HP LaserJet 1200 Printer series - Softwarelicentieovereenkomst van Hewlett-Packard

background image

Softwarelicentieovereenkomst van
Hewlett-Packard

ATTENTIE: GEBRUIK VAN DE SOFTWARE IS
ONDERWORPEN AAN DE BIJGEVOEGDE
SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN VAN HP. GEBRUIK
VAN DE SOFTWARE GEEFT AAN DAT U DEZE
LICENTIEVOORWAARDEN AANVAARDT.

HP SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN

De bijgevoegde Software is onderworpen aan de volgende
licentievoorwaarden, tenzij u een afzonderlijke, ondertekende
overeenkomst met Hewlett-Packard hebt.

Licentieverlening. HP verleent u een licentie om één exemplaar
van de Software te gebruiken. "Gebruiken" betekent opslaan,
laden, installeren, uitvoeren of weergeven van de Software. U
mag de Software niet wijzigen of licentie- of besturingsfuncties
van de Software onbruikbaar maken. Indien de Softwarelicentie
geldt voor "gelijktijdig gebruik", mag u niet meer dan het
maximale aantal geautoriseerde gebruikers toestaan de
Software gelijktijdig te Gebruiken.

Eigendom. De Software en het copyright erop is het eigendom
van HP of haar leveranciers. Uw licentie geeft u geen aanspraak
of eigendomsrecht op de Software en houdt geen verkoop in van
welk recht dan ook op de Software. De leveranciers van
Hewlett-Packard mogen hun rechten beschermen in geval van
inbreuk op deze Licentievoorwaarden.

Kopieën en adaptaties. U mag alleen kopieën en adaptaties van
de Software maken voor uw archieven of wanneer het kopiëren
of de adaptatie een essentiële stap van het bevoegde Gebruik
van de Software is. U moet alle kennisgevingen over copyright in
de oorspronkelijke Software op alle kopieën en adaptaties
weergeven. U mag de Software niet op een openbaar netwerk
kopiëren.

Niet disassembleren of ontcijferen. U mag de Software niet
disassembleren of decompileren, tenzij voorafgaande
schriftelijke toestemming van HP is verkregen. Het is mogelijk
dat in bepaalde rechtsgebieden de toestemming van HP niet
nodig is voor een beperkte disassemblage of decompilatie. Op
verzoek moet u HP gedetailleerde informatie verschaffen met
betrekking tot eventuele disassemblage of decompilatie. De mate

background image

DU

Softwarelicentieovereenkomst van Hewlett-Packard 263

van gedetailleerdheid wordt bepaald door de grenzen van het
redelijke. U mag de Software niet decoderen, tenzij dit een
noodzakelijk deel van de werking van de Software is.

Overdracht. Uw licentie wordt automatisch beëindigd bij enige
vorm van overdracht van de Software. Bij overdracht moet u de
Software, inclusief eventuele kopieën en bijbehorende
documentatie, aan de ontvanger leveren. De ontvanger moet
deze Licentievoorwaarden als conditie voor de overdracht
aanvaarden.

Beëindiging. HP mag uw licentie na kennisgeving beëindigen
wegens nalatigheid bij het voldoen aan een van deze
Licentievoorwaarden. Bij beëindiging moet u de Software,
tezamen met alle kopieën, adaptaties en samengevoegde delen
in welke vorm dan ook, onmiddellijk vernietigen.

Exportvereisten. U mag de Software of een kopie of adaptatie
daarvan niet (her)exporteren in strijd met toepasselijke wetten of
voorschriften.

Beperkte rechten van de overheid van de V.S. De Software en
eventuele bijgeleverde documentatie zijn volledig op particuliere
kosten ontwikkeld. Zij worden geleverd en er worden licenties
voor verschaft als "commerciële computersoftware" zoals
gedefinieerd in DFARS 252.227-7013 (okt. 1988), DFARS
252.211-7015 (mei 1991) of DFARS 252.227-7014 (juni 1995),
als een "commercieel artikel" zoals gedefinieerd in FAR 2.101 (a)
(juni 1987), of als "Beperkte computersoftware" zoals
gedefinieerd in FAR 52.227-19 (juni 1987) (of eventuele
gelijkwaardige overheidsvoorschriften of contractclausules),
welke dan ook van toepassing is. U hebt alleen die rechten die
voor dergelijke Software en eventuele bijgeleverde documentatie
worden verschaft door de toepasselijke clausule in FAR of
DFARS, of de standaard softwareovereenkomst van HP voor het
betreffende product.

background image

264 Bijlage F Garantie en licentie

DU