HP LaserJet 1200 Printer series - BOOTP 사용

background image

BOOTP

/

/

/

/çè>&^

†Ú

ùÉ->&

ÚTZ_³

56|

(BOOTP)

&!Zf

Y"hŸ

&N>

T

&Nf

*(h^

´¾§

opk

. BOOTP

f

Y"hŸ

zT{_f

é

&N>&

HP JetDirect

T

&N5

zT{_

*(

 f

k51o

pk

.

@

@

@

@

Windows NT2000

&N

Z‡>&^

Microsoft DHCP

ïórôf

Y"hŸ

BOOTP

f

é

HP JetDirect

*(§

vKopk

.

syž

~

"

DHCP

vK

ˆ^

-

§

¨©hª«

.