HP LaserJet 1200 Printer series - Umowa o licencjê na oprogramowanie firmy Hewlett-Packard:

background image

Umowa o licencję na oprogramowanie firmy
Hewlett-Packard:

UWAGA: KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA PODLEGA
PODANYM NIŻEJ WARUNKOM LICENCJI FIRMY

HEWLETT-PACKARD NA OPROGRAMOWANIE. KORZYSTANIE Z

OPROGRAMOWANIA OZNACZA PRZYJĘCIE TYCH WARUNKÓW
PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

WARUNKI LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE HP

Użytkowanie załączonego oprogramowania podlega następującym
warunkom licencji, o ile nie została podpisana odrębna umowa z firmą
Hewlett-Packard.

Udzielenie licencji. Firma Hewlett-Packard udziela licencji na
użytkowanie jednego egzemplarza oprogramowania. „Użytkowanie”
oznacza przechowywanie, ładowanie, instalowanie, uruchamianie lub
wyświetlanie oprogramowania. Użytkownik nie może modyfikować
oprogramowania ani wyłączać żadnych funkcji związanych z licencją
lub kontrolą oprogramowania. Jeżeli licencja została wydana na
„jednoczesne użytkowanie”, oprogramowanie nie może być
jednocześnie użytkowane przez liczbę użytkowników większą od
liczby użytkowników do tego uprawnionych.

Własność. Oprogramowanie stanowi chronioną prawem autorskim
własność firmy Hewlett-Packard lub jej dostawców będących osobami
trzecimi. Licencja nie ustanawia tytułu ani własności oprogramowania
ani nie jest aktem sprzedaży żadnych praw do tego oprogramowania.
W przypadku naruszenia niniejszych warunków licencji osoby trzecie
jako dostawcy firmy Hewlett-Packard mogą chronić swoje prawa.

Kopie i adaptacje. Użytkownik może wykonywać kopie lub adaptacje
oprogramowania jedynie do celów archiwalnych lub gdy kopiowanie
albo adaptacja stanowi niezbędną czynność w ramach uprawnionego
korzystania z oprogramowania. Na wszystkich kopiach i adaptacjach
muszą być odtworzone wszystkie noty dotyczące praw autorskich,
które znajdują się w oryginalnym oprogramowaniu. Nie wolno
kopiować oprogramowania do żadnych publicznych sieci
komputerowych.

background image

PO

Umowa o licencję na oprogramowanie firmy Hewlett-Packard: 267

Zakaz demontażu i rozszyfrowania. Nie wolno demontować ani
dekompilować oprogramowania bez uprzedniego uzyskania pisemnej
zgody firmy HP. W niektórych krajach zgoda firmy HP na ograniczony
demontaż lub dekompilację może nie być wymagana. Na żądanie firmy
użytkownik przedstawi firmie HP w miarę szczegółową informację o
demontażu lub dekompilacji. Nie wolno rozszyfrowywać
oprogramowania, chyba że stanowi to niezbędny element jego
działania.

Transfer. Licencja automatycznie ustaje z chwilą transferu
oprogramowania. W przypadku transferu należy dostarczyć
oprogramowanie oraz wszystkie kopie i przynależną dokumentację
osobie przyjmującej. Warunkiem transferu jest przyjęcie warunków
licencji przez osobę przyjmującą.

Wypowiedzenie. Firma HP może po uprzedzeniu wypowiedzieć
licencję za niedopełnienie dowolnego warunku licencji. Po
wypowiedzeniu użytkownik musi niezwłocznie zniszczyć
oprogramowanie i wszelkie jego kopie, adaptacje i części scalone w
dowolnej postaci.

Wymogi eksportowe. Nie wolno eksportować ani re-eksportować
oprogramowania ani jego kopii lub adaptacji, jeśli stanowi to
naruszenie obowiązujących przepisów prawnych i administracyjnych.

Ograniczone uprawnienia rządu USA. Oprogramowanie i wszelka
towarzysząca mu dokumentacja zostały opracowane całkowicie na
koszt prywatny. Są one dostarczane i licencjonowane jako
odpowiednio: „komercyjne oprogramowanie komputerowe” zgodnie z
definicją podaną w przepisach DFARS 252.227-7013
(październik 1988), DFARS 252.211-7015 (maj 1991) lub DFARS
252.227-7014 (czerwiec 1995), jako „obiekt wymiany towarowej”
zgodnie z definicją podaną w przepisach FAR 2.101(a)
(czerwiec 1987) lub jako „oprogramowanie komputerowe objęte
restrykcjami” zgodnie z definicją podaną w przepisach FAR
52.227-19 (czerwiec 1987) (lub zgodnie z przepisami wydanymi przez
inną równoważną agencję albo zgodnie z klauzulą umowy).
Użytkownikowi przysługują tylko te uprawnienia, które zostały
udzielone w stosunku do takiego oprogramowania i wszelkiej
towarzyszącej mu dokumentacji przez odpowiednie przepisy DFAR lub
FAR lub przez standardową umowę z firmą HP na korzystanie z
oprogramowania.

background image

268 Załącznik F Gwarancja i warunki udzielania licencji

PO