HP LaserJet 1200 Printer series - Stikkordregister

background image

Stikkordregister 265

Stikkordregister

A

Adgangsliste

kontrolliste for vertstilgang 173

AppleTalk

Navn 176
Nettverksnummer 176
Nodenummer 176
Sone 176
STATUS 176
TYPE 176

ARP IP-ADRESSEDUBLETT 178
AUTO-FORHANDLING 168
Avbryte

kopijobb 96
skannejobb 90
utskriftsjobb 78

B

Beskjære bilde 89
Best kvalitet

skriverinnstilling 79

Bilde

defekter

skriver 120

forbedringer 89
legge til merknader 90

Bildedefekter

Kopimaskin/Skanner

blanke sider 149
for lyst eller for mørkt 149
forminsket bilde 150
loddrette hvite striper 149
svarte flekker eller striper 150
uklar tekst 150
uønskede linjer 150

kopimaskin/skanner

kontur av tonerspredning 151

skriver

bitutfall 120
grå bakgrunn 121
krøll eller bølge 123
loddrette gjentatte merker 122
loddrette streker 121
løs toner 122
lys eller blass utskrift 120
misdannede tegn 122
sideskjevhet 123
skrukker eller bretter 123
tonerflekker 120, 121

BOOTP 172

konfigurere 51

BOOTP/DHCP-OVERFØRING PÅGÅR

180

BOOTP/RARP-OVERFØRING PÅGÅR

180

BOOTP-server 51

identifisere 172

Bootstrap Protocol 50
Brevhode

skrive ut 66

C

Community-navn 51

konfigurasjonsside 168

D

DHCP 172

aktivere eller kople ut 59
bruke 54
UNIX-systemer 54
Windows-servere 55

DHCP NAK 181
DHCP-server

identifisere 172

DIMM

fjerne 245
installering 242

DNS-server 54, 173
Dokumentassistent

funksjoner 35
tilgang til 35

Domenenavn 173
Dynamic Host Configuration Protocol 54

E

EconoMode 80
Ekstrautstyr og bestillingsinformasjon 255

delenummer 255

Elektronisk hjelp

skriver 25

Elektronisk hjelp, tilgang til 41
ENNODEPAKKER MOTTATT 170
E-post, skann til 83

background image

266 Stikkordregister

NO

F

Farge 263

retningslinjer 261

Fastkjøring

skanner 154
skriver 127

Fastkjørt papir

skanner

fjerne 154

skriver

fjerne 127

FASTVAREVERSJON 167
FEIL I BOOTP-SVAR 180
FEIL I ETIKETTST. I BOOTP 180
Feilmelding

skanner/kopimaskin

feilsøke 144

Feilmeldinger 177

skriver

lysmønstre 105
på skjermen 107

Feilsøke

feilmeldinger på konfigurasjonssiden

177

Kopimaskin/Skanner

finne løsningen 136

matervalse 130, 132
PS-problemer 114
skanne/kopikvalitet 148– 150
skanner

fastkjørt papir 154

skanner/kopimaskin 135
skriver 103

bildedefekter 120
fastkjørt papir 127
feilmeldinger 107
finne løsninger 104
lysmønstre 105
papirhåndtering 116, 152

utskriftskvalitet 123
utskriftsproblemer i Macintosh 109

Flere sider på ett papirark

skrive ut 75

Forebyggende tiltak 148
Forholdsregler

kopiere 33
skanne 33
skanner

fastkjøring 154

skriver

fastkjørt papir 127

FRAKOPLING

FRA SERVER PÅGÅR 181

G

Garanti 250

tonerkassett 252

gi skriveren nytt navn 113

H

Hefter

skrive ut 76

Hente et bilde 88
Hjelp, elektronisk 25

tilgang til 41

HP FIRST 195
HP JetDirect

Feilmeldinger 177

HP JetDirect 175X 44, 162

konfigurasjonsside 163
Kontrollere maskinvaren 182

HP LaserJet Dirigent

skru av 35

HP LaserJet Photo Center programvare

HP LaserJet Photo Center 40

Hurtigkopi 38

innstillinger 93
lage 92

I

I/U-kort

STATUS 167

Importere bilder 88
INGEN LEDIGE BUFFERE 178
innebygd web-server 48
Innstillinger

Hurtigkopi, forandre 93
skriveregenskaper (driver) 23
utskriftskvalitet 79

Installering

skanner 27
skriver 11, 43

IP

konfigurasjonsinformasjon 172

IP-adresse 171

Bootptab-fil 53

IPX/SPX

STATUS-melding 174

K

KAN IKKE

KOPLE TIL DHCP-SERVER 181

klient-server 44
Kompatibilitet

LaserJet III 79

Komponenter

Kopimaskin/skanner 29– 31
skriver 14– 19

background image

NO

Stikkordregister 267

KONFIG.FEIL

ADG.LISTE OVERFL. 180
FOR LANG LINJE 179
MANGL. PARAM. 179
TRAPLISTE OVERFL. 180
UFULLSTENDIG FIL 179
UGYLDIG PARAM. 180
UKJENT NØKKELORD 179

