HP LaserJet 1200 Printer series - Informacje o protokole TCP/IP

background image

Informacje o protokole TCP/IP

Komunikat

Opis

Stan

Bieżący stan protokołu TCP:
Gotowy: Serwer druku czeka na dane w łączu obsługiwanym
przez protokół TCP/IP.
Wyłączony: Protokół TCP/IP został ręcznie wyłączony.
Inicjalizacja: Serwer druku poszukuje serwera BOOTP lub
próbuje otrzymać plik konfiguracji za pomocą protokołu TFTP.
Może zostać wyświetlony dodatkowy komunikat o stanie.

Uwaga

Jeżeli serwer druku nie jest gotowy, pojawia się kod błędu i
komunikat.

Nazwa hosta

Nazwa hosta skonfigurowana w serwerze druku. Ta nazwa może
być obcięta.
Nie określona: Nie określono nazwy hosta w sieci w odpowiedzi
protokołu BOOTP lub w pliku konfiguracji protokołu TFTP.
NPIxxxxxx: Standardową nazwą jest NPIxxxxxx, gdzie xxxxxx
oznacza sześć ostatnich cyfr adresu sprzętowego LAN (MAC).

Adres IP

Adres protokołu internetowego (IP) przypisany serwerowi druku.
Adres ten wymagany jest do działania serwera w sieci obsługiwanej
protokołem TCP/IP. Podczas inicjalizacji, zostaje wyświetlona
tymczasowa wartość 0.0.0.0. Po dwóch minutach zostaje
przypisany standardowy adres IP 192.0.0.192, który może nie być
prawidłowym adresem IP używanej sieci.
Nie określony: Adres IP nie jest przypisany lub ma zerową
wartość.

Maska podsieci

Maska podsieci IP skonfigurowana w serwerze druku. Podczas
inicjalizacji, zostaje wyświetlona tymczasowa wartość 0.0.0.0. W
zależności od parametrów konfiguracyjnych, serwer druku może
automatycznie przypisać używalną wartość standardową.
Nie określona: Maska podsieci nie jest skonfigurowana.

Brama standardowa

Adres IP bramy używany podczas wysyłania pakietów poza sieć
lokalną. Można skonfigurować tylko jedną bramę standardową.
Podczas inicjalizacji, zostaje wyświetlona tymczasowa wartość
0.0.0.0. Jeżeli nie został podany adres IP, zostaje użyty adres IP
serwera druku.
Nie określona: Brama standardowa nie jest skonfigurowana.

background image

184 Rozdział 11 Diagnostyka serwera druku

PO

Skonfig przez

Określa, jak serwer druku otrzymał swoją konfigurację IP.
BOOTP: Automatyczna konfiguracja za pomocą serwera protokołu
BOOTP.
BOOTP/TFTP: Automatyczna konfiguracja za pomocą serwera
protokołu BOOTP i pliku konfiguracyjnego protokołu TFTP.
DHCP: Automatyczna konfiguracja za pomocą serwera protokołu
DHCP.
DHCP/TFTP: Automatyczna konfiguracja za pomocą serwera
protokołu DHCP i pliku konfiguracyjnego protokołu TFTP.
RARP: Automatyczna konfiguracja za pomocą odwrotnego
protokołu rozróżniania adresów (RARP).
Określona przez użytkownika: Ręczna konfiguracja za pomocą
połączenia dalekopisowego (Telnet), panelu sterowania drukarki,
programu HP Web JetAdmin, wbudowanego serwera sieciowego
lub innego sposobu.
Standardowy adres IP: Przypisany został standardowy adres IP.
Ten adres może być nieprawidłowym adresem używanej sieci.
Nie skonfigurowany: Na serwerze druku nie skonfigurowano
parametrów protokołu IP. Upewnij się, że protokół TCP/IP jest
włączony lub sprawdź stan błędów.

