HP LaserJet 1200 Printer series - Beperkte garantie op de levensduur van detonercassette

background image

Beperkte garantie op de levensduur van
de tonercassette

Opmerking

De volgende garantie is van toepassing op de tonercassette die bij deze
printer wordt geleverd.

Totdat de HP toner op is, zijn HP tonercassettes gegarandeerd
vrij van gebreken in materiaal en vakmanschap. De garantie
heeft betrekking op alle gebreken of problemen die ontstaan bij
gebruik van een nieuwe HP tonercassette.

Hoe lang is de dekking van kracht?

De dekking is van kracht totdat de HP toner op is. Op dat
moment verloopt de garantie.

Hoe weet ik wanneer de HP toner op raakt?

De HP toner is op wanneer er sprake is van vage of lichte
afdrukken.

Wat doet Hewlett-Packard?

Hewlett-Packard zal, ter keuze van HP, gebrekkige producten
vervangen of de aanschafprijs ervan vergoeden. Sluit indien
mogelijk een voorbeeld mee van een afdruk die is gemaakt met
de defecte tonercassette.

Wat valt niet onder deze garantie?

Niet onder de garantie vallen tonercassettes die opnieuw zijn
gevuld of op enigerlei wijze zijn leeggemaakt, onjuist zijn gebruikt
of waarmee is geknoeid.

Hoe retourneer ik de defecte tonercassette?

In het geval dat de tonercassette defect blijkt te zijn, vult u het
service-informatieformulier in en sluit u een afdruk bij met een
voorbeeld van het defect. Retourneer het formulier en de
tonercassette naar de plaats waar u deze hebt aangeschaft. Hier
wordt de tonercassette vervangen.

background image

DU

Beperkte garantie op de levensduur van de tonercassette 267

Op welke manier is de plaatselijke wetgeving van
toepassing?

U kan aan deze garantie bepaalde rechten ontlenen. Daarnaast
kan er plaatselijk sprake zijn van andere rechten. Deze beperkte
garantie is de enige garantie op de HP-tonercassette en vervangt
enige andere garantie die betrekking heeft op dit product.

IN GEEN GEVAL IS HEWLETT-PACKARD COMPANY OF
HAAR LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE
INCIDENTELE, BIJZONDERE, INDIRECTE SCHADE,
VERVOLGSCHADE, SCHADEVERGOEDINGEN OF
WINSTDERVING ALS GEVOLG VAN ENIGE SCHENDING
VAN DEZE GARANTIE OF ANDERSZINS.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, GELDT VOOR
CONSUMENTENTRANSACTIES IN AUSTRALIË EN
NIEUW-ZEELAND DAT DE VOORWAARDEN IN DEZE
GARANTIEVERKLARING EEN AANVULLING ZIJN OP DE
GELDENDE WETTIGE RECHTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN
OP DE VERKOOP VAN DIT PRODUCT AAN U.

background image

268 Bijlage F Garantie en licentie

DU

background image

DU

269

G