HP LaserJet 1200 Printer series - Komunikaty b¸êdu

background image

Komunikaty błędu

Kod błędu i komunikat

Opis

02

LAN ERROR – INTERNAL

LOOPBACK

Podczas autotestu serwer druku rozpoznał błąd wewnętrznego
testu zwrotnego. Serwer druku może być uszkodzony. Jeżeli błąd
występuje nadal, wymień serwer druku.

03

LAN ERROR – EXTERNAL

LOOPBACK

Serwer druku jest nieprawidłowo podłączony do sieci lub jest
uszkodzony. Upewnij się, że serwer druku jest prawidłowo
podłączony do sieci. Sprawdź też okablowanie i złącza.

07

LAN ERROR –

CONTROLLER CHIP

Sprawdź połączenia sieciowe. Jeżeli nie ma uszkodzeń połączeń,
przeprowadź autotest zasilania: wyłącz i ponownie włącz drukarkę.
Jeżeli błąd występuje nadal, wymień serwer druku.

08

LAN ERROR – INFINITE

DEFERRAL

Wystąpiło przeciążenie sieci.

Uwaga

Jeżeli serwer druku nie jest podłączony do sieci, ten błąd nie może
wystąpić.

09

LAN ERROR – BABBLE

Sprawdź połączenia sieciowe. Jeżeli nie ma uszkodzeń połączeń,
przeprowadź autotest zasilania: wyłącz i ponownie włącz drukarkę.
Jeżeli błąd występuje nadal, wymień serwer druku.

0A

LAN ERROR – NO SQE

Sprawdź połączenia sieciowe. Jeżeli nie ma uszkodzeń połączeń,
przeprowadź autotest zasilania: wyłącz i ponownie włącz drukarkę.
Jeżeli błąd występuje nadal, wymień serwer druku.

0C

LAN ERROR – RECEIVER

OFF

Mógł wystąpić problem z okablowaniem sieciowym lub serwerem
druku. Sprawdź okablowanie i złącza w sieci Ethernet. Jeżeli nie
ma problemu z okablowaniem, przeprowadź autotest zasilania.
odłącz i ponownie podłącz złącze modułu zasilania do serwera
druku. Jeżeli błąd występuje nadal, powstała usterka w działaniu
serwera druku.

0D

LAN ERROR –

TRANSMITTER OFF

Mógł wystąpić problem z okablowaniem sieciowym lub serwerem
druku. Sprawdź okablowanie i złącza w sieci Ethernet. Jeżeli nie
ma problemu z okablowaniem, przeprowadź test zasilania. odłącz i
ponownie podłącz złącze modułu zasilania do serwera druku.
Jeżeli błąd występuje nadal, powstała usterka w działaniu serwera
druku.

background image

PO

Opis strony konfiguracji serwera druku 191

0E

LAN ERROR – LOSS OF

CARRIER

Sprawdź połączenia sieciowe. Jeżeli nie ma uszkodzeń połączeń,
przeprowadź autotest zasilania: odłącz i ponownie podłącz złącze
modułu zasilania do serwera druku. Jeżeli błąd występuje nadal,
wymień serwer druku.

10

LAN ERROR –

UNDERFLOW

Mógł wystąpić problem z okablowaniem sieciowym lub serwerem
druku. Sprawdź okablowanie i złącza w sieci. Jeżeli nie ma
problemu z okablowaniem, przeprowadź test zasilania. odłącz i
ponownie podłącz złącze modułu zasilania do serwera druku.
Jeżeli błąd występuje nadal, powstała usterka w działaniu serwera
druku.

11

LAN ERROR – RETRY

FAULTS

Wystąpił problem z okablowaniem sieciowym lub konfiguracją
zewnętrznej sieci. Upewnij się, że działa port koncentratora
sieciowego lub węzła komutacyjnego.

12

LAN ERROR –

NO LINKBEAT

Przy podłączonym porcie do komunikacji typu 10Base-T lub
100Base-TX nie następuje rozpoznanie cyklu pracy łącza (link
beat). Sprawdź okablowanie sieciowe i upewnij się, że
koncentrator sieciowy podaje cykl pracy łącza.

