HP LaserJet 1200 Printer series - Wpisy pliku Bootptab

background image

Wpisy pliku Bootptab

Poniżej podano przykład wpisów pliku

/etc/bootptab

dla serwera

druku HP JetDirect.

picasso:\
:hn:\
:ht=ether:\
:vm=rfc1048:\
:ha=0001E6123456:\
:ip=192.168.45.39:\
:sm=255.255.255.0:\
:gw=192.168.40.1:\
:lg=192.168.40.3:\
:T144=“hpnp/picasso.cfg”:

Należy zauważyć, że dane konfiguracyjne zawierają znaczniki
identyfikujące różne parametry serwera HP JetDirect i ich ustawienia.
Tabela poniżej zawiera opisy tych znaczników.

Znacznik

Opis

nodename
(nazwa
węzła)

Nazwa urządzenia peryferyjnego. Jest to wpis wejściowy listy parametrów
określonego urządzenia peryferyjnego. Musi być ona pierwszym znacznikiem
wpisu. (Na podanym przykładzie

nodename to picasso.)

hn

Znacznik nazwy hosta. Znacznik ten nie ma żadnej wartości, ale powoduje
załadowanie nazwy hosta do serwera druku HP JetDirect przez demona protokołu
BOOTP. Nazwa hosta jest wydrukowana na stronie konfiguracji serwera druku HP
JetDirect lub program sieciowy przysyła nazwę hosta na żądanie sysName
protokołu SNMP.

ht

Znacznik rodzaju sprzętu. Dla serwera druku HP JetDirect znacznik ten powinien
być ustawiony jako

ether (w sieci Ethernet) lub token (w sieci Token Ring).

Znacznik ten musi poprzedzać znacznik

ha.

vm

Znacznik formatu protokołu BOOTP (wymagany). Ustaw go w pozycję

rfc1048.

ha

Znacznik adresu sprzętowego. Adresem sprzętowym (MAC) jest adres poziomu
łącza lub adres stacji serwera druku HP JetDirect. Adres ten znajduje się na stronie
konfiguracji serwera HP JetDirect jako Hardware Address (Adres sprzętowy). W
zewnętrznych serwerach druku HP JetDirect adres ten jest również wydrukowany
na naklejce przyklejonej do serwera.

background image

56 Rozdział 3 Opis obsługi serwera druku

PO

Używaj następującej konwencji wpisów do pliku bootptab:

Dwukropek (:) oznacza koniec pola.

Ukośnik wsteczny (\) oznacza kontynuację wpisu na następnej
linii.

Niedozwolone są odstępy pomiędzy znakami na linii.

Nazwy, takie jak nazwa hosta, muszą zaczynać się literą i mogą
zawierać jedynie litery, cyfry, kropki (tylko w nazwach domen) lub
łączniki.

Znak podkreślenia (_) jest niedozwolony.

Dodatkowe informacje znajdują się w dokumentacji systemu lub
pomocy ekranowej.

ip

Znacznik adresu IP (wymagany). To jest adres IP serwera druku HP JetDirect.

gw

Znacznik adresu bramy IP. To jest adres IP standardowej bramy (routera), jakiej
serwer druku HP JetDirect używa do komunikacji z innymi podsieciami.

sm

Znacznik maski podsieci. Serwer druku HP JetDirect używa maski podsieci do
identyfikacji części adresu IP, który określa numer sieci i podsieci i adres hosta.

lg

Znacznik adresu IP serwera syslog. To jest adres serwera, do którego serwer
druku HP JetDirect wysyła komunikaty syslog.

T144

Znacznik producenta, który określa nazwę względnej ścieżki pliku konfiguracji
protokołu TFTP. Można obcinać długie nazwy ścieżek. Nazwa ścieżki musi być
umieszczona w cudzysłowie (np. “pathname”). Dodatkowe informacje o formatach
plików znajdują się w sekcji

Używanie protokołu DHCP

.

Uwaga

Standardowa opcja 18. protokołu BOOTP (ścieżka pliku rozszerzeń) umożliwia
również standardowemu znacznikowi (

ef) określenie nazwy względnej ścieżki

pliku konfiguracji protokołu TFTP.

T150

Znacznik adresu IP serwera TFTP.

T151

Znacznik wyłączności BOOTP-only. Należy określić

BOOTP-ONLY w celu

upewnienia się, że inne sposoby konfiguracji, takie jak protokołem DHCP, nie będą
używane.

Znacznik

Opis

background image

PO

Używanie protokołu DHCP 57