HP LaserJet 1200 Printer series - Á²ïè×êåõóç óáñùìéÅíïõ êåéìéÅíïõ × åéêüíùí

background image

Millennium, NT 4.0 και Mac OS)

.

Σηµιείωση

Η δυνατότητα e-mail δεν είναι διαθέσιµιη στα Windows 95.