13

NETWORK RECONFIG –

MUST REBOOT

W celu wprowadzenia nowych wartości konfiguracyjnych,
ponownie zainicjuj pracę serwera druku lub wyłącz serwer i
ponownie go włącz.

28

OUT OF BUFFERS

Serwer druku nie mógł przypisać bufora ze swojej pamięci
wewnętrznej. Oznacza to, że wszystkie bufory są zajęte, co może
wywołać duże natężenie rozsyłania danych w sieci lub duże
natężenie ruchu w sieci skierowanego do serwera druku.

40

ARP DUPLICATE IP

ADDRESS

Protokół ARP odkrył inny węzeł w sieci, który używa tego samego
adresu IP co serwer druku. Informacja o błędach zamieszczona
pod tym komunikatem zawiera adres sprzętowy drugiego węzła.

41

NOVRAM ERROR

Serwer druku nie może odczytać zawartości swojej trwałej pamięci
o dostępie bezpośrednim NOVRAM.

42

INVALID IP ADDRESS

Adres IP określony dla serwera druku (poprzez protokół BOOTP)
jest nieprawidłowym adresem IP do określenia pojedynczego
węzła. Sprawdź prawidłowe adresy w pliku Bootptab.

Kod błędu i komunikat

Opis

background image

192 Rozdział 11 Diagnostyka serwera druku

PO

43

INVALID SUBNET MASK

Maska podsieci IP określona dla serwera druku (poprzez protokół
BOOTP) jest nieprawidłową maską podsieci. Sprawdź wartości
prawidłowych masek podsieci w pliku Bootptab.

44

INVALID GATEWAY

ADDRESS

Adres IP bramy standardowej określonej dla serwera druku
(poprzez protokół BOOTP) jest nieprawidłowym adresem IP do
określenia pojedynczego węzła. Sprawdź prawidłowe adresy w
pliku Bootptab.

45

INVALID SYSLOG

ADDRESS

Adres IP serwera syslog określony dla serwera druku (poprzez
protokół BOOTP) jest nieprawidłowym adresem IP do określenia
pojedynczego węzła. Sprawdź prawidłowe adresy w pliku
Bootptab.

46

INVALID SERVER ADDRESS Adres IP TFTP określony dla serwera druku (poprzez protokół

BOOTP) jest nieprawidłowym adresem IP do określenia
pojedynczego węzła. Sprawdź prawidłowe adresy w pliku
Bootptab.

47

INVALID TRAP DEST

ADDRESS

Jeden z adresów IP miejsca docelowego pułapki protokołu SNMP
(pułapki PDU) określony dla serwera druku (poprzez protokół
TFTP) jest nieprawidłowym adresem IP do określenia
pojedynczego węzła. Sprawdź plik konfiguracji protokołu TFTP.

48

CF ERR – FILE

INCOMPLETE

Plik konfiguracji protokołu TFTP zawierał niepełny ostatni wiersz,
który nie skończył się znakiem nowego wiersza.

49

CF ERR – LINE TOO LONG Jeden z wierszy przetwarzanych w pliku konfiguracji protokołu

TFTP był dłuższy od długości wierszy możliwych do przyjęcia przez
serwer druku.

4A

CF ERR – UNKNOWN

KEYWORD

Wiersz w pliku konfiguracji protokołu TFTP zawierał nieznane słowo
kluczowe.

4B

CF ERR – MISSING

PARAMETER

W jednym z wierszy pliku konfiguracji protokołu TFTP brakowało
żądanego parametru.

4C

CF ERR – INVALID

PARAMETER

Jeden z parametrów jednego z wierszy pliku konfiguracji TFTP
zawierał nieprawidłową wartość.

