HP LaserJet 1200 Printer series - 투명 필름

background image

¹Ø

¹Ø

¹Ø

¹Ø

Ž

‹±

VO

200×C(392×F)

f

Jx

C

Ã

1

opk

.

background image

238

-

De".

KO

mn

mn

mn

mn

Ï5F

Ï5F

Ï5F

Ï5F

¿Î

¿Î

¿Î

¿Î

À

À

À

À

“HA

+opk

.

“

÷|;&5

-©¥É

Y^

þÁ

‰†ž

-©¥É

ws

~>&O

w

f

L=pk

.

“

fhij

“Ù¢

1

opk

.

“f

;<ß

Á>^

kl

+,f

tihª«

.

Ö

Ö

Ö

Ö:

“

".

Ö^

28lb (105g/m

2

)

f

Ð.

À¢1

op

k

.

".

ÑÒ§

†œ‰

C

ÃØpk

.

:

h

#>

6mm (0.25

}

)

w

Qr.

ÀOJ

h

Ÿ

¶¶ž

9>

&

~Ú>

š0

0.

ÀOJ

hª

«

.

š0“f

Y"hj

$-0

Uß

C

ÃØp

k

.

:

“>

*Í

I

:

Tw

à^.

)hª

.

_

_

_

_

: 90 x 160mm (3.5 x 6.3

}

) - 178 x 254mm

(7 x 10

}

).

A?

A?

A?

A?

Ï5

Ï5

Ï5

Ï5

•j

÷o

“^

±š;

÷o

¢ÿ

“

•*

÷oœ

5

]ÃØpk

.

2

ïÅ

*

U

Õ

FØpk

.

kl

üÒm

n

÷o

Úº

“

¡&r

*K.

ë½]^.

)h

ª«

.

LM

LM

LM

LM

ÒÓ

ÒÓ

ÒÓ

ÒÓ

ÔM

ÔM

ÔM

ÔM

Ï5

Ï5

Ï5

Ï5

Úk

ZTËÍ

“/"

³

Ã^

“

4A;m

F3>

%ož

÷k-f

Y"1

opk

: 200×C (392×F).

m

ZTË

#œj

*Í

,

".

ÑÒ

Uß

C

ÃØp

k

.

%o

Ú%o

background image

KO

".

Y"

239

Ï5

Ï5

Ï5

Ï5

&.

&.

&.

&.

“f

55

Lq1

²wpk

.

¶¶h

Lq

hª«

.

“

ÿ>

š0

0j

*

Uß

C

ÃØpk

.

background image

240

-

De".

KO

y

y

y

y

[

[

[

[

vwx

vwx

vwx

vwx

"./>&

-

™1

0&f

!ž

Ÿ 

`a

™1

"

.f

ß

C

ÃØpk

.

‘

›.>

Õ

%ož

*©f

0)

†Ú

™1

".^

".

Lk

Õpk

.

‹%

(§

õœij

42lb (157g/m

2

)

Lk

ÖÛ

".

f

Y"h.

ª«

.

ÖÛ

".f

Y"hj

›.

I

,

".

$-

,

".

ÑÒ

,

67

I

,I

,

m

k

¡

I

$-0

Uß

C

ÃØpk

.

@

@

@

@

"./§

‹±

"IK.

LA.

Àt

¶¹O

100-180 Sheffield".

f

Y"ß

4A

ÖÛ

".>

ß

C

ÃØpk

.

G

G

G

G

¶¹O

¶¹O

¶¹O

¶¹O

: 36-42lb (135-157g/m

2

)

™1

".

¶¹O^

100-180 Sheffield

Ÿ1

opk

. 16-36lb (60-135g/m

2

)

™1

"

.

¶¹O^

100-250 Sheffield

Ÿ1

opk

.

ºÅ

ºÅ

ºÅ

ºÅ

:

V5mm (0.2

)

}

Õ

¨Ö

%&'

.

:

™1

".>

*Í

}­Í

Tw

à^.

)

hª«

.

_

_

_

_

:

kl

_

™1

".Â

Y"hª«

.

‹,

‹,

‹,

‹,

: 76 x 127mm(3 x 5

}

)

‹±

‹±

‹±

‹±