HP LaserJet 1200 Printer series - Oœwiadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard

background image

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy
Hewlett-Packard

1.

Firma HP gwarantuje użytkownikowi, że sprzęt, akcesoria i materiały eksploatacyjne
firmy HP będą wolne od usterek materiałowych i wykonawczych w ciągu podanego
powyżej okresu od daty zakupu. Jeżeli firma HP zostanie zawiadomiona o takich
usterkach w okresie trwania gwarancji, to według własnej decyzji naprawi lub wymieni
wadliwe wyroby. Wyroby zastępcze mogą być nowe lub jak nowe

2.

HP gwarantuje użytkownikowi, że prawidłowo zainstalowane i użytkowane
oprogramowanie firmy HP będzie prawidłowo wykonywało instrukcje programowe i nie
zepsuje się z powodu usterek materiałowych i wykonawczych w ciągu podanego
powyżej okresu od daty zakupu. Jeżeli firma HP zostanie zawiadomiona o takich
usterkach w okresie gwarancyjnym, to wymieni nośniki oprogramowania, które z powodu
tych usterek nie wykonuje instrukcji programowych

3.

Firma HP nie gwarantuje ciągłego ani bezbłędnego działania wyrobów firmy HP. Jeżeli
firma HP nie będzie w stanie naprawić lub wymienić wyrobu bez nadmiernej zwłoki,
przywracając go do stanu gwarantowanego, użytkownikowi przysługiwać będzie prawo
do zwrotu ceny zakupu po szybkim zwróceniu wyrobu.

4.

Wyroby firmy HP mogą zawierać części fabrycznie przywrócone do stanu funkcjonalnie
równoważnemu częściom nowym lub też takie części, które mogły podlegać
okazjonalnemu użyciu.

5.

Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: (a) niewłaściwą lub nieodpowiednią
konserwacją lub kalibracją, (b) współdziałaniem z oprogramowaniem, złączami,
częściami lub materiałami eksploatacyjnymi nie dostarczonymi przez firmę HP, (c)
nieuprawnioną modyfikacją lub niewłaściwym użyciem, (d) eksploatacją w warunkach
otoczenia przekraczających opublikowane dane techniczne lub (e) niewłaściwym
przygotowaniem lub utrzymaniem miejsca użytkowania wyrobu.

6.

FIRMAHP NIE UDZIELA ŻADNEJ INNEJ GWARANCJI ANI ZAPEWNIENIA,
ZARÓWNO NA PIŚMIE, JAK I USTNIE
. W GRANICACH WYZNACZONYCH PRZEZ
MIEJSCOWE PRZEPISY, WSZELKA RĘKOJMIA LUB ZAPEWNIENIA CO DO
SPRZEDAWALNOŚCI, ZADAWALAJĄCEJ JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONEGO CELU OGRANICZONE SĄ DO OKRESU GWARANCJI UDZIELONEJ
POWYŻEJ. Niektóre kraje, stany i prowincje nie zezwalają na ograniczenie czasu trwania
rękojmi i wobec tego powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć
zastosowania. Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi określone uprawnienia, a
ponadto mogą mu przysługiwać inne uprawnienia w różnych krajach, stanach i
prowincjach.

OKRES TRWANIA GWARANCJI:

Jeden rok od daty zakupu.

background image

PO

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard 269

7.

W GRANICACH DOZWOLONYCH PRZEZ MIEJSCOWE PRZEPISY, PRZEWIDZIANE W
TEJ GWARANCJI ŚRODKI PRAWNE SĄ JEDYNYMI, JAKIE PRZYSŁUGUJĄ
UŻYTKOWNIKOWI. Z WYJĄTKAMI PODANYMI POWYŻEJ. FIRMA HP LUB JEJ
DOSTAWCY NIE BĘDĄ W ŻADEN SPOSÓB ODPOWIEDZIALNI ZA UTRATĘ DANYCH
ANI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYCZYNOWE ANI NASTĘPCZE
(W TYM POLEGAJĄCE NA UTRACIE ZYSKÓW LUB DANYCH), ANI TEŻ ZA INNE
SZKODY, OPARTE NA UMOWIE, DZIAŁANIU POZAPRAWNYM LUB INNYM. W
niektórych krajach, stanach i prowincjach wyłączenie lub ograniczenie szkód
przyczynowych i następczych jest niedozwolone i wobec tego powyższe ograniczenie
lub wyłączenie może nie mieć zastosowania.

TRANSAKCJE DETALICZNE W AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII: ZAWARTE TU
WARUNKI GWARANCYJNE, W RAMACH PRAWNIE DOPUSZCZALNYCH, NIE
WYKLUCZAJĄ, NIE OGRANICZAJĄ ANI NIE ZMIENIAJĄ PRZYSŁUGUJĄCYCH
NABYWCY PRAW, LECZ STANOWIĄ DODATEK DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW,
ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRZEDAŻY TEGO PRODUKTU

background image

270 Załącznik F Gwarancja i warunki udzielania licencji

PO