Kod błędu i komunikat

Opis

background image

PO

Opis strony konfiguracji serwera druku 193

4D

CF ERR – ACCESS LIST

EXCEEDED

W pliku konfiguracji protokołu TFTP określono zbyt wiele wpisów na
liście dostępu za pomocą parametru "allow". słowo kluczowe

4E

CF ERR – TRAP LIST

EXCEEDED

W pliku konfiguracji protokołu TFTP określono zbyt wiele wpisów
miejsc docelowych pułapek na liście dostępu za pomocą
parametru "trap-destination". słowo kluczowe

4F

TFTP REMOTE ERROR

Transfer protokołem TFTP pliku konfiguracji z hosta do serwera
druku nie udał się i odległy host wysłał do serwera druku pakiet
błędu TFTP ERROR.

50

TFTP LOCAL ERROR

Transfer protokołem TFTP pliku konfiguracji z hosta do serwera
druku nie udał się i lokalny serwer druku rozpoznał jakąś formę
upłynięcia czasu oczekiwania lub podejmowanie zbyt wielu prób
retransmisji.

51

TFTP RETRIES EXCEEDED

Suma prób ponowienia transferu protokołem TFTP pliku
konfiguracji z hosta do serwera druku przekroczyła dozwolony limit
prób retransmisji.

52

BAD BOOTP/DHCP REPLY Rozpoznano błąd w odpowiedzi protokołu BOOTP lub DHCP

otrzymanej przez serwer druku. W odpowiedzi było albo za mało
danych w datagramie UDP do ustanowienia minimalnego nagłówka
236. bajtów dla protokołu BOOTP/DHCP, albo pole kodu operacji
nie było polem BOOTPREPLY(0X02), albo pole nagłówka nie
pasowało do adresu sprzętowego serwera, albo port źródła UDP
nie był portem serwera BOOTP/DHCP (67/udp).

53

BAD BOOTP TAG SIZE

Rozmiar znacznika w polu danych producenta w odpowiedzi
protokołu BOOTP wynosi 0 lub jest większy od pozostałej ilości
nieprzetworzonych bajtów w obszarze danych producenta.

54

BOOTP/RARP IN

PROGRESS

Serwer druku otrzymuje teraz informacje o swojej podstawowej
konfiguracji IP za pomocą protokołu BOOTP/RARP.

55

BOOTP/DHCP IN

PROGRESS

Serwer druku otrzymuje teraz informacje o swojej podstawowej
konfiguracji IP za pomocą protokołu BOOTP/RARP.

56

DHCP NAK

Serwer druku otrzymał negatywny komunikat potwierdzenia z
serwera DHCP w odpowiedzi na prośbę konfiguracji.

Kod błędu i komunikat

Opis

background image

194 Rozdział 11 Diagnostyka serwera druku

PO

57

UNABLE TO CONNECT

DHCP SVR

Serwer druku otrzymał parametry IP z serwera DHCP, ale
komunikacja z serwerem DHCP została przerwana. Sprawdź stan
serwera DHCP.
Jeżeli ustanowiłeś bezterminową dzierżawę, serwer druku użyje
adresu IP należącego do ostatnio używanego serwera DHCP, ale
serwer druku może gorzej działać do czasu uzyskania odpowiedzi z
serwera DHCP.

58

POSTSCRIPT MODE NOT

SELECTED

Drukarka nie obsługuje sieci AppleTalk lub rozszerzeń sieci
AppleTalk

59

INCOMPLETE F/W – MUST

DOWNLOAD

Trwa przeładowywanie oprogramowania sprzętowego do serwera
druku, albo przeładowywanie nie zostało prawidłowo zakończone.

5A

TURN PRINTER OFF / ON

Przeładowywanie oprogramowania sprzętowego zostało
zakończone. Wyłącz serwer druku i ponownie go włącz.

83

DISCONNECTING FROM

SERVER

Serwer został zamknięty ponieważ otrzymał prośbę zmiany
konfiguracji lub ponownego zainicjowania pracy. Ten komunikat
automatycznie znika po kilku sekundach, z wyjątkiem sytuacji,
kiedy drukarka jest w stanie rozłączenia z siecią, w stanie błędu lub
obsługuje inny porty wej/wyj, albo inny protokół sieciowy.

Kod błędu i komunikat

Opis

background image

PO

Sprawdzanie sprzętu 195