HP LaserJet 1200 Printer series - Serwer Windows NT 4.0

background image

Serwer Windows NT 4.0

W celu konfiguracji puli adresów DHCP w serwerze Windows NT 4.0
należy wykonać następujące czynności:

1

W serwerze Windows NT otwórz okno Program Manager
(Menadżer programów)
i dwukrotnie kliknij ikonę Network
Administrator (Administrator sieci)
.

2

Dwukrotnie kliknij ikonę DHCP Manager (Menadżer DHCP).

3

Wybierz opcję Server (Serwer) i wybierz opcję Server Add (Adr.
servera)
.

4

Wpisz adres IP serwera i kliknij OK w celu powrotu do okna
DHCP Manager (Menadżer DHCP).

5

Na liście serwerów DHCP wybierz nazwę właśnie dodanego
serwera, wybierz opcję (Scope) (Zakres) i wybierz opcję Create
(Utwórz)
.

6

Wybierz opcję Set up the IP Address Pool (Konfiguracja puli
adresów IP)
. W sekcji IP Address Pool (Pula adresów IP)
ustaw zakres adresów IP, wpisując początkowy adres IP w polu
Start Address (Początkowy adres) a końcowy adres IP w polu
End Address (Końcowy adres) Wpisz też maskę podsieci,
której dotyczy pula adresów IP. Początkowe i końcowe adresy IP
określają punkty krańcowe puli adresów przypisanych temu
zakresowi.

background image

PO

Systemy UNIX 59

Uwaga

Można też wyłączyć zakresy adresów IP wewnątrz puli.

7

W sekcji Lease Duration (Czas dzierżawy) wybierz opcję
Unlimited (Nieograniczony) i następnie OK. W celu uniknięcia
kłopotów związanych ze zmiennymi adresami IP, firma
Hewlett-Packard zaleca przypisywanie wszystkim używanym
drukarkom adresów IP z bezterminowymi okresami dzierżawy.
Trzeba jednak pamiętać, że wybranie bezterminowych okresów
dzierżawy dla adresów puli powoduje, że wszyscy klienci tej puli
będą mieli bezterminowe okresy dzierżawy.

Uwaga

Jeżeli klienci w sieci mają mieć terminowe okresy dzierżawy,
można ustawić określony czas dzierżawy, ale należy
skonfigurować wszystkie drukarki jako klientów zarezerwowanych
dla tej puli.

8

Jeżeli przypisałeś bezterminowe dzierżawy, przejdź do punktu 9.
Jeżeli nie, wybierz opcję Scope (Zakres) i wybierz opcję Add
Reservations (Dodaj rezerwacje)
w celu konfiguracji drukarek
jako zarezerwowanych klientów. Dla każdej drukarki wykonaj
następujące czynności w oknie Add Reserved Clients (Dodaj
zarezerwowanych klientów)
:

a

Wpisz wybrany adres IP.

b

Weź adres sprzętowy (MAC) ze strony konfiguracji i wpisz go
w pole Unique Identifier (Unikatowy identyfikator).

c

Wpisz nazwę klienta (dozwolona jest każda nazwa)

d

W celu dodania zarezerwowanego klienta, wybierz opcję Add
(Dodaj)
. W celu usunięcia rezerwacji w oknie DHCP
Manager (Menadżer DHCP)
wybierz opcję Scope
(Zakres)
i wybierz opcję Active Leases (Aktywne
dzierżawy)
. W oknie Active Leases (Aktywne dzierżawy)
wybierz nazwę rezerwacji do usunięcia i wybierz opcję
Delete (Usuń).

9

W celu powrotu do okna DHCP Manager (Menadżer DHCP)
wybierz opcję Close (Zamknij).

background image

60 Rozdział 3 Opis obsługi serwera druku

PO

10 Jeżeli nie planujesz używać systemu WINS, przejdź do punktu 11.

W innym przypadku wykonaj następujące czynności w celu
skonfigurowania serwera DHCP.

a

W oknie DHCP Manager (Menadżer DHCP) wybierz DHCP
Options (Opcje DHCP)
i wybierz jedną z następujących
opcji:
Zakres (Scope) — Jeżeli chcesz tylko korzystać z usług
nazewniczych w wybranym zakresie (puli).
Global (Globalnie) — Jeżeli korzystać z usług nazewniczych
we wszystkich zakresach (pulach).

b

Dodaj serwer na listę Active Options (Aktywne opcje). W
oknie DHCP Options (Opcje DHCP) wybierz opcję
WINS/NBNS Servers (044) na liście Unused Options
(Niewykorzystanie opcje)
Wybierz opcję Dodaj i wybierz
OK.

c

Może się pojawić ostrzeżenie, żądające podania rodzaju
węzła. Tę czynność opisano w punkcie 10d.

d

W celu uzyskania adresu IP serwera WINS, wykonaj
następujące czynności:

e

Wybierz opcję Value (Wartość) i Edit Array (Edycja
tablicy)
.

f

W oknie IP Address Array Editor (Edytor tablicy adresów
IP)
wybierz opcję Delete (Usuń) w celu usunięcia
niepożądanych, uprzednio ustawionych adresów. Wpisz
adres IP serwera WINS i wybierz opcję Add (Dodaj).

g

Po pojawieniu się adresu na liście adresów IP, wybierz opcję
OK, która spowoduje powrót na okno DHCP Options (Opcje
DHCP)
. Jeżeli dodany adres znajduje się na liście adresów IP
(koło spodu okna), wróć do punktu 10d. Jeżeli nie, powtórz
czynności opisane w punkcie 10c.

h

W oknie DHCP Options (Opcje DHCP) wybierz opcję
rodzaju węzła WINS/NBT Node Type (046) z listy Unused
Options (Nieużywane opcje)
. Wybierz opcję Add (Dodaj)
w celu dodania rodzaju węzła na listę Active Options
(Aktywne opcje)
. W polu Byte (Bajt) wpisz 0x4 w celu
oznaczenia mieszanego rodzaju węzła i wybierz OK.

11 W celu powrotu do okna Program Manager (Menadżer

programów), kliknij Close (Zamknij).

background image

PO

Systemy UNIX 61