanie 87

U

UNABLE TO

CONNECT DHCP SERVER 194

UNICAST PACKETS RCVD 182
UNSENDABLE PACKETS 182
Usługi

dostępność 198
Formularz z informacjami dla punktu

pomocy technicznej 201

lokalizacja biur 212
sprzęt 198
umowy 209
usługi naprawcze 209

Usługi i pomoc techniczna

dostępność 198
zobacz też: pomoc techniczna 197

Ustawienia

jakość druku 83
Szybkie kopiowanie, zmiana 101
właściwości drukarki (sterownik) 24

Ustawienia standardowe

jakość druku 83
Szybkie kopiowanie 101
właściwości drukarki (sterownik) 24

background image

288 Indeks

PO

Usterki obrazu

drukarka

druk zbyt jasny lub wyblakły 129
pionowe linie 130
plamki toneru 129
rozmazanie toneru 130
rzadki toner 131
skrzywienie strony 132
szare tło 130
ubytki 129
usterki powtarzające się na linii pionowej

strony 131

zawijanie się kartki lub falowanie druku

132

zmarszczki lub zagięcia 132
zniekształcone znaki 131

Kopiarka/skaner

czarne kropki lub smugi 162
niepożądane linie 162
niewyraźny tekst 162
obwódka toneru wokół znaków 163
pionowe białe paski 161
puste strony 161
wydruk zbyt jasny lub ciemny 161
zmniejszony obraz 163

używanie protokołu RARP 64

W

wbudowany serwer sieciowy 50
WEB JETADMIN URL 186
Wiele stron na arkuszu

drukowanie 79

Właściwości drukarki

drukowanie broszur 80
ręczne dupleksowanie 75
ustawienia jakości druku; 83
wiele stron na arkuszu 79
znaki wodne 78

wybór

innego pliku PPD 122

wyłączanie paska narzędziowego Dyrektor

HP LaserJet 38

Wyposażenie dodatkowe i składanie

zamówień

informacje 273

Wyposażenie dodatkowe i składanie

zamówień.

numery części 273

X

XMIT COLLISIONS 182
XMIT LATE COLLISIONS 182

Z

Zakleszczenie materiałów

drukarka 137
skaner 166

Zakleszczenie papieru

drukarka

czyszczenie 137

skaner

czyszczenie 166

Zakładanie

dokumenty do kopiowania/skanowania 36

Zapobieganie usterkom 160
Zasilanie

drukarka

opis charakterystyki napięcia 23
wyłączanie 23

zestaw narzędzi LaserJet 40

funkcje 40
uruchamianie 40

Zgodność

LaserJet III 83

zmiana nazwy drukarki 122
Znaki wodne 78

background image
background image

hp

LaserJet 1200

series products

copyright © 2001
Hewlett-Packard Company

www.hp.com/support/lj1200
www.hp.com/support/lj1220