KONFIG.FIL 172
KONFIGURERING 172
Kontrast

juster 88, 89
kontrastsensitive originaler 88

kontrastsensitive originaler 88
Kontrollpanel

låse 24
skanner 30
skriver 15

Konvolutter

skrive ut 64, 65

Kopiere

avbryte kopijobb 96
forholdsregler 33
Hurtigkopier 92
kontrastsensitive originaler 88
kvitteringer 88

Kopiering Pluss 38
Kopimaskin/skanner

komponenter 29– 31
spesifikasjoner 216– 218, 226

Kopimaskinenes kontrollpanel 38
Kort

skrive ut 67

Kundestøtte 191

L

Lagre skannede bilder 87

Windows 9.x & NT 4.0 87

LAN-FEIL

FOR MANGE FORSØK 178
INGEN KOPLINGSSLAG 178
INGEN SQE-OVERF. 177
LANG UTSETTELSE 177
LOKAL SLØYFE 177
MOTTAKERFUNK. AV 177
NETTVERKSSLØYFE 177
OVERFØR.FUNK. AV 178
OVERSKR. 177
STYREENHET 177
TAP AV BÆREBØLGE 178
UNDERFLYT 178

låse kontrollpanel 24
LaserJet Dokumentskrivebord

funksjoner 36
tilgang til 36

LaserJet Verktøykasse 38

funksjoner 38
tilgang til 38

LaserWriter-driver 24
Legge i

Originaler i kopimaskin/skanner 34

Lysmønstre

skriver 105

M

Macintosh

feilsøke 109
programvare for 24
skriverdrivere 24
utskriftsfeil 111
velge alternativ PPD-fil 113

maks. avbruddstid

gjeldende innstilling 173

Manuell mating 70
Manuell tosidig utskrift 71
Manuell tosidig utskrift med kort 73
Manuell tosidig utskrift, kort 73
maskinvareadresse

Bootptab-fil 52
identifisere 167

Matervalse

bytte 130
rengjøre 132

meldinger

Feil 177

meldinger på konfigurasjonssiden

Feilmeldinger 177

Minne

DIMM

fjerne 245
installering 242
teste 244
tilgjengelig 244

Modellnummer 167
modi

skanne 83
visning 83

N

Nettlesere, støttede 49
nettverk

Feilmeldinger 177

NETTVERK RAMMETYPE MOTTATT

175

nettverkskoplinger

innstillingsforandringer i 39

Nettverksstatistikk 170
NODENAVN 174
n-opp-utskrift 75
Novell NetWare

Feilmeldinger 177

background image

268 Stikkordregister

NO

NOVRAM-FEIL 178
NY NETTV.KONFIG. – OPPSTART! 178

O

OCR-funksjon 85
Oppløsning 262

retningslinjer 261

P

PAKKER MOTTATT 170
PAKKER SENDT 170
Papir

legge i

Kopimaskin/skanner 34
skriver 21

spesifikasjoner

skriver 236– 240

størrelser og typer

Kopimaskin/skanner 32
skriver 20

velge 20, 235

Papirhåndtering

skriver

feilsøke 116, 152

peer-to-peer 44
port

bootptab-fil 53

POSTSCRIPT IKKE VALGT 181
PPD-filer

Macintosh 24
velge alternative 113

Primær rammetype 174
Printer Page Description Files, se

PPD-filer

PRODUKSJONSDATO 168
Produksjons-ID 168
Programvare

Dokumentassistent 35
Innstillinger for hurtigkopiering 38
Kopimaskinenes kontrollpanel 38
LaserJet Dokumentskrivebord 36
LaserJet Verktøykasse 38
lisensavtale 248
Macintosh 24
Macintosh-skriverdrivere 24
skriveregenskaper (driver) 23
Verktøy for HP LaserJet for Macintosh

24

R

RAMMEFEIL

MOTTATT 170

RAMMETYPE 175
RARP, bruke 60

RARP-server

identifisere 172

Raskere utskrift

skriverinnstilling 79

Rediger tekst-funksjon (OCR) 85
Redigere skannet tekst (OCR) 85
Rengjøre

Skanner 153
skriver 124– 126
skriverens papirbane 126

S

Salg

kontoradresser 197

salgs- og servicekontor 197
SENDINGSKOLLISJONER 170
SENE KOLLISJONER 170
Service

avtaler 195
kontoradresser 197
leverandører 195
maskinvare 186
skjema 188
tilgjengelighet 186

