HP LaserJet 1200 Printer series - Serwer Windows 2000

background image

Serwer Windows 2000

W celu konfiguracji puli DHCP w serwerze Windows 2000 należy
wykonać następujące czynności:

1

W celu uruchomienia programu menadżera DHCP w systemie
Windows 2000 kliknij opcję Start, Settings (Ustawienia) i
Control Panel (Panel kontrolny). Otwórz folder Administrative
Tools (Narzędzia administracyjne)
i uruchom program
narzędziowy DHCP.

2

W oknie DHCP znajdź i wybierz serwer 2000 w drzewie DHCP.
Jeżeli serwera tam nie ma, wybierz opcję DHCP i klikni menuj
Action (Działanie) w celu dodania nazwy serwera na listę..

3

Po wybraniu serwera w drzewie DHCP kliknij menu Action
(Działanie)
i wybierz opcję New Scope (Nowy zakres).
Spowoduje to uruchomienie kreatora Add New Scope
(Dodawanie nowego zakresu)
.

4

W oknie kreatora Add New Scope (Dodawanie nowego
zakresu)
kliknij Next (Dalej).

5

Wpisz nazwę i opis dodanego zakresu i kliknij Next (Dalej).

6

Wpisz zakres adresów IP dla dodanej puli (adresy początkowe i
końcowe IP). Wpisz też maskę podsieci i kliknij Next (Dalej).

Uwaga

Jeżeli korzystasz z podsieciowania, maska podsieci oznacza, która część
adresu IP określa podsieć, a która określa urządzenie klienta.

7

Jeżeli trzeba, wpisz zakres adresów IP w puli, które mają być
wyłączone z użycia przez serwer i kliknij Next (Dalej).

8

Wpisz czas dzierżawy adresu IP dla klientów DHCP i kliknij Next
(Dalej)
. Firma Hewlett-Packard zaleca przypisanie
zarezerwowanych adresów IP wszystkim używanym drukarkom.
Można to zrobić po skonfigurowaniu zakresu.

9

W celu późniejszego skonfigurowania opcji DHCP dla tego
zakresu wybierz Nie i kliknij Next (Dalej). W celu
natychmiastowego skonfigurowania opcji DHCP wybierz Yes i
kliknij Next (Dalej).

a

Jeżeli trzeba, wpisz adres IP routera (lub bramy
standardowej), który będzie używany przez wszystkich
klientów i kliknij Next (Dalej).

b

Jeżeli trzeba, wpisz nazwę domeny i nazwy serwerów DNS
dla klientów i kliknij Next (Dalej).

background image

62 Rozdział 3 Opis obsługi serwera druku

PO

c

Jeżeli trzeba, podaj nazwy serwerów WINS i adresy IP i kliknij
Next (Dalej).

d

W celu aktywacji opcji DHCP kliknij Yes i kliknij Next (Dalej).

10 Została wykonana pomyślna konfiguracja zakresu DHCP na tym

serwerze. W celu zamknięcia programu kreatora kliknij Finish
(Koniec)
.

11 W celu skonfigurowania na drukarce zarezerwowanego adresu IP

wewnątrz zakresu DHCP wykonaj następujące czynności:

a

W drzewie DHCP otwórz folder swojego zakresu i wybierz
opcję Reservations (Rezerwacje).

b

Kliknij menu Action (Akcja) i wybierz opcję New
Reservation (Nowa rezerwacja)
.

c

Wpisz odpowiednią informację w każdym polu, łącznie z
zarezerwowanym adresem IP używanej drukarki.

Uwaga

Adres MAC drukarki podłączonej do serwera druku
HP JetDirect znajduje się na stronie konfiguracji serwera
HP JetDirect.

d

W polu Supported types (Obsługiwane rodzaje) wybierz
opcję DHCP only (Tylko DHCP) i kliknij opcję Add (Dodaj).

Uwaga

Wybór opcji Both (Obydwie) lub BOOTP only (Tylko
BOOTP)
spowoduje konfigurację protokołem BOOTP z
powodu kolejności, w jakiej serwery druku HP JetDirect
wydają żądania protokołów konfiguracyjnych.

e

Określ innego zarezerwowanego klienta lub kliknij opcję
Close (Zamknij). Nazwy dodanych zarezerwowanych
klientów pojawią się w folderze Reservations (Rezerwacje)
dla tego zakresu.

12 Zamknij program menadżera DHCP.

background image

PO

Systemy UNIX 63