HP LaserJet 1200 Printer series - Beperkte-garantieverklaring van Hewlett-Packard

background image

Beperkte-garantieverklaring van Hewlett-Packard

1.

HP garandeert u, de eindgebruiker, dat HP apparatuur, accessoires en
benodigdheden na de aanschafdatum geen gebreken vertonen wat betreft
materiaal en vakmanschap gedurende de hierboven genoemde periode. Als
HP van dergelijke gebreken in kennis wordt gesteld tijdens de garantieperiode, zal
HP naar eigen keuze producten die in gebreke blijven, repareren of vervangen. Bij
vervanging kan gebruik worden gemaakt van nieuwe of als nieuw te
beschouwen producten.

2.

HP garandeert u dat HP software bij correcte installatie en correct gebruik na de
aanschafdatum gedurende de hierboven genoemde periode geen gebreken zal
vertonen in de uitvoering van de programma-instructies als gevolg van gebreken
in materiaal of vakmanschap. Als HP van dergelijke gebreken in kennis wordt
gesteld tijdens de garantieperiode, zal HP zorgen voor vervanging van de
softwaremedia die als gevolg van dergelijke gebreken de programma-instructies
niet kunnen uitvoeren.

3.

HP garandeert geen ononderbroken of storingsvrije werking van enig HP product.
Als HP niet binnen een redelijke termijn in staat is enig product te repareren of te
vervangen zodat de conditie ervan is zoals overeengekomen in de garantie, hebt
u recht op teruggave van de aankoopprijs na onmiddellijke teruggave van het
product.

4.

HP producten mogen opnieuw geproduceerde onderdelen bevatten die in
prestaties overeenkomen met nieuwe onderdelen of mogen incidenteel zijn
gebruikt.

5.

De garantie strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van (a) onjuist of
onvoldoende onderhoud of ijking, (b) software, interfaces, onderdelen of
benodigdheden die niet van HP afkomstig zijn, (c) onbevoegde wijzigingen of
misbruik, (d) gebruik buiten de gepubliceerde productspecificaties voor omgeving,
of (d) onjuiste voorbereiding of onderhoud van de locatie.

6.

HP VERLEENT GEEN ANDERE UITDRUKKELIJKE GARANTIE OF
VOORWAARDE, NOCH SCHRIFTELIJK NOCH MONDELING
. VOOR ZOVER
TOEGESTAAN DOOR PLAATSELIJKE WETGEVING, IS ELKE IMPLICIETE
GARANTIE OF BEWERING BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID,
BEVREDIGENDE KWALITEIT EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL
BEPERKT TOT DE PERIODE VAN DE EXPLICIETE GARANTIE WELKE
HIERBOVEN IS OPGENOMEN. In sommige landen, staten of provincies is het
beperken van de duur van een impliciete garantie niet toegestaan. Daarom is
bovenstaande beperking of uitsluiting misschien niet op u van toepassing. U kan
aan deze garantie bepaalde rechten ontlenen. Daarnaast kan er plaatselijk sprake
zijn van andere rechten.

GARANTIEPERIODE:

Eén jaar na aanschafdatum.

background image

DU

Beperkte-garantieverklaring van Hewlett-Packard 265

7.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR PLAATSELIJKE WETGEVING ZIJN DE
RECHTSMIDDELEN DIE IN DEZE GARANTIEVERKLARING WORDEN
VERSTREKT UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDELEN. MET
UITZONDERING VAN HET HIERBOVEN GENOEMDE ZIJN HP NOCH HAAR
LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES VAN GEGEVENS OF
DIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE
(INCLUSIEF WINSTDERVING OF VERLIES VAN GEGEVENS) OF ANDERE
SCHADE, GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF
ANDERSZINS. In sommige landen, staten of provincies is het uitsluiten of
beperken van incidentele of gevolgschade niet toegestaan. Daarom is
bovenstaande beperking of uitsluiting misschien niet op u van toepassing.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, GELDT VOOR
CONSUMENTENTRANSACTIES IN AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND DAT DE
VOORWAARDEN IN DEZE GARANTIEVERKLARING EEN AANVULLING ZIJN
OP DE GELDENDE WETTIGE RECHTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE
VERKOOP VAN DIT PRODUCT AAN U.

background image

266 Bijlage F Garantie en licentie

DU