Service Location Protocol (SLP) 173
Service og støtte

se også Støtte 185
tilgjengelighet 186

Skanne

avbryte skannejobb 90
forholdsregler 33
kontrastsensitive originaler 88
kvitteringer 88
metoder 83

Skanne/kopikvalitet

feilsøke 148– 150

Skanneoppgaver

forbedre skannede bilder 89
lagre skannede bilder 87
legge til merknader 90
redigere tekst (OCR) 85
skanne et bilde 88
skanne til e-post 83

Skanner

fastkjørt papir 154
installering 27
kontrollpanel 30
papirskuff 31

Skanner/kopimaskin

fjerne fra skriveren 157

Skjermmeldinger

skriver 107

Skrive ut

avbryte utskriftsjobb 78
hefter 76
med EconoMode (spar toner) 80

background image

NO

Stikkordregister 269

skrive ut på utskriftsmateriale

brevhode 66
konvolutter 64, 65
kort 67
transparenter 63

vannmerker 74

Skriver

alternativer for papir 16
alternativer for utskrift av papir 18
driver 23
drivere, Macintosh 24
elektronisk hjelp 25
fastkjørt papir 127
funksjoner (driver) 23
funksjoner og fordeler 12
gi nytt navn til 113
installering 11, 43
komponenter 14– 19
kontrollpanel 15
legge i papir (utskriftsmateriale) 21
lysmønstre 105
spesifikasjoner 204– 205
standardinnstillinger 23
strøm

skru av 22
spenningsomforming 22

Skriveregenskaper

flere sider på ett papirark 75
innstillinger av utskriftskvalitet 79
manuell tosidig utskrift 71
skrive ut hefter 76
vannmerker 74

skru av HP LaserJet Dirigent 35
SNMP hent community-navn

konfigurasjonsside 168

Spare toner

EconoMode 80

Spenningsomforming

skriver 22

Spesifikasjoner

Kopimaskin/skanner 216– 218, 226
skriver 204– 205

papir 236– 240

Standardinnstillinger

Hurtigkopi 93
skriveregenskaper (driver) 23
utskriftskvalitet 79

Standardport

konfigurasjonsside 171
se også port

Status

AppleTalk 176
Generell 167
IPX/SPX 174
TCP/IP 171

Støtte 189

America Online 193
CompuServe 193
elektroniske tjenester 193
HP FIRST 195
HP Support Assistant CD 195
tilgjengelighet 186
Web 193

Støttede nettlesere 49
Strøm

skriver

skru av 22
spenningsomforming 22

subnet-maske 171

bootptab-filparameter 53

syslog-server

Bootptab-filparameter 53
identifisere 173

T

TCP/IP

STATUS-melding 171

TFTP

Feilmeldinger 180
server 51, 172

Toner

EconoMode (spar toner) 80
omfordele 100

Tonerkassett

bytte 101
håndtere 97
resirkulere 99
spare toner, EconoMode 99

Tosidig utskrift 71
Transparenter

skrive ut 63

U

UGYLDIG

IP-ADRESSE 179
PORTADRESSE 179
SERVER-ADRESSE 179
SUBNET-MASKE 179
SYSLOG-ADRESSE 179
TRAP DEST-ADRESSE 179

UGYLDIGE PAKKER MOTTATT 170
Underlagsark 32
USENDBARE PAKKER 170
UTGANGSKONFIG 167
UTGANGSVALG 167
Utskriftskvalitet

feilsøke 123
innstillinger 79

Utskriftsmateriale

brevhode, skrive ut 66
konvolutter, skrive ut 64, 65

background image

270 Stikkordregister

NO

Kopimaskin/skanner

størrelser og typer 32

kort, skrive ut 67
skriver

velge 20

spesifikasjoner 20, 32, 235
transparenter, skrive ut 63

Utskriftsoppgaver

flere sider på ett papirark 75
n-opp-utskrift 75
skrive ut hefter 76
skrive ut på begge sider av papiret 71
skrive ut på begge sider av papiret, kort

73

skrive ut vannmerker 74

utskriftsserver

Feilmeldinger 165
Feilsøke 162
lysmønstre 164

V

Vannmerker 74
velge

alternativ PPD-fil 113

Verktøy for HP LaserJet

for Macintosh 24

Verktøy for LaserJet 24
VERTSNAVN 171

W

WEB JETADMIN URL 174
WINS-server 173

DHCP og 54

background image
background image

hp

LaserJet 1200

series products

copyright © 2001
Hewlett-Packard Company

www.hp.com/support/lj1200
www.hp.com/support/lj1220