HP LaserJet 1200 Printer series - Dostêp do funkcji regulacji kontrastu

background image

Dostęp do funkcji regulacji kontrastu

Szybkie kopiowanie: Na pasku narzędziowym Dyrektor
HP LaserJet kliknij opcję Zestaw narzędzi (Toolbox) i opcję
Konfiguracja urządzenia HP LaserJet. Po otwarciu okna
Konfiguracja urządzenia HP LaserJet kliknij kartę
Kopiowanie.

Pasek narzędziowy Dyrektor HP LaserJet nie jest
uruchomiony:
Zapoznaj się z sekcją

Dyrektor HP LaserJet

(Windows 9x, 2000, Millennium, NT 4,0 i Mac OS)

.

Kopiowanie wielofunkcyjne: Otwórz program kopiarki
HP LaserJet. Zapoznaj się z instrukcjami w sekcji

Używanie

programu Kopiarka HP LaserJet (HP LaserJet Copier)

.