HP LaserJet 1200 Printer series - Lasererklæring for Finland

background image

Lasererklæring for Finland

LASERTURVALLISUUS

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

HP LaserJet 1200 -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen
luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen
suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1
(1993) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla
tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle
näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning
specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning,
som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet 1200 -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän
huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa
ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi
huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista,
paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa
lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka
voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina
näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä
katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i
funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta
ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 770-795 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

background image

NO

215

B