Serwer BOOTP
lub
Serwer DHCP
lub
Serwer RARP

Komunikat zostaje wyświetlony, jeżeli protokół BOOTP, DHCP lub
RARP używany jest do konfiguracji TCP/IP. Komunikat określa
adres IP systemu, który odpowiada na prośbę serwera druku o
automatyczną konfigurację TCP/IP w sieci.
Nie określony: Adres IP serwera konfiguracyjnego nie mógł być
określony lub był wyzerowany w pakiecie odpowiedzi.

Serwer BOOTP/DHCP

Ten komunikat zostaje wyświetlony podczas inicjalizacji, kiedy
serwer druku usiłuje otrzymać swoją konfigurację TCP/IP z
serwera BOOTP lub DHCP. Zostaje wyświetlony tymczasowy
adres: 0.0.0.0.
Nie okreslony: Adres IP serwera konfiguracyjnego nie mógł być
określony lub był wyzerowany w pakiecie odpowiedzi.

Serwer TFTP

Adres IP systemu, gdzie umieszczony jest plik konfiguracji TFTP.
Podczas inicjalizacji następuje wyświetlenie tymczasowego
adresu: 0.0.0.0.
Nie określony: Serwer TFTP nie został ustawiony.

Plik konfig

Nazwa pliku konfiguracji serwera druku. Ścieżka dostępu do pliku
może być skrócona w celu zmieszczenia jej w dwóch wierszach.
Nie określony: Nie określono pliku w odpowiedzi protokołu
BOOTP otrzymanej z hosta.

Komunikat

Opis

background image

PO

Opis strony konfiguracji serwera druku 185

Nazwa domeny

System nazw domen (DNS) jest nazwą domeny, w której
umieszczono serwer druku (np. support.company.com). Nie jest to
nazwa w pełni kwalifikowana, ponieważ nie jest do niej włączona
nazwa hosta drukarki (np. printer1.support.company.com).
Nie określona: Nie skonfigurowano nazwy domeny w serwerze
druku.

Serwer DNS

Adres IP serwera systemu nazw domen (DNS).
Nie określona: Nie skonfigurowano adresu IP serwera DNS w
serwerze druku.

Serwer WINS

Adres IP serwera usług nazw internetowych systemu Windows
(WINS).
Nie określona: Nie skonfigurowano adresu IP serwera WINS w
serwerze druku.

Serwer syslog

Adres IP serwera syslog skonfigurowany w serwerze druku.
Nie określona: Serwer syslog nie został skonfigurowany.

Limitu czasu oczekiwania

Wartość czasu oczekiwania, wyrażana w sekundach, po którym
serwer druku zamyka bezczynne połączenie TCP dla danych
druku. Dopuszczalnymi wartościami są liczby całkowite w zakresie
od 0 do 3600 sekund. Wartość zerowa wyłącza funkcję czasu
oczekiwania. Ustawieniem standardowym jest 90 sekund.

SLP

Określa, czy serwer druku wysyła pakiety protokołu lokalizacji
usługi (SLP), używane przez programy systemowe do
automatycznej instalacji.
Włączony: Serwer druku wysyła pakiety SLP.
Wyłączony: Serwer druku nie wysyła pakietów SLP.

Lista dostępu

Określa, czy lista kontroli dostępu do hosta została skonfigurowana
na serwerze druku. Lista kontroli dostępu określa adres IP
indywidualnych systemów, lub adres IP sieci systemów, które mają
dostęp do serwera druku i urządzenia.
Określona: Lista kontroli dostępu do hosta jest skonfigurowana w
serwerze druku.
Nie określona: Lista kontroli dostępu do hosta nie jest
skonfigurowana w serwerze druku. Wszystkie systemy mają
dostęp.

Komunikat

Opis

background image

186 Rozdział 11 Diagnostyka serwera druku

PO

URL Web JetAdmin

Jeżeli program HP Web JetAdmin odnajdzie serwer druku w sieci,
zostanie wyświetlony adres URL hosta używany przez program
HP Web JetAdmin. Adres URL jest ograniczony do długości dwu
wierszy i może zostać skrócony.
Nie określony: Adres URL hosta programu HP Web JetAdmin nie
mógł być określony lub nie został skonfigurowany.

Komunikat

Opis

background image

PO

Opis strony konfiguracji serwera druku 187